Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 13-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 18. februar 1994 kl. 13.00

 

Dagsordenspunkt 13.

 

Forslag til landstingsforordning om udbetaling af underholdsbi­drag m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejdsmarked)

(1. behandling)

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

PÅ Dagsorden for Landstingets møde den 18. februar har vi dagsor­denspunkt 13. Det er forslag til landstings­for­ordning om udbe­taling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud og endelig fredagsfore­spørgsler.

 

Med hensyn til fredagsforespørgsler skal jeg udtale, at der kun vil blive fremsat en enkelt fredagsforespørg­sel.

 

Derudover har jeg noget at bemærke:

 

Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt har anmodet For­mandskabet om fritagelse for landstingsarbejdet fra og med i dag og resten af samlingen på grund af, at han er udpeget som observatør ved valget i Nicaragua. For­mandskabet har på den baggrund indkaldt Jonathan Motz­feldt` 1. suppleant, Henrik Lund. Jeg kan oplyse, at Henrik Lund opfylder valgbarhedsbetingelserne i ? 6 i lands­tingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landsstyret og Landstin­get. Jeg skal derfor spørge Landstinget om man kan godkende, at Henrik Lund indtræder i Lands­tinget for resten af denne samling.

 

Det er blevet godkendt og hermed skal jeg byde Henrik Lund vel­kommen og anmode ham om at indtage sin plads her i salen.

 

Og for det andet så har landstingsmedlem Lars Chemnitz anmodet Formandskabet om fritagelse for landstings­arbejdet fra og med i dag og indtil den 21. februar 1994, idet han skal deltage ved bisættelsen af den tidligere grønlandsminister Jørgen Peder Hansen. Derfor har Formandskabet indkaldt Lars Chemnitz' 1. suppleant, Ane Sofie Grødem, og jeg kan oplyse, at Ane Sofie Grødem opfylder valgbarhedsbetingelserne i ? 6 i lands­tingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om Landsstyret og Landstinget. Jeg skal derfor spørge Landstinget om man kan godkende, at Ane Sofie Grødem indtræder i Lands­tinget fra og med i dag og indtil den 21. februar 1994.

 

Og det er godkendt og hermed skal jeg byde Ane Sofie Grødem velkommen og anmode hende om at indtage sin plads her i salen.

 

Endelig har vi nogle gæster fra Canada, som er på studiebesøg her i landet, det er Raymond ........... og Paulo­osie Keeyootak.

 

Jeg byder disse to herrer velkommen til vores lands­tingssal. Jeg håber, at de får indsigt i, hvordan vi afvikler vore møder her i salen. Endnu en gang vel­kommen.

 

Vi går over til dagsordenspunkt 13 og det er lands­styremedlemmet for Sociale Anliggender, der skal fore­lægge.

 

 

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

Hermed fremsættes forslag til en revideret forordning om udbe­taling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

 

Baggrunden for forslaget er dels ønsket om en moderni­sering af en ældre forordning, og dels ønsket om en mere effektiv inddri­velse af kommunernes til­godeha­vender hos bidragspligti­ge, hvor under­holdsbi­draget er for­skudsvis udbetalt af det offentlige, og hvor det offentlige er indtrådt i retten til at kræve bidraget opkrævet.

 

Endvidere sidestiller forordningsforslaget adoptanter, der adop­terer et grønlandsk barn med adoptan­ter, der adopterer et uden­landsk barn.

 

Efter de nuværende forordningsbestemmelser om adop­tions­tilskud, kan der alene udbetales adoptionstilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter ved adoption af et udenlandsk barn.

 

Begrundelsen for at sidestille adoption af et grøn­landsk barn med adoption af et udenlandsk barn skyldes, at der typisk også vil være store rejse- og opholdsud­gifter forbundet med adoption af et grønlandsk barn. Udgifterne til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med en adoption kan variere meget, hvorfor dette for­slag indeholder en bestemmelse om, at adoptionstil­skuddet højst kan udgøre 3 x det løbende normalbidrag til børn, hvilket giver mulighed for at fastsætte bidragets størrelse ud fra de faktisk afholdte udgifter i for­bindelse med adoptionen.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forordningsforslaget har Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Rigsom­budet i Grønland, KANUKOKA og Landsstyrets sekretariat været hørt.

