Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 39-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, mandag den 2. oktober 2000

Punkt 39

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler.

(Anders Nilsson, Atassut.)

 

Anders Nilsson, forslagsstiller, Atassut.

I medfør at forretningsorden for Grønlands Landsting § 32, skal jeg hermed fremsætte følgende beslutningsforslag.

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler.

 

Afgiften på parfumer, kosmetik og toiletmidler opkræves i henhold til landstingslov om indførelsesafgifter af 30. oktober 1992. Afgiften er på 38 % af fakturaværdien. Afgiften på denne varegruppe indbringer Landskassen knap 2 mio. kr. om året ud af en samlet indtægt fra indførelsesafgifter på omkring 600 mio. kr. årligt.

 

Det er dyrt og besværligt at administrere denne afgift, både for de private butikker og for Hjemmestyrets toldfunktion, da denne typer afgifter ikke kendes i de lande, som vi importerer fra.

 

Det sidste land i EU til at afskaffe afgiften på parfumer, kosmetik og toiletmidler det var Østrig. Og det betyder at disse afgiftspligtige varer oftest fremsendes og faktureres i en uskøn blanding med ikke afgiftspligtige varer, hvorefter såvel importør som toldfunktion skal gennemgå lange varerlister, for at skille de afgiftspålagte varer ud, og beregne afgiften ud fra fakturaværdien. Disse arbejdsbetingelser betyder, at der ofte begås fejl, som senere skal korrigeres med ekstra indbetalinger og udbetalinger til følge.

 

For turister og andre besøgende udefra er det svært at forklare de høje priser på parfume, kosmetik og toiletmidler, der traditionelt er varer, som man bringer med sig hjem. Så også et hensyn til turismen taler for en afskaffelse af afgiften.

 


Ud fra den betragtning, at en betragtelig del af parfumeafgiften på knap 2 mio. kr. æder sig op i administration, dels hos de private importører, dels i Hjemmestyrets toldfunktion, skal jeg foreslå at afgiften afskaffes.

 

Jeg peger ikke på nogen alternativ finansiering da afgiften kun udgør 0,33 % af de samlede indførelsesafgifter.

 

Og den næste der får ordet er Landsstyremedlemmet for Boliger og Økonomi, Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Vi har hørt forslagsstillerens grundlag for sit forslag, og det er korrekt at parfumeafgiften er afskaffet i EU som følge af harmonisering. Men forbrugerpriserne er derved ikke væsentlige forskellige fra priserne i Grønland. Eksempelvis er detailpriserne i Danmark og Grønland for mange af disse varer stort set ens, og moms svarer tilsyneladende til fragt og afgift.

 

Det er også korrekt, at der i forhold til andre afgiftsarter er en del administration, men administrationen for butikker såvel som toldfunktionen er ganske minimal i forhold til provenuet. For toldfunktionen andrager det ca. 40 timers arbejde på årsbasis eller 5.000 kr. er ca. 0,2 % af provenuet. Regnes tilsvarende for eksportør og importør svarer det samlet til 0,6 %, og ca. 15.000 kr. i rede penge.

 

Parfumeafgiftsprovenuet androg i 1999 2.903.895 kr. og tilsvarende forventes i 2000 og fremover.

 

En afskaffelse af parfumeafgiften medfører således et provenuetab på 3 mio. kr. som i givet fald skal finansieres ved andre indtægter eller omkostningsreduktioner.

 


Landsstyret kan med ovennævnte begrundelse ikke tilslutte sig landstingsmedlemmets forslag, særligt fordi der er tale om luksusvarer, hvor de bestående priser i Grønland ikke afviger væsentligt fra de tilsvarende priser i Danmark. Et tilsvarende forslag blev nedstemt med 30 stemmer under forårssamlingen i 1997.

 

Og vi går videre til partiernes ordførere. Først er det Per Berthelsen, Siumut.

 

Per Berthelsen, ordfører, Siumut.

Til forslaget fra Anders Nilsson, Atassut om, at Landsstyrets pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler, er vi fra Siumut af den mening, at der med grundlag i Landsstyremedlemmets tilbagemeldinger om sagen, ikke er grundlag for at skulle bruge ressourcer på, at skulle arbejde for at afskaffe afgiften på parfume m.v.

 

Det drejer sig om luksusvarer, altså varer der ikke er livsnødvendige i hverdagen, og som dog indbringer op mod 3 mio. kr. i afgifter til Landskassen.

