Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 06-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 18. marts 1992

Dagsordenens punkt 6.

Redegørelse om ændring af Landstingets Forretningsorden.

(Formandskabet og Atassut)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

 

Konrad Steenholdt, forslagsstiller, Atassut:

Jeg skal fremsætte forslag til ændring af ? 25 stk. 2 i Grønlands Landstings Forretningsorden af 5. januar l990.

 

Vi foreslår følgende formulering:

"Forslag og sager i øvrigt fra Landsstyret skal være For­mandskabet i hænde én måned før det fastsatte tidspunkt for en Landstingssamlings påbe­gyndelse."

 

Vores begrundelse for forslaget er, at Land­stingets Bure­aus og dagsordensud­valgets behandling af Atas­suts lov­ænd­ring­forslag under sidste efterårssamling med stor tyde­lighed viste, at der er behov for at præcicere, at partier og enkelt­med­lemmer også har ret til at fremsende konkret udformede lovforslag eller lovændringsforslag.

 

Den nu­værende udformning af ? 25 stk. 2 er med til at sløre dette forhold. Kapitel 25 stk. 4 er ment som en hjælp til de medlemmer eller partier, som ikke mener sig i stand til at honorere kravene i stk. 3, men udelukker på ingen måde partier eller enkeltmedlemmer til selv at

ud­arbejde lov- og forordningsforslag eller ændringer til disse.

 

Dette fremgår da også tydeligt af Landstingslov nr. 11 af 20. oktober l988 om Landstinget og Landsstyret, ? 22.

 

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Foranlediget af nogle kritiske røster lovede jeg på efter­årssamlingen 1991 på Formandskabets vegne at kigge nærmere på Lands­tingets Forretningsorden med henblik på eventuelt at foretage nogle justeringer.

 

Endvidere har partiet Atassut fremsat forslag om ændringer i Forretningsordenens ? 25 stk. 2 som Atassut netop har fremlagt for Landstinget.

 

Formandskabet er af den opfattelse, at en grundig revision af Forretningsordenen kræver længere tid, end der umiddel­bart på nuværende tidspunkt er til rådighed.

 

Derfor vil Formandskabet foreslå, at Landstinget på denne samling foretager nogle mindre påkrævede justeringer. Formand­skabet vil så nedsætte en embedsmandsgruppe til at kigge nærmere på Forretningsordenen med henblik på forslag til ændringer i Forretningsorden for Landstinget på et senere tids­punkt.

 

I denne proces, hvor mere principielle ændringer vil blive taget op, vil Atassuts forslag indgå sammen med Formand­skabets overvejelser.

 

Formandskabet er af den opfattelse, at denne proces vil tage ca. et års tid, således at forslaget skulle være klart til forårssamlingen 1993.

 

De ændringer som formandskabet vil foreslå foretaget på denne samling, vedrører Forretningsordenens ?? 31 og 38.

 

I ? 31 foreslås at Landstingslov- og Landstingsforord­ning­sforslag skal være omdelt til landstingsmedlem­merne, land­sstyr­emedlemmerne og rigsombudsmanden senest tre dage før

 

de kommer til behandling her i salen. I modsætning til nu hvor omdelingsfristen er to dage.

 

Dette skulle give medlemmerne mere tid til at gennemgå de enkelte sager, hvilket især skulle være til gavn for de mindre partier.

 

I ? 38 præsiceres taletiderne for andre forslag end lov og landstingsforordningsforslag. Taletiderne foreslås som ved 1. behandlingen af lov- og landstingsforordningsfor­slag.

 

Endvidere foreslås, at taletiderne under efterårssam­lin­gens åbnings­debat for partiers ordførere er fri første gang og fem minutter anden gang. For andre medlemmer er taletiden fem minut­ter begge gange.

 

Ændringerne i Forretningordenen foreslås at træde i kraft  den 1. maj 1992 således, at reglerne er gældende for ef­terårssamlingen. At ændringerne ikke træder i kraft med det samme, skyldes hensynet til administrationen, som har indrettet sig på de nugældende regler.

 

Endelig skal jeg blot henvise til mine udtalelser under dagsordenens punkt 2: Redegørelse for dagsordenen, idet

Formandskabet mener, at der er behov for en debat om

Land­stingets arbejdsopgaver og arbejdsform.

