Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 54-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 22. april 1993

Dagsordenens punkt 54.

 

 

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­lan­det.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomi og Boliger:

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­lan­det blev debatteret i Landstinget i går. Det fremgik, at med det bag­grunds­materiale, der medtages i debatten, så gik samt­lige partier ind for opt­agelse af nye lån, for at kunne dække afdragsforplig­tel­serne på de eksi­steren­de lån. Men på nuværende tidspunkt har Atas­sut fremsat ændrings­for­slag, hvortil jeg skal henvise.

 

Jeg ved ikke om det er korrekt, at det kan be­handles i udvalg, men jeg vil gerne have tid til nu at kunne ud­arbejde bemærknin­ger bla. fordi vi først har fået den på nu­værende tidspunkt. 

 

Jeg skal lige gøre op­mærksom på vedrørende ændringsfor­slaget, at uanset det bliver tiltrådt, så regner vi også med at Lands­styrets eget forslag kan gå videre i sin foreliggende form. Det er det vi skal tage stil­ling til.

 

Mødeleder:

Inden partiordførerne kommer med deres indlæg, vil jeg som møde­le­der gerne imødekomme lands­styremedlemmets ønske, da forslaget først er fremsendt nu.

 

Som landsstyremedlemmet for Øko­nomiske Anliggender sag­de, så ønsker han tid til at udarbejde en be­svarelse, så vil jeg forslå, at vi lige s­topper mødet. Æn­drings­for­slaget kan eventuelt be­hand­les i ud­valg.

 

Derfor vil jeg foreslå, at man lige holder en pause på en halv time, mens man behandler dette.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

I henhold til forretningsordenen og i henhold til ? 36, så er der tale om et ændringsforslag, som endnu ikke er ble­vet fremsat og det kan heller ikke behandles, før det er blevet fremsat. For­slaget er givet i henhold til forret­ningsordenen før mødet, men det er jo ikke blevet frem­lagt endnu.

 

Mødeleder:

Det skal selvfølgelig først fremlægges, hvilket vi vil gøre som Lars Chem­nitz fremfører, men talerne kommer til orde i henhold til dem, der har bedt om ordet.

 

Pavia Nielsen, ordfører for Siumut:

Med hensyn til forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet, vil vi, med henvisning til Siumuts udtalelse i for­bin­delse med...om for.....til­lige med henvisning til enstem­mig ved­tagelse af forslag i Lands­tinget ved 1. behandling foreslå, at for­slaget overgår i uændret form til 3. behandling.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Det er korrekt, at vi har været med til at vedtage Lan­dsstyrets forslag i forbindelse med 1. behandlingen af landstingslov om optagelse af lån i ud­landet. Men i forbindelse med 1. behandlin­gen, har vi efter­lyst et behov for en tidsbegrænset peri­ode.

 

Dette er ikke blevet kommenteret konkret, hvorfor vi har frem­sat et ændrings­forslag. Jeg henviser til det omdelte forslag uden at læse op af hele æn­dr­ingsforsla­get.

 

Vi foreslår såle­des, at loven bli­ver ophævet til efter­året, når man har betalt det før­ste afdrag. Ved vores forslag kan loven rent faktisk ophæves til efteråret.

 

Hvis vi ikke gør det, vil loven stadig være gældende med et låne­loft på 2,5 mill. kroner, og det er vi lidt nervøse for. Jeg vil lige undskylde, med hensyn til det grøn­landske, at der er tal, der er kommet lidt på af­veje: 1993 er blevet til 19993.

 

Mødeleder:

Atassuts ændringsforslag lyder således:

? 1, Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlan­det til et samlet beløb svarende til 2.000 mio. kroner.

 

pkt 2. I perioden 27. april 93 frem til 1. november 93 kan den samlede låntagning i henhold til stk. 1 dog udgøre 2.500 mio. kroner.

 

? 2 loven træder i fraft den 27. april 1993.

stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 6 af 17, maj 1990 om optagelse af lån i udlandet.

 

Dette er forslagets ordlyd.

 

Jeg skal forespørge, om Inuit Ataqartigiits Aqqaluk Lynge stadig ønsker at få ordet?

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqartigiit:

Jeg vil blot lige sige, at vi går ind for at forslaget overgår til 3. behandlingen i sin foreliggende form, og at Inuit Ataqar­ti­giit fastholder dette.

 

Vi har ikke ta­get stilling til det ændringsforslag, der er blevet stillet.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Under førstebehandlingen af forslaget til landstingslov om op­tagelse af lån i udlandet, havde vi nogle punkter vi ønskede belyst. Da dette skete, anbefalede vi for­slagets overgang til 2. behandlingen.

 

Under 1. behandlingen har vi krævet, at den maximalt skal have en tidsfrist på et år, denne låntagning, det kan være et teknisk uheld, at man kan vende tilbage til tidfristen i forbindelse med efterårssamlingen.

