Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. oktober 1993

 

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 15.

 

 

Forslag til landstingstillægsbevillingslov II, 1993.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut, formand for Finansud­valget:

Finansudvalgets betænkning vedrørende forslag til Lands­tingstillægsbevilling II for 1993, er afgivet til Landstinget til 2. behandling.

 

Udvalget har følgende medlemmer :

Landstingsmedlem Peter Grønvold Samuelsen (formand), Siumut,

 

Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge (næstform.), Inuit Ataqatigiit,

 

­Landstingsmedlem Pavia Nielsen, Siumut,

 

Landstingsmedlem Peter Ostermann, Atassut,

 

Landstingsmedlem Konrad Steenholdt, Atassut,

 

Lands­styret fremsatte torsdag den 7. oktober forslag til landstingstillægsbevil­lingslov II for 1993.

 

Finansudvalget har herefter behandlet forslaget til tillægs­be­vil­lingslov på flere møder.

 

Udvalgets indstilling til de af Landsstyret fremsatte ændringsforslag, fremgår af betænkningens pkt. 3 og 4.

 

1.           Generelle bemærkninger.

 

              Finansudvalget vil her ved Landstingets 2. be­handling af forslaget til tillægsbe­villingslov II for 1993, frem­komme med nogle generelle bemærk­ninger. Finansud­valgets bemærkninger vil i over­vejende grad være kon­centreret om 1993, mens udvalgets mere principielle og langsigte­de be­tragtninger vil fremgå af Finansud­valgets betænk­ning til Landstingets 2. behandling af forslaget til finanslov 1994.

 

              Finansudvalget har i lighed med tidligere ved behand­lingen af forslaget til tillægsbe­villings­lov lagt vægt på, at loven fortrinsvis indeholder bevillinger til at afholde udgifter, som ikke kunne forudses under ved­tagelsen af Finansloven, samt at bevillinger til nye aktiviteter så vidt muligt henvises til behandling i forbindelse med forslaget til finanslov 1994.

 

              Finansudvalget finder at Landsstyrets forslag til tillægsbevillingslov II er til­fredsstillende udformet og også rimeligt afvejet med hensyn til fordelingen af byrderne på budgetområder. Finans­udvalget er opmærksom på, at Landsstyret har bestræbt sig på at kunne frem­lægge et TB II-for­slag, som fortsat fastholder Finans­lovens over­skudsmål på ca. 150 mio. kr. her i 1993.

 

              Dette er betydningsfuldt, af hensyn til at vi kan af­vikle vores udlandslån planmæssigt, samt at vi sikrer en fortsat tillid i udlandet til vores styring af økonomi­en.

 

              Udvalget kan konstatere, at der, selv om Lands­styrets styring af økonomien har været stram, er visse områder, hvor de fastsatte bevillinger nødvendigvis må opju­steres. Der kan peges på Amutsiviit, Great Greenland, handicapområdet og tilskud til ind­handlings­priser samt Sundhedsvæse­net.

 

              Herudover er der på anlægs- og udlånsområdet fremlagt forslag til udmøntning af en stor del af de negative budgetreguleringer, som blev indsat ved vedtagelsen af TB I/1993 på Landstingets forårssam­ling. Finansudvalget konstaterer, at en del an­lægsaktiviteter bliver for­skubbet rent tidsmæssigt, som følge af byggetaktsfor­skydnin­ger. Finansud­valget skal dog fremhæve, at den samlede anlægsak­tivitet, som blev forudsat ved ved­tagelsen af finansloven for i år, kan fast­holdes. Som vi kan se af TB II-forslaget er en del af de anlægspro­jekter, som blev forsinket i 1992 nu i stedet udført i år. Udvalget håber at overgangen til genbevillingsprin­cippet på anlægs- og udlånsområdet her fra 1993 kan medvirke til at de enkelte landsstyreområder i højere grad med­tager realistiske anlægsplaner i de fremtidige finanslove.