 

Med disse bemærkninger skal jeg overlade forslaget til Landstingets behandling med indstilling om at forslaget vedtages i den foreliggende form.

 

Hans Iversen, ordfører for Siumut:

Det er korrekt, at Landstingets gældende Forretningsorden af 5. februar l990 trænger til justeringer. Men en grun­dig revision af Forretningsordenen kræver også en længere proces, derfor er vi enige i Formandskabets indstilling om, at der nedsættes en embedsmandsgruppe, der skal udar­bejde forslag til ændringer til Forretningsordenen.

 

Det er ligeledes hensigtsmæssigt at vedtage nogle få æn­dringer under nærværende samling, som bør træde i kraft pr. l. maj l992. Med disse bemærkninger vil Siumutgruppen godkende de fremsatte indstillinger.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia er enige i Formandsskabets ændringsforslag til Forretningsordenens ?? 3l og 38 med virkning fra l. maj l992.

 

Vi er ligeledes enige i forsla­get om, at der nedsættes en embedsmandsgruppe med henblik på fremsættelse af ændrings­forslag til forårssam­lingen l993. Vi er ikke enige i For­mandskabets henvisning af Atassuts ændringsforslag til denne embedsmandsgruppe.

 

Vi ønsker at dette forslag skal medtages nu, i lighed med ændringsforslagene til ?? 3l og 38. Det er altså vort forslag som skal med. Når vi ønsker vort for­slag om æn­dringer til ? 25 medtaget nu er det fordi den nu­væren­de formulering af paragraffen slører ? 22 i Landstings­loven om Landstinget og Landsstyret, hvori det tyde­ligt præci­ceres at såvel landstingsmedlemmer som Land­s­styre kan fremsætte forslag til landstingslove og lands­tingsforord­ninger i lovform.

 

Med den nuværende formulering af ? 25 i Forret­ningsordenen er det som om det kun er Landsstyret, der har denne mulig­hed. Det er i mod­strid med ? 22 i Landstings­loven om Land­stinget og Landsstyret.

 

 

Atassut og Issittup Partiia fore­slår at den kommende em­bedsmandsgruppe under­søger mulig­heden for at Landstingets medlemmer mellem ordfører­talerne kan få mu­lighed for kor­tere replikker. Dette vil gøre debatten i Tinget mere livlig.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Ved landstingssamlingen 1990 under debatten om Lands-

tin­gets udvalg, fremkom Inuit Ataqatigiit med et forslag om, at sekre­tariats­funktionen for udvalgene blev placeret udenfor land­sstyre­områderne. Forslaget havde baggrund i, at udvalgene som er nedsat af Land­s­tinget fik deres eget, i gåseøjne, ud­valgssekretari­at.

 

Hvis man tænker på personalesituationen, kan man sige, at disse må arbejde for særskilte funktioner, og dette kan skabe loyalitetsproblemer.

 

På baggrund af dette skal vi komme med en henstilling om, at spørgsmålet bliver medtaget i vurderingerne og samtid­lig henstille til, at man under­søger mulighederne for dan­nelsen af en sådan sekre­tari­atsfunktion uden at perso­nale­mængden behøver at blive forøget.

 

Med hensyn til den hen­stilling som Formandskabet i går kom med, nemlig at landstingsmedlemmerne året rundt kan hen­vende sig til landsstyreområderne og at dette i højere grad burde benyttes, finder vi del­vis be­rettiget.

 

Vi har på den anden side i sti­gende grad bemærket, at selv til trods for man ikke behøver vente til en lands­tings­samling med at besvare de enkel­te med­lemmers fore­spørg­sler, så trækker landsstyreområdernes besvarelser­ ofte ud i unødigt lang­drag.

 

 

Det mener vi fra Inuit Ataqatigiit skal rettes op snarest mu­ligt. Endvi­dere deler Inuit Ataqatigiit den rejste kri­tik under gårs­dagens debat om For­retnings­ordenens ? 25,  h­vor Landstings­love og forordningsfor­slag med ledsa­gende be­mærk­ninger skal være­ Formandskabet i hænde en måned før det fastsatte tids­punkt for en lands­tingssam­lings påbe­gyndel­se.