 

Vi me­ner også fra vores side, at der i lighed med Atas­suts for­slag skal gælde en fast tidsfrist, og at man man lov­gi­ver omkring dette. Det er vores intention.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Jeg gik fuldt ud ind for landstingslov om optagelse af lån i udlandet, og jeg har kunne mærke, at man ligesom har været ind­stillet på at tidsbegrænse loven.

 

Men nu har Atassut rent faktisk fremsat et ændringsfor­slag, der går ud på fast tidsbegrænsning, og jeg synes, at det er bedst, at vi her vedtager, hvornår loven skal ophæves. Det vil lette vores arbejde. Derfor synes jeg det er en god ide at komme med et sådant ændringsfor­slag.

 

Mødeleder:

Vi undskylder vores procedurefejl i starten af punktet. Æn­drings­forslaget er blevet fremsat og landsstyremed­lemmet for Økonomi har anmodet om at Landsstyret holder et kort møde. Det fore­slåes der­for, at vi stopper mødet i en halv times tid. Mødet midlertid stoppet.

 

Mødet genoptaget kl. 15.46.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg har talt med vores jurister og vores medarbejdere i Økonomi­direktoratet omkring de muligheder og de behov der er i relation til, hvornår loven om det forhøjede låneloft kan udløbe.

 

Efter denne samtale kan vi oplyse, at det ikke er hen­sigtsmæssigt at man læg­ger sig fast på en bestemt dato for udløb af lånelof­tet, som Atassut har gjort i deres ændringsforslag, hvor peri­o­den udløber pr. 1. novem­ber 1993.

 

Vi regner med at behovet for låneloftet vil falde bort allerede langt tidligere en dette, men vi kan ikke for­sik­re herom. Senest med ud­gangen af oktober skal hoved­par­ten af de optagne lån be­tales som afdrag på vores tidligere lån.

 

Hvis dette bliver tilfæl­det, kan loven ophæves omkring 1. novem­ber, men på nu­værende tidspunkt kan man ikke med dags benævnelse læg­ge sig fast under hensyntagen til de financielle markeder.

 

Derfor vil vi fra Landsstyret love L­andstinget, at uan­set hvad der sker, vender man tilbage til denne lov til efterårssamlingen.

 

Ud fra dette vil jeg fremsætte det forslag, at Atassut trækker sit ændringsforslag tilbage. Det er sådan, at denne lov som alle andre kan genfremsættes til efter­årssamlingen.

 

Dette er hensigtsmæssigt, fordi man ikke med sikkerhed kan for­ud­sige finansmarkedernes udvikling indtil efter­året, ej heller kan man sige, om behovet stadig er til­stede.

 

Derfor vil jeg foreslå, at man istedet for at fastlægge en be­stemt dato for ophævelse af loven aftaler, at Lan­dsstyret eller Lands­tinget vender tilbage til denne lov til efterårs­samlingen.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Der er forskel på jurister. Vi har hentet oplysninger fra juri­ster, som oplyste, at der intet var til hin­dring for vores for­slag, mens landsstyreformanden næv­ner, at det ikke kan lade sig gøre.

 

På den anden side vil vores mål blive opfyldt, ved at gøre sådan. Det plejer at være sådan, at vores forslag bliver overtaget af Landsstyret som egne forslag. Der­for vil vi godkende forslaget, og vil vende tilbage til sagen til efter­året. Dette mener vi, at der intet er til hindring for.

 

Derfor går vi ind for, at ændringsforslaget trækkes tilbage.

 

Landsstyreformanden:

Jeg vil blot lige understrege, at ændringsforslaget kan lade sig gøre lovtek­nisk set, men at finansmarkedernes ustabilitet taler mod tidsbegrænsningen.

 

Derfor kan vi ikke sige præcis, hvor længe vores behov for for­højet låneloft vil vare.

 

Hvis Atassut vil genfremsætte forslaget om nedsættelse af låne­loftet til efteråret, vil vi ikke opstille nogen hindringer her­for.

 

Mødeleder:

Således er ændringsforslaget trukket tilbage efter Lan­d­sstyre­formandens indlæg. Landstinget vil vende tilbage til lo­ven til efter­året. Det, der nu skal stemmes om, er punkt nr. 54. Punkt nr. 54 blev først færdigbehand­let i for­bindelse med 1. behand­lingen.

 

I og med at ændringsfor­slaget er blevet truk­ket tilba­ge, er det spørgsmålet, om Landsstyrets forslag kan godkendes ved 2. be­hand­lingen i sin foreliggende form?

 

For forslagets overgang til 3. behandling stemte 26.

 

Således er punkt nr. 54 forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet færdigbehandlet for så vidt angår 2. be­hand­lingen.

 

Vi går over til næste punkt på dagsordenen, som er punkt nr. 24 om forslag til landstingsforordning om ændring af landstings­for­ordning om udbetaling af under­holdsbidrag med videre til børn.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender fremlægger for­slaget. Det er første behandling. Landsstyremedlem­met for Sociale Anlig­gender vær så god.

 

Punktet sluttet.