 

              Finansudvalget lægger stor vægt på, at den plan­lagte anlægsaktivitet og den geografiske forde­ling heraf kan fastholdes, således at de nødven­dige anlæg bliver udført og at de beskæftigelses­mæssige mål bliver op­fyldt.

 

              Finansudvalget er enig med Landsstyret i, at den stram­me økonomiske styring skal fastholdes. Dette medfører bl.a. at merudgifter må søges dækket ind ved tilsvarende mindreudgifter på andre områder, eller eventuelt for­øgede indtægter. Det er derfor glædeligt at se, at der er balance i det frem­lagte forslag til TB II for 1993.

 

              Udvalget skal udtrykke sin tilfredshed med og anerken­delse af den dygtige finansforvaltning, som medfører en ekstraordinær indtægt på 37,8 mio. kr. Finansudvalget støtter også fuldt ud Landsstyrets forslag om at disse midler skal indskydes i et Erhvervsudviklingsselskab, således at der kan tilbydes risikovillig kapital til aktiviteter, som forventes at være rentable.

 

              Samlet set finder Finansudvalget således, at det frem­lagte forslag til tillægsbe­villingslov er rimeligt afbalan­ceret og udvalget kan give sin tilslutning til forslaget.

 

2.           Finansudvalgets bemærkninger iøvrigt.

 

              I forbindelse med behandlingen af forslaget til merbe­villing til Great Greenland ønsker udvalget at frem­føre, at det må forudsættes, at den nye be­styrelse for virksomheden snarest tager initia­tiv til at tilpasse virksomhedens aktivitet til niveau­et for Landskassens tilskud. I denne for­bindelse er det Finansudvalgets opfattelse, at sælskind som betegnes som klasse 3 skind, over­hovedet ikke bør sendes til Great Greenland i Qaqortoq, da de ikke anvendes i produktionen og blot oplagres rundt om i Qaqortoq, med unødvendi­ge omkostninger til følge.

 

              Herudover skal Finansudvalget opfordre til, at sæl­skindsindhandlingen iøvrigt reorganiseres.

 

              Under udvalgets drøftelse af ansøgningen om mer­bevil­ling til Amutsiviit, blev konsekvenserne af manglende forsikringsdækning for mange kuttere berørt. Udvalget finder situationen beklagelig, men må fastholde, at værfterne nødendigvis må drives på et forretningsmæs­sigt grundlag. Der må derfor søges skabt en forståelse for, at det er nødvendigt at have sin kutter forsikret. Udvalget vil iøvrigt vende tilbage til situtionen for Amutsiviit i de kommende år ved fremlæggelsen af be­tænkningen til 2. behandling af forslaget til finanslov for 1994.

 

              Med hensyn til de stigende udgifter til handicap­forsorg i Danmark skal udvalget udtale, at ud­viklingen bør gå i retning af, at vi primært undlader at sende nye handi­cappede medborgere til institutionsophold i Danmark, og sekundært søger at udbygge vores tilbud på området herhjemme. Dette forudsætter en nødvendig videreuddan­nelse af personale, evt. via ophold på handicapinstitu­tion i Danmark.

 

              Finansudvalget har bemærket sig, at der søges afskriv­ning på uddannelseslån på 15 mio. kr. Udvalget skal kraftigt opfordre Landsstyret til at sikre at der sker en opstramning af inddrivel­sen af uddannelsesgæld.

 

              For så vidt angår den nuværende gældssanerings­ordning skal udvalget foreslå, at der gives en bedre infor­mation til låntagerne om ordningen.

 

              Til sidst skal Finansudvalget atter en gang kraf­tigt understrege, at alle budgetbidrag til be­villings­love skal udformes mere detaljeret end det nu er til­fældet. Dette er helt nødvendigt, da budgetbi­dragene er grundlaget for såvel lands­tingsmed­lemmernes som finansud­valgsmedlemmerne vurdering af bevillings­forslagene.

 

Der vedlægges 2 nye budgetbidrag på grønlandsk ved­rørende hovedkonto 29.01, da der var fejl i de oprinde­lige.

