Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 10-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 10

Betænkning afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

(2.behandling)

 

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformanden.

 

Vedrørende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. I denne forbindelse takker Landsstyret for betænkningen fra Landstingets Lovudvalg.

 

Det er tilfredsstillende, at der er bred tilslutning til den foreslåede ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingets Lovudvalg peger på behovet for en gennemgribende revision af Landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

 


Lovudvalget foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede denne revision. Spørsmålet om revision af Landstingsloven blev ligeledes rejst under Landstingets 1.behandling af forslaget.

 

Flere ordførere stillede konkrete forslag til ændringer i principperne for tildeling af økonomisk tilskud arbejde.

 

Landsstyret kan tilslutte sig forslaget om etablering af en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde et nyt forslag til Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, og arbejdsgruppens arbejde vil passende kunne forelægges Landstinget til behandling på forårssamlingen næste år.

 

Landsstyret lægger vægt på, at tildeling af økonomisk tilskud til politisk arbejde sker på et ligeligt og retfærdigt grundlag, der samtidig tager hensyn til de praktiske arbejdsopgaver for Landstingets medlemmer.

 

Samtidig bør reglerne om økonomisk tilskud til politisk arbejde skabe hensigtsmæssige og fornuftige rammer for et konstruktivt samarbejde blandt Landstingets medlemmer.

 

For det er vigtigt, at vi her i Landstinget er indstillet på at arbejde for fælles løsninger til gavn for hele Grønland.

 

Med disse bemærkninger skal Landsstyret hermed overfor Landstinget indstille, at forslaget overgår til 3.behandling uden udvalgsbehandling.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

 

Tak. Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til Lovudvalgets betænkning til 2.behandlingen samt til Landsstyrets svarnotat.

 


Siumut stiller sig tilfreds med Lovudvalgets betænkning, da indholdet svarer til Siumuts bemærkninger under 1.behandlingen af forslaget.

 

Det er vores opfattelse, at udvalgets forslag om etablering af en arbejdsgruppe, der skal arbejde for en hensigtsmæssig tilskudsordning for både partierne, Kandidatforbundet samt for løsgængeren, at den er imødekommende og hensigtsmæssigt, hvor arbejdsgruppen vil fremkomme med en redegørelse til Landstingets forårssamling.

 

I Siumut så står vi klar til at deltage i arbejdet, og endvidere håber vi, at de talmaterialer, som vi overrakte under 1.behandlingen vil blive taget op i dette arbejde.

 

Med disse ord tilslutter vi os, at sagen sendes videre til 3.behandling.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

 

Vedrørende forslaget til Landstingslov om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde under dennes 1.behandling og med henvisning dertil, skal vi blot herved meddele, at vi er glade for det arbejde, der er udført i Lovudvalget, og at Landsstyret agter at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med en redegørelse til forårssamlingen.

 

Så går vi ind for forslaget og vil stemme for forslagets overgang til 3.behandling ved afstemning.

 

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at der er en god service i Landstinget, hvorfor det er os en glæde, at et enigt Landsting støtter lovforslaget.

 


Ethvert Landstingsmedlem uanset om vedkommende kommer fra et parti, Kandidatforbundet eller er løsgænger, har krav på kontorhjælp i sit landstingsarbejde, således at der gives mulighed for at landstingsarbejdet udføres på den bedst demokratisk vis.

 

Ved 1.behandlingen af lovforslaget var der fra flere sider ytringer om, at Landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde skulle undersøges mere grundigt, og som Landstingets Lovudvalg har bifaldet, hvilket vi støtter fra IA, og ligesom vi vil følge med i arbejdsgruppens arbejde.

 

En af arbejdsgruppens opgaver, der skal undersøges, mener vi, er muligheden for sekretærbistand for Landstingsmedlemmerne og en mulig ændring af støtte til partierne ud fra faktisk antal stemmer ved valgene.

 

Det er vigtigt for IA, at arbejdsgruppen følger op på, om den fremtidige forordning kan træde ikraft under denne valgperiode eller om den skal effektueres fra og med næste valgperiode.

 

Og med disse bemærkninger støtter IA lovforslaget, idet vi tager betænkningen fra Lovudvalget til efterretning.

 

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vedrørende nærværende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om  økonomisk tilskud til politisk arbejde, så med henvisning til vores bemærkninger under 1.behandlingen, skal vi her meddele, at vi går ind for Lovudvalgets betænkning, og Landsstyrets svarnotat at vi tager disse til efterretning og går ind for, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge forholdene, og vi vil vente spændt på arbejdsgruppens arbejde og vi vil selvfølgelig selv deltage aktivt i det videre arbejde. Tak.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.


Nærværende punkt - jeg vil blot erindre om, hvad jeg har sagt under 1.behandlingen, og jeg er meget tilfreds med nærværende betænkning, og det videre arbejde, der bliver lagt op til.

 

Og jeg glæder mig meget, når arbejdet er færdigbragt, at jeg kan få den nødvendige service som Landstingsmedlem f.eks. den vil nok resultere i økonomiske konsekvenser.

 

Som løsgænger er der meget arbejde, men jeg er selvfølgelig glad for mit arbejde, men jeg glæder mig til at jeg kan få den nødvendige sekretærbistand, og jeg håber, at forslaget går sin videre gang, således at jeg med sindsro kan vente til at forholdene bliver bragt i orden.

 

 

Finn Karlsen, ordstyrer.

 

Der er ikke flere, der har bedt om at få ordet lige nu, hvorfor vi kan gå over til afstemning, nemlig vedrørende punkt 10: Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Det skal vi stemme om, og jeg skal her meddele, at Landstingets Lovudvalg i enighed har indstillet forslaget til vedtagelse.

 

De, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig.

 

"27"

 

Samtlige tilstedeværende i Salen. Således er punkt 10 vedtaget, og jeg skal foreslå, at forslaget går direkte til 3.behandling uden udvalgsbehandling.