Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 19-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. maj

 

Dagsordenens punkt 19.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender).

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, formand for Lands­tingets Skat­teudvalg:

Jeg skal oplyse, at Skatteudvalget består af følgende medlemmer:

 

Josef Motzfeldt, formand

Bendt Frederiksen, Siumut

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut

Lars Chemnitz, Atassut

Knud Sørensen, Atassut

 

Skatteudvalget har på sit møde den 23. april 1993 behandlet det af Landsstyret fremsatte forslag til ændring af landstingslov om havneafgift.

 

Et enigt Skatteudvalg støtter forslaget om nedsættelse af havneafgiftssatserne for godsførende skibe.

 

Skatteudvalget lægger vægt på, at Landskassens ind­tægter fra havneafgift falstholdes omkring de 40 mio. kr., der blev budgetteret med i Finansloven for 1993, så grund­laget for de nedsatte fragtrater ikke forryk­kes.

 

Denne reduktion af havneafgiften har betydning for alle borgere, fordi de lavere fragtrater i sidste ende betyder lavere priser for mange varer i butikkerne, i byggebranchen og andre steder.

 

Et enigt Skatteudvalg kan derfor tilslutte sig en nedsættelse af afgiftssatserne.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der:

Da forslaget såvel under 1. behandlingen som i Skat­teud­valgets betænkning her til 2. behandlingen har til­slutningen fra alle partier, skal jeg på Lands­styrets vegne indstille, det fremlagte forslag til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse i den fore­liggende form.

 

Mødeleder:

Der er ingen, der har bedt om ordet. Et enigt udvalg er gået ind for, at forslaget fremlægges til 3. be­handling for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

26 er gået ind for forslaget, hvorfor de går videre til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Punktet sluttet.