Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 19. oktober 1995 kl. 13.00.

 

Dagsordenspunkt 5.

 

Redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

(Udvalgets formand)

 

Mødeleder: landstingsformand Knud Sørensen.

Mødet er åbnet. Vi har torsdag den 19. oktober 1995 fire punkter på dagsordenen:

 

Pkt. 5: ARedegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd@.

 

Pkt. 7: AHjemmestyrets udtalelse om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien@.

 

Pkt. 11: AForslag til landstingstillægsbevillingslov III, 1995".

 

Pkt. 21: AInfrastrukturredegørelse@.

 

Vi skal først behandle pkt. 5, redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samar­bejdsråd og den skal forelægges af formanden for den grønlandske delegation, Jonathan Motzfeldt.

 

Jonathan Motzfeldt, udvalgsformand:

Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd, VPS, som består af Færøerne, Island og Grønland, stiftedes i 1985 som et parlamentarisk samarbejdsråd som sagt mellem Færøerne, Island og Grønland, hvor det er sigtet gennem samarbejde at fremme de særlige interesser, som disse lande på grund af beliggenheden ved havet og afhængighed af naturressourcerne har til fælles.

 

I 1994 afholdtes således det 10. årsmøde, der foregik i København. Forud for dette møde var der rejst kritik af Rådets arbejde, idet Rådet skulle være ineffektivt og dermed uden reel betydning, så det var et væsentligt emne på dagsordenen at tage stilling til denne kritik.

 Som følge af kritikken besluttedes det, at der skulle udarbejdes en rapport, der skulle belyse Rådets aktuelle situation og handlemuligheder, for at man kunne finde en passende fremtidige struktur. Samtidig blev alle tidligere vedtagne rekommandationer og udtalelser taget op til vurdering, da flere af rekommandationer aldrig var ført ud i livet, mens nogle faktisk var blevet gennemført i medlemslandene, og endnu andre var blevet uaktuelle. Det besluttedes herfor at afskrive de fleste rekommandationer for at begynde på en frisk.

 

Dette var baggrunden, da det grønlandske formandskab i Rådet indkaldte til det 11. ordinære rådsmøde i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd, som fandt sted i Qaqortoq i dagene 11.-12. augut 1995. Siden afholdelsen af det sidste møde havde der været afholdt valg i alle tre lande, så der var også nye friske kræfter klar til at tage fat.

 

Fra Færøerne deltod 6 lagtingsmedlemmer, ligesom der deltog 6 Altingsmedlemmer fra Island. Fra Grønland deltog partiernes repræsentanter Lars Karl Jensen fra Siumut, Sivert K. Heilmann fra Atassut, Anthon Frederiksen fra Kandidatforbundet, Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit foruden mig selv, mens Karl Lyberh og Otto Steenholdt havde måttet sende afbud grundet andet arbejde. For at belyse VPS=s stilling i forhold til andre internationale sammenslutninger var Nordisk Råds præsident, hr. Geir H. Haarde fra Island inviteret og tilstedeværende, ligesom der var deltagelse af hr. Niels a Velbastad fra Færøerne, der er vestnordisk medlem i Nordisk Samarbejdskomite.

 

På dagsordenen var i opfølgning af det foregående årsmøde en drøftelse af strukturen i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd, og den islandske delegation fremlagde en rapport vedrørende primært Samarbejdsrådets historie og aktuelle situation, ligesom der blev angivet muligheder for Rådets fremtidige virke, og rapporten kom til indgående drøftelse, og rapporten vedlægges til orientering. Rapporten opregner følgende muligheder:

 

at samarbejdet skal være uændret,


at samarbejdet skal ændres med øget vestnordisk samarbejde plus samarbejdsministre,

at Norge skal inddrages i samarbejdet,

at der skal ske udvidet samarbejde med kyststaterne og ønationer i Nordatlanten,

at rådet skal nedlægges og

at der foretages andet.

 

Som rapporten peger på, er der tale om et værdifuldt samarbejde, økonomisk, kulturelt og på mange andre måder, mellem de tre vestnordiske lande, hvorfor der selvsagt var enighed om, at Rådet ikke skulle nedlægges. Samtidig erkendtes det, at Rådet ikke var moden til at udvides al den stund samarbejdet mellem de tre lande kunne forbedres, når man betænker den rejste kritik af Rådets arbejdsform. Konklusionen blev på grønlandsk initiativ, at der vedtoges nedsættelsen af en arbejdsgruppe bestående af to VPS-delegerede fra hvert land, der i fællesskab skal udarbejde et koncept for det fremtidigde virke.