 

Så vil vi fra Siumut udmelde, at vi er helt enige i Landsstyremedlemmets svarnotat på vegne af Landsstyret, om ikke at ville tilslutte sig forslaget, også i alt den stund at det fremgår, at det nuværende prisniveau på omhandlede varegrupper - ikke afviger væsentligt fra priser, der anvendes i andre lande, og det klarlægges i samme svarnotat, at den administration der bruges fra toldernes, eksportørernes og importørernes side på områder ikke er overvældende.

 

Med disse bemærkninger skal Siumut tilslutter sig Landsstyrets udmelding om ikke at ville tilslutte sig ovennævnte forslag.

 

Og den næste der får ordet er Augusta Salling på vegne af Atassut.

 

Augusta Salling, ordfører, Atassut.


Atassut plejer at undersøge grundigt og nyvurdere de forslag, som ellers tidligere har været fremlagt, når de bliver genoptaget. Det nærværende forslag har vi netop også benyttet samme fremgangsmåde.

 

Forslagsstilleren nævner klart og tydeligt, at indførselsafgiften på parfumer, kosmetik og toiletmidler er på 38 % af fakturaværdien.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomi siger bl.a. i sin fremlæggelse citat starter: ”At hvis afgiften til parfumer afskaffes, så mister man en indtægt på ca. 3 mio. kr., som skal findes på andre indtægtsmuligheder eller som skal dækkes ved at finde andre besparelsesmuligheder på udgifterne, citat slut. Det blev nævnt, at Landsstyret ikke er enig i forslaget, fordi eventuelle mistede indtægter skal dækkes på en eller anden måde, og specielt fordi disse artikler er luksusvarer.

 

Hvis Landsstyret ellers har overset det, så skal vi sige, at parfume, kosmetik og toiletmidler ikke kun udelukkende er luksusvarer. Der er mange mennesker der dagligt må bruge hudcreme, hvis deres daglige tilværelse skal være bare nogenlunde udholdelig. Ligeledes bliver hudcreme til beskyttelse mod solstråler mere og mere almindelige. Selvom der er andre eksempel skal nøjes med dem, vi alle har nævnt.

 

Forslagsstilleren udtrykker, at det er dyrt og besværligt at administrere denne afgift, både for de private importører og for Hjemmestyrets toldfunktion, fordi denne type afgifter ikke kendes i de lande, vi importerer fra. Netop disse vanskeligheder har vi i Atassut fået bekræftiget med importører langs kysten. Der bliver nemlig brugt megen tid fra såvel importør som toldfunktionen på at gennemgå lange varerlister, for at skille de afgiftspligtige varer ud og beregne afgiften ud fra fakturaværdierne.

 


Atassut er godt klar over, at atlantlufttrafikken er meget omfattende, hvorfor muligheden for at købe toldfrie parfume-, kosmetik- og toiletmidlervarer bliver udnyttet meget omfattende. Det er meget muligt, at hvis muligheden for at kunne købe toldfrie parfume, kosmetik og toiletmidler i Grønland bliver åbnet, så vil handlen med disse varegrupper også foregå mere intern i Grønland, som ville være til stor gavn for de private importører.

 

Endvidere er vi også bekendt med, at da disse varer f.eks. i Danmark ikke blev fortoldet, at gennemerejsende har foretaget meget handel i Grønland af disse varegrupper, fordi de var glade for de billige priser.

 

Under de nuværende bestræbelser på at udvikle turismeerhvervet i Grønland og under løfterne om, at netop dette erhverv i fremtiden vil blive intensiveret, så må vi regne med en forøgelse af netop denne handel i Grønland, som mindst vil gavne de private importører.

 

Ved at afskaffe afgifterne, så vil vi ikke kun lette forholdene for private importører, men vil også tilvejebringe store lempelser for de mennesker, som ikke kan undvære disse varer i deres dagligdag, f.eks. hudcreme m.v. Vi ved alle, at de mange forskellige afgifter som opretholdes i Grønland er meget lettere at etablere, mens det tilgengæld er meget vanskeligt at afskaffe dem, når de først er blevet etableret.

 

Alligevel er der stor politisk enighed om den målsætning, at disse mange forskellige former for afgifter efterhånden skal afskaffes. Denne fremtidige hensigtserklæring ønsker vi i Atassut realiseret, hvorfor Atassut fuldt ud tilslutter sig Anders Nilssons forslag.

 

Og den næste der får ordet er på vegne af Inuit Ataqatigiit, Asii Chemnitz Narup.

 

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstingsmedlem Anders Nilsson foreslår, at afgiften på parfumer, kosmetik m.m. afskaffes. Afgiften reguleres i henhold til landstingslov om indførelsesafgifter fra 1992.

