Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 63-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 63

Betænkning fra Landstingets Kultur- og

Uddannelsesudvalg og det er udvalgets formand Kristine Raahauge der fremsætter betænkningen.

 

Kristine Raahauge, Siumut, udvalgets formand.

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af Landstingsmedlem Ruth Heilmann Siumut, Landstingsmedlem Knud Sørensen, Atassut, Landstingsmedlem Naimaangitsoq Petersen, Atassut og Landstingsmedlem Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit og undertegnet Landstingsmedlem Kristine Raahauge, Siumut formand.

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under forårssamlingen 1998 afholdt en række møder. Udvalget har behandlet følgende medlemsforslag: Forslag om forhøjelse af uddannelsesstøtten fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Forslag fra Landstingsmedlem Manasse Berthelsen om KNR’s formidling af nyheder fra kysten

 

Vedrørende forslag fra Landstingsmedlem Anthon Frederiksen om forhøjelsen af uddannelsesstøtte.

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under sin behandling af medlemsforslaget indkaldt forslagsstilleren til at komme med nærmere redegørelse for forslaget.

 

Derudover har udvalget til behandling af forslaget indhentet oplysninger fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke. Det fremgår af Direktoratets nærmere skriftlige redegørelse vedrørende medlemsforslaget, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke allerede har indledt drøftelser med de uddannelsessøgendes organisationer (KIK og DKIK) med hvem der er enighed om at afvente en levevilkårsundersøgelse, som KIK og DKIK er igang med. Dette er ligeledes oplyst af Landsstyret i forbindelse med behandlingen af Finanslovsforslaget for 1998.

 

Denne undersøgelse forventes at være afsluttet i midten af 1998. Med udgangspunkt i denne undersøgelse af bl.a. de økonomiske vilkår for de uddannelsessøgende, agter Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke, at fortsætte drøftelserne med de uddannelsessøgendes organisationer. Udvalget tilslutter sig, at man skal afvente dette og håber at Landsstyret og de uddannelsessøgendes organisationer når frem til et tilfredsstillende resultat.

 

Vedrørende Manasse Berthelsen’s forslag om KNR’s formidling af nyheder fra kysten.

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under sin behandling af medlemsforslaget fået en nærmere redegørelse af forslagsstilleren som er medlem af udvalget.

 

Derudover har udvalget til behandling indhentet oplysninger fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Det fremgår af Direktoratets redegørelse omkring KNR’s køb af lokale Radio & TV-udsendelser andrager et beløbsstørelser som følgende:

For året 1998 har KNR budgetteret med 1.168.000,- kr til køb af TV-produkter incl. lokalTV samt ca. 400.000 kr,- kr. til køb af lokalradioudsendelser. Heraf kommer de 300.000,- kr. fra KNR’s egen bevilling og resten 10 % af indtægterne fra forventede reklameindtægter.

 

M.h.t. formidling af forskellige nyheder fra hele landet, er det udvalgets ønske at midlerne såvidt muligt bliver fordelt for hele året. Udvalget mener, at dette bl.a. kan ske ved KNR’s grundige planlægning omkring formidling af nyheder fra kysten.

 

Udvalget er endvidere enig i Direktoratets påpegning om, at man skal være påpasselig med i gåseøjne ”øremærkede” udsendelser idet disse ville være et indgreb i KNR’s mulighed for selv af sammensætte den samlede programflade. Dette ville bryde med grundtanken om, at det hjemmestyrestøttede monopol indenfor landsdækkende radio- og TV, er helt uafhængig af Landsting og Landsstyre hvad angår programlægningen.

 

Udvalget er tilfreds med redegørelsen fra Direktoratet og vil til slut opfordre til, at man skal give KNR en chance for at køre virksomheden i fred.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke kommer med en besvarelse.

 

Landsstyret skal til Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning knytte følgende bemærkninger til det anførte vedrørende hver enkelt af de to medlemsforslag, som betænkningen omhandler.