 

Baggrunden herfor er jo også, at Landsstyret til enhver tid skal kunne frem­komme med dagsordensforslag af pres­serende karakter. Vi mener, at man uden at lave en særskilt ændring kan følge de nuværende retningslinier korrekt.

 

Baggrunden for at landstingsmedlemmerne skal have indsendt deres dagsordensfor­slag to måneder før en lands­tings­samlings påbe­gyndelse har jo været, at man gav Lands­styret bedre mulighed for at forbe­rede even­tuelle lovfor­slag eller andre måder at be­handle disse forslag på.

 

At denne bestemmelse blev indført i Forretningsordenen under Landstingets forårssamling 1989, var netop en af baggrundene til vores godkendelse dengang.

 

Uden yderli­gere bemærkninger går vi ind for ændringsfor­slaget ved­rørende Forretnings­ordenens ? 3l og ændringer­ne til ? 38 stk. 2 og 3 samt det nye fore­slåede punkt.

 

Til slut skal vi fra Inuit Ataqatigiits ­side slå fast, at der bør ske større ændringer i Forret­nings­orde­nen. Derfor skal vi med henvisning til vore førnævnte ind­stil­linger henstille, at man til­stræ­ber, at Landstingets udvalg får deres eget sek­re­tariat.

 

 

 

 

Endvidere finder vi det på sin plads, at det kommende udvalg skal kunne orientere de forskellige partier om arbejdet uden at vente til forårssamlingen 1993.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for æn­dringsforslagene.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Ved efterårssamlingen l99l var vi ret kritiske, derfor er vi også glade i dag, at de den gang lovede initiativer fra Formand­skabets side justeringer af Forretningsordenen nu er fremkommet.

 

Vi kon­sta­terer imidlertid, at en grun­dig revi­sion For­retningsordenen kræver tid, som Formandskabet vur­derer vil tage ca. 1 år.

 

Akul­liit Par­tiiat går ind for, at der på denne samling fore­tages æn­dringer i ?? 3l og 38. For det første, at om­de­ling af materiale skal ske senest 3 dage før punktet kommer til behand­ling i salen og for det andet præcicering af taleti­derne i forbindelse med åbningdebatter, parti­førerindlæg og andre indlæg udenfor partiførerindlæggene, og for det tredje, at ændringerne i Forretningsordenen, træder i kraft l. maj l992 såle­des, de kan blive brugt til efterårssam­lingen.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Akulliit Partiiat ind­stil­le forslaget godkendt i den foreliggende form.

 

Landstingsformanden:

Jeg kan fornemme af det foreliggende, at i de æn­dringer, der skal ske, skal der sikres adgang til korte replik­ker. Det vil Formand­skabet arbejde for, ligesom vi i over­ensstemmelse med vores bedste hensigt om et godt demokra­tisk arbejde her i salen vil ændre og forbedre taletiden for de medlemmer, som ikke har ordførerhverv.

Det samme vil vi sikre de partier, som er repræsenteret her med ikke særligt mange medlemmer. Jeg takker for, at man kan godkende forslaget om  ændring af arbejdsgangen her i salen.

 

Atassuts partiformand har fremsat forslag om ændring af ? 25. Da ? 25 har væsent­lig sammenhæng med andre ?? og refererer til lands­styre­med­lemmernes sags­områder, skal der et større arbejde i gang inden en ændring vil kunne effektueres. Jeg skal derfor indstille, at forslaget bli­ver midlertidigt udsat for at arbejdet hermed kan indgå i den samlede justering af Forretningsordenen. Embeds­mandsgruppen, som skal arbejde med spørgsmålet, vil bli­ve anmodet om løbende at holde landstingsmedlem­merne under­rettet om arbejdet - som Inuit Ataqatigiit har krævet - så medlem­merne både kan komme med løbende kritik og følge grup­pens ar­bejde.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Vi mener ikke, at den omtalte justering, som vort for­slag indebærer, er nogen stor ændring. I vores for­slag sagde vi klart, at lov­grundlaget jo er ? 22.

