Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 57-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

 

Dagsordenens punkt 57.

 

 

Forslag til oprettelse af et stående Handels- og In­dustriudvalg.

(Landsstyreformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Landsstyrets forslag har udgangspunkt i, at forslag til oprettelse af et stående Handels- og Industriudvalg. Landsstyret foreslår, at udvalget nedlægges. Fiskeriud­valget og Handelsudvalget, her tænker man på, at man laver en begrænsning i dette område og i den forbindel­se at organisationer samt direktoratet for Handel og Industri, at det er blevet uddelt og at man følger vedtagelsen.

 

Med hensyn til de, der driver almindelig forretning, der kan man nok ikke komme udenom, at man sætter en be­grænsning, at det er, at man så vidt muligt teknisk laver en ordning samt at indhandlingsskibe og salg og fisk henhører under handels- og industriarbejdet. Handels- og Industriudvalget er således hverken prin­cipielt eller reelt en. Oprettelse af et Handels- og Industriudvalg vil imødekomme flere landstingets erklærede ønske om et stående markedsudvalg. Handels- og Industriudvalget er således hverken principielt eller reelt en fortsættelse af de under efterårssamlingen 1992 nedsatte ad hoc udvalg til behandling af KNI omdannel­sen. Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at Landsstyret ikke iøvrigt ser grund til at ændre det nu vedrørende udvalgs sagsområder, hvor egentlige handelspolitiske spørgsmål i forhold til EF stadig bør behandles i udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg.

 

Som konsekvens heraf skal jeg ligeledes indstille til Landstingets medlemmer, at man nedlægger Erhvervsud­valget.

 

Endelig skal jeg indstille til Landstingets medlemmer, at man foretager valg af medlemmer til Handels- og Industriudvalget.

 

Jeg skal gerne beklage den dårlige start af forelæggel­sesnotatet.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Fra Siumut samt forslagsstilleren til Markedsudvalg efter samråd med Jonathan Motzfeldt, så vil vi godkende Landsstyrets forslag om oprettelse af et Handels- og Industriudvalg og dermed skal vi fra Siumut udtale, at efter en henvendelse til Siumut, at forinden vi går videre i behandlingen af dette, at vi får mulighed for at kunne behandle punktet i vores gruppe, hvis det kan godkendes at vi holder en pause på 10 minutter under samlingen.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Som bekendt har vi flere gange her i salen ønsket at landet får bedre muligheder i erhvervlivet og på baggrund deraf, det der blev foreslået fra Landsstyret, at danne et stående Handels- og Industriudvalg, den støtter vi, idet vi mener, at man derigennem kan støtte fuldt ud oprettelsen af varige arbejdspladser her i landet.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

I efteråret 1992, da man debatterede KNI omdannelsen, blev man enige om, at man skal oprette et Handels- og Markedsudvalg. Her tænkte man på, at med hensyn til de virksomheder, der stiftes under KNI, at man følger tæt på dette og at man med hensyn til KNI's realisering af dette, at det skal følge med i udvalget.

 

På baggrund af Landstingets ønske har Jonathan Motzfeldt fremsat et forslag om nedsættelse af sådan et udvalg. Inuit Ataqatigiit støtter sådan en tanke i princippet, men skal også udtale, at Landsstyret i det spørgsmål omkring nedsættelse af et stående Markeds- og Indu­striudvalg, det finder vi også interessant, at vi uden at nedsætte et Markedsudvalg kan oprette et Handels- og Industriudvalg.

 

Inuit Ataqatigiit finder den sidste mulighed mere vil hellere støtte den og vil støtte Landsstyrets forslag og vil også gerne udtale, at man går ind for, at man nedlægger Erhvervsudvalget. Vi er også enige med Landsstyret i, at man iøvrigt ikke ser grund til at ændre det nuværende udvalgs sagsområder, hvorfor egentlige handelspolitiske spørgsmål i forhold til EF stadig bør behandles i udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg. I den forbindelse mener vi, at Handels- og Industriudvalget omkring EF handel, at den har et samarbejde og at den får en tilbygning dertil.

 

Med hensyn til Bygdeudviklingsudvalget, som i dag behandler disse mener vi, at man skal tilpasse dette udvalgs kommissorium og dertil mener vi helt klart, at bygdeudvalget bør kunne diskutere hvilke som helst sagsområder, og det er også blevet kutyme i dag, derfor med hensyn til finder vi den hensigtsmæssigt, at man tilpasser til de allerede gældende forhold.

 

Vedrørende Socialudvalget og Udvalget for Uddannelse om de kan slåes sammen, der skal vi fra Inuit Ataqatigiit udtale, at vi finder det helt hensigtsmæssigt, men vi skal udtale, at vi regner med, at man adskiller forhold, der vedrører uddannelse. Derfor skal vi foreslå, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget kan sættes sammen. Det er en rationalisering. Det er også allerede tilfældet i flere kommuner.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat skal vi blot udtale, at Lands­styrets forslag om nedsættelse af et Handels- og Industriudvalg, det støtter vi.

 

Bendt Frederiksen, mødeleder:

Under dagsordenspunkt åben behandling, så er der et enkelt punkt, som man skal tage stilling til. Det er at Landstingets Socialudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg, om de kan knyttes sammen. Hvad mener man dertil?

 

Kaj Egede, Siumut:

Jeg skal også lige udtale til det der er blevet medtaget her. Det er punkt C, ændring af kommissoriet for udvalget vedrørende bygdeudvikling. Fra Siumut ønsker vi at dette udvalg fra starten, så har vi regnet med at dette udvalg vil behandle bygdeforhold, altså ikke kun som et udvalg vedrørende bygdeproduktionsudvalg. Vi mener, at det skal tilpasses. Og fra Siumut skal vi udtale, at sammenlægning af Landstingets Socialudvalg med Landstingets udvalg for Erhvervsuddannelse og Arbejdsmarked, det går vi ind for, at det ikke længere er sådan, at Landstingets Socialudvalg og på den anden side at Landstingets udvalg for Erhvervsuddannelse og Arbejdsmarked, at disses kommissorier omfattende erhverv sammenlægges til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Peter Ostermann, Atassut:

Grundet besparelser i kommunerne, at man har sammenlagt udvalgene, det er også kommet her til, og på baggrund deraf finder vi ikke noget til hinder for, at Socialud­valget og Erhvervsuddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget slåes sammen. At udvalg slåes sammen, det kan også betyde, at det har samme kommissorium. Det giver blot arbejde til Landstingsmedlemmerne. Derfor har vi ikke noget til hinder for, at de slåes sammen samt at udvalget vedrørende bygdeudvikling mere fokuserer på forholdene i bygderne, det har vi ikke noget til hinder for og vi finder det blot at det er hensigtsmæssigt.

 

Bendt Frederiksen, mødeleder:

Således er dagsordenspunktets åbne del færdigbehandlet. Valg af repræsentationer vil foregå på et lukket møde, når mødet er færdigt for i dag.

 

Vi vil gerne foreslå, at fredagsforespørgslen udsættes igen til i morgen.

 

Således er det åbne møde for i dag slut.

 

I morgen er det dagsordenspunkt 36, 30, 49, 33, 46 og 14. Det er 3.  behandlinger. Og punkt 5, redegørelse for Vestnordens Parlamentariske Samarbejde vil blive debatteret. Derudover skal vi også behandle fredagsfore­spørgslerne.Vi går videre til næste dagsordenspunkt, punkt 37.