Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 8. juni 1995.

 

Dagsordenens punkt 30.

 

Betænkning afgivet af Skatteudvalget.

(Udvalgets formand).

 

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen.

 

Agnethe Davidsen, Formand for skatteudvalget:

 

Betænkning fra skatteudvalget vedrørende forslag fra landstingsmedlem Anthon Frederiksen om nedsættelse af indførselsafgift for private erhvervs­drivendes biler, som af formandsskabet er henvist til behandling skatteudval­get. Det vil jeg forelægge.

 

Skatteudvalget har følgende medlemmer: Agnethe Davidsen, Formand,

Mikael Petersen, Siumut, Knud Sørensen og Sivert K. Heilmann, Atassut og endelig Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

I skatteudvalgets møde den 31. maj 1995 deltog Mikael Petersen=s suppleant Anders Andreassen.

 

Skatteudvalget har på sine møder, den 29. maj og den 31. maj 1995 behandlet, det af Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kandidatforbun­det, fremsatte forslag om nedsættelse af indførselsafgift for de private erhvervsdrivendes biler.


 

Et enigt skatteudvalget er i princippet enig i, at det generelle omkostningsni­veau for private erhvervsdrivende så vidt muligt bør reduceres for at få mere gang i beskæftigelsen.

 

Skatteudvalget finder imidlertid ikke, at en nedsættelse af indførselsafgiften for de erhvervsdrivendes biler i sig selv vil være af afgørende økonomisk betydning for den enkelte erhvervsdrivende eller for skabelsen af nye arbejdspladser.

 

Skatteudvalget har konstateret, at indførselsafgiften på biler udgør en forholdsvis lille del af den erhvervsdrivendes samlede driftsudgifter, idet der kan foretages skattemæssige fradrag for bilens anskaffelsessum inclusive indførselsafgiften, ligesom indførselsafgiften er en engangsudgift. Det vil sige, at skal der svares 35.000,00 kr. i indførselsafgift af bilen, vil skatten kunne reduceres med 14.000,00 kr. i anskaffelsesåret, hvis skatteudskriv­ningsprocenten eksempelvis er på 40%. Den reelle omkostning til afgiftens betaling, vil i dette tilfælde således alene udgøre ca. 21.000,00 kr.

 

Skatteudvalget lægger endvidere vægt på, at der i forbindelse med fastlæggelsen af de gældende afgiftssatser allerede er taget et vist hensyn til de erhvervsdrivendes økonomiske forhold. Der svares således en fast lav stykafgift af andre biler end personbiler, som f.eks. lastbiler og busser, og visse køretøjer såsom traktorer er fritaget for indførselsafgift.

 

Et enigt skatteudvalg kan således ikke tilslutte sig forslaget om nedsættelse af afgiftssatserne for de private erhvervsdrivendes biler, idet skatteudvalget finder, at de private erhvervsdrivendes økonomiske situation og beskæftigel­sessituationen bør finde sin overordnede løsning ad andre veje.


Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På landsstyrets vegne kan jeg kun give udtryk for, enighed i skatteudvalgets konklusion. Det er nemlig også landsstyrets opfattelse, at en nedsættelse af indførselsafgiften på biler ikke i sig selv vil være af afgørende betydning for de erhvervsdrivendes økonomi eller for skabelsen af nye arbejdspladser.

 

Som udvalget er inde på, tilgodeses de erhvervsdrivende allerede i dag med en objektiv lempelig indførselsafgift på de typer køretøjer, som hovedsageligt anvendes af erhvervsdrivende.

 

Det er desuden landsstyrets opfattelse, at det samfundsøkonomisk vil være bedre at spare de ekstraudgifter til administration, der vil være forbundet med en subjektiv forskelsbehandling mellem de erhvervsdrivendes og andres indførsel af biler.

 

På landsstyrets vegne kan jeg love, at landsstyret aktivt vil arbejde for at forbedre de private erhvervsdrivendes økonomiske vilkår via en slagkraftig  erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

 

Til slut skal jeg på landsstyrets vegne takke skatteudvalget for den enighed, der er om spørgsmålet.

 

Mikael Petersen, Ordfører for Siumut:

 

Siumut deler skatteudvalgets opfattelse om, at generelle omkostningsniveau­er bør reduceres, men at det ikke bør ske ved en reduktion af indførselsafgif­ten for de erhvervsdrivendes personbiler.

 


Som det fremgår af Siumuts erhvervspolitik, den kender vi alle sammen, skal omkostninger til tele, el, vand med videre nedbringes til gavn for erhvervsli­vet, og skatter og afgifter skal ikke øges. Det vil sige, at med hensyn til de almindelige vilkår, herunder for de private, må man gennemføre en lettelse. Det er også vores politik og mål, at hverken skatter eller afgifter skal forøges.

Med disse bemærkninger er Siumut således enig i skatteudvalgets og landsstyrets bemærkninger til hr. landstingsmedlem Anthon Frederiksens forslag.

 

Siverth K. Heilmann, Ordfører for Atassut:

 

Atassut kan ikke tilslutte sig Anthon Frederiksens forslag om nedsættelse af indførselsafgift for erhvervskøretøjer.

 

Atassut er enig i skatteudvalgets og landsstyremedlemmets begrundelser om, at dette problem må søges løst ad andre kanaler, såsom beskæftigel­sesfremme og lignende.

 

Atassut er glad for landsstyremedlemmets løfte om, at landsstyret vil forbedre forholdene for de erhvervsdrivende ved en stabil politik inden for erhverv.