 

Landstingsloven om Grønlands Landsting og Landsstyre, giver landstingsmedlemmer og Landsstyre mulighed for at fre­mkomme med forslag til landstingslove og landstings­for­ordnin­ger. Forslag skal være formuleret som love og for­ordnin­ger. De skal behandles 3 gange i Tinget. Det siger lo­ven om Landsting og Landsstyre, men i ? 25 i Forret­ningsordenen gives denne mulighed kun til Lands­styret, men ikke til landstingsmedlemmer. Det er netop denne ju­stering, vi ønsker foretaget. Vi mener, at når vi skal arbejde i henhold til landstingsloven, så må For­retnings­ordenen  også være justeret i forhold til den­ne. Vi mener derfor ikke, at vi bør vente i en år­række på at få det forhold rettet.

 

Vi kan gå ind for, at vi vurdere sagen endnu engang un­der denne samling via vores udvalgsmedlemmer. Som tid­ligere sagt går vi ind for de øvrige ændringsforslag og mener ligeledes, at man bør undersøge Forretningsordenen

gru­ndigt.

 

Mødeleder:

Jeg skal gøre opmærksom på, at det i ? 25 i Forret­nings­orden for Grønlands Landsting af 15. januar 1990 står, at forslag og sager iøv­rigt, der ønskes be­hand­let i Lands­tinget, skal være ledsaget af en be­grun­delse. For­slag med videre som ikke er Formanden eller den­nes sekre­tariat i hænde senest 2 måne­der før det fast­sat­te tids­punkt for en landstingssam­lings påbegyndelse, kan ikke forventes behandlet på før­stkommende lands­tingssamling. Her tænkes også på medlemsfor­slag.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:

Jeg må nok konstatere at Landstingets Forretningsorden er forældet. Den må justeres og med hensyn til det ef­terlyste af Atassut, er det korrekt, at man bør ju­stere For­ret­ningsordenen på dette punkt, således at der bliver en hurti­gere for­retningsgang. Det virker gammel­dags og forældet, at man skal vente mindst et par måneder.

 

Der­for er jeg fulds­tæn­dig enig i Atas­suts for­slag. Sagerne skal køres hurtigere her i salen, også fore­spør­gsler og an­det bør køre hurtigere gennem de for­nødne ka­naler. Der­for er jeg enig i Atassuts ønsker om, at de­res forslag behandles hurtigere.

 

Landstingsformanden:

Det er Landstingsloven om Grønlands Landsstyre og Lands­ting, der er udgangspunktet for Forretnings­ordenen, og i henhold til ? 22 i denne lov skal forslag være formu­leret som love og for­ordninger.

 

Atassut har altså muligheder i forvejen, uden at man be­høver at ændre Forretningsordenen.

 

Jeg er enig med Jonathan Motz­feldt i, at Forret­nings­ordenen er ved at være for­ældet og gammel­dags. Den skal justeres i for­hold til vores forret­ningsgange af i dag.

 

Vores formål er på flere områder efter et grundigt forarbejde at tilpasse Forretningordenen til forholdene i dag, hvorfor vi også har ønsket at Atassuts forslag blev behandlet i samme forbindelse.

 

Hvis man kan gå ind for dette, så mener jeg, som også Inuit Ataqatigiit har nævnt det, at det fortsatte arbejde omkring revisionen, skal foregå i et tæt samarbejde med Landstingets partier. Jeg mener, at det også vil være det bedste for Atassut, at man vender tilbage til forslaget i forbindelse med dette arbejde

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Vi ønsker ikke at diskutere om et punkt, som vi er enige om. Derfor kræver vi ikke, at der kom­mer en af­stemmning her og nu, men jeg forstår, at arbejdet begynder nu, ligesom vi er enige i, at der nedsættes et embedsmandsud­valg, derudover har vi også godkendt ændringerne af ? 31 og ? 38, som vi anser for forbedringer.

 

Mødeleder:

Atassuts forslag kan færdiggøres i sam­arbejde med em­bedsmandsgruppen, der skal nedsættes og justere Forret­ningsordenen, og der er ikke nogen, der er imod, at

spø­rgsmålet tages op igen på efterårssamlingen.

 

Punktet sluttet.