 

Indledningsvis skal man vedrørende udvalgets betænkning bemærkes, at Landsstyret med tilfredshed har konstateret, at udvalget har været tilfreds med de af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke fremsendte skriftlige redegørelser vedrørende de to medlemsforslag.

 

M.h.t. det første forslag vedr. Hr. Anthon Frederiksens forslag om forhøjelse af uddannelsesstøtten. I det udvalget tilslutter sig Landsstyrets intentioner om at drøfte spørgsmålet om uddannelsesstøttens størrelse med de uddannelsessøgendes organisationer, når de har tilendebragt deres levevilkårsundersøgelse, skal Landsstyret ikke knytte yderligere bemærkninger hertil.

M.h.t. til det andet forslag. Idet udvalget har givet udtryk for sin enighed i, at man skal respektere KNR’s uafhængighed m.h.t. programsammensætningen, finder Landsstyret heller ikke grund til at knytte yderligere bemærkninger til udvalgets bemærkninger vedr. Hr. Manasse Berthelsens forslag

 

M.h.t. udvalgets opfordring om, at man skal give KNR en chance for at køre virksomheden i fred er Landsstyret enig heri. Landsstyret skal dog i den forbindelse bemærke, at institutionen KNR som andre institutioner, der finansieres af Landskassemidler, naturligvis har en forpligtelse til at drive virksomheden efter gældende regler og ud fra de rammer af økonomisk og administrativ art, som Landstinget og Landsstyret udstikker. Det er Landsstyrets opfattelse, at den nye bestyrelse for KNR naturligvis også vil sikre dette.

 

Landsstyret skal med disse korte bemærkninger i øvrigt opfordre KNR og de lokale radio- og tvstationer til en styrkelse af et konstruktiv og gensidigt frugtbart samarbejde om produktion og distribution af radio- og tvudsendelser til hele landets glæde. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

 

Udvalgets betænkning vedrørende Landstingsmedlems Anthon Frederiksens forslag om forhøjelse af uddannelsesstøtten samt forslag fra Manasse Berthelsen om KNR’s formidling af nyheder fra kysten.

 

Uden at kommentere det, glæder vi os til, at være med i drøftelserne omkring disse ting.

 

Omkring Hr. Manasse Berthelsens forslag om formidling af nyheder fra kysten, at vi er glade for at udvalget har igangsat undersøgelse, men vi støtter forslaget. Vi mener i Siumut, at lokalradioer, at det er nødvendigt at man henter fra lokale udsendelser, således at det også betyder en forbedring af deres økonomi, og vi har jo også brug for alsidig nyhedsformidling og de ting vi hører fra kysten er også med til at live op i vores dagligdag.

 

Vi ligger i Siumut vægt på, at udsendelserne udvides, således at man tænker på hjemmehørende ældre personer, således opfordres der til, at KNR benytter sig af der blev indstillet fra udvalget.

Og med disse bemærkninger støtter vi betænkningen fuldt ud og tager Landsstyrets besvarelse til efterretning.

 

Jakob Sivertsen, Atassut.

 

Vi har i Atassut fuldt med i uddannelsesmulighederne her i landet og i Danmark, og m.h.t. Anthon Frederiksens forslag om forhøjelse af uddannelsesstøtten kan vi forstå at forslaget har været til høring i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke samt i de uddannelsessøgendes organisationer i Danmark, m.h.t. at man vil drøfte spørgsmålet om uddannelsesstøttens størrelse med de uddannelsessøgendes organisationer når de har tilendebragt en levevilkårsundersøgelse er vi enig heri fra Atassut, idet undersøgelsen vil give grundlag for en løsning af sagen. Samtidig er Atassut rede til, at være med i debatten herom under Finanslovsforslaget for 1999.

 

Manasse Berthelsens forslag om KNR’s formidling af nyheder fra kysten er en nødvendighed, som befolkningen ikke kan undvære.