 

 

      3.     Landsstyrets ændringsforslag til forslag til bevil­ling i tillægsbevillingslov II for 1993.

 

              Hovedkonto 75.20 Kommunale skoler.

              Finansudvalget indstiller, at bevillingen for­højes med 1.227.000 kr., således at merudgiften, efter en vold­giftssag, ved byggeriet af en gym­nastikhal i Qeqertar­suaq kan dækkes ind.

              (Ændringsforslag nr. 1)

 

              Hovedkonto 92.27 Erhvervsstøttelån.

              Landsstyret har indstillet, at bevillingen ned­sættes med 1.227.000 kr. som følge af at afdra­gene til ESU nu forventes at blive større end tidli­gere anta­get. Et flertal af Finansud­valget, be­stående af repræ­sen­tan­terne for Siumut og Inuit Ataqa­tigiit ind­stiller at æn­dringsforslaget ved­tages.

              Et mindretal af Finansudvalget bestående af Atas­suts medlemmer kan ikke tilslutte sig indstil­lingen.

              (Ændringsforslag nr. 2)

 

      4.     Landsstyrets ændringsforslag til forslag til tekstan­mærkninger tillægsbevil­lingslov II for 1993.

 

              Hovedkonto 35.01 Økonomidirektoratets boligaf­deling.

              Finansudvalget indstiller, at følgende tekstan­mærkning medtages i TB II/1993:

              Landsstyret bemyndiges til, under forudsætning af at Landstinget endeligt vedtager etablering af et lands­dækkende boligselskab efter tidsplanen i forordnings­forslaget, at disponere 600.000 kr. af bevillingen på hovedkonto 35.01 til erhvervelse og registrering m.v. af selskabet.

              (Ændringsforslag nr. 3)

 

      5.     Henstillinger fra Finansudvalget.

 

              Hovedkonto 22.30 Great Greenland.

              Finansudvalget henstiller, at Landsstyret sikrer, at der sker en reorganisering af sælskindsind­handlingen.

 

              Hovedkonto 69.05 Tab på debitorer.

              Finansudvalget henstiller, at Landsstyret tager initia­tiv til en opstramning af ind­drivelsen af uddannelses­gæld.

 

              Finansudvalget henstiller, at Landsstyret sikrer at budgetbidrag til bevillings­love bliver ud­for­met mere de­taljeret end det nu er til­fældet. Dette er helt nødvendigt, da bud­getbidragene er grundlaget for såvel lands­tingsmedlemmer­nes som finansud­valgsmedlem­merne vurdering af bevillings­forslagene.

 

6.           Revideret oversigt over Landskassens økonomi.

 

              Under forudsætning af Landstingets vedtagelse af de ­indstillinger, der fremgår af denne betænk­ning, vil nettoresultatet i 1993 være uændret i forhold til Landsstyrets forslag til TB II/1993, som fremsat for Landstinget den 7. oktober 1993. Dette betyder, at der fortsat budgetteres med et DAU-nettoresultat på 150.53­5.000 kr.

 

              Forslaget til landstingstillægsbevillingslov II for 1993 - således som det indstilles af Finans­udvalget til Landstingets vedtagelse ved 2. be­handlingen - fremgår af vedlagte bilag 1, 2 og 3.

 

Med disse bemærkninger indstiller Finansudvalget, at lovforslaget overgår til 3. behandling.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Boliger:

Jeg takker hermed for Finansudvalgets fremlæggelse af betænkning til 2. behandlingen af forslaget til til­lægsbevillingslov II for 1993.

 

Jeg er glad for, at Finansudvalget i sine indstillinger fastholdet Finanslovens overskudsmål på ca. 150 mio. kr.

 

Som Finansudvalget nævner, har det været nødvendigt, at forslå mindre opjusteringer af bevillinger til Amutsi­viit, Great Greenland, handicapområdet, tilskud til indhandlingspriser og Sundhedsvæsenet. Samtidig hermed er der dog peget på, tilsvarende budgetforbedringer så overskudsmålet på de 150 mio. kr. kan fastholdes.

