Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 08-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 22. april 1993

 

Dagsordenens punkt 8.

 

 

Hjemmestyrets udtalelse til udkast til forslag til lov om ænd­ring af lov om folketingsvalg i Grønland

(Landsstyreformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Indenrigsministeriet i Danmark har anmodet om Hjemme­styrets ud­talelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov om fol­ketingsvalg eller folkeafstem­nin­ger.

 

Ændringsforslaget vedrører lovens ? 70, hvori det fore­slås, at folkeafstemninger efter Grundlovens ? 20 stk. 2, kun skal afhol­des i Grønland, hvis den pågæld­ende lov skal gælde for Grønland, eller ved anordning skal kunne sættes i kraft for Grønland.

 

Grundlovens ? 20 stk. 2 omhandler folkeafstemning om lov­forslag, hvorefter beføjelser, der ifølge Grundloven tilkommer Rigets myndigheder, overlades til et in­ter­nationalt organ.

 

Bestemmelsen blev anvendt første gang i forbindelse med loven om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fælles­skaber.

 

Efter den gældende lov om folkeafstemninger i Grønland skal fol­keafstemninger efter Grundlovens ? 22 stk. 2 afholdes i Grønland uanset om loven ikke skal gælde for Grøn­land.

 

I forbindelse med folkeafstemningen den 2. juni 1992 om forslag til lov om ændring af lov om Danmarks til­træ­del­se af De Europæi­ske Fællesskaber, var det derfor nød­vendigt ved særlov at bestem­me, at folkeafstemnin­gen ikke skulle afholdes i Grønland.

 

En gennemførelse af lovforslaget vil indebære, at det ved kommen­de EF-folkeafstemninger i henhold til Grund­lovens ? 20 stk. 2 ikke vil være nødvendigt at gennem­føre særlove om, at folkeaf­stemningen ikke afholdes i Grønland.

 

Da Grønland i forhold til De Europæiske Fællesskaber alene har status af oversøisk område i henhold til EØF-traktatens 4. del, vil en dansk lov, der overlader y­der­ligere kompetence til De Europæiske Fællesskaber såle­des ikke skulle gælde for Grønland.

 

Jeg skal derfor indstille, at Landstinget overfor for Folketinget anbefaler, at det forelagte forslag gennem­føres.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Siumut forstår Indenrigsministeriet udmærket i anmod­ningen om Landstingets udtalelse vedrørende ændring af ? 70 og ? 20, stk. 2 i lov om folketingsvalg, idet æn­dri­ngsforslaget alene vedrører tilpasning for Grønland.

 

Siumut er indforstået med at folkeafstemninger i Dan­mark kun gennemføres i Grønland, når loven skal gælde for Grønland. På den måde vil det også blive undgået, at samfundet kan påføres unød­vendige udgifter.

 

Med disse korte bemærkninger meddeler Siumut sin til­slutning til ændringsforslaget.

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia har gennemgået Indenrigs­ministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.

 

Efter en grundig drøftelse herom, besluttede begge par­tier, at ville gå ind for det ændringsforslaget om­hand­ler, hvori stilles forslag om ændring i lovens ? 70, der vedrører folkeafstemninger i henhold til grundlo­vens ? 20, stk. 2, hvorefter folkeafstem­ninger i Grøn­land kun skal af­holdes, når det drejer sig om love, der skal være gældende for Grønland eller ved en anord­ning skal kunne sættes i kraft for Grønland.

 

På denne måde kommer vi ud over de ressourcekrævende folkeafstem­ninger i forbindelse med love, der ellers ikke vedrører Grønland.

 

Derfor støtter vi landsstyreformandens indstilling om, at nær­værende forslag over for Folketinget anbefales til gennemførelse.

 

Mødeleder:

Inden næste ordfører så skal jeg lige gøre opmærksom på, at der skal afholdes afstemning, og derfor ønsker jeg at landstingsmed­lemmerne er parat til afstemning her i salen.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Da formålet med lovforslaget og ændring af bestemmelsen om folke­afstemninger som kun skal afholdes i Grønland præciseres hermed, accepterer Inuit Ataqatigiit ind­sti­llingen om, at Landstinget over for Folketinget anbe­faler, at det forelagte lovforslag gen­nemføres.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat/Centerpartiet mener ikke, at der

s­kulle være noget til hinder for ændring af lov om fol­ketingsvalg i Grønland - ændring vedrørende folkeaf­s­temninger - idet lovforslaget vil indebære, at det ved kommende EF-folkeafstemninger, i henhold til Grund­lo­vens ? 20 stk. 2, ikke vil være nødvendigt, at gennem­føre særlove om, at folkeafstemninger ikke afholdes i Grøn­land, sådan som det har været tilfældet førhen.

 

Med disse ord indstiller vi til Landstinget, at anbefa­le over for Folketinget, at det forelagte lov­forslag gen­nemføres.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for, at samtlige partiordførere støtter, at lov om folketingsvalg i Grønland fremsættes af Danmarks regering inden den 18. maj, fordi det er meget spænden­de, uanset om vi deltager eller ej.

 

Jeg takker for tilslutningen.

 

Mødeleder:

Således er dagsordenens pkt. 8, Hjemmestyrets udtalelse til ud­kast til lov om ændring af lov om folketingsvalg i Grønland fær­digbehandlet.

 

Punktet sluttet.