 

KANUKOKA har udtalt, at forslaget indeholder bestemmel­ser, der regulerer et egentligt mellemkommunalt af­regningsproblem, der kan løses ved at der udsendes en vejledning til kommunerne her­om.

 

Det er dog Landsstyrets opfattelse, at Landstinget bør fastsætte disse bestemmelser i en forordning, der forpligter kommunerne til at opkræve fordringer i henhold til denne forordning efter en bestemt frem­gangs­måde.

 

Idet der iøvrigt henvises til det omdelte forslag til lands­tingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud med bemærkninger, skal Landsstyret fore­slå, at forslaget henvises til behandling i Landstingets Sociale Udvalg, før det går til 2. behandling her i Landstinget.

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

Vi skal fra Siumut tilkendegive vores støtte til for­slag til landstingsforordning om udbetaling af under­holdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

 

Der kan i henhold til den nugældende forordning ikke ydes til­skud til rejse- og opholdsudgifter i forbindel­se med adoption af et barn fra Grønland. Forordningen giver kun hjemmel til at der kan ydes tilskud ved adoption af et uden­landsk barn.

 

Derfor finder vi det passende, at der ved herværende forslag bliver skabt mulighed for en sidestilling af adoption af et grønlandsk barn med adoption af et udenlandsk barn.

 

I forbindelse med forskudsvise udbetalinger af under­holdsbidrag til børn, søger herværende forslag til forordningen at løse det mellemkommunale afregningspro­blem, idet en kommune, der har foretaget en forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag, kun skal opkræve, hvad der svarer til udbetalingen. Reglerne omkring denne problematik bliver således klarere til gavn for arbej­det i kommunerne.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at forsla­get overgår til behandling i Socialudvalget forinden 2. behand­lingen.

 

Agnethe Nielsen, ordfører for Atassut:

Dette forslag, som er en fornyelse af den nugældende landstings­forordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt en sidestilling vedrørende adoption i Grønland, hvad angår til­skudsmuligheder samt en rea­lisering af beslutningen på tingets efterårssamling 1993, finder Atassut tilfredsstillende.

 

Vi har bemærket forskellige ting, som vi vil kommentere her. Det drejer sig bl.a. om effektivisering af sagsbe­handlingen samt administrative lettelser for behandling af sagerne.

 

Vi er godt tilfredse med, at udbetalingsdatoen af bidrag til et barns underhold forfalder dagen før barnets fødselsdag.

 

I ? 3 forpligtes kommunerne til at vejlede eventuelle bidrags- eller tilskudsberettigede om reglerne i denne forordning. Det er på sin plads.

 

Hvad angår ? 15 er vi enig i bestemmelsen om tildeling af adop­tionstilskud.

 

Vi er enige i kravene, som fremgår af ? 17, stk. 2 og 3.

 

I ? 20 er der nye bestemmelser om henstand med udbe­taling af bidrag. Landsstyret fastsætter regler herom. Vi håber, at disse bestemmelser bliver færdiggjort snarest.

 

Vi har bemærket, at ? 21 indeholder, at kommunerne alene kan opkræve deres tilgodehavender. Vi mener, at det bliver en let­telse for kommunernes administration, og at det bliver lettere at inddrive tilgodehavender.

 

Til slut skal vi bemærke, at vi har holdt os til den danske tekst i forslaget, fordi der er betydelige forskelle i den dan­ske og grønlandske tekst. F.eks. er der byttet om på paragraf­ferne og flere afsnit mangler i den grønlandske tekst. Vi be­klager, at skulle sige dette, men da det er af stor vigtig­hed for vores arbej­de, er vi blevet nødsaget til at sige det her fra talersto­len.

 

Med disse ord er vi enige i, at forslaget henvises til behand­ling i Landstingets Sociale Udvalg forinden det overgår til 2. behandling her i tinget.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit er enig i, at forordningen om udbe­taling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adop­tionstilskud, der siden 1982 har været gældende, tyde­ligvis bør revideres.  