 

Landsstyret har ganske rigtigt, søgt at fremlægge et tillægsbevillingslovsforslag som var socialt afbalan­ceret.

 

Som Finansudvalget også påpeger, er der sket en del ændringer på anlægs- og udlånsom­rådet, men det har været vigtigt at sikre, at den samlede anlægsaktivitet svarer til, hvad der blev forudsat ved vedtagelsen af Finansloven for et år siden.

 

Det har også været vigtigt, at fastholde den geografi­ske fordeling for anlægsaktiviteterne som Finansud­valget konstaterer.

 

For såvidt angår Finansudvalgets bemærkninger vedrøren­de Great Greenland, skal jeg på Landsstyrets vegne forsikre, at vi vil være meget opmærksomme på, hvilke forslag og initiativer den nye bestyrelse på virksom­heden vil tage for at rette op på økonomien.

 

Vedrørende stigningen i udgifterne til handicapforsorg, så vil jeg også her udtrykke, at vi er opmærksomme på tendenserne til de stigende udgifter.

 

Og endelig med hensyn til uddannelseslån, så vil der hurtigst muligt ske en opstramning af administrationen, så det ikke fremove bliver nødvendigt, at søge så store afskrivninger på lånemassen.

 

Jeg er på Landsstyrets vegne glad for, at det i det store træk, har været et enigt udvalg som har fremlagt be­tænkningen til 2. behandlingen.

 

Når vi efter en yderli­gere debat om betænkningen har forestået afstem­ning om de 3 ændringsforslag, der er medtaget i be­tænk­ningen, og om sagens overgang til 3. behandling, vil jeg ønske Finans­udvalget god arbejds­lyst med det videre arbejde.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Under henvisning til vore bemærkninger under 1. be­handlingen af forslaget til landstingstil­lægsbevil­lingslov II/1993, skal vi fra Siumuts side meddele, at vi går ind for den forelagte betænkning fra Finansud­valget.

 

Ligeledes støtter vi fra Siumuts side Landsstyrets 3 ændringsforslag til forslag til landstings­tillægsbe­villingslov II/1993.

 

Vi har i Siumut bemærket, at landsstyreformanden under et samråd i Finansudvalget har givet en indgående orien­tering om planerne for etablering af et Erhvervs­ud­viklingsselskab. Vi skal fra Siumut opfordre til at partier, der ikke har siddet i Finansudvalget, bliver grundigt orienteret skriftligt om planerne for etable­ring af selskabet.

 

Vi skal fra Siumut beklage, at der arbejdes på at eftergive gæld i forbindelse med ud­dannelseslån på 15 mio kr, idet vi i Landstinget har medvirket til at vedtage en lov med henblik på at skabe gode tilba­gebe­talingsvilkår af lån, optaget under uddannelsen. Vi er af den op­fattelse, at den dårlige administration af uddannelses­gæld bør have konsekvenser for direktoratet for Ud­dannelse, således at der indføres sikrere admini­strative rutiner.

 

Med disse bemærkninger, tilkender vi fra Siumuts side, vores støtte til at forslaget til landstingstil­lægsbe­vil­lingslov II/1993 overgår til 3. behandling i den fore­liggende form.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Her ved 2. behandlingen af landstingstillægsbevillings­lov nr. II skal Atassut klart tilkendegive, at Atassut går ind for Finansudvalgets generelle bemærkninger og skal ligesom Finansud­valget understrege, at en tillægs­be­villingslov fortrinsvis skal indeholde bevillinger til at afholde udgifter, som ikke kunne forudses ved vedtagelsen af Finansloven, samt at bevillinger til nye aktiviteter så vidt muligt henvises til behandling i forbindelse med forslaget til finanslov for 1994.

 

Atassut skal endnu engang understrege, at ikke bud­getterede merindtægter så vidt muligt bør benyttes til konsolidering af økonomien og ikke til merforbrug.

 

Dette er højaktuelt i disse tider, hvor indtægterne fortsat falder. Det er ikke betryggende for Atassut, at vi i dag kun har en driftsreserve på 1,3 mio. kr.