 

Selvom Landskassens indtægter fra parfumeafgiften må siges at være små - set i forhold til det samlede provenu på samtlige afgifter, vil vi ikke være med til at fjerne denne afgift. Og det er der flere årsager til.


Inuit Ataqatigiit finder det rigtigt, at afgiftsbelægge alle former for luksusvarer. Parfume og de i forslaget nævnte varer er sådanne luksusvarer. Sammenligningen med EU-landene er malplaceret. Disse lande har en helt anden økonomisk struktur og en helt anden afgiftspolitik, ligesom de finansierer de offentlige udgifter på en anden måde end vi gør i Grønland.

 

Forslagsstilleren argumenterer med, at afgiften bør afskaffes af hensyn til turisterne. Dette argument er svært helt at forstå, vi har ikke hørt om, at turister der tager til Grønland skulle være specielt interesseret i at købe parfume og kosmetik med hjem. Tilgengæld hører vi, at turister kommer for at opleve Grønlands specielle natur, og at de går efter varer og souvenirs, der afspejler landets kulturelle egenart.

 

Og skulle det vise sig, at turister er særlig interesseret i parfume, så har vi vores grønlandske parfume, og det er Tipigii, der her tænkes på, og den er som bekendt ikke afgiftsbelagt.

 

Desuden mener vi, at skal vi ændre afgiftsstrukturen her i landet, så bør vi tage en samlet vurdering og debat af Landskassens samlede indtægtskilder, herunder vægtningen mellem skatter og afgifter samt se på alle afgifterne på éen gang.

 

Der tilfalder Landskassen ca. 3 mio. kr. via parfumeafgiften. Det er ikke stort beløb set i forhold til landets samlede omsætning. Men et sådan beløb kan trods alt dække udgifter til relevante indsatser for børn - også af denne grund bør afgiften bibeholdes.

 

Den allervigtigste grund til at Inuit Ataqatigiit ikke kan støtte Anders Nilssons forslag er, at vi finder det ..

 

Og den næste er Anthon Frederiksen på vegne af Kandidatforbundet.

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.


Landstingsmedlem Anders Nilsson .. Jeg vil gerne lige foreslå, at vi stopper mødet i 5 minutter. Vi afbryder lige mødet i 5 minutter.

 

Lars Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget.

Mødet er genoptaget. Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Landstingsmedlem Anders Nilsson forslag har vi god forståelse for, og under hensyntagen til at forretningsindehaverne bruger meget lang tid på administration, så skal vi henvise til, at vi også har stillet et lignende forslag på et tidligere tidspunkt.

 

Og i disse år, så snakker vi også om, at vi skal give de private en bedre chance, og så længe vi kan se de faktiske forhold, så må vi også vurdere ud fra de faktiske forhold.

 

Landsstyret siger i deres besvarelse, at toldfunktionen kun bruger meget kort tid på administration, men fra Kandidatforbundet skal vi erindre om, at man også bør tænke på det store tidsforbrug på administration i de mange forretninger i Grønland. Og allerede i 1991, der har man så også holdt op med at bruge denne afgiftsform i 1991 i Danmark og EU.

 

Og med dette for tanke støtter vi forslaget fuldt ud, og ønsker at det bliver behandlet i Skatteudvalget forud for 2. behandlingen. Tak.

 

Så er det løsgængeren Otto Steenholdt, værsgo.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg har følgende bemærkninger til forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om en afskaffelse af afgifter på parfume, kosmetik og toiletmidler, der er fremsat af landstingsmedlem Anders Nilsson, Atassut.

 


Jeg har som bekendt adskillige gange fremsat adskillige forslag her fra denne talerstol til støtte for erhvervene, som ikke ville koste Landskassen noget, men det er blevet afslået, hvorfor efter at have kikket nærmere på dette forslag må spørge, hvordan den er faldet igennem nåleøjet.

 

Et mærkeligt forslag som nok kan være fremsat for sjovt. Vi må nødvendigvis spørge om partiet Atassut politisk, for at opnå sine mål, nu ønsker at sminke sig selv eller om man er kommet frem til, at den grønlandske befolkning er begyndt at lugte for dårligt.

 

Jeg støtter Landsstyremedlemmet for Økonomis forslag, og jeg må spørge om Atassut er alvorlige, når de fremsætter nærværende forslag, som vil betyde, at vi mister nogle indtægter, hvorfor jeg er glad for Landsstyrets afvisning af nærværende forslag.

 

Da vi kan sige vores bemærkninger på dansk og grønlandsk, så vil jeg gerne nævne, at nærværende forslag er ”overordentligt sminket”, hvorfor jeg ikke kan støtte forslaget.

 

Lars Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget.