 

Omhandlede ændringsforslag indeholder to ting. Dels en sikring af inddrivelsen af kommu­nernes tilgodeha­vender hos bidragspligtige, når under­holdsbidraget er for­skudsvis udbetalt af det offent­lige, og dels en si­destilling og ens behandling af adoptanter, der adop­terer et grønlandsk barn med adop­tanter, der adopterer et udenlandsk barn.

 

Som nævnt er Inuit Ataqatigiit enig i sigtet med disse to æn­dringer, idet vi specielt af særlig interesse har noteret os, at man, hvad angår adoptionssager, herefter vil gøre det muligt for kommende adoptivforældre til et grønlandsk barn, at få de samme betingelser og mulig­heder, som hvis der havde været tale om adoption af et barn fra udlandet.

 

I forgårs havde vi som bekendt her i salen en drøftelse af FN's familieår, der netop også finder sted i inde­værende år. Under denne debat påpegede vi fra Inuit Ataqatigiit bl.a. det forhold, at vi stadig her i Grønland har en kategori af børn, der ikke har nogen fader, men hvor én eller flere mænd er dømt til at betale bidrag til barnet. Den efterfølgende debat i salen om­kring dette problem viste med klar tydelighed, at bestemmelserne netop omkring denne problematik ikke længere er tidsvarende, hvorfor en ændring er påkrævet.

 

Eftersom det ikke klart fremgår af det foreliggende forordnings­forslag, om man også har taget højde for disse situationer i udkastet, skal Inuit Ataqatigiit finde det ønskeligt, at man forinden 2. behandlingen henviser netop denne til drøftelse i Socialudvalget.

 

Med disse korte bemærkninger meddeler vi således vores tilslut­ning til forordningsforslaget, idet vi også finder det på sin plads, at man forinden 2. behandling af hele forslaget, henviser sagen til drøftelse i Lands­tingets Sociale Udvalg.

 

Peter Hammeken, ordfører for Akulliit Partiiat:

Først skal jeg udtale, at under gennemgang af paragraf­ferne i forordningsforslaget, har vi også lagt mærke til, at der er forskel på den grønlandske og danske tekst. Vi havde tænkt på, at  sige det til sekre­taria­tet, men valgte at benytte denne lejlighed til at sige det. Jeg skal også udtale, at jeg taler ud fra den grønlandske tekst.

 

I erkendelse af, at de gamle love, der efterhånden er blevet supple­ret med diverse ændringer, er vanskelige at bruge som redskab i det daglige arbejde, byder Akulliit Partiiat forslaget til ny samlet landstings­forordning om udbetaling af underholds­bidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud, velkommen.

 

Der nævnes modernisering og harmonisering med andre dertil knyt­tede love samt forstærkelse af kommunernes beføjelser i forbin­delse med inddrivelse af tilgodeha­vender hos bidragspligtige som baggrund for forslagets forelæggelse. Der er nævnt, at forskel­lige direktorater samt institutioner, der har interesser i an­ordningen, har været hørt under udarbejdelse af forslaget, hvor KANUKOKA af naturlige grunde har fremsat en udtalelse.

 

På baggrund af, at kommunerne udfører den daglige forvaltning af anordningen, indstiller vi fra Akulliit Partiiat, at Landstin­gets Sociale Udvalg tager kommu­nernes udtalelse i betragtning i forbindelse med dets behandling af forslaget.

 

Derudover har Akulliit Partiiat ikke nogen indvendinger mod det frem­lagte forslag, dog skal vi spørge om den i kapitel 7, i den grønlandske tekst, nævnte forældelses­frist på 20 år ikke er i modstrid med den i kapitel 8 nævnte regel om efter­givelse af det skyldige beløb, der stammer fra perioden, der ligger mere end 2 år forud for henstandsbevillingen, og skal indstille, at dette undersøges i forbindelse med Landstingets Sociale Udvalgs behandling af forslaget, såfremt det viser sig, at dette skulle være tilfældet.

 

Akulliit Partiiat er enig i ligestilling af kommende adoptions­forældre.

 

Akulliit Partiiat er principielt enig i forslaget til lands­tingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, samt adoptionstilskud og indstiller, at forslaget henvises til  behandling i Landstingets Sociale Udvalg.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Uanset hvilket samfund det vedrører, er det ofte det forgangne års forhold og holdninger, som ved vurdering efter tilbageblik danner grundlag for nye ordninger med fremtiden for øje.

