Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 50-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

Punkt 50.

 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret til Landstingets efterårssamling i forbindelse med forslag til Landstingsfinanslov for 2001 pålægges at fremsætte forslag om afsættelse af henholdsvis 10 millioner kroner i 2002 og 7,3 millioner kroner i 2003 til opførelse af en aktivitetshal i Upernavik Kommune.

2. behandling.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke nogen der har bedt om ordet, jo Landsstyremedlemmet for Uddannelse, Lise Skifte Lennert har bedt om at få ordet.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Først skal jeg lige meddele, at man i forbindelse med 2. behandlingen af punkt 50, den besvarelse der blev afleveret den 7. november, den er blevet annulleret, og der blev så udleveret et nyt svar, og den er lyder således:

 

Landsstyret tager Finansudvalgets bemærkning om, at det ikke findes hensigtsmæssigt at lade beslutningsforslaget indarbejdet i finanslovsforslaget for år 2001 til efterretning.

 

Til der af Finansudvalget fremsatte ændringsforslag skal Landsstyret bemærke, at Landsstyret ikke finder det hensigtsmæssigt, at prioritere enkelte projekter forud, uden for behandlingen af det samlede finanslovforslag og de prioriteringer der skal danne baggrund for næste års finanslovsforslag.

 

Landsstyret skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på Budgetlovens § 5 som fastsætter, at Finansloven skal afspejle Landstingets samlede økonomiske prioritering i finansåret. Det vil derfor være i strid med denne bestemmelse, at prioritere enkelte projekter forud. Landsstyret støtte så forslaget, og opfordrer til, at forslaget bliver vedtaget.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.


Der er ikke andre der har bedt om ordet. Og inden vi går til afstemningen, så har jeg følgende bemærkninger. Landstingets Finansudvalg har fremsat et ændringsforslag. Ændringsforslaget er omdelt til Landstingets medlemmer den 4. november 2000. Fristen i Forretningsordens § 33 stk. 4 er hermed overholdt.

Efter Forretningsordens § 30 stk. 2 kommer ændringsforslag til afstemning først. Og de der stemmer for ændringsforslaget bedes rejse sig. 29. Det er samtlige tilstedeværende.

 

Og der stemmes herefter om forslaget i den nu foreliggende form.

 

Og de der stemmer for forslaget i den nu foreliggende form bedes rejse sig. Det betyder 29. Det er så samtlige tilstedeværende. Og dermed er den nu blevet vedtaget i den nu foreliggende form.