Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 37-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

21. mødedag, torsdag, den 9. november 2000

 

 

Punkt 37

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at grønlandske uddannelsessøgende får adgang til jagt på kvoterede arter straks efter afsluttet uddannelsesophold uden for landet.

(2. behandling)

 

Johan Lund-Olsen, formand for Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg, Inuit Ataqatigiit.

Jeg mener, at det her er nødvendigt, at Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg fremlægger sin betænkning, og ligesom det er nødvendigt, at jeg har behov for en præcisering, for jeg må bemærke at i punkt 37, så har forslagets titel fået en anden ordlyd, hvor det som det også fremgår af betænkningen, at hvis Landstinget vedtager Ruth Heilmanns beslutningsforslag, så vil det have den betydning, at kun uddannelsessøgende vil få adgang til jagt på kvoterede arter straks efter hjemkomsten til Grønland.

 

Men Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg finder det imidlertidig vigtigt, at der ikke sker forskelsbehandling af borgerne der midlertidige er fraflyttet landet.

 

Og på den baggrund har Fiskeri-, Fangst-, og Landbrugsudvalget fremsat et ændringsforslag til beslutningsforslaget overskrift. Og den er allerede omdelt, hvorfor jeg skal henvise til det omdelte ændringsforslag.

 

Jeg skal hermed på udvalgets vegne at et enigt Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg herefter indstiller Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag til landstingsbeslutning til vedtagelse af Landstinget i den form, som beslutningsforslaget har efter vedtagelse af udvalgets ændringsforslag.

 


Men på trods af det, så vil jeg også have at man bemærker, at Landsstyremedlemmet også har fremsat et ændringsforslag, som også skal indgå i afstemningen, og jeg skal dertil bemærke, at man bemærker, at de to forslag nemlig udvalgets forslag og Landsstyrets forslag her til 2. behandlingen, hvis man sidestiller dem, så er de meget tæt på hinanden, hvorfor vi lige skal have det for øje under afstemningen.

 

Så er det forslagsstilleren, Ruth Heilmann.

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Til udvalgsformanden og præciseringen af betænkningen. Som forslagsstiller skal jeg udtale, at jeg er tilfreds med det resultat som man nu er nået frem til, på baggrund af mit forslag, hvorfor jeg også er glad for, at Landsstyret i deres svarnotat bemærker at det kun er de uddannelsessøgende der skal tænkes på, hvorfor jeg er tilfreds med besvarelserne.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Der er ikke flere der har bedt om ordet. Inden vi går igang med afstemningen, så skal jeg udtale følgende. Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget har fremsat et ændringsforslag, ligesom Landsstyret har fremsat et ændringsforslag.

 

Ændringsforslagene er omdelt til Landstingets medlemmer den 7. og 8. november år 2000, hvorfor fristen i Forretningsordenens § 33 stk. 4 dermed er blevet overholdt. Da ændringsforslagene således er omdelt til Landstingets medlemmer indenfor fristen i Forretningsordenen, så vil jeg ikke læse ændringsforslagene op, men i stedet henvises Landstingets medlemmer til de omdelte ændringsforslag.

 

Efter Forretningsordenen § 30 stk. 2 kommer ændringsforslag til afstemning først, således at mere vidtgående ændringsforslag kommer til afstemning før mindre vidtgående ændringsforslag. Da Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets ændringsforslag er mere vidtgående end Landsstyrets ændringsforslag, så vil Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets ændringsforslag komme til afstemning først.


Jeg skal bemærke at en vedtagelse af udvalgets ændringsforslag har den betydning, at Landsstyrets ændringsforslag bortfalder.

 

Men jeg har undgået at bemærke, at der er nogle der har bedt om ordet før afstemningen.

 

Først er det Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Får, Simon Olsen.

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Under 1. behandlingen af nærværende forslag som allerede meddelt i vores svarnotat til 1. behandlingen, så har Landsstyreområdet planer om, at revidere landstingsloven om Fangst-, og Fiskerret, at man i forbindelse hermed, at man vil fremsætte forslag om, at der kan gives dispensation fra reglen om 2 -års bopælskrav for deltagelse i jagt på kvoterede arter til personer som opfylder 2-års bopælskravet, forud for deres ophold uden for Grønland af uddannelsesmæssige eller andre årsager.

 

M.h.t. Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets indstilling om, at personer der indenfor de seneste 10 år forud for ansøgningstidspunktet har haft bopæl på Grønland i en sammenhængende periode af mindst 2 år, så ønsker Landsstyret ikke på nuværende tidspunkt at ligge sig fast på et konkret tidsinterval før dette spørgsmål har været genstand for en nærmere vurdering.

 

Landsstyret er enig i, at der må være ens behandling i de konkrete spørgsmål, men Landsstyret ønsker imidlertidig at vurdere alle konsekvenser af beslutningsforslaget inden Landsstyret ligger sig fast på de endelige kriterier i det kommende lovforslag.

 

Og desuden gør det vurderes om forslaget harmonerer med andre regler, hvor tilknytning til landet har betydning for borgernes rettigheder og pligter.

 


Landsstyret har derfor fremsat følgende ændringsforslag, nemlig og jeg citerer: ” Landstinget pålægger Landsstyret, at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om fangst og jagt, således at personer som er tilmeldt en folkeregister i Grønland, og som opfylder bestemte betingelser om forudgående tilknytning til landet efter ansøgning kan opnå licens til fritidsfangst og fritidsjagt på kvoterede arter”, citat slut.

 

Otto Steenholdt har ligeledes bedt om ordet.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Selvom måske Landsstyremedlemmet har præciseret det, så snakker man i betænkningen om, at man kan give dispensation.

 

Otto Steenholdt efterlyser en præcisering af udvalgets ønsker om dispensationsadgang.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Erhverv.

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Med et ganske kort svar. Vi vil i Landsstyret nøje undersøge forholdene, således at en ændring af lovgivningen ikke er i strid med den øvrige lovgivning, og således at vi behandler alle ens i nærværende spørgsmål, og ikke sætter spørgsmålstegn ved om det er uddannelsessøgende eller ej.

 

Jeg håber, at man er tilfreds med min præcisering.

 

Finn Karlsen, 1. næstformand for Landstinget.

Åbenbart da der ikke er flere der har bedt om ordet.

 

Jeg skal atter engang præcisere, at der nu stemmes om Fiskeri-, Fangst-, og Landbrugsudvalgets ændringsforslag, ligesom Landsstyret har fremsat et ændringsforslag.  Først skal vi jo stemme om udvalgets ændringsforslag da jeg allerede har læst forslaget op, skal jeg ikke læse det op igen.

 


Som allerede nævnt så bortfalder Landsstyrets ændringsforslag, hvis udvalgets ændringsforslag vedtages. Og jeg vil anmode dem der stemmer for udvalgets ændringsforslag om at rejse sig. Ingen. De der stemmer imod udvalgets ændringsforslag bedes rejse sig. 26. Og jeg vil anmode dem der hverken stemmer for eller imod udvalgets ændringsforslag om at rejse sig. 4.

 

Der stemmes herefter om Landsstyrets ændringsforslag. De der stemmer for Landsstyrets ændringsforslag bedes rejse sig. 30. Samtlige tilstedeværende i salen. Således er Landsstyrets ændringsforslag vedtaget.