 

Det er mærkbart, at man i forbindelse med udarbejdelsen af for­slaget til forordning om underholdsbidrag til børn og adoptions­tilskud har anvendt denne fremgangs­måde.

 

Efter at have gennemgået forordningsforslaget vil jeg gerne udtale, at det er et godt forslag og godt ud­arbejdet, da det er udarbejdet uden at udelade noget og er tilpasset forholdene i vore dage.

 

På et tidligere tidspunkt har man debatteret muligheden for tilskud fra det offentlige i forbindelse med adop­tioner, og det er en rigtig holdning, når man foreslår, at tilskuddet skal være gældende på lige vilkår, uanset om der adopteres et barn her fra landet, eller om barnet kommer fra udlandet.

 

Vi er vidende om, at vi et samfund, der desværre kan have store restancer til det offentlige, og til disse restancer hører under­holdsbidrag til børn, som man har haft vanskeligheder med at skulle udrede.

 

Når man er bekendt med, hvad der sker rundt omkring og når man er bekendt med de almindelige tjenesteydelser i forbindelse med sådanne forhold, kan det give anledning til den tanke, at det synes uretfærdigt, at an­svaret alene bliver pålagt den un­derholdspligtige, når restan­cerne bliver for store.

 

Når jeg udtaler mig sådan, tænker jeg på, at der i faderskabs­sager, især når der findes tvivl i forbindel­se med sagen, an­vendes meget lang tid på sagerne. Når en sag er forløbet på denne måde kan det ind i mellem indebære, at det er blevet helt umuligt for den, der udpeges som den underholdspligtige, at skulle udrede bidraget, der i den forløbne tid er vokset til en større sum. Dette forhold må man se at komme ud over, for i dag er vore muligheder for at kunne arbejde hurtigt blevet så gode, at man ikke længere behøver at behandle en faderskabssag over en årrække.

 

Må jeg med disse bemærkninger til sidst udtale, at selv om man kan fristes til at komme med længere betragt­ninger om børn og adoptioner, er forordningsforslaget så godt udarbejdet, at det er mere hensigtsmæssigt at undlade at fremføre disse, da der er blevet taget højde for dem allesammen i forordningsforslaget.

 

 

Henriette Rasmussen, Landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejdsmarked:

Først skal vi fra direktoratets side beklage dybt, at der er brugt det forkerte papirer i forbindelse med omdelingen.

 

Forslaget er korrekturlæst, og desværre har man så kopieret det forkerte papir i forbindelse udarbejdel­sen.

 

Inden sagen går videre til udvalget, så ville det blive omdelt i landstinget.

Det beklager vi meget.

 

Jeg bemærker, at ordførerne er enige i æn­dringsfor­slaget. Specielt blev det nævnt fra Inuit Ataqatigiit, at man i for­bindelse med faderskabs­sager afgør, hvem der er bi­dragsplig­tige.

 

I forbindelse med vores drøftelser, kom vi ind på, at reglerne herom, skal ændres. Dette kan drøftes i ud­valget, hvorfor jeg henviser arbejdet dertil.

 

Med hensyn til faderskabssager, må man afvente den danske lov omkring faderskabssager. Udvalget kan der­efter regulere de grønlands­ke regler, i samarbejde med en jurist.

 

Uden yderligere kommentarer henviser jeg behandlingen til udvalget.

 

Mødeleder Emilie Lennert:

Hermed tilslutning til forordningsforslaget fra parti­erne og med de bemærkinger fra IA og Akulliit Partiiat og Issittup Partiiat der skal medtages i forbin­delse med forslagets behandling i Socialud­val­get, inden det går videre til andenbehandlingen. Hermed gives sagen til behandling i det Sociale udvalg, og vi er hermed færdige med førstebehandlingen af forslaget. Vi går over til fredagsforespørgslerne.

 

Da jeg skal foreligge min forespørgsel, skal jeg anmode Ole Lynge om at sætte sig  på formandsstolen.

 

Punktet sluttet.