Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 08-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 17. februar 1994 kl. 13.20

 

Dagsordenens punkt 8.

 

Forslag til landstingslov om ændring af forskellige af­gifts­­love.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

Emil Abelsen, Landsstyremedlemmet for økonomiske an­liggen­der­ og boliger:

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til land­­stingslov om ændring af landsstingslov om ind- og ud­før­­sel af varer og landstingslov om indførselsaf­gifter.

 

Som det fremgår skaber forslaget intern hjemmel i ind­før­sels­­afgiftslovgivningen til at provenuet fra admini­strativ ved­­tagne bøder samt konfiskationer fremover, skal tilfalde land­s­­kassen i stedet for statskassen. Efter landsstyrets op­­­fattelse får vi med forslaget en mere retfærdig fordeling af disse indtægter. Især fordi alle sager, som fører til fast­­sættelse af bøder og foretagelse af konfiskation star­tes og meget ofte afsluttes af vores egne afgifts­myn­dig­he­der.

 

Forslaget har baggrund i en kompromis indgået med justits­mi­­­nisteriet om en ændret fordeling af provenuet fra bøder for overtrædelse af indførselsafgiftslov­givningen. På ef­ter­­­­års­samlingen 1989, drøftedes et næsten tilsvarende for­slag her i salen. Dengang måtte

 

vi desværre udsætte vedta­gel­­sen efter vi havde modtaget en henvendelse fra stats­mi­ni­steriets grønlandsafdeling.

 

Der er ikke grund til at repetere vores diskussion i 1989, men blot påpege, at de forhandlinger det daværen­de lands­ting opfordrede landsstyret til at gennemføre med staten, som ­har ført til denne kompromis. Jeg skal ikke lægge skjul på, at der har været forsøgt, at få en aftale med staten om over­­­førsel af hele provenuet til landskassen, men som ved man­­­ge andre forhandlinger kan man være nødt til at nøjes med mindre end man havde håbet på. Det skal i denne for­bin­del­­­­se nævnes, at kompromiet vil medføre at langt den over­ve­­­­jende del af bødeprovenuet vil tilfalde landskassen. Fra lands­­­sty­rets side vil vi fortsat følge udviklingen på om­rå­det, og hvis vi finder det hensigtsmæssigt vil vi overveje at genoptage forhandlingerne med staten. Der vil på en se­ne­­re samling fremlagt forslag til tilsvarende ændrin­ger i øv­­­rige afgiftslove.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne over­la­­­de forslaget til landsstingslov om ændring af forskellige af­­­giftslove til landstingsbehandling og efterbehandling i skat­­­teudvalget overgang til 2. be­handling.

 

Og jeg skal udtale at det nu fremlagte er en tilpasning til gæl­­­dende forhold og at man højst kan få 150.000 ud af det, der her er foreslået.

 

Peter Gr. Samuelsen, ordfører for Siumut:

Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er Siumuts prin­ci­piel­le opfattelse, at provenuet fra bøder for over­trædelse af vo­­­res afgiftslove alene bør tilfalde lands­kassen, idet den­ne jo må siges at være den forurettede part i sådanne sa­ger.

 

Vi må også erkende, at vi her har med et område at gøre, hvor også rigsmyndighederne i form af politi og retsvæsen ud­fører en del af arbejdet.

 

Derfor finder vi det naturligt, at man går forhand­lingens vej, og dette medfører jo, at man ofte må gå på kompromis med hinanden.

 

Siumut finder, at det indgåede kompromis mellem Lands­styret og Justitsministeriet er acceptabelt for nu­værende.

 

Da skatte- og afgiftsområdet imidlertid alene er et hjem­me­sty­­­­re­område, og kontrollen hermed både fysisk og økonomisk af­­­­holdes af Hjemmestyret, skal Siumut opfor­dre Landsstyret til, fortsat at arbejde for at hele bødeprovenuet skal til­fal­­­de Landskassen.

 

Med disse bemærkninger går Siumut ind for, at forslaget be­hand­­­les i Skatteudvalget inden det overgår til 2. be­hand­lin­­gen.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Atassut skal hermed tiltræde et ændringsforslag til lands­tings­­­loven.

