Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 24-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. oktober 1993

 

 

Dagsordenens punkt 24.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitu­tioner.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejds­marked)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen.

 

 

Bendt Frederiksen, Siumut, formand for Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har følgende betænk­ning.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgs­møde d. 8. oktober 1993 drøftet dagsordenspunkt 24, forslag til landstings­forordning om ændring af lands­tingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner.

 

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har under udvalgsmødet givet udvalget en orientering om indholdet af de foreslåede ændringer samt disses konse­kvenser for forholdene på pensionsområdet.

 

Ændrin­gerne vil dels relatere sig til Landstingets tiltrædelse af den Nordiske Konvention om Social Si­kring, dels til finan­sieringen af landstingsforord­ningen om pensioner og ældreinstitutioner.

 

 

Udvalget drøftede, på foranledning af et forslag herom fra Atassut i ordførerindlægget under punktets 1. behandling, endvidere muligheden for, at udbetale et mindstebeløb på 20 % af pensionen. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked orienterede i denne forbindelse udvalget om de økonomiske konsekven­ser af forslaget.

 

Et flertal bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiits medlemmer kon­kluderede på grundlag heraf, at der under hensyn til landets nuværende økonomiske situation ikke er mulig­hed for at bevilge yderligere midler til om­rådet.

 

Et mindretal bestående af Atassuts medlemmer konklu­derede, at der ikke er mulighed for at imødekomme det af hr. Nikolaj Heinrich stillede forslag, men at det ikke på forhånd kan afvises, at der vil kunne afsættes midler til det af Atassut fremsatte forslag, om at udbetale 20 % af pensionens grundbeløb til alle pensio­ni­ster uanset anden indkomst, i lighed med reg­lerne på førtidspensions­området.

 

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked lovede i den forbindelse at vurdere omkostningerne ved det af Atassut stillede forslag om en 20 % løsning, i lighed med reglerne på førtidspensionsområdet.

 

Endvidere ville direktoratet undersøge om skatteprove­nu­et kan udregnes og afslutningsvis beregne de økonomi­ske konsekvenser af Atassuts forslag fra 1991.

 

Dette ville blive undersøgt til fremlæggelse på for­årssamlingen 1994.

 

Udvalget har endvidere rettet sin opmærksomhed mod ældrefore­ningernes tilkendegivelser vedrørende for­skellen i de personlige tillæg i de enkelte kommuner.

 

Udvalget skal udtale sin respekt for det kommunale selvstyre og samtidig opfordre Kanukoka til at inddrage spørgsmålet i de igangværende undersøgelser med henblik på at undersøge om forskellene kan mindskes.

 

Udvalget er endvidere blevet orienteret om de igang­værende undersøgelser, der relaterer sig til pensions­om­rådet, herunder direktoratets redegørelse til Finans­ud­valget samt levevil­kårsundersø­gelsen og skal udtale, at udvalget ikke ser behov for yderligere generelle rede­gørelser på området, før oplysningerne fra disse under­søgelser foreligger, og udvalget således kan få et samlet og udtømmende grundlag for dets afgørelser. Et enigt udvalg tiltrådte, at dette vil sikre at beslut­ningspro­cessen ikke udsættes for forhastede og delvise løsninger.

 

Et enigt Social- og Arbejdsmarkedsudvalg kan tilslutte sig grundprincipperne i det foreliggende forslag til ændringer i landstingsforordningen om pensioner og ældreinstitutioner, baseret på Landstingets til­trædelse til den Nordiske Konvention om Social Sikring og regu­leringen af bloktilskuddet til kommuner­ne.

 

Udvalget anbefaler på denne baggrund, at forslaget om ændring af landstingsforordningen om pensioner og ældreinstitutioner overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Udvalgets medlemmer:

Bendt Frederiksen, S, formand

Ane Sofie Hammeken, S

Agnethe Nielsen, A

Emilie Lennert, A

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

Jeg mener, at udvalgets betænkning er klar og at den ikke danner grundlag for en yderligere debat her i salen. Jeg vil derfor blot foreslå, at Landstinget med hensyn til vores landstingsforordningsforslag vil godkende dette, samt man tager udvalgsbetænk­ningen til efterretning.

