Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 19-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 22. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 19.

 

 

Forslag til landstingsforordning om etablering af et boligsel­skab.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Bo­li­ger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand for Landstingets Boli­gudvalg:

 

Landsstyret fremsatte torsdag, den 14. oktober forslag til landstingsforordning om etablering af et boligsel­skab.

 

Boligudvalget har på sit møde den 20. oktober behandlet det fremsatte forslag.

 

Til udvalget var uddelt de 35 spørgsmål, som Kanukoka havde stillet til Landsstyret i forbindelse med forsla­get om etablering af et landsdækkende boligselskab og  svarene på spørgsmålene fra landsstyreområdet for Økono­mi­ske An­lig­gen­der og Boliger.

 

Ligeledes var den fælles pres­se­med­de­lel­se af 18. ok­to­ber 1993 fra landsstyremed­lemmet for Øko­nomi­ske An­liggender og Boliger og forman­den for Kanukoka ud­delt til ud­val­gets medlemmer.

 

Kanukoka har haft foretræde for udvalget og har haft lej­lig­hed til at fremføre sine synspunkter om et bolig-s­elskab over for udvalget. Kanukoka har over for udval­get givet udtryk for, at de finder besvarelserne fra lands­styreområdet for Økonomiske Anliggender og Bo­liger for tilfredsstillende.

 

Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at der er op­nået enighed mellem Kanukoka og Landsstyret om vilkåre­ne for etab­lering af et landsdækkende boligselskab, ligesom udvalget er tilfreds med, at Kanukoka skal deltage i de kommende forhand­linger mellem boligsel­skabet og de en­kelte kommuner.

 

Udvalget har indgående drøftet, at Landsstyret foreslår boligselskabet etableret som et aktieselskab. Udvalget kan med henvisning til de begrundelser, der ligger for val­get af aktieselskabsformen, nemlig at den allerede ek­si­sterende og kendte lovgivning bedst muligt sikrer den opgave, som boligselskabet skal løse for boligejer­ne, tilslutte sig valget af aktieselskabsformen.

 

I den for­bin­del­se har Bo­li­gud­val­get især be­mær­ket sig, at der, så­fremt en an­den sel­skabsform blev valgt, ikke vil­le være en eksi­sterende lovgivning i Grønland til at regu­lere sel­ska­bets aktivi­teter.

 

Boligudvalget er desuden blevet bekendt med, at aktie­selskabsformen er en kendt organisations­form for dan­ske boligadministrationsselskaber, uden at dette dog direk­te kan sammenlignes, idet almennyttige bolig­selska­ber i Danmark ejer de boliger, de selv admini­strerer.

 

Boligudvalget har i samme forbindelse drøftet, om kommu­nerne kan blive medejere af A/S Boligselskabet INI. Det­te er der i det foreliggende forordningsforslag intet til hin­der for, selvom der i ' 3 i forordnings­for­sla­get an­føres, at hele selskabets ak­tiekapital ved etab­lerin­gen tegnes af Hjem­mestyret.

 

Denne formulering er begrundet i de selskabsretlige reg­ler, hvorefter ­samt­lige ak­ti­er i et aktiesel­skab skal være teg­net, det vil sige solgt, ved sel­skabets op­ret­tel­se, for at sel­ska­bet kan bli­ve regi­streret.

 

Ordlyden i ' 3 hindrer ikke, at Hjem­mestyret se­nere en­ten sæl­ger en del af sine aktier til an­dre, eksem­pelvis til kom­mu­nerne, eller at bolig­sel­ska­bets ak­tie­ka­pi­tal for­øges ved ind­skud fra an­dre aktio­nærer.

 

Udvalget har endvidere drøftet sammensætningen af be­styrelsen og repræsentantskabet. For så vidt angår sa­mensætningen af repræsentantskabet vil udvalget fore­slå, at formanden for Landstingets Boligudvalg udpeges som medlem af repræsentantskabet men ikke som født formand. I stedet foreslås, at re­præ­sen­tant­ska­bet selv vælger sin formand.