 

Landstinget har ved vedtagelsen af finanslov for 1993 vedtaget betragtelige bevillinger til beskæftigelses­for­mål med det formål at begrænse den stigende arbejds­løs­hed.

 

Det er glædeligt, at en stor del af beskæftigelses­bevillingen har været til gavn for be­skæftigelsen, men Atassut må anmode Landsstyret om at udfolde større anstrengelser for, at alle bevillinger udmøntes i beskæftigelsesfremmendeinitiativer, da mange kommuner er af­hængige heraf.

 

Atassut skal endnu engang udtrykke sin tilslutning til etablering af et Erhvervsudviklingssel­skab, men skal gentage, at et sådant initiativ skal suppleres med skatte- og rentemæssige fordele, hvis vi skal gøre os håb om større tilslutning fra anden side, ikke mindst med hensyn til investeringer fra udlandet.

 

Idet vi går ind for Finansudvalgets øvrige bemærknin­ger, skal Atassut bemærke følgende vedrørende partiets mindre­talsudta­lelse. Atassut finder det meget uheldigt, at be­villingen til ESU udhules, når der er så store pro­blemer indenfor det kystnære fiskeri.

 

Midlerne bør kunne findes på anden vis inden for nævnte landsstyreområde.

 

Med disse bemærkninger går Atassut ind for, at for­slaget går til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Det er på vegne af vor landspolitiske ordfører, at jeg skal udtale følgende.

 

Uden yderligere bemærkninger går Inuit Ataqatigiit ind for ændringsforslagene til tillægsbe­vil­lings­lov II 1993. Vi vil dog knytte følgende kommen­tarer til Fi­nansudvalgets på flere måder interessante betænkning.

 

Først skal jeg sige, at vi er enige i fastholdelsen af overskudsmålet for 1993, og vi er glade for at målet har kunnet fastholdes uden at ændre væsentligt på andre aktivitetsmål.

 

Med henvisning til vores bemærkninger under 1. behand­lingen af Finanslovsforslaget for 1994, vedrørende Erhvervsudviklingsselskabet, skal jeg gentage vores støtte til dette initiativ. Et sådant initiativ er muliggjort ved dygtig finansstyring og uden at ændre ved andre bevillinger.

 

I den forbindelse skal vi udtrykke vort stærke håb om at den skepsis, der er blevet udtrykt vedrørende sel­skabets oprettelse, vil blive gjort til skamme, og at selskabet vil være medvirkende til at øge beskæftigel­sen og medvirke til at sætte mere skub i de økonomiske aktivite­ter i erhvervslivet.

 

Hvad Grønlands Værfter angår, er vi enige i udvalgets bemærkninger om forsikrings­spørgsmålet, men vil dog ikke undlade at bemærke, at værfterne, der i dag står i en meget svær økonomisk situation, som en af de første moderne grønlandske virksomheder i sin tid var en god arbejdspladser for de første faguddanne­de grønlæn­dere, og har i vidt omfang fungerede som uddannelses­plads for mange elever.

 

Man kan selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om vi i Grønland virkelig har brug for så mange værfter, som det er tilfældet i dag, især henset fiskeriets nuværen­de situation. På den anden side mener vi, at der er mange positive træk ved værfterne, som er værd at fastholde.

 

Inuit Ataqatigiit mener, at der må sættes en øvre grænse for nedskæringerne i værfternes driftsbudgetter, hvis der ikke skal skrides til lukninger af værfterne.

 

Vi mener, at værfterne har potentialer indenfor anlægs- og produktionsindustrien, som skal udvikles. Vi har i de senere år set, at man har været i stand til at producere brugsgenstande i stedet for at importere dem.

 

Værfterne bestræber sig i disse år på også at frem­stille produkter, som kan eksporteres, disse tiltag må støttes, ikke kun for at beholde arbejds­pladserne, men også fordi de kan medvirke til at tjene penge til landet.

 

Vi glæder os til at høre nærmere om den bebudede rede­gørelse fra Finansudvalget vedrørende værfterne.