 

Ud over nævnte rapport drøftedes en lang række fælles problemer, ligesom der orienteredes gensidigt om de særlige emner og problemer, der er oppe til diskussion i de enkelte lande.

 

På rådsmødet blev ligeledes drøftet oprettelsen af Arctic Council, der for øjeblikket er i støbeskeen. Dette er et samarbejde på regeringsplan mellem alle 8 arktiske lande: Rusland, USA, Canada, Island, Norge, Finland, Sverige og Danmark, hvor Grønland er central deltager i den danske delegation under forhandlingerne. Samarbejdet har til formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling af det arktiske område i samråd med de arktiske folk. Der er udsigt til, at Rådet oprettes endeligt i foråret 1996, efter at ideen har været undervejs siden 1991.

 

Der var enighed om, at et sådant samarbejde ikke kan erstattes VPS-samarbejdet, både fordi der er tale om et samarbejde på regeringsplan, og fordi en sådan organisation har et andet formål end VPS har. Der var imidlertid enighed om at følge udviklingen tæt, da et Arctic Council kan berøre vestnordiske interesser, når man tænker på naturbeskyttel­se, udnyttelse af havressourcer m.v.

 


Drøftelserne angående visse af de berørte emner førte til vedtagelser, der kan resumeres således:

 

På foranledning af islandsk forslag blev det vedtaget at rekommandere Færøernes Landsstyre, Islands regering og Grønlands Landsstyre til at indkøbe de tre vestnordiske børnefilm ANordiske eventyr@ som undervisningsmateriale i grundskolerne i de tre vestnordiske lande.

 

Som baggrund herfor anførtes, at er indkøb af filmene vil støtte de tre landes samhørighed og er med til at udbrede kendskabet til de vestnordiske lande blandt børn og unge.

 

På foranledning af islandsk forslag blev det vedtaget, at Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd retter henvendelse til Nordisk Råds præsidiun med ønske om, at repræsentanter fra VPS=s landsdelegationer tilbydes observatørstatus ved Nordisk Råds sessioner.

 

Som baggrund herfor anførtes, at Nordis Råds arbejde har stor betydnig for de vestnordiske lande, da de vestnordiske lande hører til i den nordiske sammenhæng og at det givet vil gavne det vestnordiske samarbejde hele tiden at være nøje orienteret om arbejdet i Nordisk Råd.

 

Det kan tilføjes, at spørgsmålet er taget op på Nordisk Råds præsidiums møde den 11. september, men endnu ikke er færdigbehandlet.

 

På foranledning af grønlandsk forslag blev det vedtaget, at Vestnordens Parlamentari­ske Samarbejdsråd nedsætter en arbejdsgruppe til behandling af en ny struktur for Rådet.

 


Som baggrund herfor anførtes, at det vestnordiske samarbejde skal prioriteres højt og er nødvendigt for fremme af de særlige interesser, som de vestnordiske lande har til fælles. Strukturændringen er aktualiseret af udviklingen indenfor EU-samarbejdet, ændrede strukturer indenfor Nordisk Råd, oprettelse af Arctic Council m.v., hvortil kommer den fremsatte kritik af Rådets hidtidige virke.

 

VPS besluttede at undersøge mulighederne for at få del i de midler i Nordisk Råd, der er afsat til elevudveksling mellem Vestnorden og de øvrige nordiske lande for at muliggøre elevudveksling indenfor Vestnorden.

 

Baggrunden for denne beslutning er, at unge indenfor Vestnorden skal få kendskab til hinanden og landene. Desværre orienterer de unge sig ofte kun internationalt uden at interessere sig for forholdene i de andre vestnordiske lande. Arrangementer for de unge skal foregå i Island, da Island som direkte medlem af Nordisk Råd kan søge midlerne til anvendelse i Island.

 

VPS beslutter at lade delegationsformændene tage initiativ til at få udarbejdet en brochure om det vestnordiske samarbejde og med statistiske oplysninger om de tre lande.

 

Formålet med denne vedtagelse er at udbrede kendskabet til Vestnordens Parlamen­tariske Samarbejdsråd og dets arbejde og til de tre lande. Med den massive mediepå­virkning fra omverdenen er det vigtigere end tidligere at fastholde og udbrede kendskabet om hinanden og til de værdinormer, der gør sig gældende i de vestnordiske lande.