 

Udvalget har i øvrigt med tilfredshed bemærket sig sam­mensætningen af repræsentantskabet, der åbner mulighed for et nærmere samarbejde mellem forskellige interesse­organisationer med tilknytning til boligområdet.

 

Udvalget vil endvidere udtale, at det i øvrigt gerne ser, at samtlige kommuner med udlejningsboliger er til­sluttet selskabet fra 1. januar 1995 under forudsætning af, at forhandlingerne med de enkelte kommuner er blevet afklaret inden 1. juni 1994.

 

Med disse bemærkninger anbefaler et enigt udvalg, at forslag til landstingsforordning om etablering af et boligselskab overgår til 3. behandling i den forelig­gen­de form.

 

Vi skal også lige udtale, at udvalget i øvrigt har drøf­tet en henvendelse fra Sisi­miut, hvor private parcelhus­ejere har rettet henvendelse til Landstinget, Lands­styret og Kanukoka om deres økono­miske problemer med realkreditin­stitutterne i Danmark. Boligudvalget be­svarer denne hen­vendelse særskilt i nær fremtid og vil pege på mulig­he­der for omlægning af lån m.m. i nærmeste fremtid.

 

Og udvalget har følgende medlemmer:

 

Fra Atassut Emilie Lennert og Jakob Sivertsen, fra Inuit Ataqatigiit Johan Lund Olsen og fra Siumut Ane-Sofie Hammeken og undertegnede, Jonathan Motzfeldt.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der og Boli­ger:

 

Jeg skal på Landsstyrets vegne udtrykke tilfredshed med, at det er et enigt boligudvalg, der anbefaler, at for­slaget overgår til videre behandling i sin nuværende form.

 

Boligudvalgets betænkning viser tydeligt, at udvalget nøje har drøftet sagens forskellige aspekter. Især er det glædeligt, at udvalget også har haft lejlighed til­ at høre Kanukokas synspunkter i sagen.

 

Udvalgets forslag om, at Bo­li­gud­val­gets for­mand ikke skal være født for­mand for re­præsen­tant­skabet, men at dette selv udpeger sin formand, vil vi fra Lands­styrets side tilslutte os. Endvidere vil Landsstyret medvirke til, at forhandlingerne mellem boligselskabet og de en­kelte kommuner hurtigst muligt kan påbegyndes.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne indstille det fremlagte forslag om etablering af et bo­ligselskab til overgang til 3. og sidste behandling for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Med hensyn til henvendelsen fra de private parcelhus­ejere i Sisimiut skal jeg bemærke, at Økonomidirektora­tet har opfordret boligejerne til at rette henvendelse til re­al­kre­di­tin­sti­tu­tioner­ne i Danmark og i den for­bin­delse anmode om at få bereg­net, hvor meget parcel­hus­ejerne kunne spare ved en låneomlæggelse. Sam­tidig har Nyk­re­dit deltaget i et møde her i ef­ter­året for at drøf­te mu­lighe­derne for æn­drede af­taler mel­lem real­kre­dit­institutterne.

 

Jeg vil bemærke, at man har benyttet sig af real­kredi­t-finansieret byggeri siden midten af 1980-er­ne, men re­al­kre­ditinstitut­terne er i dag blevet økono­misk ramt hårdt både i Danmark og i Grønland.

 

Vi er fra Landsstyrets side naturligvis ikke ansvarlig for, at de enkelte parcelhusejere har handlet, som de har gjort. Men vi skal også bemærke, at vi er rede til en drøftel­se, en dialog med realkreditinstitutterne i Danmark. Jeg vil derfor foreslå, at Boligudvalgets svar til de pågælden­de koordineres med landsstyrets svar.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Jeg vil blot udtale, at det er med glæde og tilfreds­hed, Siumut noterer, at udvalget er nået til en enighed i dette for samfundet meget vigtige spørgsmål.