 

Til sidst skal vi udtale, at vi er enige i udvalget omkring handicapforsorgen og vedrørende gældssanerings­ordningen for de uddannelsessøgende.

 

Med disse ord tilslutter vi os, at forslaget før 3. behandlingen behandles i Finansudvalget.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiat:

Jeg skal henvise til vore bemærkninger i forbindelse med 1. behandlingen af forslaget til landstingstillægs­bevil­lingslov II for 1992.

 

Jeg vil gentage at det efter vor mening er vigtigt at koordi­nere eller samordne posterne i Finansloven. Vi skal henstille, at man for fremtiden overvejer at koordinere og samordne budgetønskerne i sammenhængende og rela­tere­de hjemmestyreejede virksomheder, men som er "orga­ni­seret" i forskellige landsstyreområder, således at man kan reducere eller helt undgår tillægsbevil­linger.

 

Vi bemærker, at Finansudvalget i deres betænkning har medtaget nogle af vore bemærkninger til forslagets 1. behandling i dets vurdering. Vi er helt enige i, at Amut­si­viit / Grønlands Værfter nødvendigvis må drives på et forretningsmæssigt grundlag.

 

Vi er også helt enige i, at det er beklageligt, at så mange kuttere har manglende forsikrings­dækning, og at der må søges forståelse for, at det er nødvendigt at have sin kutter forsikret. Men betænkningen ændre vores mening om Amutsiviits og kutternes indbyrdes relatio­ner.

 

Vi er også blandt dem, som er godt tilfredse med den stramme økonomiske styring, der pågår. Også Finansud­valgets henstilling til, at Landsstyret sikrer at budgetbidrag til bevillingslove bliver udformet mere detaljeret end tilfældet er, støtter vi, således at vi kan vurdere bevillingsforslagene endnu bedre.

 

Uden yderligere kommentarer går vi ind for Finansud­valgets indstilling om forslagets overgang til 3. behandling.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Under førstebehandlingen af nærværende dagsordenspunkt, og i forbindelse med tidligere debatter vedrørende vor økonomi, har jeg som en meget vigtig ting stedse an­ført, at vi altid må have reserver stående for, at Landskassen ikke skulle blive tømt helt, og i forbin­delse hermed har jeg under 1. behandlingen af nærværen­de dagsordenspunkt udtalt, at den ekstraordinære ind­tægt, vi har fået i Landskassen, burde hensættes som reserve.

 

De her omtalte midler er foreslået indskudt i et Er­hvervsudviklingsselskab. Dette er i sig selv en for­nuftig disposition, og derfor vil jeg uden yderligere bemærk­ninger kun håbe på, at pengene vil arbejde godt, og at de i sidste ende vil kunne vende tilbage til Landskassen i rigeligt mål.

 

Great Greenland og Grønlands Værfter er institutioner, hvor folk søger at tjene til deres udkomme og til livets opretholdelse, hvorfor de er nødvendige og må hjæl­pes, såfremt de kommer i vanskeligheder. Uanset hvilket handelsmæssigt krav man stiller overfor disse virksom­heder, vil vores geografiske placering på ver­denskortet til stadighed fordre, at disse virksomheder skal hjælpes.

 

Med disse bemærkninger tiltræder jeg alle Finansud­valgets indstillinger fuldt ud, og jeg er glad for, at det planlagte overskudsmål ved finansårets slutning ikke er blevet ændret.

 

Kaj Egede, Siumut:

Atassuts ordfører kom ind på, at bevillingerne til erhvervsstøtte i 1993 reduceres, således at der igen hentes noget fra kutterejerne ved det kystnære fiskeri.

 

I den forbindelse vil jeg som erhvervsudvalgsformand udtale, at vi har en fond til afhjælpning af vanskelig­heder for fiskere og fangere samt fåreavlere. På det møde der blev afholdt i starten af oktober om økonomi­en, fik vi en nøje orientering, hvoraf det fremgik at de økonomi­ske muligheder udvalget har er bedre end forventet.

