Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 49-123

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 49.

 

 

Forslag til landstingslov om tidsfrist for fastsættelse af de kommunale ud­skrivningsprocenter for 1994.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1., 2. og 3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag om, at tidsfristen for fastsættelsen af de kommunale ud­skriv­ningsprocenter for 1994 forlænges fra 1. novem­ber til 1. december 1993.

 

Forslaget har sin baggrund i en anmodning fra De grøn­landske Kommuners Landsforening, Kanukoka, hvorunder landsfore­ningen finder det væsentligt, at kommunerne gi­ves en længere frist i betragtning af, at Finansloven for 1994, som jo har virkning på de kommunale budget­ter, først forventes vedtaget af Landstinget den 26. oktober 1993.

 

Landsstyret, som fuldt ud har forståelse for dette ønske, foreslår derfor fristen i ' 28, stk. 2 i lands­tingslov om indkomstskat forlænget til 1. december 1993 for ud­skriv­nings­procenten for kalenderåret 1994.

 

Fristforlængelsen foreslås gennemført ved en særlov for 1994, idet be­slutninger om en generel forlængelse for ef­terfølgende år betinger nødvendi­ge tilpasninger i de ad­mi­nistrative skatte- og lønsystemer m.m.

 

Landsstyret agter således, iøvrigt i samarbejde med lands­­foreningen, at søge nødvendige administrative tilpas­nin­ger gennemført med henblik på en for 1995 og efter­føl­gen­de år generel forlængelse af tidsfristen for fast­sættelse af de kommunale udskrivningsprocenter.

 

Endvidere finder Landsstyret, at en generel forlængelse af fristen bør afhandles med Kommunalreformkommissio­nen, som i løbet af 1994 skal gennemgå den kommunale styrel­seslovgivning.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne an­mode om dispensation fra Forretningsordenens tids­frister, således at alle 3 behandlinger kan foretages i dag af hen­syn til kommunernes planlægning, samt ind­stille for­slaget til godkendelse og vedtagelse i den fore­liggende form.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Det er med tilfredshed Siumut modtager Landsstyrets for­slag om nærværende landstingslov. Vi har jo gennem ad­skil­lige år konstateret, at kommunerne hvert efterår har problemer med tidsfristen for fastsættelsen af de kom­mu­na­le udskrivningsprocenter på grund af sammenfald af tids­punktet for færdiggørelsen af Landstingets fi­nanslov og den frist, hvor kommunerne er forpligtet til at fast­sætte deres udskrivningsprocenter. På den bag­grund er det kommunernes udtalte ønske en forlæn­gelse af tids­fristen.

 

Dette hænger sammen med, at kommunernes økonomi selv­sagt er i høj grad afhængig af Finansloven, hvori Hjem­me­sty­rets anlægsplaner og bl.a. omfanget af be­skæf­tigel­ses­mid­lerne fremgår. Derudover er det for kommu­nerne vigtigt at vide om Landstingets fastsættelse af diverse afgifter og fastsættelse af landsskatten, forinden kommunerne fast­sæt­ter deres udskrivningspro­center.

 

Vi forstår af lovforslaget, at nærværende forlængelse gæl­der kun for i år, men at man i forbindelse med revi­si­on af den kommunale styrelseslov vil indarbejde nærværen­de ændring til en permanent ordning, der skal gælde frem­over.

 

Siumut anser nærværende lovforslag som særlig vigtigt, hvor­for vi vil gå med til dispensation fra Forretnings­or­denens tidsfrister, således at alle 3 behandlinger kan foretages i dag.

 

Med disse bemærkninger ønsker Siumut, at lovforslaget over­går til 2. og 3. behandling.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Uden at nævne de bemærkninger og uden af forlænge debat­ten med henvisning til paragraffen, vil vi udtale, at vi fuldt ud går ind for forslaget, og ønsker at medvirke til, at det bliver besluttet sådan uden vi­dere.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit har forståelse for Kanukokas hen­ven­del­se, på vegne af flere kommuner, som danner bag­grund for herværende lovforslag. Med denne forståelse til­træder Inu­it Ataqatigiit lovforslaget, og vil gerne være med til, at der dispenseres fra Forretningsorde­nens tids­fri­ster.

 

Det drejer sig om et tilbagevendende spørgs­mål, hvorfor vi finder Landsstyrets agt, i samarbejde med Kanukoka, at finde frem til en varig løsning i løbet af 1994, at være på sin plads. I dette arbejde er det vigtigt, at Kommu­nal­reformkom­missionen inddrages.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat er fuldt ud enig i at tidsfristen for fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter for 1994 forlænges fra 1. november til 1. december 1993.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Forslaget til landstingslov om tidsfrist for fastsæt­telse af kommunaludskrivningsprocenter for 1994, for­står jeg fuldt­ud. Og uden yderligere bemærkninger vil jeg støtte at forslaget bliver gennemført.

 

Mødeleder:  

Der er ingen der er imod, og således er 1. behandlingen færdig.

 

Og vi 2.-behandler den nu. Er der nogen der har bedt om ordet i forbindelse med 2. behandlingen? Nej, det er der ikke.

 

Dem der går ind for, at den overgår til 3. behandling i sin foreliggende form bedes rejse sig,

 

23,

 

og så går vi over til 3. behandling. Er der nogen der har bedt om ordet? Nej,

 

og dem der går ind for at den godkendes, og vedtages i sin foreliggende form bedes rejse sig,

 

23,

 

og er såle­des godkendt.

 

Punktet sluttet.