Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 23-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 23.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet,

2. behandling.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Og Landstingets Turismeudvalg har afgivet en betænkning og der er ingen der har anmodet om at betænkningen bliver fremsat, og dermed er der det Landsstyremedlemmet for erhverv, der skal fremsætte sin besvarelse til betænkningen.

 

Landsstyremedlemmet for Erhverv.

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

På Landsstyrets vegne vil jeg gerne takke for betænkningen fra Landstingets Turismeudvalg vedrørende Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. Det er med tilfredshed, at Landsstyret af betænkningen kan se, at et enigt Turismeudvalg indstiller forslaget til landstingsloven til vedtagelse.

 

Landsstyret har noteret sig, at Turismeudvalget efterlyser en årlig orientering fra Landsstyret om henholdsvis UNIASA-fonden og TAT-udvalget. Landsstyret kan informere om, at for såvidt angår TAT så afgives herfra allerede årlige beretninger til Landsstyret. Interessant er det midlertidigt også, at få årlige beretninger fra UNIASA-fonden, hvorfor dette vil blive iværksat.

 

Årlige afrapporteringer kan til og med siges, at falde fint med den opstramning på finansieringsstøtteområdet, som lovforslaget ligger op til.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg endelig fremsætte et ændringsforslag til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet, idet der henvises til ændringsforslag og bemærkninger hertil.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til Landstingets videre behandling.


Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke nogen der har bedt om at få ordet, hvorfor vi kan nu gå over til afstemning om ændringsforslagene.

 

Og Landsstyret har fremsat 2 ændringsforslag. Ændringsforslagene er omdelt til Landstingets medlemmer den 27. oktober i år. Fristen i Forretningsordenens § 33, stk. 4 er hermed overholdt.

 

Efter Forretningsordenen § 30, stk. 2 kommer ændringsforslag til afstemning først. De der stemmer for ændringsforslaget bedes rejse sig. 23. Og det er så samtlige tilstedeværende her i salen, og der er ingen der har stemt imod, ligesom der heller ikke er nogen der har undladt at stemme.

 

Og jeg skal foreslå, at forslaget i den nu foreliggende form går direkte til 3. behandling uden udvalgsbehandling. Og hvis der ikke er nogen der går indsigelse herimod, så er det vedtaget. Og det er hermed vedtaget.