 

Jeg skal også nævne, at der skal udsendes en udtalelse om Thule-sagen, hvori rådet udtaler sin støtte til de grønlandske krav over for den danske regering om en udvidet undersøgelse af Thule-sagen og om en direkte grønlandsk deltagelse i undersøgelsen.

 

Baggrunden herfor er den fortsat verserende sag med de danske myndigheder i Thule og den militære tilstedeværelse historisk og aktuelt i Grønland. Spørgsmålet er også aktuelt i de to andre vestnordiske lande, hvor der ligeledes er tilstedeværelse af amerikansk militær. Når der har været atomvåben i Grønland, er det nærliggende at antage, at der også har været eller er atomvåben i de andre lande.

 


Nævnte rekommandation, de interne beslutninger og omtalte udtalelse er vedlagt det omdelte materiale, hvortil det skal bemærkes, at vedtagelserne skete i alle forhold enstemmigt for de stillede forslag.

 

Den grønlandske delegation ser frem til at deltage i arbejdet i den arbejdsgruppe, der skal udforme en ny struktur for det vestnordiske samarbejde. Arbejdsgruppens resultat skal forelægges på næste ordinære årsmøde, der skal foregå i Island. En ny struktur vil effektivisere arbejdet indenfor Rådet og tage højde for de ændringer i det internatio­nale samarbejde, der er en følge af overståede EU-afstemninger i de nordiske lande, ændringerne i Nordisk Råds struktur og ikke mindst den forestående oprettelse af Arctic Council.

 

Afslutningsvis skal jeg fremhæve, at vore drøftelser under årsmødet i Qaqortoq foregik i en meget positiv ånd og bar præg af en åbenhjertighed, som alle årene har været kendetegnende for vort samarbejde.

 

Det er mit ønske, at Landstingets partier vil fremkomme med deres synspunkter omkring nærværende redegørelse, og at Landstinget vil tage redegørelsen til efterretning, herunder godkende den vedtagne rekommandation nr. 1/1996 om indkøb af filmen ANordisk eventyr@.

 

Med disse bemærkninger overgiver jeg redegørelsen om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd til behandling i Landstinget.

 

Lars Karl Jensen, Siumuts ordfører:

Vi tager i Siumut den klare redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejds­råd som forelagt af den grønlandske delegations formand til efterrretning. Inden vi fremsætter vores bemærkninger til de enkelte punkter i redegørelsen, vil vi benytte lejligheden til at udtrykke vor glæde over, at Samarbejdsrådet har festligholdt sin 10 års jubilæum her i vort land, nemlig i Qaqortoq, i forbindelse med Samarbejdsrådets ordinære møde i dagene den 11. og den 12. august her i sommer.

 

Vi vurderer i Siumut, at det Nordiske samarbejde gennem Samarbejdsrådet ingensinde har været bedre og er gjort på så godt et grundlag som nu.


Denne vurdering har grundlag i, at Samarbejdsrådet forud for mødet i 1994 har prioriteret kritikken om Samarbejdsrådets ineffektivitet og dermed påstanden om at være uden reel betydning på sin dagsorden på sit seneste møde og besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to medlemmer udpeget fra hvert medlemsland.

 

Formålet med arbejdsgruppen er primært at fremkomme med et forslag til en ny struktur for det fremtidige arbejde i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Vi mener i Siumut, at der skal være en bred og indgående debat, såfremt der skal ændres på formen af Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråds struktur, og finder det som en naturlig ting, at kyststaterne i nordlige Atlanterhav inddrages i samarbejdet, og vi mener ligeledes, at det er naturligt, at orienteringen for at styrke et samarbejde bør rettes videre mod vest, nemlig mod Canada.

 

Vi skal i den forbindelse fremføre vores ønske overfor Landsstyret om gennem de kompetente forsamlinger at medvirke til at videreføre og realisere vore ønsker om den nye struktur.

 

Vi i Siumut er ligeledes enige med Samarbejdsrådets formand i, at vi bør følge tæt med i Arctic Council, som er under stiftelse mellem landene Rusland, USA, Canada, Island, Norge, Finland, Sverige og Danmark, hvor de otte lande på regeringsniveau indleder et samarbejde, som i manger henseender kommer til at berøre det arbejde, der bliver udført i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Her vil Arctic Council i samråd med de arktiske folk fremme den erhvervsmæssige udvikling og naturbeskyttelse og udnyttelse af havressourcer m.v., og det er efter vores mening i Siumut væsentligt at følge tæt med i dette arbejde.

