Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 29-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 3. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 29:

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring og mærkning.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning.)

 

1. Behandling

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning:

 

Landsstyret skal herved fremsætte forslag om, at Landstinget vedtager forslag til ændring af Landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg.

 

 Det foreslås at Forbrugerrådet i fremtiden varetager kompetencen til at udføre og offentliggøre prisundersøgelser. I den nuværende Landstingslov er denne opgave lagt hos Direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning.

 

Prisundersøgelser giver forbrugerne mulighed for at vurdere og sammenligne priser. Derved bliver forbrugerne mere bevidste om deres muligheder for at vælge mellem et udvalg af varer til rimelig priser.

 

At udføre og offentliggøre prisundersøgelser falder fint i tråd med Forbrugerrådets generelle formål om at arbejde for en øget forbrugerbevidsthed. Forbrugerrådet skal præge samfundsde­batten med fremsættelse af forbrugerpolitiske synspunkter, som er med til at fremme konkurrencen og sikre en rimelig prisudvikling i samfundet.

 

Landsstyret opfordrer til et samarbejde med Grønlands Statistik. På den måde vil man opnå et statistisk korrekt oplysningsarbejde til gavn og glæde for forbrugerne i Grønland.

 

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet, som ønsker at forvalte prisundersø­gelserne. Rådet laver i dag prisundersøgelser på eget initiativ og offentliggør dem i Atuisoq, som udgives af Forbrugerrådet. Med nærværende forslag får Forbrugerrådet et lovgrundlag for dets prisundersøgelser.


Forslaget har været sendt i høring hos Forbrugerrådet, KANUKOKA, FANG, KNI, Brugsen og alle Hjemmestyrets direktorater. Samtlige høringspartnere anbefaler den foreslåede lovændring.

 

Landsstyret skal indstille, at lovforslaget behandles i markedsudvalget inden dets overgang til 2. behandling.

 

 

Anders Andreassen, ordfører for Siumut:

 

Fra Siumut kan vi fuldt ud tilslutte os forslaget om ændring af landstingslov om forbrugerråd m.v.

 

Forslaget rummer smidiggørelse af Rådets forretningsgang samt øgede muligheder for bevidst-gørelse af forbrugerne.

 

Vi støtter ligeledes Landsstyrets opfordring til et samarbejde med Grønlands Statistik.

 

Fra Siumut er vi glade for, at Forbrugerrådet får et lovgrundlag for dets prisundersøgelser i forbindelse med vedtagelsen af nærværende forslag.

 

Med disse bemærkninger anbefaler vi, at lovforslaget overgives til behandling i Landstingets Markedsudvalg inden 2. behandlingen i denne sal.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Atassut går ind for Landsstyrets forslag om ændring af landstingslov, som vil medføre, at Forbrugerrådet får kompetence til at udføre og offentliggøre prisundersøgelser, hvor den nævnte kompetence tidliger har det ligget hos Direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning. Ved ændringen af kompetencen, sikres et tættere samarbejde og betjening af forbrugerne.

 

Men det er ikke gjort herved. Vi ved, at der har været klager fra bygdebefolkningen og fra yderdistrikterne, både i nord og i syd, med hensyn til forsyningssituationen, som det er kommet til udtryk via medierne. På baggrund heraf ønsker vi fra Atassut, at man nedsætter forbrugerudvalg i alle kommuner i henhold til landstingslov nr. 10 af 13. november 1986, idet loven giver mulighed for, at man lokalt kan sætte undersøgelser i gang med hensyn til forhold, som vedrører lokale forhold samt prisundersøgelser, mærkning af varer, varesortiment og betjening af bygderne.


Landsstyrets henstilling til Forbrugerrådet om samarbejde med Grønlands Statistisk støtter vi fra Atassut og anser den for at være naturlig, idet vi håber, at en oplysning til befolkningen med korrekte tal, vil øge befolkningens deltagelse i en åben debat.

 

Som følge af indførelse af moderne teknologi i butikkerne, f.eks. scanning af priser, gør, at medarbejderne i butikkerne glemmer at prismærke varerne og da især den ældre generation klager over disse ting, ønsker vi i Atassut, at sådanne forhold genoprettes, da alle og enhver har ret til at vide, hvad en vare koster.

 

Da ændringsforslaget har været til høring i KANUKOKA, FANG, KNI og Brugserne og Hjemmestyrets direktorater, går vi i Atassut, uden yderligere kommentarer og blot med henvisning til ovenstående udtalelser, ind for forslaget og mener, at der intet er til hinder for at forslaget behandles i markedsudvalget.

 

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit hilser forslaget om, at Forbrugerrådet nu med lovgivningen i ryggen, vil kunne foretage og offentliggøre sine prisundersøgelser, velkommen.

 

Vi ser ændringsforslaget som en naturlig følge af, at Forbrugerrådets sekretariat, efter vores ønske, blev placeret uden for direktoraternes regi som et selvstændigt sekretariat.

 

Således skal vi meddele vores opbakning til ændringsforslaget.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat byder ændringsforslaget om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg hjertelig velkommen, idet det giver Forbrugerrådet kompetence til at udføre og offentliggøre prisundersøgelser og giver dermed forbrugerne mulighed for at vurdere og sammenligne priser.

 

Akulliit Partiiet mener, at ændringsforslaget vil medføre rimelige konkurrencevilkår og sikring af rimelig prisudvikling i samfundet.

 

Da ændringsforslaget har været til høring hos de relevante instanser, indstiller Akulliit Partiiat, at forslaget går til behandling i det relevante udvalg inden 2. behandlingen.

 


 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

En af de sager, der nærer min store interesse fra Kandidatforbundet er, et lovgrundlag for forbrugerne til at kunne undersøge og kontrollere priser på varerne, og jeg byder derfor lovforslaget, der danner grundlag for denne rettighed, hjertelig velkommen.

 

Endvidere finder jeg landsstyremedlemmets opfordring til samarbejde med Grønlands Statistik, for på den måde at kunne opnå et statistisk korrekt oplysningsarbejde til gavn og glæde for forbrugerne i Grønland, som vigtigt og støtteværdigt.

 

Ligeledes er det glædeligt, at sagen inden sin forelæggelse har været til høring hos KANUKOKA og de involverde handelsorganisationer, og jeg går også ind for at ændringsfor­slaget bliver drøftet i markedsudvalget forinden 2. behandlingen her.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning:

 

På vegne af Landsstyret er jeg glad for, at man hilser forslaget velkommen og at samtlige landstingsmedlemmer støtter forslaget. Jeg skal ligeledes takke på vegne af Forbrugerrådet.

 

Til Atassuts ønske om nedsættelse af forbrugerudvalg i hver kommune, vil jeg blot henvise til § 6 i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986, hvoraf det fremgår, at kommunerne er pligtige til at nedsætte et kommunalt forbrugerudvalg og vi må man gå ud fra, at kommunerne opfylder denne pligt.

 

 

Knud Sørensen, mødeleder:

 

Dermed er dagsordenspunktet og 1. behandling af punkt 29 vedrørende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg færdig og punktet overgår til behandling i Landstingets Markedsudvalg inden forslagets 2. behandling.