Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 25. oktober 1993 kl. 10.00.

 

Dagsordenens punkt 15.

 

 

Forslag til landstingstillægsbevillingslov II, 1993.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Mødet er åbnet. I dag mandag den 25. oktober 1993 har Landstinget over 10 dags­ordenspunkter. Først punkt 15, forslag til landstingstillægsbevillingslov II, 1993, det er 3. behandling og det er Finansudvalgets formand, der skal fremlægge. Før Finansudvalget kommer med betænkningen vil lands­styreformanden få ordet.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

I forbindelse med Lands­tingets møder omkring Lands­kassens regnskab i fredags har vi i Landsstyret til­kendegivet, at man på baggrund af det positive regn­skabs­resultat vil komme med et ændringsforslag, med det udgangspunkt, at det skal være til gavn for samfundet.

 

Landsstyret har så haft i tankerne, at man skal afsætte 10 mio. kr. til en del af borgerne, men under samråd med Finansudvalget er vi i lørdags efter at Landsstyret har fremsat et ændrings­forslag og efter at Landsstyret har debatteret dette i formiddags, besluttet at på baggrund af vanskelig­heder, vil man hermed trække ændringsforslaget tilbage og jeg beklager, at jeg ikke kunne fremsætte sådan noget i henhold til det jeg ellers har lovet overfor Landstinget.

 

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut, formand for Finansud­valget:

Jeg skal lige forinden gøre opmærksom på, at der er tale om to betænkninger. Først den ordinære til 3. behandlingen fra 19. okto­ber. Den skal jeg tage først.

 

Finansudvalgets betænkning vedrørende forslag til landstingstillægsbevillingslov II for 1993, afgivet til Landstingets 3. behandling, lyder som følger:

 

Udvalget har følgende medlemmer:

 

Konrad Steenholdt og Peter Ostermann fra Atassut, Aqqaluk Lynge fra Inuit Ataqatigiit og Pavia Nielsen og Peter Grønvold Samuelsen fra Siumut.

 

Landstinget har den 15. oktober haft 2. behandling af forslag til landstingstillægsbevillings­lov II for 1993. Finansudvalget har herefter behandlet forslaget på et par møder og fremsætter hermed betænkning til Lands­tingets 3. behandling af lovforslaget.

 

Betænkningen indeholder yderligere to ændringsforslag, som af et enigt Finansudvalg indstilles til Landstin­gets godkendelse. Udvalgets indstilling til det af Landsstyret fremsatte ændringsforslag fremgår af be­tænkningens punkt 1. Landsstyrets ændringsforslag til forslag til bevilling i tillægsbevillingslov II for 1993, det er hovedkonto 27.13. rente- og afdragsfri lån og øvrige erhverv.

 

Landsstyret foreslog, at kontoen forhøjes med 2,5 mio. kr. med henblik på at give mulighed for at indskyde indtil 2,5 mio. kr. i Nuna Plast A/S i form af lov.

 

 

Finansudvalget indstiller at bevillingen forhøjes med 2,5 mio. kr.

 

Hovedkonto 92.27, erhvervsstøttelån. Landsstyret fore­slår, at den afsatte bevilling på hovedkonto 92.27, erhvervsstøttelån, nedsættes med 2,5 mio. kr. som følge af ekstraordinær indfrielse af erhvervsstøttelån.

 

Finansudvalget indstiller, at bevillingen nedsættes med 2,5 mio. kr.

 

Jeg stopper den første betænkning her, og går over til tillægsbetænkningen. Finansudvalget har den 19. oktober afgivet betænkning til Landstingets 3. behandling af forslag til tillægsbevillingslov II.

 

Da 3. behandlingen imidlertid, efter anmodning fra Landsstyret, er blevet udsat til mandag den 25. okto­ber, skal Finansudvalget hermed afgive en tillægsbe­tænkning til den tidligere omdelte betænkning til 3. behandlingen af lovforslaget.

 

Finansudvalget har siden afgivelsen af betænkning til 3. behandling af lovforslaget modtaget yderligere 7 ændringsforslag fra Landsstyret. Udvalget har behandlet  disse ændringsforslag på flere møder og nærværende tillægsbetænkning indeholder udvalgets stillingtagen til forslagene.

