Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 9-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 11. oktober 1993 kl. 13.00.

 

Dagsordenens punkt 9.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om etablering af selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Mødet er åbnet.

 

I dag mandag den 11. oktober har Lands­tinget 4 dags­ordenspunkter, nemlig pkt. 9 forslag til landstingslov om ændring af landstings­lov om etablering af selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer, 2. behandling. Pkt. 13 forslag til vedtægter for Augo Lynges Fond. Pkt. 19 forslag til lands­tings­forordning om etablering af et boligselskab. Pkt. 26 forslag til landstingsforordning om erhvervs­uddannel­ses­støtte og erhvervsvejledning.

 

Før vi går over til dagsordenen, skal jeg oplyse, at i henhold til Landsstyrets ønske bliver pkt. 19 behandlet efter redegørel­se fra Kommunal­reformkommissionen. Det blev aftalt i Lands­tingets Præsidium og det har vi også redegjort for parti­erne i formiddags, d.v.s., at man behandler punkt 19 på torsdag efter Kommunalreformkom­missionens betænkning.

 

Vi går videre til pkt. 9, 2. behandling.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Under Landstingets 1. behandling af ovennævnte forslag til landstingslov gik samtlige partier ind for, at forslaget skulle overgå til 2. behandlingen i den foreliggende form.

 

I den anledning skal jeg indstille, at forslaget over­går til 3. behandling i uændret form.

 

Mødeleder:

Vi går over til afstemning.

 

Dem der går ind for, at den går videre til 3. behand­ling i sin foreliggende form bedes rejse sig.

 

26.

 

Derfor går det videre til 3. behandling i sin fore­liggende form.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt og det er punkt 13.

 

Punktet sluttet.