Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenes punkt 99-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 99

 Landstingets valg af Statsautoriserede revisor i henhold til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v., § 5 stk. 1.

 

Kristine, Raahauge, Siumut, Formand for Revisionsudvalget der fremlægger.

 

Jeg skal fremkomme med en Tillægsbetænkning vedrørende Landskassens Regnskaber 1997.

 

Vi skal indlede med, at udtale at udvalget til revision af Landskassens regnskabers medlemmer er formand Kristine Raahauge, Knud Sørensen, Ruth Heilmann, Lars Sørensen og Finn Karlsen har efter afgivelsen af betænkningen vedrørende Landskassens regnskaber på baggrund af forhandlingerne i Landstingssalen arbejdet videre ud fra Landstingets indstillinger.

 

Udvalget til revision af Landskassens regnskaber har således fundet det på sin plads, at udvalget overfor Landstinget med denne Tillægsbetænkning afgiver indstilling om, hvilke revisionsselskab, der skal revidere Landskassens regnskaber for regnskabsåret 1998.

 


Den indstilling fremgår af afsnit 2. Udvalget til revision af Landskassens regnskaber har endvidere i denne proces fundet, at det var på sin plads, at få Udvalgets arbejdsopgaver beskrevet nøjere eksempelvis i Landstingets forretningsorden. Det heraf følgende henstillinger til Landstingets Formandsskab ses i afsnit 3.

 

Udvalget til revision af Landskassens regnskaber indstilling til Landstinget om valg af revisor for Landskassens regnskaber. Udvalget til revision af Landskassens regnskaber har efter en grundig diskussion af Udvalgets muligheder fundet, at Udvalget overfor Landstinget vil indstille, at Landskassens regnskaber for indeværende regnskabsår, fortsat skal revideres af Revisionselskabet  Deloitte & Touche Statsautoriserede Revisionsaktieselskab.

 

Begrundelsen for denne indstilling gives ikke.

 

Udvalget til revision af Landskassens regnskaber indstillinger i øvrigt:

 

Udvalget til revision af Landskassens regnskaber skal endvidere overfor Landstingets Formandsskab indstille, at Landstingets forretningsorden tilføjes yderligere bestemmelser, således at Udvalgets arbejdsopgaver konkretiseres yderligere. Ligeledes bør disse arbejdsopgaver konkretiseres i Landstingslov om Landstinget og Landsstyret af 20. oktober 1988.

 

Udvalget vil efter indeværende samling tage kontakt til Landstingets Formandskab for opstart af dette arbejde.

 

Udvalget skal afslutningsvis udtrykke sin glæde over, at der i forbindelse med debatten i salen og nærværende betænkning ses at være skabt et grundlag for en yderligere styrkelse af det parlamentariske arbejde. Tak.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger kommer med en besvarelse.

 

Revisionsudvalget har afgivet sin Tillægsbetænkning om Hjemmestyrets revision. Landsstyret finder det positivt, at der ikke fra Revisionsudvalgets side foreslås et pludselig revisor skift, dels fordi en beslutning om revisorskift bør ske på en gennemarbejdet grundlag og herudover fordi spørgsmålet om valg af revisor er et så principielt område, som bør underkastes en særskilt behandling i selve Landstinget.

 

På Landsstyrets vegne kan jeg derfor hilse med tilfredshed, at sagen overdrages til Landstingets Formandskab m.h.p. at få klarlagt, hvilke konkrete ændringer Formandskabet vil anmode Landsstyret om, at få indarbejdet i lovgivningen.

 

Med disse ord overdrager jeg hermed sagen til Landstingets behandling.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut.


Fra Siumut skal vi takke for betænkning afgivet af Landstingets Revisionsudvalg samt Landsstyret forstående svar.

 

Fra Siumut er vi meget tilfredse med, at vores medvirken til, at Landstinget kan vælge statsautoriserede revisor, hvilket der i øvrigt allerede er hjemmel til i lovreglerne. I denne situation ligger vi vægt på, at vi for første gang skal udpege en revisor.

 

Derfor støtter vi fra Siumut fuldt ud Landstingets Revisionsudvalg betænkning på dette område, og da vi er tilfredse med de nuværende revisorer går vi fuldt ud ind for indstillingen om, at de fortsætter deres virksomhed.

 

 

Vi siger tak til vores kollegaer i Udvalget og vi siger mange tak til Landsstyrets forstående bifaldelse og ikke mindst skal vi sige hjertelig tak til vores revisorer for et godt samarbejde i almindelig og vedrørende nærværende arbejde i særdeleshed. Tak.

 

Anders Nilsson, Atassut.

 

Fra Atassut skal vi tilslutte os den Tillægsbetænkning der er fremlagt af Revisionsudvalget. Tak. Kort og klart sagt.

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit går ind for betænkningen fra enigt Revisionsudvalg og ligeledes besvarelsen fra Landsstyret, således at Deloitte & Touche bliver revisorer m.h.t. revisionen af regnskabet for herværende år.

 

Og vi skal anmode om, at Formandskabet kikker på eventuelle konkrete ændringer om forretningsordenen, således at tingene kan blive rette m.h.t. fremtiden. Med disse ord går vi ind for betænkningen.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg går fuldt ud ind for indstillingen fra Revisionsudvalget.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger, der kommer med en besvarelse.

 

Vi siger tak til partiernes ordførere, ligeledes til Kandidatforbundet.

 

 Siumut, Atassut, IA og Kandidatforbundet er enige i betænkningens indhold og vi er glade for dette, og til slut skal jeg blot gentage, at jeg vil takke udvalget for et godt arbejde. Tak.

 


Anders Andreassen, mødeleder.

 

Hermed er behandlingen af  punkt 99, Landstingets valg af statsautoriserede revisor i henhold til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsens m.v. § 5 stk. 1 afsluttet.