 

Ændringsforslagene indeholder forslag til bevilling til indsættelse af indhandlingsskib i Upernavik kommune her til vinter. Desuden er der et forslag til ekstraordinær beskæfti­gelse i Kangaatsiaq. Udvalget er tilfreds med, at der hermed kan gøres en indsats for be­skæftigelsen i denne by.

 

Endelig er der et forslag om en mindre forhøjelse af bevillingen til Den Særlige Hjælpefond, således at bl.a. fangere i Tussaaq kan hjælpes efter at der er mistet joller og fangstredskaber ved flodbølger for­årsaget af isfjeld.

 

Nu går jeg over til Landsstyrets ændringsforslag til forslag til bevilling i tillægsbevillingslov II for 1993, som lyder følgende:

 

Hovedkonto 23.00, betaling til Royal Greenland A/S. Landsstyret foreslår, at kontoen forhøjes med 3,2 mio. kr., med henblik på at dække Royal Greenlands forvente­de underskud ved indsættelse af et indhandlingsskib i Upernavik kommune i vinteren 1993/1994.

 

Finansudvalget har tidligere overfor Landsstyret på­peget, at frysehuska­paciteten er for lille i Upernavik- området, og har derfor henstillet, at der på både kort og langt sigt gøres noget herved.

 

Nærværende forslag giver en kort­sigtet løsning, mens den langsigtede løsning forventes at kunne gennemføres i løbet af det kommende år, bl.a. ved anvendelse af det forhøjede aktieindskud i Royal Greenland A/S i 1994, som fore­slået i finanslovsforslag for 1994. Finansud­valget indstiller, at bevillingen forhøjes med 3,2 mio. kr.

 

Hovedkonto 29.26, Den Særlige Hjælpefond. Landsstyret foreslår, at den afsatte bevilling på hovedkonto 29.26, Den Særlige Hjælpefond, forhøjes med 282.000 kr., for at give mulighed for at yde støtte, bl.a. til fangere i Tussaaq, som på baggrund af flodbølger forårsaget af isfjeld har mistet joller og fangstredskaber.

 

Finansud­valget indstiller, at bevillingen forhøjes med 282.000 kr.

 

Hovedkonto 63.10, ekstraordinær beskæftigelsesaktivi­tet. Landsstyret foreslår, at der gives en bevilling på 1 mio. kr., med henblik på igangsætning af beskæftigel­sesaktiviteter i form af forarbejdning af rå rejer i produktionsanlægget i Kangaatsiaq. Herved skabes be­skæftigelse for 15-20 personer i 4-5 måneder. Finansud­valget indstiller, at bevillingen forhøjes med 1 mio. kr.

 

Hovedkonto 71.04, bygdemoderniseringsprogram. Lands­styret foreslår, at der indsættes en negativ budgetre­gulering på 1 mio. kr. på kontoen, med henblik på dækning af udgifter ved ændringsforslag 8, der foreslog igangsætning af beskæftigelsesaktiviteter i Kangaatsi­aq. Finansudvalget indstiller, at bevillingen nedsættes med 1 mio. kr. ved indsættelse af en negativ budgetre­gulering på dette beløb.

 

Hovedkonto 71.04, bygdemoderniseringsprogram. Lands­styret foreslår, at der indsættes en supplerende tekst til finanslovsteksten på denne konto. Denne tekst lyder således: "Som en forsøgsordning omprioriteres bevil­lingen til opførelse af produktionsanlæg i Niaqornaar­suk således, at der i stedet etableres et indhandlings­anlæg med kølelager og ismaskine samt servicehus. Såfremt råvaregrundlaget i området på et senere tids­punkt bedres, således at der er grundlag for produk­tions­faciliteter, kan indhandlingsfaciliteter og servi­cehus formentlig ombygges til et egentligt produktions­anlæg." Der er iøvrigt ikke bevillingsmæssige konse­kvenser af forslaget. Finansudvalget indstiller, at forslaget til supplerende tekst tiltrædes.

 

Hovedkonto 79.00.37, anlægsreservebudgetregulering. Landsstyret foreslår, at der indsættes en negativ budgetregulering på 3,2 mio. kr. på kontoen, med hen­blik på dækning af udgifterne ved ændringsforslag 6, som foreslog indsættelse af et indhandlingsskib i Upernavik i vinteren 1993/1994. Den negative budgetre­gulering forudsættes udmøntet i forbindelse med regn­skabsafslutningen for 1993. Finansudvalget indstiller, at der indsættes en negativ budgetregulering på 3,2 mio. kr. på kontoen.

