Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. februar 1994 kl. 13.00                                      

 

Dagsordenens punkt 1.             

 

Mødets åbning

(Landstingsformanden)

 

 

 

Mødeleder:

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Jeg byder hermed alle landstings- og landsstyremed­lemmer velkommen til den første samling i 1994 som er den ottende samling i inde­værende valgperiode. Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere at med­lemmerne er nået sikkert frem.

 

I 1994 vil der blive afholdt tre ordinære samlinger. Dette strider ikke mod landstingsloven om Grønlands Landsting, idet landstings­loven forudsætter, at Lands­tinget samles mindst to gange årligt til ordinære samlinger.

 

Tre årlige samlinger har før været praktiseret, sidst i 1986. De tre årlige samlinger dengang var aktualiseret ved udmeldelsesfor­handlinger med daværende EF, idet Landstinget havde ønsket løbende redegørelser om for­handlingerne. En anden grund til tre årlige samlinger er, at man på denne måde spreder sager til behandling i Landstinget over en længere periode.

 

Formandskabet håber at dette sammen med de friholdte onsdage vil medvirke til et bedre og mindre hektisk arbejdsklima for såvel lands­tings- som landsstyremed­lemmer samt naturligvis også for personalet i direk­tora­terne. Formandskabet vil dog altid være parat til at diskutere og overveje nye forslag og tiltag som kan gøre hverdagen lettere for tingets medlemmer og andre impli­cerede.

 

Landstingets Bureau har udsendt et forslag til plan over de enkelte dags­ordenspunkters placering på mødeda­ge, ligesom der er udarbejdet et forslag til plan over udvalgsmøder under denne samling. Disse planer er omdelt til tingets medlemmer. Jeg skal dog gøre op­mærksom på, at udvalgsmøder som i oversigten er angivet med start kl. 16.00, først starter når dagens forhand­linger i Lands­tings­salen er overstået, såfremt de trækker ud.

 

Under henvisning til disse oversigter vil formandskabet indstille overfor Lands­tinget, at sidste mødedag i denne samling bliver tirsdag den 1. marts 1994.

 

På opfordring fra landstingsmedlem Johan Lund Olsen, har formand­skabet inviteret dr. jur. Frederik Harhoff til at give en gæ­steforelæsning for Landstingets og Landsstyrets medlemmer over sin doktordisputas om hjemmestyreord­ninger. Frederik Harhoff har været så venlig at modtage invitationen og jeg kan oplyse at gæsteforelæs­ningen vil finde sted i morgen torsdag den 17. februar kl. 15.30.

 

Til slut vil jeg ønske alle en god "forårssamling" og endnu engang hjertelig velkommen allesammen.

 

Forinden mødets start har jeg nogle meddelelser til Landstingets medlemmer.

 

Landstingsmedlem Hans Pavia Egede har anmodet formand­skabet om fritagelse for landstingsarbejdet fra og med i dag og til og med fredag den 18. februar 1994 p.g.a møder i NAFO. Formandskabet har på den baggrund ind­kaldt Hans Pavia Egedes 2. suppleant Peter Hammeken.

 

Jeg kan oplyse at Peter Hammeken opfylder valgbarheds­be­tingelserne i paragraf 6 i Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Lands­styret og Landstinget. Jeg skal derfor spørge Landstinget om, man kan godkende at Peter Hammeken indtræder i Landstinget til og med den 18. februar 1994.

 

Da dette er godkendt skal jeg hermed byde Peter Hamme­ken velkommen og anmode ham om at indtage sin plads her i salen.

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

Forhenværende minister for Grønland og Kirkeminister Jørgen Peder Hansen er i nat efter længere tids sygdom død 70 år gammel. Det var Jørgen Peder Hansen der i oktober 1975, som minister for Grønland tog initiativ til, og i samråd med det daværende landsråd udarbejdede kommissoriet for og nedsatte den grønlandsk/danske hjemmestyrekommission, med henblik på udarbejdelse af forslag om en hjem­mestyreordning for Grønland, hvis centrale tanke skulle være overførsel af kompetance og ansvar til politiske og administrative myndigheder her i Grønland.

 

Jørgen Peder Hansen var således direkte medvirkende til, at vi med tilslutning fra de grønlandske folk, efter folkeafstemningen herom, med virkning fra 1. maj 1979 fik indført hjemmestyre her i Grønland.

 

Jørgen Peder Hansen gjorde som minister i det første hjemmestyreår, en helhjertet indsats for at bringe hjemmestyret godt i gang. Og mangt et landsstyremøde blev i disse år holdt på Jørgen Peder Hansens kontor. Det var med sorg i sindet Jørgen Peder Hansen forlod posten som minister for Grønland i 1981, men han følte samtidig, at hans livsværk, hjemmestyrets indførelse var godt i vej, hvilket var ham en glæde.

 

Hans inter­esse og engagement for alle sider af det grønlandske samfund, forblev uændret i de følgende år, hvor han som dansk generalkonsul i Flensborg repræsen­terede danskheden i Sydslesvig. Jørgen Peder Hansens engagement kom direkte til udtryk ved hans formandskab for Nuna Oil A/S, indtil hans død, samt hans øvrige medvirken i en række dansk/grøn­landsk kulturrela­tioner. Dette kom bl.a. udtryk for ved hans medlemskab af den grønlandske julemærkekomité. For mange af os her i Landstinget og udover hele Grønland, vil Jørgen Peder Hansens død være ensbe­tydende med tabet af en nær ven og en god kammerat i ordets oprigtige betydning.

 

Jørgen Peder var den mest folkelige minister vi har haft. Han kom nemlig ikke blot i kontakt med det offi­ci­elle Grønland, men også med det enkelte menneske han mødte under hans mange besøg her i Grønland.

 

Jørgen Peder Hansen var nemlig ikke blot minister for Grønland, han var grønlandsministeren. Hans interesser rakte langt ud i det grønlands­ke samfund, som han igennem årene kom i nær kontakt med.

 

Vore tanker går i denne stund til Svendborg, hvor Jørgen Peders hustru Lizie sidder tilbage med det smertelige tab af sin mand og livsledsager gennem næsten en menneskeal­der, og til børnene som har mistet en god og kærlig far. Æret være hans minde.

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Som allerede nævnt, så afgik forhenværende grønlands­mini­ster Jørgen Peder Hansen ved døden 70 år gammel.

 

Jørgen Peder Hansen var en af de danske hvis politiske engagement i Grønland og grønlandske spørgsmål har haft allerstørst betydning for vort land.

 

Jørgen Peder Hansens virke som minister for Grønland og det præg han satte på landet, vil stå i hans eftermæle som et kendetegn for hans politiske virke.

 

Efter at et rent grønlandsk hjemmestyreudvalg havde virket i 2 år, nedsatte Jørgen Peder Hansen, som mini­ster for Grønland, den dansk/grønlandske hjemmestyre­kommission i 1975. Kommissionen afgav sin betænkning i april 1978.

 

Som bekendt blev betænkningens forslag virkeliggjort da Grønland fik sin Hjemmestyreordning 1. maj 1979.

 

Jørgen Peder Hansen var minister for Grønland fra 1975 - 1981, og var i den periode en hyppig gæst i Grønland. Det land han elskede så højt. Derfor vil jeg bede Landstinget og Landsstyret ære Jørgen Peder Hansen ved at stå op og være stille i et minut. Æret være Jørgen Peder Hansens minde.

 

(Et minuts stilhed)

 

Tak.

 

Punktet sluttet.