 

I nærværende redegørelse er der en rekommandation samt fire interne beslutninger og der er ligeledes orientering om en udtalelse vedrørende Thule-sagen.

 


Uden at fremkomme med bemærkninger til de enkelte punkter skal vi i Siumut udtale vor støtte til Samarbejdsrådets forslag om køb af ANordiske eventyr@, og vi skal ligeledes tilkendegive Siumuts støtte til de øvrige beslutninger, som Rådet har truffet.

 

Vi har altid lagt vægt på arbejdet i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd og vil deltage i arbejdet med at finde en ny struktur, som bl.a. vil gøre Rådet mere effektiv, som er blevet nødvendig i takt med de ændringer, der er sket i de øvrige internationale samarbejdsformer, ikke mindst efter afstemningerne i flere nordiske lande om EU-medlemsskab samt den ændrede struktur i Nordisk Råd og stiftelsen af Arctic Council.

 

Fra Siumut skal vi meddele, at vi ønsker de to grønlandske repræsentanter til Samarbejdsrådets arbejdsgruppe, Jonathan Motzfeldt fra Siumut og Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit hel og lykke med det arbejde, som de skal påbegynde ved et møde i Island i næste måned.

 

Til sidst mener vi fra Siumuts side, at vi her i Grønland må lære at benytte Vestnorden Fonden i langt højere grad end vi gør i dag.

 

Med disse bemærkninger tager vi redegørelsen om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd til efterretning og ønsker Rådet fortsat god arbejdslyst.

 

Sivert K. Heilmann, Atassuts ordfører:

Atassut finder det nordiske samarbejde vigtigt, og at det fortsat styrkes, især indenfor Vestnorden. Med det meget vigtige grundlag i traditionen for alle borgeres medbestem­melsesret i det nordiske område, er vi blevet medvirkende i samarbejdet gennem vort medlemsskab i Nordisk Råd. Båndene er blevet knyttet gennem fælles interesser i fiskeriet, ikke mindst med hensyn til Færøerne, og dette har lagt grundlag til og er et eksempel for et godt samarbejde til udvikling af fiskeriet.

 

Vi skal fra Atassut give melding om, at vi er tilfredse med redegørelsen fra Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråds årlige møde i august måned i 1995 i Qaqortoq.

 


I Atassut finder vi det vigtigt, at samarbejdet inden for Vestnordens parlamenter fortsat bliver styrket, især ikke mindst inden for fiskeri, trafik, turisme samt andre erhvervsgre­ne. Derfor er vi i Atassut enige i de målsætninger, som Vestnordens parlamenter har vedtaget under deres møde.

 

Vi er i Atassut helt enige i, at det parlamentariske samarbejde stadig bliver øget og styrket, da udviklingen bør følges og styrkes i Arctic Council, hvor Vestnordens interesser må blive genstand for grundig behandling, og hvor man fortsat arbejder med miljøvedligeholdelsen, pleje af havressourcerne m.v.

 

Vi understreger Atassuts henstilling om, at de tre vestnordisk fremstillede film ANordisk eventyr@ bliver indkøbt, da baggrunden herfor er, at forbindelsen mellem de tre lande og viden om de vestnordiske lande blandt børn og unge i disse lande vil blive fremmet.

 

Til sidst skal vi fra Atassut opfordre til, at Vestnorden-fonden bliver mere synliggjort. Under mødet er der nemlig oplyst, at fonden har en bestyrelse og, at den råder over rigelige midler, som også kan bruges her i vort land, og her tænker vi på iværksættelse af oplysningsarbejdet omkring dette.  Når der endelig er film, der foregår i vore egne lande, må vi ikke unddrage børnene muligheden for at se dem, og med disse bemærkninger tager vi redegørelsen til efterretning.

 

Karl Lyberth, ordfører for Akulliit Partiiat:

I Akulliit Partiiat har vi altid anset samarbejdet mellem Færøerne, Island og Grønland omkring forhold som fiskeri, turisme, kultur, miljø, beskyttel­se af de levende ressourcer og deslige som en vigtig nødvendighed.

 

Vi støtter derfor den beslutning om samarbejdsrådets fortsatte eksistens, som blev truffet af de mødedelegerede i Qaqortoq.

 

Samarbejde af enhver art må henad vejen undergå stadige fornyelser og følge med i tidens foranderlighed, for at kunne lykkes, især når det drejer sig om samarbejde mellem forskellige lande, er det af stor vigtighed, at følge med i de enkelte landes politiske udvikling.