På baggrund af de faldne bemærkninger, så er der et flertal der er enig i Landsstyrets indstilling om afvisning af forslaget.

 

Men Anders Nilsson har bedt om ordet for 2. gang.

 

Anders Nilsson, forslagsstiller, Atassut.

Jeg tror ikke på Landsstyrets skøn om at der i toldfunktionen kun anvendes 40 arbejdstimer om året på parfumeafgiften, men lad nu det være. Selvom der var tale om fuldtidsbeskæftigelse for en eller flere medarbejdere i toldfuntionen, så ville det stadig være en god forretning for Hjemmestyret når afgiften årligt indbringer 3 mio. kr.

 

Jeg skal indskyde, at mit eget skøn på 2 mio. kr. er hentet fra statistisk årbog, og der er tallet i sagens natur mindst et par år gamle.


Det administrative arbejde for toldfunktionen og for KNI, og for de store private butikker i Nuuk er beskedent i forhold til de samlede arbejdsopgaver.  Her har man folk ansat til den slag. Sådan er det jo med de arbejdsopgaver, som vi fra det offentlige pålægger erhvervslivet, at det tynger mest i de små virksomheder med kun nogle små ansatte uden specialuddannelser. Og ofte uden særlig uddannelse i administration. Derfor virker arbejdsopgaverne fra det offentlige konkurrenceforvridende for de små virksomheder.

 

Hvis vi kunne ophæve parfumeafgiften og f.eks. hentede de 3 mio. kr. over en beskeden forhøjelse af afgifterne på alkohol eller tobak, så ville det næppe kunne mærkes på alkohol- og tobakspriserne, men det vil fjerne en del af det besværlige kontorarbejde, for de mindre butikker, det er det, der er hensigten med forslaget.

 

Jeg skal opfordre til, at Skatteudvalget i sin behandling af forslaget forhører sig hos de private butikkers brancheorganisation om problemerne og arbejdet med at administrere parfumeafgiften.

 

Den næste er Augusta Salling, Atassut.

 

Augusta Salling, Atassut.

For en ganske kort bemærkning. Til præcisering, så er Atassuts tilslutning til forslagsstilleren begrundet i, at vi mener, at de mindre butiksindehavere, at vi må lette dem i forbindelse med den tid de bruger på at beregne afgifterne.

 

Vi har fået henvendelser ikke mindst efterfølgende på baggrund af den senere debat herom, at man mener at problemet er stort ude på kysten, og det er netop på denne baggrund, at Atassut giver sin støtte til forslaget, hvorfor Otto Steenholdt forsøg på fordrejning om sminke med mere, kan vi ikke på nogen måde tilslutte os fra Atassuts side, hvorfor vi blot vil glemme, hvad han har sagt.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt.


 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Tak. Selvfølgelig enkelte medlemmers bemærkninger uden om forslaget, kan også fordreje debatten, dem vil jeg ikke komme nærmere ind på.

 

Men for såvidt angår de direkte afgifter, det er også Landsstyret politik, men hvis vi kikker på forholdene i dag på provenueafgifter som ikke er livsnødvendige varer, så har vi ikke undgået at bemærke, at der i blandt os er borgere, der har et særligt behov for parfume, og vi mener ikke, at disse begrundelser er nok for at afskaffe afgiften, de kan hjælpes på andre måder, altså de folk der virkelig har behov for f.eks. hudsalve m.m.

 

For såvidt angår det store ressourceforbrug, der er i de private butikker til afgifterne, så er det rigtigt, at der i forbindelse med en opstart af en butik, men ud fra det vi ved i vores direktorat, så har vi anslået det sådan almindeligvis, at de ressourcer der bruges årligt i vores skattefunktion, er 40 timer årligt, og derud har vi anslået, vi ved det ikke helt præcist, at de enkelte butiksindehaveres, at de bruger tid på det, så er det ikke igennem en afskaffelse af afgiften at problemet løses. Men Landsstyret er glad for, at et flertal her i Landstinget ikke kan gå ind for en afskaffelse af en afgift på luksusvarer.

 

Landsstyret er derfor glad for dette.

 

Lars Karl Jensen, 4. næstformand for Landstinget.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, hvorfor punkt 39; Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om afskaffelse af afgift på parfumer, kosmetik og toiletmidler, hvis der ikke er flere bemærkninger, så er således 1. behandlingen af punktet færdigt.

 

Og da flere talere har ønsket, at den behandles videre i Skatteudvalget, så skal jeg foreslå, at den henvises til videre behandling i Skatteudvalget, primært m.h.p. vurdering af de her faldne bemærkninger.


Hvis der ikke er nogen der er imod, så anser jeg det som vedtaget. Vedtaget.