 

Hovedkonto 86.02, Joint Venture. Landsstyret foreslår, at indtægtsbevillingen på nærværende konto forøges med 282.000 kr., som følge af modtagelsen af en ekstraordi­nær indtægt på dette beløb ifølge aftalerne med Japan.

 

Den ekstraordinære indtægt er iøvrigt ved ændringsfor­slag nr. 7 foreslået anvendt til forøgelse af bevil­lingen til Den Særlige Hjælpefond med dette beløb. Finansudvalget indstiller, at bevillingen forøges med 282.000 kr.

 

Nu går jeg over til revideret oversigt over Lands­kas­sens økonomi.

 

Under forudsætning af Landstingets vedtagelse af de indstillinger, der fremgår af denne betænkning, vil nettoresultatet i 1993 være uændret i forhold til Landsstyrets forslag til TB II, 1993, som fremsat for Landstinget den 7. oktober 1993 og som 2. behandlet i Landstinget den 15. oktober samt som indstillet i Finansudvalgets betænkning af 19. oktober 1993 til 3. behandlingen. Dette betyder, at der fortsat budgetteres med et nettoresultat på 150.535.000 kr. i 1993.

 

 

Forslaget til landstingstillægsbevillingslov II for 1993, således som det indstilles af Finansudvalget til Landstingets vedtagelse ved 3. behandlingen, fremgår af vedlagte bilag 1, 2 og 3.

 

Med disse bemærkninger indstiller Finansudvalget, at lovforslaget vedtages af Landstinget.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Boliger:

Jeg takker hermed for Finansudvalgets fremlæggelse af betænkning til 3. behandlingen af forslag til tillægs­bevillingslov II for 1993 samt for den tillægsbetænk­ning, som blev uddelt i aftes.

 

Derudover er jeg glad for, at Landsstyret, hvis æn­dringsforslagene vedtages, får mulighed for at indsætte et indhandlingsskib i Upernavik kommune her til vinter. Desuden vil der blive mulighed for en ekstraordinær beskæftigelse i Kangaatsiaq.

 

Jeg konstaterer hermed med tilfredshed, at Finanslovens overskudsmål på ca. 150 mio. kr. efter Finansudvalgets fremlæggelse af betænkninger kan fastholdes og anbe­faler herefter, at det samlede lovforslag vedtages.

 

Jeg vil endelig benytte lejligheden til at takke Fi­nansudvalget for det store og dygtige arbejde, det har udført i forbindelse med behandlingen af dette lovfor­slag.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Siumut er enig i Finansudvalgets indstilling om at tiltræde de ialt 9 ændringsforslag, der fremsættes i forbindelse med 3. behandling af landstingstillægsbe­villingslov II for 1993, og vil derfor stemme for tillægsbevillingsloven.

 

Siumut er endvidere enig i flere af Finansudvalgets bemærkninger, bl.a. i følgende:

 

Siumut anser det som en nødvendighed, at der indsættes et indhandlingsskib i Upernavik kommune. Siumut er endvidere tilfreds med at man i 1994 vil fortsætte med at udbygge indhandlingsfaciliteterne i Upernavik kommu­ne.

 

Siumut er tilfreds med, at der mellem Landsstyret og Royal Greenland er indgået aftale om ekstraordinær beskæftigelsesindsats i Kangaatsiaq i form af forar­bejdning af rå rejer i produktionsanlæg i Kangaatsiaq.

 

Siumut deltager i og støtter moderniseringen af Kan­gaatsiaq by, som i de allerseneste år er ved at få udbygget vejanlæg, boliger samt at kommunen nu er blevet et selvstændigt lægedistrikt.

 

Siumut finder det også nødvendigt og støtteværdigt, at fangere i bygden Tussaaq hjælpes fra Den Særlige Hjæl­pefond, efter at der er mistet joller og fangstred­skaber i forbindelse med flodbølgen, der kom efter et kæmpe isfjeld gik i stykker i nærheden af bygden.

 

Med hensyn til muligheden for at indskyde indtil 2,5 mio. kr. i Nuna Plast A/S i form af lån, ønsker Siumut at præcisere, at Landstinget giver Landsstyret bemyndi­gelse herom, og at dette kun bør realiseres efter indhentelse af indgående oplysninger om nævnte selskab.

 

 

 

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

En enig udvalgsbetænkning vil vi hermed også godkende og stemme for, men vil lige kommentere enkelte punkter.