 

Det har i mange år været roden til en følelse af en u­ret­­­fær­dighed, at bøder og konfiskationer tilfalder stats­kas­sen i­­stedet for landskassen. Det skyldes godt nok at Rets­væ­se­net henhører under Staten.

 

De bøder, som bliver betalt betyder mere for Lands­kassens for­holdsvis beskedne budget i forhold til statens store bud­­get, selvom landsstyremedlemmet sagde, at det kun drejer sig om kr. 150.000,00.

 

For sager, der bliver behandlet og afsluttet i Grøn­land, af­­holder vi udgifter til sagens behandling, derfor er det me­­re retfærdigt, at de tilfalder Lands­kassen.

 

Der­for tiltræder vi det kompromis, som er indgået med Ju­stitsministeriet, og at vi går ind for ændringsfor­slaget.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit tager ændringsforslaget, baseret på de ved forhandlinger med Staten opnåede resultater til ef­ter­ret­­ning, men som det fremgår af forelæggelses­notatet, er det hermed ikke sagt, at resten er opgivet.

 

En tålmodig venten ved åndehullet giver af og til et godt re­­­sultat.

 

Peter Hammeken, ordfører for Akulliit Partiiat:

På baggrund af sager i forbindelse med overtrædelse af ind­før­­­selsafgiftslovgivningen, der medfører bøder og konfis­ka­ti­­­oner startes og meget ofte afsluttes af vore egne af­gifts­­­myndigheder, der dermed også belaster Landskassen der­til forbundne omkostninger, finder Akuliit Partiiat det na­tur­­­ligt, at provenuet fra ad­ministrativt vedtagne bøder og kon­­fiskationer tilfalder Landskassen. Dette harmonerer også med­ vore bestræbel­ser på besparelser på alle fronter samt vo­­­­re til sta­dighed bestræbelser på at finde frem til al­ter­na­­­ti­ve indtægtskilder.

 

Akul­liit Partiiat er derfor enig i det fremsatte for­slag og ind­­­stiller, at forslaget, efter dette har været drøftet i Skat­­­teudvalget, overgår til 2. behandling.

 

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Jeg er i princippet helt enig i forslaget om, at bøder samt kon­­fiskationer i forbindelse med overtrædelse af afgift­s­lo­ve­­ne fremover fuldt ud skal tilfalde den grønlandske lands­kas­­se, men til trods herfor, har jeg svært ved at påregne, at det vil kunne bringes i orden helt uden vanskeligheder.

 

Da jeg har mine tvivl om, at den danske stat, der har myn­dig­­heden gennem politietaten, uden videre vil kunne give af­kald på denne del af indtægterne, sålænge poli­tiet va­re­ta­­ger bare en del af tilsynet af vareindfør­slerne, er der hel­ler ikke tvivl om, at en gennemførel­se af forslaget, som foreslås samtidigt, vil kræve en ændring i den danske skat­te­ og afgiftslovgivning.

 

I forelæggelsesnotatet er nævnt, at man har haft for­hand­lin­­ger med den danske regering om nærværende sag, og at man ved disse ikke har fået tilfredsstillende resultater, og jeg mener, at det jeg har anført foran bl.a. har givet an­led­­­ning til verdsligheder, når man anmoder om, at de penge­sum­­mer, som denne sag omhandler, ikke er af nogen særlig stør­­relse, vil sagen ikke have været særlig vanskelig at lø­­se, såfremt der ikke har været specielle forhold at støde på.

 

Med disse bemærkninger vil jeg blot gentage, at jeg støtter lov­forslaget fuldt ud, og jeg skal blot anmode Landsstyret at tilstræbe, at afvente forhold, der eventuelt ville kunne van­­skeliggøre sagens gennemførel­se.

 

Mødeleder:

Landsstyremedlemmet for økonomi har ikke ønsket ordet, der er ikke flere, der har ønsket ordet, og der er heller ikke frem­kommet nogle ændringsforslag, derfor skal vi spørge Lands­­tinget, om det kan gå over til 2. behandling uden, at det bliver drøftet i Skatteudval­get.

 

Det er vedtaget. Dermed er Skatteudvalget også afla­stet.

 

Hermed er 1. behandlingen færdig af dette punkt, også går vi over til næste punkt, som også vedrører skatte­området.

 

Punktet sluttet.