 

Vi har fra starten arbejdet for en forståelse med Ka­nu­koka, inden vi tager den endelige beslutning. Derfor er det glædeligt, at der er opnået enighed mellem Kanukoka med hensyn til de mange spørgsmål, som er ble­vet rejst fra landsforeningens side. Vi vil samtidig opfordre alle kommuner til at medvirke posi­tivt omkring sel­skabsdan­nelsen, således at alle kommu­ner kan være med helst fra starten den 1. januar 1995.

 

Vi vil også gøre opmærksom på vigtigheden og nød­ven­dig­heden af, at det nye samarbejde indebærer, at for før­ste gang i ud­lejningsejendom­menes historie i vort sam­fund, vil le­jerne blive ind­draget i et ansvars­fuldt sam­ar­bej­de omkring udlejnings­ejendommenes vedlige­hol­del­se, reno­veringer og iøvrigt i byggeriets videre planlæg­ning.

 

Med disse ord vil vi gerne fra Siumuts side sige de an­dre partier en hjertelig tak for enigheden i betænk­nin­gen og anbefale, at forslaget overgår til 3. be­hand­ling i den foreliggende form.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

Under forslagets 1. behandling stillede Atassut en række spørgsmål, som det var meget vigtigt at få be­svaret, in­den man tog en endelig stilling til forsla­get; spørgs­mål der i særlig grad vedrører kommunernes økono­mi.

 

Efter 1. behandling af forslaget stillede Kanukoka 35 spørgsmål, som kommunerne rundt omkring gerne ville have svar på, inden der blev truffet en beslutning. Lands­styrets besvarelser var Kanukoka tilfreds med og tog dem til efterretning og offentliggjorde dem via pressen.

 

Kanukoka tager sig selvfølgelig af de grøn­landske kommu­ners interesser, ikke mindst problemer, der be­rører sam­fundet som helhed. De forslag, som behandles nu, berører meget vitale spørgsmål for alle borgerne i Grønland, derfor mener Atassut, at forslaget skal be­handles meget grundigt.

 

Atassut finder det uheldigt, at Kanukoka for­handlede med Landsstyret forinden forslaget blev kendt og be­handlet i de enkelte kommunalbestyrelser. Atassut mener, at Kanu­koka på den måde negligerer kommunernes selvstændighed i meget høj grad, hvilket vi ikke kan acceptere.

 

Atassut finder det meget vigtigt, at proble­mer, der be­rører de enkelte borgeres liv i meget høj grad, behand­les meget grun­digt, for når vigtige proble­mer, der be­rører de enkelte borgeres dagligdag, ha­stebe­handles, bliver borgerne usikre, kan ikke følge med i, hvad der sker i samfun­det.

 

Som allere­de nævnt har Kanukoka indgået en aftale med Landsstyret, og Atassut mener derfor, at man er nødt til at accep­tere det. Derfor går vi ind for forslaget her under 2. behandlingen.

 

Til slut er Atassut tilfreds med, at der efter krav fra borgerne med parcelhuse har været møde med Lands­styret og det danske realkreditinstitut Nykredit. Vi håber, at der vil blive opnået fordelagtige vilkår for låntagerne i denne sag.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit skal i første omgang udtale, at det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at man i forlæn­gelse af den første livlige og til tider højrø­stede drøftelse og diskussioner omkring etableringen af bolig­selskabet, er sket det, at man er nået til enighed imel­lem parterne.

 

Her tænker vi specielt på Kanukokas repræsentanter samt Atassuts landstingsgruppe, der ved 1. behandlingen efter at have været skeptiske m.h.t. forslaget, nu efter for­skellige førte drøftelser kan give deres tilslut­ning til forslaget i sin helhed.

 

Dette er vi tilfredse med fra Inuit Ataqatigiits side, og vi mener ligeledes, at der er god grund til at takke Kanukoka for deres smi­dighed og evne til at handle, når det brænder på, og ikke mindst har kunnet se det sam­fundsgavnlige i at tilslutte sig forslaget.

 

Inuit Ataqatigiit er overbevist om, som vi også på­pegede det under 1. behandlingen, at etablering af et bolig­sel­skab vil være en forenkling for samfundet samtidig med, at det sikres, at beboerne sikres en større medbe­stem­mel­se og indflydelse.