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

Siumut skal hermed tilkendegive, at vi i princippet går ind for betænkningen, der er af givet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

 

Vi har i Siumut bemærket, at der er igangsat en kule­gravning af den eksisterende ordning om de sociale pensioner, hvor personlige tillæg indgår i kulegrav­ningen.

 

Vi finder det ikke passende i Siumut at foretage æn­dringer i bestemmelserne i forordningen om social pension, medens kulegravningen pågår, og vi finder det mere passende i Siumut at afvente resultatet af kule­gravningen og tage en stilling efter en grundig vur­dering og herunder tage stilling til, om der i det hele tager et nødvendigt at foretage ændringer i den gælden­de ordning.

 

Efter at have givet udtryk for at vi skal afvente resultatet af kulegravningen, har vi gennem Siumuts repræsentanter i Skatteudvalget erfaret, at der er foretaget undersøgelse af, hvordan en forhøjelse af det skatte­frie beløb af arbejdsindkomster, der oppebæres ved siden af aldersrenten, belaster de offentlige kasser mindre. Vi finder det derfor ønskeligt fra Siumuts side, at dette spørgsmål bliver til genstand for en behandling i udvalget inden 3. behandlingen, hvor Skattedirektoratet bliver involveret i nødvendigt omfang.

 

Med disse bemærkninger går Siumut ind for den afgivne betænkning og går ind for vedtagelsen af forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitutioner.

 

Emilie Lennert, ordfører for Atassut:

Som det fremgår af betænkningen, er udvalget blevet orienteret om ændringerne, der relaterer sig til Lands­tingets tiltrædelse af Den Nordiske Konvention om Socialsikring og ændringen af finansieringen af lands­tingsforordningen om pensioner og ældreinstitutioner.

 

Det fremgår endvidere af betænkningen de af Atassut under 1. behandlingen af punktet fremlagte forslag, idet Atassut ønskede at få nærmere belyst følgende forslags økonomiske konsekvenser:

 

      1.     Udbetaling af mindste beløb på 20 % af pensionen i lighed med reglerne på førtidspensionsområdet.

 

      2.     Alderspensionens skatteprovenue.

 

      3.     Økonomiske konsekvenser af Atassuts forslag fra 1991 om alderspension.

 

Idet vi beklager den negative holdning til finansierin­gen af gennemførelsen af Atassuts forslag i år, fast­holder vi, at de i betænkningen lovede undersøgelser og vur­deringer af vort forslags økonomiske konsekvenser bliver forelagt til foråret, idet vi regner med, at resultatet af levevilkårsundersøgelsen vil foreligge til den tid og kan give mulighed for at danne grundlag for selv de mindste forbedringer af vilkårene for den i forslaget omtalte gruppe.

 

Med disse ord går Atassut ind for, at forslaget går videre til 3. behandling.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Den netop afgivne betænkning fra Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har fuld opbakning fra Inuit Ataqatigiits side, men der skal laves en under­søgelse omkring skat­teprovenuet og bi-indkomster.

 

Denne undersøgel­se skal behandles i udvalget inden 3. behandlingen. Og dermed skal vi uden yderli­gere be­mærkninger blot med­dele, at vi stemmer for, at for­slaget om ændring af landstingsforordning overgår til 3. behandling.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat indstiller vi, at betænkningen vedtages, men vi vil bemærke med hensyn til for­holdene for pension, at der sker en samlet undersøgel­se, hvor der også indgår, hvordan administrationen af det pen­son­lige tillæg administreres, og derfor indstiller vi at be­tænkningen bliver vedtaget.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Med hensyn til socialpensioner og ændring af lands­tingsforordning om pension og ældreinstitutioner i forbin­delse med 1. behandling vedrørende vores til­slutning til den Nordiske Konvention, der har jeg

 

udtalt, at jeg er tilfreds med det, og jeg vil blot kommen­tere forslagets udtagelse vedrørende mit forslag.

I forbindelse med 1. behandlingen af dette dagsordens­punkt har jeg dengang fået en tilslutning fra Atassut omkring en delvis imødegåelse af mit forslag og havde også håbet på, at der kunne ske en tilslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men forslaget har ikke kunnet finde støtte i udvalgets flertal.

 

Flertal­let har i sin imødegåelse af forslaget begrundet dette med, at der under hensyn til landets nuværende økonomi­ske situation i disse år ikke er mulighed der­for.