 

I den første betænkning, konto 27.13. Det er ikke således, at vi ikke er imod et løsningsfor­slag, men fra Atassut vil vi gerne gøre opmærksom på, at man fra erhvervsstøtten vil afgive 5 mio. kr. til Nuna Plast.

 

Man kan sige, at etablering af sådanne nye virk­somheder i Grønland må have bedre muligheder og i den forbindel­se skal vi anmode Landsstyret om at iværksætte sådanne initiativer til løsning til det, fordi der er jo ikke kun tale om Nuna Plast, men der er også tale om sæbefa­brikken i Qaqortoq og andre nye erhvervstiltag, så de kan få forbedrede vilkår for erhvervsstøtte, idet dem der ellers gerne vil oprette ved hvilke vilkår der er, så vil de have en større lyst til at iværksætte og vi vil gerne forfølge dette spørgsmål fra Atassut i for­bindelse med forårssamlingen.

 

Med hensyn til at der skal indsættes et indhandlings­skib i Upernavik kommune i allersidste øje­blik. Dette spørgsmål burde ellers have været rea­liseret for lang tid siden, nu er isen ved at lægge til og dette kan måske medføre problemer. Sådan nogle burde ellers have været løst tidligere i sommers.

 

Med hensyn til initiativer i Kangaatsiaq, det har vi overhovedet ikke noget imod, men det er ligesom om, at borgmestre og kommunalbestyrelser, der kommer hertil og foreslår, at det er dem, der får bedst mu­ligheder. Det burde ikke være således.

 

F.eks. i Sydgrønland i Nanortalik og andre steder, der er jo også stor ledig­hed. Der er behov for en større generel løsning, f.eks. når man tænker på Nanortalik, at indhandling af hellefisk ikke er blevet en stor succes på grund af forsinkelser og lignende. Derfor vil vi kraftigt anmode Landsstyret om at lave en mere generel løsning.

 

Med disse bemærkninger vil vi endnu engang udtale, at vi stemmer for forslaget.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vedrørende tillægsbevillingslov og under 2. behand­lingen og med hensyn til ændringsfor­slag. Der er tale om få ændringsforslag. Det vil sige, at Hjemmestyret vil indskyde 2,5 mio. kr. til Nuna Plast i form af lån og det er med denne hensigt, at Inuit Ataqatigiit går ind for forslaget, da det er en nødvendighed for at virksom­heden kan overleve.

 

I den forbindelse vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på nogle forhold, som vi gjorde det forleden med hensyn til sæbefabrikken i Qaqortoq. Det er nødvendigt at nye virksom­heder af denne art markedsfører deres produkter, hvis de skal have en chance for at klare sig i konkur­rencen.

 

Det er med andre ord ikke nok at skabe en ny produk­tion, det er heller ikke nok at det er en import­be­grænsende produktion, ej heller er det nok at sige, at produktet er produceres i Grønland, det er strengt nødvendigt at tage konkurrencen alvorligt og at mar­kedsføre sine egne produkter, gøre dem synlige og iøvrigt bruge alle markedsføringsmidler der findes.

 

Kun derved kan nye produkter gøre sig håb om at over­leve.

 

Vi tiltræder ligeledes de ændringsforslag, der fremgår af Finansudvalgets tillægsbetænkning og skal knytte nogle bemærkninger til et par af forslagene.

 

Først skal vi udtrykke vores tilfredshed med, at der nu er fundet midler til indsættelse af et indhandlingsskib i Upernavik distrikt, men skal samtidig sige, at vi mener, at dette burde have været forudset på et tid­ligere tidspunkt og have indgået i den almindelige plan­læg­ning.

 

Vi tilslutter os udvalgets bemærkninger om løsninger, der bør etableres på længere sigt.

 

Omprioritering af anlægsmidler på forsøgsbasis i Nia­qornaarsuk, synes vi er interessant og støtteværdigt. Henset fiskeriets nuværende situation synes vi det er en fornuftig disposition, som vil give større indhand­lingsmuligheder samtidig med, at der kan oprettes et servicehus, som erfaringsmæssigt er til god nytte for bygdebefolkningen.

 

Til sidst skal vi vedrørende uddannelsesstøtten opfor­dre til at de mere detaljerede udståender der er tilba­ge, ordnes i forståelse med de studerendes organisatio­ner, især hvad angår f.eks. støtte til medicinkøb for studerende i Danmark. Det burde ikke give de store problemer.