 

Uden større bemærkninger kan Inuit Ataqatigiit således også tilslutte sig de anbefalinger, som Boligudvalget peger på i sin betænkning, men skal dog udtale, at vi med hensyn til henvendelsen til udvalget fra de private parcelhusejere i Sisimiut skal henstille til, at Boli­g-udvalgets svar til de pågældende koordineres med Lands­styrets svar, for derved at eliminere at der unødigt opstår modstri­dende og uklare signaler.

 

Med disse bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit således meddele, at vi agter at stemme for, at forslaget om etablering af et boligselskab overgår til 3. behandling i den forelig­gende form.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Under 1. behandling af forordningsforslaget anbefalede vi, at den endelige vedtagelse om etablering af et bo­lig­sel­skab først skulle ske til næste år, da vi ønske­de, at kommunerne og lejerne måtte have flere relevante op­lys­ninger om ideen, og at der skulle være mulighed for for­handlinger.

 

Selvom der er indgået aftale mellem Landsstyret og Ka­nu­koka, er vores mening og ønske ikke blevet ændret.

 

Det forslåede løber jo ikke sin vej, men med ønsket om en bedre tilrettelæggelse og for at undgå fejltagelser skal vi på ny anbefale, at den endelige vedtagelse ud­skydes til næste år.

 

Men i forbindelse med 2. be­handling af finanslovfor­sla­get for 1994 stemte vi for forslaget. I det­te er der blevet afsat bevillinger til opret­telse af dette bolig­selskab. Ligesom vi sagde under 1. be­handlin­gen, har vi ikke noget imod ideen, men vi finder det vig­tigt, at kommu­nerne og ikke mindst lejerne gives mulighed for større forhandlinger.

 

Vi har lagt mærke til, at samtlige partier undtagen os  tilslutter sig forslaget, samt at finanslovforslaget på ­grund af dette ikke vil vælte. Med håb om at disse til­sagn bliver realiseret, og selvom vores mening er ud­delt skriftligt, vil vi hermed ændre vores mening, idet vi gerne vil gå ind for etablering af boligselskab men fin­der det vigtigt, at de enkelte kommuner efter eget øn­ske kan indgå i en forhandling.

 

Det er ønskeligt, at samtlige kommuner i en sådan op­ret­telse af boligsel­skab er med fra starten. Derfor vil de kommende forhandlinger nok være sværere. Men det er al­lere­de blevet lovet, at det vil ske, og på baggrund af dette vil vi fra Akulliit Partiiat også gå ind for at forslaget går videre til 3. behandling i sin fore­lig­gen­de form.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Under 1. behandlingen af nærværende forslag om etab­le-ring af boligselskab udtalte jeg min modstand som frem­lagt.

 

Min begrundelse var, at jeg mener, at man inden for de for­hold, der er de største samfundsmæssige problemer, går for hurtigt frem med at etablere et selskab, da der in­denfor boligområdet er forhold, der først blev af­klaret i Hjem­mestyret, kommunerne og lejerne imellem.

 

Da man begyndte at diskutere planerne offentligt, rea­gerede forskelligt berørte i sagen: Kanukoka, de enkel­te kommuner og lejerorganisationerne. Alle dem, der rea­gere­de offentlig, udtalte klart, at planen er af så vig­tig karakter, at der i alle evt. tvivlspørgsmål mindst bør være en klar forståelse af disse i befolk­nin­gen, der vil være lejere i selskabet. Dette udtaltes også som vigtigt af Kanukoka.

 

Fra Kanukokas side blev der fremsat et krav om be­svar­else af 35 vigtige spørgsmål. Disse blev der­efter be­svaret. Lad mig anføre, at svarene efter min opfat­telse ikke af­klarede forholdene helt klart, da de dels inde­holdt mange svar af ikke entydig karakter. Men nu har Kanukoka allerede accep­teret og bundet kommunerne til at blive medlemmer af boligselskabet.

