Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 21-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 21.

 

 

Forslag til landstingsforordning om kommunale beskæfti­gelsespro­jekter og løntilskud.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejds­marked).

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Vi går nu over til punkt 21. Vi skal ikke stemme om dem samlet.

 

Forslag til landstingsforordning om kommunale beskæfti­gelsespro­jekter og løntilskud.

 

Ved 2. behandlingen var der enighed om, at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Er der nogen, der vil fremkomme med nogle kommentarer?

 

Ja, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked vil forelægge.

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

Ved 2. behandling af punkterne 21, 22 og 23, stemte samtlige partier for, at de fremsatte forslag overgår til 3. behandling i deres foreliggende form, dog med den ændring, at ikrafttrædelses­tidspunktet for alle 3 forslag fastsættes til 1. juli 1993.

 

Endvidere ønskede Landstinget, at der blev foretaget en rettelse af en skrivefejl i den grønlandske version af forslaget til landstingsforordning om kommunale be­skæftigelsspro­jekter og løntilskud, således at det vedrørende indbe­retnings­pligten i ? 19, stk. 4 anføres, at indberet­ningen skal ske efter hvert kvartal. Her­efter vil den danske og grønlandske version være fuldt ud overens­stemmende på dette punkt.

 

Endelig ønskede Landstinget, at der i bemærkningerne vedrørende ? 5 i forslag til landstingsforordning om kommunale beskæftigel­sesprojekter og løntilskud slettes følgende pasus: "...eller i direktoratet for Handel og Industri".

 

Baggrunden herfor var, at direktoratet for Handel og Industri har oplyst, at direktoratet på nuværende tidspunkt ikke vil være i stand til at yde denne servi­ce.

 

Forud for 3. behandlingen er forslagene med tilhørende be­mærkninger ændret i henhold til Landstingets ovenfor anførte henstillinger og det fremlægges herefter i denne reviderede form for Landstinget til 3. behand­lingen.

 

Mødeleder:

Er der flere, der har bedt om ordet? Det er der ikke.

Vedrørende landstingsforordning om kommunale beskæfti­gelsespro­jekter og løntilskud. Dem der går ind for, at den bliver vedtaget i sin foreliggende form, bedes rejse sig.

 

26.

 

Den er vedtaget.

 

Punktet sluttet.