 


I de senere år har forskellige forhold vist, at Vestnordens Parlamentariske Råd trænger til fornyelse i sin opbygning og på baggrund af de grønlandske medlemmers forslag er der nu truffet beslutning om oprettelse af en ar­bejdsgruppe, der får til opgave at udforme et fornyet samarbejdsråd, uden nødvendigvis at indlemme flere lande som medlemmer.

 

Akulliit Partiiat er meget tilfreds med dette og håber det vil medføre et endnu bedre og styrket samarbejde de omtalte lande imellem.

 

Vi tilslutter os rekommendation nr. 1 1995 i redegørelsesnotat om indkøb af af børnefilmene "Nordisk Eventyr".

 

Med disse bemærkninger tager vi her Jonathan Motzfeldts fremlæggelse af redegørel­sen til efterretning med tilfredshed.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

Kandidatforbundet er af den opfattelse, at det for Grønland er vigtigt at støtte og styrke samarbejdsrådet. Ikke mindst med hensyn til forholdet til vort vigtigste erhverv, nemlig fiskeriet. Derfor er der ingen tvivl om at samarbejdsrådet vil have en gavnlig virkning.

 

Det første møde i samarbejdsrådet under denne valgperiode viste, at der er god vilje blandt de islandske, færøske og grønlandske deltagere til at der, ikke kun i de respektive lande, men også landene imellem, skabes udvikling indenfor kultur, erhverv og handel samt mange andre forhold.

 

Endvidere er udvikling under samarbejde et vigtigt forhold, hvorfor det er glædeligt og interessant, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe, som kan danne grundlag for gavnlige virkninger af samarbejdet for Grønland.

 

Med disse ord støtter jeg alle forslagene fra Vestnordens Parlamentariske Samarbejds­råd.

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for sundhed, miljø og forskning.


I disse år ændrer man samarbejdsformerne indenfor Vestnordens Parla­mentariske Samarbejdsråd, ved at man tilpasser til forholdene i dag under hensyn til udvikling i de tre medlemslande.

 

Det indebærer forskellige ændringer og omstruktureringer og nye målsæt­ninger.

 

I disse år, hvor nordiske landes tilknytning til EU er ændret, har selv­følgelig indvirkning på udviklingen, og man synes det er vigtigt at lægge mærke til, at de vestnordiske lande i højere grad end hidtil bliver mere fokuseret udefra. Derfor er vi fra landsstyrets side glade for, at vi har bemærket, at Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråds samarbejde bliver fremlagt nogle initiativer til styrkelse af dette samarbejde, og vi er også glade for, at dette initiativ er udgangspunkt for de grønlandske delegerede medlemmer i dette møde.

 

Fra det nordiske ministerråds synspunkt har Vestnordens Parlamentariske Samarbejds­råd indflydelse direkte og indirekte og der bliver jo også finansieret forskellige ting, f.eks. kulturelle anliggender, egnsudvik­lingsområdet, erhvervsudviklingsstøtte og ligeledes elevudvekslingsmulig­hederne. I den sammenhæng skal jeg bemærke, at muligheden for elevudveks­ling, det har Nordisk Ministerråd givet midler til, og hvis jeg ikke har overset noget, så gælder denne finansiering også for 1996 - i hvert fald blev det foreslået at afsætte midler, og det vil så blive godkendt i for­bindelse med Nordisk Råds møde session i Finland i november.

 

De ting, som jeg nævnte før, bliver styret i Nordisk Ministerråds regi, men jeg synes det er vigtigt, at de vestnordiske landes samarbejde har en kontinuerlig form og at de nævnte tilskud bliver udnyttet optimalt og at der sker udvikling indenfor dette område.

 


Vedrørende Vestnordenfonden kan jeg nævne f.eks., er der er ret så store muligheder for udlån til erhvervsudviklingsområder, så det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på dette fra Vestnordens Samarbejde og at man fremkommer med gode forslag omkring dette. Vestnordenfondens fundats er nu ved at blive moder­niseret og ændret, og denne ændring og planlægning vil blive gennemført i løbet af det næste halve års tid og derfor skal man være opmærksom på, at vestnordens lande også får mulighed for indflydelse i denne ændring. I den sammenhæng skal jeg understrege, at bestyrelsen i Vestnorden­fonden er sammensat således at alle nordiske lande er repræsenteret. Og i forbindelse med ændring af fundats skal man være opmærksom på sådanne forhold og at man sørger for at få sin indflydelse gjort gældende på dette område.