 

Med disse ord skal vi meddele vores endelige tilslut­ning til tillægsbevillingslov II for 1993 og at vi godkender den i forbindelse med 3. behandlingen.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Indledningsvis skal jeg udtale, at Atassuts ordførers bemærkninger, dem støtter vi fuldt ud, idet der med hensyn til tillægsbevillingslov II, der vil man medtage disse.

 

Der mener vi ikke, at der er tale om problemer, kun alene på disse lokaliteter, men der er også pro­blemer på andre steder og vi vil også udtale, at vi mangler en veludført planlægning i dette område, idet sådan tillæg til landstingstillægsbevillingslov II burde ellers være med til som tillæg til Finansloven, idet sådanne for­hold, der her bliver nævnt, bortset fra  Tussaaq, er nogen der ikke er opstået akut.

 

Det er noget vi har vidst længe. Vi regner også med at indskydelse af 2,5 mio. kr. til Nuna Plast i form af lån, at det udtalte er ikke ens og jeg håber, at man har medtaget de forskellige oplysninger. Man har så medtaget dette ændringsforslag og hvis det er tilfæl­det, så går vi ind for dette forslag.

 

Med disse bemærkninger skal vi udtale, at vi vil gerne tilslutte og til godkendelse af lovforslaget.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til tillægsbevillingslov II for 1993 i forbindelse med 3. behandling vil jeg blot komme med korte bemærknin­ger.

 

Under 3. behandling har man modtaget 4 vigtige æn­dringsforslag. Med hensyn til om plasticfabrikken skal fortsætte, så har man medtaget 2,5 mio. kr. fra Er­hvervs­støtteudvalget og i fuld forståelse til forsla­get, vil jeg gerne støtte det. Men jeg vil gerne ud­tale, at med hensyn til de senere år omkring erhvervs­livet, at man i forbindelse med afsættelse mener, at man bør medtage dette til genvurdering. Det er sådan, at man har ad­skilt midler til Erhvervsstøtteudvalget, det burde ikke være tilfældet.

 

Med hensyn til indhandlingsskibet i Upernavik, så har det kørt i flere år og begrundelserne er forståelige og i den forbindelse må vi også sige, at med hensyn til forøgelse af frysehuskapaciteten på land vil bevise, at der er behov herfor, med hensyn til at man anmoder om indhandlingsskib.

 

Med hensyn til hellefisk i dag, så har man allerede forståelse for - i den lange islægsperio­de - at man ellers kan modtage råvarer som kan transporteres på et senere tidspunkt. At man ellers kunne eliminere ind­sættelse af indhandlingsskib. Jeg støtter også, at bevillingen bliver forhøjet med 3,2 mio. kr.

 

Med hensyn til at der vil blive bevilget kr. 282.000,00 øremærket til fangere i Tussaaq, som har mistet joller og fangstredskaber og vi skal også nok udtale at be­løbet ellers burde være større, men vi skal også ud­tale, at vi i samfundet med hensyn til at vi ikke rigtigt har forstået, at vi må forstå at der skal en forsikring med hensyn til fangstredskaber og med hensyn til at vi kender forsikringsmulighederne gør at sam­fundet bruger midler unødven­digt, idet hvis der ellers har været fuld forsikring, så burde det have været dækket af forsikringsselskabet.

 

Således er det ikke, så det er det offentlige der træder til i stedet for.

 

Med hensyn til forarbejdning af rå rejer i Kangaatsiaq i produktionsanlægget. Det støtter jeg fuldt ud. Fordi der er en god rejekapacitet udenfor Kangaatsiaq. Der er også problemer i forbindelse med at isen løsner sig og forsvinder til i forårssamlingen og på baggrund af at der ikke er noget produktionsanlæg, at man så mister indhand­lingen.

 

Derfor vil jeg blot godkende, at der indsættes et produktionsanlæg i gang. Med disse bemærkninger skal jeg udtale at Issittup Partiia vil stemme for lovfor­slaget i forbindelse med 3. behandlingen.

 

Mødeleder:

Afstemning om ændringsforslaget fra 4 - 12 som et enigt finansudvalg har indstillet. Dem der går ind for for­slaget bedes rejse sig,

 

25.

 

Vedrørende tillægsbevillingslov 2, 1993. Dem der går ind for, bedes rejse sig,

 

25.

 

Punktet sluttet.