Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 34-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 34.

 

 

Forslag til landstingsforordning om sy­geplejerskeuddan­nelsen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Undervisning og Forsk­ning)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Der er et ændringsforslag, derfor er det et forelæggel­sesnotat.

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Som jeg har nævnt under 1. behandlingen, så har Lands­styret ikke kunne finde det helt rigtige navn til center for sundhedsuddannelser.

 

Landsstyret foreslår derfor, at forordningsforslaget ændres så det ikke indeholder et navn på uddannelses­institutionen. Det er en formel ændring, som ikke får betydning for selve uddannelsen.

 

Ændringsforslaget betyder, at der må foretages nogle enkelte rettelser i bemærkninger til forordningsfor­slaget. Disse ændringer vil også være af formel karak­ter, og de vil heller ikke få betydning for sleve uddannelsen.

 

Landsstyret vil bruge denne bemyndigelse, vi fik under 1. behandling så der kan være fundet et godt grønlandsk navn til center for sundhedsuddannelse inden forord­ningens ikrafttrædelse den 1. juli i år.

 

Hermed vil foreslå, at ændringsforslag og forslag vedtages i deres foreliggende form.

 

Mødeleder:

Er der nogen, der vil kommentere forslaget?

 

Således er ændringsforslaget som vi først skal stemme om. Til ændringsforslaget, som har følgende ordlyd, stk. 2, sygeplejerskeuddannelsen varetages af sygeple­jesko­len. Dem der stemmer for bedes rejse sig.

 

25.

 

Hele forordningen bliver vedtaget i sin foreliggende form. Dem der stemmer for bedes rejse sig.

 

26. Samtlige tilstedeværende.

 

Punktet sluttet.