 

Vi mener fra Atassut, at yderdistrikterne er for lidt repræsenteret i Grønlands Radio og TV, hvad nyheder angår. Henstilling i udvalgets betænkning om, at landsdækkende nyhedsudsendelser bør være ligeligt fordelt er vi enig i fra Atassut.

 

Idag er lokalradiostationer udbredt i de grønlandske byer, som med få midler udmærket kan supplere m.h.t. nyheder.

 

Med disse bemærkninger tager vi fra Atassut betænkningen til efterretning og ligeledes Landsstyrets svarnotat hertil. Tak.

 

Evald Brønlund, Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit har følgende bemærkninger til Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning. Anthon Frederiksens foreslår, at forhøje uddannelsesstøtten. Inuit Ataqatigiit har ellers sat sin lid til, at de uddannelsessøgendes forening vi lave en levevilkårsundersøgelse, men p.g.a. at der er for få der undersøgte sagen, så blev det ikke til noget, og man fik ikke opnået det grundlag man ellers kunne have fået.

Og således gik Manasse Berthelsens forslag om, at uddannelsessøgende skal have mulighed for at optage lån til lav rente fra Hjemmestyret. Derfor håber vi, at man vil tage Manasse Berthelsens forslag op igen senere hen.

 

Den nye undersøgelse er igangsat og Inuit Ataqatigiit håber, at de uddannelsessøgende vil deltage i undersøgelsen, således at man i forbindelse med høringen har bedre grundlag og dermed være med til at tilpasse uddannelsesstøtten til dagens Grønland.

 

Vi godtager foreløbig udvalgets betænkning vedrørende Manasse Berthelsens forslag. Vi ved at KNR har svære økonomiske vanskeligheder og har søgt om at standse sine betalinger foreløbig. Derfor er vi bange for, at KNR som sædvanligvis vil spare de penge de skal bruge til at købe nyheder fra andre lokalradioer.

 

Med disse korte bemærkninger skal vi blot bemærke, at vi vil følge med  i udsendelserne og tager udvalgets betænkning til efterretning. Tak.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Tak. Efter at have studeret forslaget og betænkningen skal jeg bare her meddele at jeg her støtter de gode folk der vil give KNR en chance for at køre virksomheden i fred. Det går forhåbentlig bedre end da vi gav private virksomheder en chance. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

På vegne af Kandidatforbundet stillede jeg under Landstingets efterårssamling 1997 forslag om, at uddannelsesstøtten der sidst er blevet forhøjet i 1991 og hvis satser førhen havde været højere bliver forhøjet.

 

Grundlaget for mit forslag er, at jeg selv er meget arrangeret fællesmøder med de studerende har forstået at de studerendes daglige vilkår i de senere år stedse er blevet forværrede. Da vi selv politisk på den ene side kræver uddannelser kan vi på den anden side fortsat ikke bare nøjes med at vi lader som om, at vi ikke ser de studerendes vilkår at uddannelsesstøtten og boligmæssigt bliver værre og værre.

Det kan ikke accepteres at en del af de studerende ved siden af deres uddannelse søger arbejde for at kunne ernære sig i det daglige, hvilket dels sinker forløbet af deres uddannelse. Ikke mindst må vi tænke på, at unge der i en mere moden alder har besluttet at påbegynde en uddannelse efter allerede at have stiftet familie og fået forsørger forpligtigelser bliver hårdt ramt i familiens økonomi. Her tænker jeg også på dem der går på STI og SPS.

 

Jeg skal også erindre om, at jeg ved en af mine møder med de studerende fik stillet det spørgsmål, hvorfor de skal studere og gennemleve de strenge kår selvom andre personer der ikke har fået en uddannelse eller ikke har lyst til at arbejde blot henter hjælp i Socialforvaltningen der indimellem er højere end hvad man kan få betalt af uddannelsesløn eller uddannelsesstøtte. Vi ved også i Kandidatforbundet, at den nuværende størrelse på uddannelsesstøtten ligger på grænsen af hvad der lovmæssigt er bundet til skattebetalingen, og derfor skal vi også mine om, at man ved reguleringen af støtten har i erindring at de studerende fortsat bør være fritaget for skat.

