Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 28-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, tirsdag den 31. oktober 2000

Punkt 28.

Forslag til landstingslov om tips- og lottomidler.

2. behandling.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ingen ønsker fra udvalget om at forelægge betænkningen mundtligt. Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har svarnotat, Lise Skifte Lennert.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

På Landsstyrets vegne skal jeg takke Kultur- og Uddannelsesudvalget for udvalgets grundige arbejde ved forslaget om landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

 

Landsstyret har med tilfredshed konstateret, at udvalget støtter Landsstyrets forslag, herunder den procentvise fordeling. M.h.t. udtalelserne fra Siumut, IA og Kandidatforbundet om ludomani, så skal Landsstyret understrege, at sygdomsbekæmpende organisationer, der vil lave en indsats mod ludomani vil kunne søge tips- og lottomidler til såvel drift som projekter. Ligesom forskere der ønsker, at forske i forskellige sygdomme f.eks. ludomani kan søge tipsmidler til dette. Derimod kan der ikke reserveres en pulje til de offentliges virksomheder i den forbindelse.

 

Landsstyret finder det nødvendigt med en stillingtagen til de eventuelt særlige tiltag vedrørende ludomani, at få problemets størrelse afdækket nærmere.

 

M.h.t. udvalgets opfordring til Landsstyret om, at indlede forhandlinger med Danmark, m.h.p. en forhøjelse af Grønlands andel af Dansk Tipstjenestes overskud, så følger Landsstyret nøje udviklingen m.h.t. hvor en stor en del af omsætningen der kommer fra spil i Grønland.

 

Med den værende omsætning i Grønland er der ikke grundlag for en genforhandling. Ændrer den grønlandske andel af omsætningen sig væsentligt, så vil Landsstyret naturligvis straks optage forhandlinger med de danske myndigheder herom.

 

Og med disse bemærkninger tager Landsstyret tager iøvrigt udvalgets bemærkninger til efterretning.

 


Så går vi over til partiernes ordførere. Først er det Tommy Marø, Siumut.

 

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Indledningsvis skal jeg meddele som Siumuts ordførere, at jeg ønsker at man ser bort fra næstsidste afsnit af vores bemærkninger, om Qaqiffik og ludomani. Vi skal i Siumut igen henvise til vores bemærkninger under 1. behandlingen af forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.

 

For det andet skal vi fra Siumut give vores støtte til indholdets af Kulturudvalgets betænkning, og vi er fra Siumut enig med udvalget i, når de siger, at det ikke er hensigtsmæssigt, såfremt noget af fordelingen af tips- og lottomidler skal gå til ludomani.

 

Det er Siumuts opfattelse, at det i dag ikke er nødvendigt, at have en særskilt konto til initiativer   på ludomaniområdet, men det er for Siumut vigtigt, at få dokumenteret, hvor mange der lider af ludomani i Grønland.

 

Og med disse ord skal vi fra Siumut henvise til at forslaget til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler i den foreliggende form går videre til 3. behandling.

 

Så er det Augusta Salling, Atassut.

 

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Vi skal fra Atassut henvise i første omgang til vores bemærkninger under forslagets 1. behandling, og vi skal fra Atassut også sige, at vi er glade for, at Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg alligevel vil forsøge, at bane vej for vores forslag, selvom vores ønsker om, at der til sporten tildeles 68,6 %, og at der blandt tips- og lottomidlerne skulle afsættes midler til bekæmpelse af ludomani ikke er blevet fulgt helt op.

 


Men jeg er glad for, at udvalget i deres betænkning udtaler, nemlig og jeg citerer, citat begynder:  ”At såfremt disse forhandlinger fører til, at den grønlandske andel af overskuddet forhøjes, så skal udvalget indstille, at der sker en nyvurdering af fordelingsnøglen fra ovennævnte 4 puljer, som følge af internationaliseringen i sporten så bør der her foretages en særskilt undersøgelse af mulighederne for at forhøje denne pulje”, citat slut.

 

Og m.h.t. bekæmpelse af ludomani foreslår udvalget, at der bliver oprettet en særskilt konto, og dette betragter vi fra Atassut som et meget god forståelse for vores forslag, som vi vil tilslutte os fuldt ud.

 

Og med disse bemærkninger skal vi fra Atassut udtale, at vi vil stemme for lovforslaget.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, hvorfor vi straks går over til afstemning. Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg indstiller i enighed forslaget til vedtagelse.

 

De der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 24. Samtlige tilstedeværende, således er der ikke nogen der hverken undlader at stemme eller stemmer imod, og jeg skal foreslå at forslaget går direkte til 3. behandling uden udvalgsbehandling. Der er ikke nogen der er imod, således vedtaget.