Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 9. juni 1994

 

Dagsordenens  punkt 3.

Fastsættelse af tidspunkt for næste samling.

(Formandskabet)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Formanden skal indstille overfor Landstinget, at efter­årssaml­ingen 1994 indledes fredag den 30. september 1994.

 

Formandsskabet skal ligeledes gøre opmærksom på, at forslag fra Landstingets medlemmer skal være for­mandsskabet eller dettes sekretariat ihænde senest den 30. juli 1994, kl. 18.00, og for­slag fra Landsstyret skal være formandsskabet eller Landst­ingets bureau i­hænde senest den 30. august 1994, såfremt forslaget bliver vedtaget.

 

Med disse bemærkninger skal formandsskabet overlade afgørelsen til Landstingets medlemmer.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

 

Fra Siumut er vi enige, at efterårssamlingen bliver den 30. september og i anledning af denne samling er ved at være slut, skal vi fra Siumut's side opfordre til for­mandsskabet, at man i forbindelse af forberedelserne af møderne - fordi disse har baggrund i mange ændringsfor­slag, at man konkludererende frem­sætter fra for­mandsskabet, for at se, om der er muligheder her­for.

 

Med disse bemærkninger skal vi overfor andre partier, takke for denne samling. Vi har haft et godt samarbej­de, og vi skal også fra Siumut's side rette en tak til de mange embedsmænd og til Landsstyret for et godt møde.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Vi skal sige ja, ja, nej, nej. Vi siger ja til efter­årssam­lingen og takker for denne overståede samling.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vi skal også fra Inuit Ataqatigiit's side godkende den 30. sep­tem­ber 1994.

 

Vi skal blot kort fremkomme med et ønske om, at der har været fremsat ønsker om, at Landstingsmedlemmerne skal indsende deres forslag. Det betyder jo, at forslagene allerede skal igangsæt­tes den dag de er fremkommet i formandsskabet. Der vil vi gerne have undersøgt mulig­hederne for, at det rent faktisk også kan lade sig gøre, således at vi kan undgå, at man kan begå fejl.

 

Vi skal også fra Inuit Ataqatigiit's side takke de andre partier for et godt samarbejde.

 

Hans Pavia Egede, Akulliit Partiiat/Centerpartiet:

 

Fastsættelsen af næste samling går vi ind for fra Akul­liit Par­tiiat/Centerpartiet.

 

Vi har ikke altid været lige enige med kollegaerne, så er jeg meget enig med Kaj Egedes bemærkninger om, at man spreder for­slagene lidt mere. Det vil vi være glade for, hvis det kan lade sig.

 

Vi siger også fra Akulliit Partiiat/Centerpartiet tak for denne samling.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

 

Fastsættelsen af datoen for efterårssamlingen. Det er jo efterår til den tid. Jeg har ikke spor imod denne dato, fordi vi altid har tid til samling.

 

Inden vi overstår denne samling, vil jeg lige bemærke, at nogle har bemærket, at jeg har skrevet meget. Det betyder ikke så meget. Det jeg gerne vil frem til, er at jeg føler, at i og med at man fastsætter den sidste mødedag bevirker, at man arbejder meget koncentreret i sidste ende, i og med, at nogle af op­gaver­ne ikke bli­ver færdigbehandlet de første dage, således at mange emner bliver taget op i sidste ende. Når man er enig om at ar­bejde, så er det et stort arbejde og udvalgsarbej­derne overlap­per jo også hinanden. Jeg anmoder om, at man tager det med i overvejelserne i fremtiden.

 

Jeg siger tak til medlemmerne i Landstinget, selvom vi ikke altid er lige enige, men set under ét, har vi haft en god sam­ling.

 

Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Jeg har forståelse for, at formandsskabets forslag om start af mødet er godkendt af samtlige partier, samt at det er ønske­ligt, at udvalgets betænkninger bliver spr­edt mere i samlingen, og at det er det som skal under­søges. Vi skal godt nok under­søge disse og Inuit Ataqa­tigiit's ordfører ønskede, at forsla­gene bliver jo sendt 2 måneder før, at de bliver sendt snarest til direktora­terne. Det plejer at blive gjort ligeså snart de er blevet over­sat, sender vi dem til direktoraterne. Nogle gange er det et arbejde for os, fordi vi lige må prikke til direktoraterne om at få gjort arbejderne færdigt, således at vi kan forbedre vores service over­for Landstinget. Det skal vi fortsætte. Vi er idag ble­vet enige i formandsskabet om, at vi vil lave forbed­ring på det område også.

 

Jeg vil også udtale, at når formandsskabet kommer med et dags­ordensforslag, at vi også får uddelt plan over de enkelte punk­ters placering på mødedage. Dette vil også lette formands­skabet, at man i disse fremlæggelser kommer med kritik og ønsker. Det vil være godt for os, men det som Nikolaj Heinrich udtalte, at man har taget en fast dag til mødets slutning, det er når parti­erne deltage, at mødet kan trække ud, at vi så fastholder sidste mødedag.

 

Mødeleder Emilie Lennert:

Tak til jeres accept af starten af efterårssamlingsda­toen og tak for et godt møde. Således startes næste samling den 30. septem­ber og landstingsmedlemmerne har mulighed for at fremsen­de for­slag indtil 30. juli 1994 kl. 18.00.

 

Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Således er det andet forårsmøde ved at være slut, og forinden mødet er helt slut, vil jeg igen takke lands­tingsmedlemmerne for, at de har arbejdet meget dynamisk og årvågent, og jeg vil gerne ønske jer samt jeres fa­milier en god sommer og en god ferie fra formansskabet. Tak for forårs­sam­lingen. Forårs­saml­ingen er således slut.

 

Punktet sluttet.