 

Bl.a. fordi man i forbindelse med kondemneringsstøtte til trawlerne og henlagte midler i forbindelse med videresalg af trawlerne har fået bedre priser end forventet, og at man som følge heraf har fået større indtjening, således at man ved at reducere bevillingen med 1,3 mio. kr. ikke vil give det kystnærefiskeri dårligere vilkår.

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Med hensyn til inddrivelse af uddan­nel­sesgæld vil vi tage bemærkningerne til efterretning, og vil desuden blot orientere om at Kultur- og Under­visnings­direktora­tet i samarbejde med Skattedirek­toratet har iværksat initiativer til at komme de store problemer i de fore­gående år til livs, så vi så vidt muligt undgår til­svarende problemer i frem­tiden.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Det er nok rækkefølgen, der er lidt skæv, men Siumuts ordfører kom i sit indlæg ind på hovedkonto 69.01 - gæld for de uddannelsessøgende, at der her er tale om ret stor gæld på 15. mio. kr. Vi er ikke kommet ind på det i vores første indlæg, og vi vil blot her give vor tilslutning til Siumuts ordførers krav, og vi håber at de instillinger, der kom fra Finansud­valget og fra partierne, fører til at man snart finder en ordning på dette område.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Atassut mener at man må kræve af den almindelige drift af det respektive landsstyremedlem inden for sit regi, at hvis der er sket fejl, eller bevillingen er over­skredet, skal midlerne findes inden for landsstyremed­lemmets eget regi.

 

Vi kan ikke acceptere, at man henter nogle penge fra Erhvervsstøtte, hvis lederne i Qeqertarsuaq har lavet nogle fejl i forbindelse med gymnastikhalsbyggeriet, derfor mener vi at landsstyreområdet skal finde de midler, der er behov for inden for sit eget regi.

 

 

 

Selvom det er korrekt, at der ikke er så stor mangel på bevillinger til kutterejere eller det kystnære fiskeri er det vores udgangspunkt, at man så vidt muligt undgår at røre ved disse bevil­linger, 

 

Vi er ikke imod, at man betaler disse penge, der erjo behov for, at vi betaler dem, men vi i Atassut mener, at der er behov for en præcisering af, at hvis et bestemt lands­styreom­råde, ar har haft et merfor­brug af bevillinger eller begået fejl eller lignende, skal midlerne findes  internt i deres eget regi, i stedet for at hente dem fra andre bevillinger.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger:

Til Peter Ostermanns udtalelser om at finde bevillinger fra ESU og hvilket ansvar det enkelte landsstyreområde har, vil jeg sige, at selvfølge­lig er den ansvarlige for økonomien altid dem der har forpligtelserne i forbin­delse med Finans­loven.

 

Man kan i første omgang forsøge at hente noget indenfor eget regi, men hvis det viser sig at der ikke er mulig­hed herfor, kan man efter en nøje vurdering af mulig­hederne hente noget udefra ved rokeringer, hvis det er hensigtsmæssigt. Når det er nødvendigt kan der hentes noget udefra i forståelse med Finansud­valget.

 

Mødeleder:

Der er indtil dato ikke fremkommet andre indstillinger end fra Finansudvalgets betænkning, derfor går vi over til afstemning. Jeg vil foreslå med hensyn til æn­drings­forslag nr. 2, at man stemmer om mindretalsudta­lelse, d.v.s. Atassuts medlemmers udtalelse, at de ikke kan acceptere, at man har hentet 1,2 mio. kr. fra Erhvervs­støttelånet.

 

Dem der går ind for Atassuts mindretalsudtalelse bedes rejse sig,

 

9.

 

Dem der er imod bedes rejse sig:

 

14.

 

Dem der undlod at stemme bedes rejse sig:

 

ingen,

 

Med hensyn til de andre punkter, som Finansudvalget har indstillet generelt.

 

Dem der går ind for dem bedes rejse sig:

 

23.

 

Og endelig at den overgår til 3. behandling i den foreliggende form, dem der går ind for det bedes rejse sig:

 

23.

 

Og således overgår den til 3. behandling i sin fore­liggende form.

 

Vi går videre til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.