 

Vi ved at der i de vestnordiske lande er rigeligt at tage fat på og de opgaver, der vedrører de enkelte lande kræver store ressourcer. Det er også meget vigtigt, at der indenfor de vestnordiske lande sker en inspiration og et samarbejde og at dette grundfæstes godt.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne sige, at vi er spændt på den styrkelse og ændring indenfor det Vestnordiske Parlamentariske Samarbejdsråd og ud fra de bemærkninger, der er fremkommet, så vil vi drøfte disse ting i landsstyret.

 

Til slut skal jeg bemærke, at der indenfor de sidste måneder har været håndgribelige beviser på samarbejdet. Kulturkonsulenten opholder sig på Færøerne, hvor der skete en udveksling, og i stedet Toveog på Toves stil­ling, arbejder ... Thorsteinsson fra Færøerne. I dette udvekslingsarrange­ment er det sådan, at man satser på at fremme det kulturelle arbejde indenfor de vestnordiske lande og i den sammenhæng vil de undersøge mulig­hederne omkring elevudvekslingsarrangementerne.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand for Vestnordens Parlamentariske Samar­bejdsråd:

Jeg siger tak, idet samtlige partier støtter forslaget og den støtte, som landsstyret har givet udtryk for, at Vestnordens Samarbejdsråd skal fort­sætte.

 

Med hensyn til de bemærkninger, der er faldet omkring Vestnordenfondens stilling, idet den skal være mere synlig, det er rigtigt nok. Det er jo mange penge det drejer sig om, som islændingene og færingerne bruger mere end vi gør, idet det kan bruges til erhvervsudviklingsarbejde, turisme og fiskeri.

 


Med disse korte bemærkninger skal jeg understrege, at det ved et sådant  samarbejde betyder meget, at man lærer hinanden at kende gennem venskab og ved sådanne arrangementer åbner det jo mulighed for større samarbejde. Og i de ti år rådet har eksisteret, er rådet blevet styrket på mange områder. Blandt unge idrætsudøvere, kulturelle og luftfartssamarbejde m.m., og ligesom andre, som kan have relevans for hinanden og man har større mulig­heder indenfor turismen, som vi er i færd med at planlægge sammen med Island og nu er Færøerne også blevet indlemmet i det. Også andre forbindel­sesled, f.eks. på regeringsplan og f.eks. statsministermøde, vel og mærke de nordiske statsministre, de har også været med til at styrke samarbejdet, idet man løfter det hele op og derfor er det også på sin plads, at man har mulighed indenfor vestnordens samarbejde, hvor man har mulighed for at holde sessioner for ungdommen og for kvindemøder, og det er sådan nogle initiativer, der skal styrkes.

 

I november måned, når der holdes møde, især når fonden skal være under debat, så skal man finde ud af, hvordan samarbejdet med Norge og Island skal have sin form, idet Norge, som har en del at skulle have sagt, også skal være med til selve udformningen af, hvordan fonden fremover skal arbejde.

 

Med disse bemærkninger siger jeg tak til de faldne bemærkninger.

 

Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit:

Det er naturligt at man ønsker at samarbejdet styrkes og der har været fremsat mange forskellige forslag herom. Én ting vi fra vores side gerne vil komme frem med er, at vi er blevet orienteret omkring lægesituationen, at der pågår en stor uddannelse af læger i Island, således at der er overskud af læger i Island. Når vi skeler til problemerne omkring dette i Grønland, så vil man gerne opfordre, når vi nu alligevel har et parlamen­tarisk samarbejde, så vil man gerne have udbygget samarbejdet på regerings­plan, og så at man fokuserer på sundhedsområdet. Og vi skal opfordre lands­styret til at undersøge denne mulighed. Det kan være at det kan give en nemmere løsning end det har været på andre områder.

 

Til slut skal jeg blot bemærke, selvfølgelig kan man komme ind på mange forskellige politiske områder, bl.a. rigsfællesskabet, og drøfte disse ting ud fra de forskellige erfaringer, bl.a. vores hjemmestyre har fungeret i så og så mange år og så tage det op til vurdering. Island har jo ligesom os været koloniland, så det kan være at man kan hente inspiration der fra.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:


Således er punkt 5, redegørelsen om Vestnordens Parlamentariske Samarbejds­råd, færdigbehandlet.

Punktet slut.