 

Dette kan ikke være rigtigt, men da det ikke drejer sig om et særligt stort beløb i pensionsudbetalingen til de enkelte personer udfra det foreslåede på 20 % og da der her ikke er tale om særlig mange personer, kan man ellers ikke påregne, at samfundet ikke vil kunne bære en sådan merudgift.

 

Når man nu kigger på den samlede økonomiske omsætning i vort land, drejer det sig om en meget lille procentdel, og såfremt man har den politi­ske vilje dertil, vil man nemt kunne indføre sådan en ordning.

 

Det er anført i betænkningen, at man vil undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser Atassut tilnærmelsesfor­slag på 20 % vil indebære, og man vil endvidere under­søge, om det derved kommende skatteprovenue for de ældres vedkommende kan udregnes.

 

De her anførte op­lysninger er foreløbigt et skridt frem af, og vi kan kun håbe på, at solen på søen er blevet varm igen, og dette også vil kunne komme til at gøre vore holdninger varmere når oplysningerne bliver fore­lagt til foråret.

 

Med disse bemærkninger vil jeg til slut udtale, at jeg fuldt ud tiltræder Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andre indstillinger.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejds­marked:

Jeg takker for de faldne bemærkninger og vil blot lige vende tilbage til det, der blev fremsat af Siumut alene, at pensionister får mulighed for ved siden af at tjene op til kr. 14.000,00 uden at deres pensio­ner berøres, og at ægtepar kan få indtægter på kr.

21­.000­,0­0, uden at der røres ved deres pensioner.

 

Med hensyn til den ændring/forhøjelse, der blev for­slået fra Siumut; mellem 2. og 3. behandlingen er det kun Landsstyret, der kan fremkomme med ændringsfor­slag.

Derfor vil jeg foreslå at det, som Siumut har over­vejet, medtages i undersøgelserne, og at man også vender tilbage til det i forbindelse med forårs­sam­lingen, når vi vender tilbage til pensions­ordningen.

 

Jeg foreslår derfor, at da samtlige partier i forbin­delse med 2. behand­lingen var enige og tilslut­ter sig betænkningen, at den nu god­kendes. Dette henstiller jeg til.

 

Bendt Frederiksen, Siumut, formand for Landstingets Social- og Arbejdsmar­kedsudvalg:

Det er ved 3. behandlingen, at udvalget og Landsstyret kan frem­komme med ændringsforslag. Vores forslag fra Siumut i forbindelse med 2. og 3. behandlingen, ind­stiller vi til, at udvalget for social- og arbejds­marked arbej­der med i forbindelse med hvilken indstil­ling, der vil fremkomme fra udvalget nu eller til foråret.

 

Det vil fremgå af efterudvalgsarbejdet. Det er blot det, jeg ønsker at nævne i forhold til forordningsud­valget, at et udvalg også kan komme med et ændringsfor­slag i for­bindelse med 3. behandlingen.

 

Kaj Egede, Siumut:

Fra Siumuts gruppe i forbindelse med vores forslag vil jeg blot præcisere, at vi fra Siumut anmoder om, at der sker en undersøgelse, og at Landsstyret i forbindelse med 3. behandlingen fremkommer med et ændringsforslag omkring forhøjelse af det skattefrie beløb i forbindel­se med skattebehandlingen.

 

Det er det, som vi ønsker, og hvis det kan accepteres her i salen, og Landsstyret med nogen vurdering frem­kommer med en ændringsforslag. Det er den mulighed, som Lands­styret har.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der og Boliger:

Med hensyn til dette spørgsmål, undersøgelsen af dette, drøftelsen over, hvilke muligheder der er, og det der bliver anmodet om inden 3. behandlingen. Vi kan selv­følge­lig fra Landsstyrets side undersøge det, der bliver krævet og have det afklaret inden 3. behand­lingen og frem­komme med et helt klart forslag.

 

Mødeleder:

Således er dagsordenspunkt 24 afsluttet. Efter endt behandling i udvalget, er der ingen ændringsforslag, men det blev lovet, at Atassuts ønsker om forskel­li­ge ting vil blive undersøgt, samt at de af Siumut ønskede under­søgelser også bliver under­søgt af Landsstyret inden 3. behand­lingen.

 

 

Derfor vil jeg anmode dem, der går ind for dette i sin foreliggende form, at rejse sig,

 

24.

 

Punktet sluttet.