 

Derfor skal jeg fra Kandidatforbundet endnu engang opfordre til, at uddannelsesstøtten bliver reguleret snarest.

 

Endvidere skal jeg erindre om, at jeg stillede forslaget første gang under efterårssamlingen og at Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke allerede dengang orienterede om, at man er igang med at undersøge de studerendes levevilkår så jeg vil derfor fra Kandidatforbundet opfordre til, at man snarest søger at få færdiggennemført den omtalte undersøgelse.

 

Endelig vil jeg vedrørende Landstingsmedlem Manasse Berthelsens forslag anføre, at jeg er enig i udvalgets henstilling herom, og tager sagen til efterretning uden yderligere bemærkning.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke kommer med en besvarelse.

 

Som jeg allerede har nævnt i mit indlæg, så har jeg konstateret at da udvalget behandlede sine forslag, så var det et enigt udvalg der sagde og godkendte de oplysninger der er blevet givet fra mit direktorat.

Og her m.h.t. partiernes ordførere generelt, så har de god forståelse for de besvarelser der er afgivet, og jeg takker for deres bemærkninger som lyder derhen af, at godkende forslagene.

 

F.eks. IA’s ordfører klart nævnte, så er det beklageligt og også meget beklaget fra mit direktorat, at den tidligere eller den første undersøgelse ikke blev til succes, det er m.h.t. undersøgelse om vilkår for de uddannelsessøgende, og at der har været for få der udfyldte skemaerne, dem har vi ikke kunne bruge, og derfor har vi videreført sagen, og netop på baggrund deraf, skal vi nok orientere om resultatet.

 

Men m.h.t. de andre ordfører, så skal alle udtale at man laver nogle løsninger med diktat ovenfra, det at vi kommer udefra og vi må også træne vores unge i, at være mere ansvarlige i samfundet, og her ønsker vi, at få et samarbejde fra bunden, fordi vi vil bruge de resultater i forhold til løsning, og vi afventede netop denne løsning, dengang da man fastsatte uddannelsesstøtten, at man såvidt muligt lader være med at forhøje kostpriser, og her vil man gerne afvente fremlæggelse af denne undersøgelse.

 

Og jeg skal også lige udtale, at dengang man begyndte at fastsætte priser, så har man ikke regnet med, at det var nogen der skulle bruges til familie brug, men den er ikke beregnet til familier, den er beregnet til en enkelt uddannelsessøgende og her skal man også regne med, at der er nogle uddannelsessøgende der har vanskeligheder med at bo på kollegier med familie og har forsøgerpligt, fordi uddannelsessøgende får tillæg på 700 kr. ud over uddannelsesstøtten når de flytter til kollegie med barn, men det skal vi have undersøgt, fordi det burde ikke være vedkommendes forsørgerpligt alene, men også sociale penge må også indgå, da det vedrører børn.

 

Og m.h.t. andet forslag, Manasse Berthelsens forslag, at de godkender forslaget, men jeg skal lige sige, at jeg beklager meget, at det seminar der har været gennemført i Illulissat, det burde ellers have været med omkring dette, vedr. KNR og her skal man også medtage det forslag. Det har vi udsat til efterårssamlingen, og der vil nok komme en omfattende debat til efterårssamlingen.

 

Og dermed siger jeg tak til samtlige ordførere og m.h.t. radioen og når jeg så kommer med en redegørelse til efteråret, så er jeg helt sikker på, at der vil komme en livlig debat og med disse bemærkninger siger jeg tak for det alle fremlagte.

Mødeleder.

 

Ja, og således er der ikke flere der har bedt om ordet og så er dagsordenspunkt 63 Betænkning fra Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg færdigbehandlet og godkendt.