 

Manasse Berthelsen, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig skatteudvalgets betænkning, men vi skal opfordre landsstyremedlemmet til, at der laves oplysningskampagner omkring fradragene for indførselsafgifter for private næringsdrivende, som udvalget kom med et eksempel på omkring biler.


Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat støtter skatteudvalgets vurdering i sagen, også på baggrund af det, der er opgivet som baggrund for vurderingen.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

 

Først tak til skatteudvalget, der har behandlet mit forslag. Men selvfølgelig, at man skal give lettelser til de private i forbindelse med Aat give de private en chance@, som jeg har skrevet i mit forslag, det gives der ikke tilslutning til fra partierne. Det forstår jeg så derhen, at samtlige partier ikke går ind for en chancegivning til de private, men at man via andre muligheder kan man give lettelser. Her vil jeg gerne spørge, hvilke andre veje, kan man pege på. Det vil jeg være glad for at høre om. Jeg er også glad for, at landsstyremedlem­met for Økonomiske Anliggender og Boliger gav løfte om, at man vil give de erhvervsdrivende bedre muligheder. Men hvis man helt konkret kan pege på, hvilke løsningsmuligheder, der er tale om, så vil jeg blive glad for det.

 

Alle her har fået mit forslag. Men da samfundsborgerne ikke har hørt om det, så må jeg håbe på, at man kan godkende, at jeg lige læser mit forslag op igen.

 

Jeg har fremsat forslag om, Anedsættelse af indførselsafgift for biler for de private næringsdrivende for at opfylde landsstyrets intentioner om at give de private en chance, samt med henblik på at holde arbejdsløsheden minimal, ved fastholdelse og ekspansion af eksisterende og vedvarende arbejds­pladser.

 


Hvis man skal give de private en chance, så bliver samfundet nødt til at yde noget, for derved vil vi konsolidere de eksisterende arbejdspladser med flere arbejdspladser til følge.

 

For eksempel er indkomsten for en taxa-vognmand fra en islandsk by faldet  ned til ca. 200 kr. om dagen i en nedgangsperiode, selvom de har kørt taxa hele dagen. Hvis vi ser på nystartede taxa-vognmænds udgifter, så skal vognmanden betale 42.000,00 kr. årligt til forsikringspræmier, vejafgift på omkring 7.000,00 kr. og derudover 35.000,00 kr. for en dieseldrevet bil og 50.000,00 kr. for en benzindrevet bil i indførselsafgift@. Det er lige netop mit forslag.

 

Derved kan vi se, at en privat taxa-vognmands årlige udgifter alene til biler beløber sig til omkring 80.000,00 - 100.000,00 kr. årligt.

 

Derudover skal vedkommende vognmand betale andre almindelige udgifter af sine indtægter, såsom husleje, elregninger og selvfølgelig også skat med mere. Jeg har tilfældigvis taget en taxa-vognmand som et eksempel. Derved kan man se, hvor svært det er at drive privat virksomhed, især hvis man er kommet i restancer. Så vil vedkommende, der ellers vil kunne drive privat erhvervsvirksomhed, ikke få en chance og drukner i udgifter. Derfor er jeg fremkommet med dette forslag. Det har jeg præciseret her.

 

Mikael Petersen, Ordfører for Siumut:

 

Med hensyn til det, som Anthon Frederiksen ønskede oplyst, vil jeg ikke gentage.

 


Med hensyn til lettelse af de private erhvervsdrivendes vilkår, har vi allerede udtalt os om. Men jeg vil lige præcisere, at de private - for vi plejer blot at kalde dem "de private" - allerede har gode muligheder i dag via skattelovgiv­ningen. Hvis de f.eks. køber en bil, kan værdien af bilen og indførselsafgiften årligt fradrages via skattelovgivningen. Dette bliver udnyttet.

 

Således kan værdien af bilen og indførselsafgiften kunne fradrages med op til 40%. Det vil sige, at det er ret omfattende. Når man har vurderet alt dette, indstiller skatteudvalget som følger, og det har vi fuld forståelse for fra

Siumut. Jeg håber, at det er velforståeligt.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Jeg vil lige komme med nogle bemærkninger til Anthon Frederiksen med hensyn til hans sidste bemærkninger.

 

Han sagde, at man gav afslag på hans forslag fra udvalget og at landsstyret har samme mening, hvilket han så vurderer sådan, at samtlige partier og landsstyret er i mod, at man giver de private en chance. Hvis vurderingen er sådan, må vi udtale på vegne af landsstyret, at det overhovedet ikke er tilfældet.

 

Han kom ind på hvilke veje, vi kan pege på, hvis vi vil give andre muligheder. Som bekendt har det tidligere landsting i den forrige valgperiode brugt 38 mio. kr. til oprettelse af nye arbejdspladser, bl.a. ved at give de private en ny chance. I den tidligere debat blev bl.a. sæbefabrikken nævnt. Det blev nævnt, at disse evt. kan overdrages til de private, og det man snakkede om for et par dage siden, hvor man kom ind på jollefiskerne som eksempel.

 


Hvis jollen kan opfylde betingelserne og hvis den koster 100.000,00 kr. og hvis vedkommende har de 25%, så kan det resterende ydes som tilskud til de private erhvervsdrivende. Det nævner jeg blot for at undgå, at der er nogen der siger, at vi ikke vil give de private en chance. Det er ikke tilfældet. De har chancer og de vil også have nogle muligheder. Det finder landsstyret vigtigt og vil gøre noget ved det. Tak.

 

Knud Sørensen, Mødeleder:

 

Således er betænkning afgivet af skatteudvalget færdigbehandlet.