 

Nu kan de enkelte kommuner ikke trække sig tilbage fra dette, da der vil opstå store vanskeligheder ved at stå udenfor. Hvilke følger kan det ikke give for lejer­fore­ningerne?

 

Lejer­foreningerne er først under opbyg­ningsfasen. Der er ganske vist etableret en fællesorga­nisation, og vi har forstået, at der i fællesforeningen - uanset at den har begrænset antal medlemmer - er klar til at tage arbejde i vist omfang, men det ville være mærkeligt, såfremt man vil sidde foreningens budskab overhørig, når der er tale om en problematik, der er af så vital karakter. De har jo udtalt, at de kontor­mæs­sigt end­nu ikke er klar og i denne forbindelse slet ikke er klar med det nødvendig administrationsper­sonale.

 

Om­rådet, der skal prioriteres højest i bolig­sel­skabet, er le­jerne selv. Det er den gruppe, der danner grundlag for behovet for bolig­selskab i vort land, og dem der skal betale huslejen. Det kan endog ikke være forkert at sige, at iblandt dem findes mange, der allere­de har be­talt for deres boligers værdi, og derfor allerede skulle være blevet ejere af deres egen bolig.

 

De, der stædigt holder fast på at ville etablere et bo­lig­selskab i aktieselskabsform, anfører, at det ville være svært at give planen en anden organisationsform. Dels ved at anføre at det bliver vanskeligt at gennem­føre en anden organisationsform, da en sådan dårligt kan indpasses i den gældende lov­giv­nin­g i Grøn­land.

 

Med hensyn til denne holdning mener jeg endog, at be­grundelsen skyldes, at man ikke særlig in­ter­es­seret i at høre an­dre meninger, da der jo måtte være mu­ligheder for at kun­ne løse vanskelighederne for at kunne gennem­føre an­dre or­ganisationsformer.

 

Med disse bemærkninger kan jeg ikke, som jeg har ud­talt, tiltræde en hastigt planlagt etablering af bolig­sel­skab, uanset at det som oplyst vil kunne medføre be­sparelser på op til 20 mio. kr.

 

Bl.a. på baggrund af mine udtalelser under 1. behand­lin­gen af nærværende forslag om "at jeg ikke finder det hen­sigts­mæssigt med hensyn til et af de største pro­ble­m-om­råder i samfundet, der har så stort et socialt islæt, at etablere et aktie­selskab. En sådan løsning vil kun kun­ne med­føre en lettelse af det offentliges arbejds­byr­de og en forstør­relse af lejernes problemer. Ligesom det skete med hensyn til Royal Greenland".

 

Jeg vil på baggrund af det, jeg har anført, ikke til­træ­de forordningsforslaget.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boli­ger:

Jeg er taknemmelig for det, der blev forelagt, og at fler­tallet af partierne i fuld forståelse gerne vil til­træde forslaget.

 

Lad mig udtale, at denne aftale med Kanukoka ikke er nok. Vi har allerede fra starten sagt, at det ikke er noget, der sker fra dag til dag. Vi har tid nok, og man er al­lerede i gang med at afdække det, man skal have af­dæk­ket.

 

Jeg kan desuden oplyse, at Landsstyret i den kommende tid vil mø­des med Ka­nu­ko­ka i Aal­borg, når borg­me­stre­ne mø­des, således at man får de­batteret etab­lerin­gen af bo­lig­sel­skab, kommu­nernes økonomi og kompe­tance og an­dre ting, der kan med­tages.

 

 

Som jeg ind­led­nings­vis star­te­de med en tak, så vil jeg også aflut­te med en tak for, at Landstinget til­slut­ter sig, at forslaget går vi­dere i sin forelig­gende form.

 

Mødeleder:

Da det er 2. behandling, skal der ske en afstemning. Dem der går ind for, at forslaget går videre til 3. be­hand­ling i sin foreliggende form bedes rejse sig,

 

26.

 

1 undlod at stemme. Forslaget går videre til 3. be­hand­ling.

 

Punktet sluttet.