Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 65-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 20. maj  1998

 

Dagsordenens punkt 65

Hjemmestyrets udtalelse til forslag om lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger

 

Landsstyret har den 12. maj 1998 indgået en aftale med regeringen om bloktilskud fra Staten til Grønlands Hjemmestyre for en 3-årig periode 1999-2001. Regeringen har på baggrund af indholdet i aftalen udarbejdet et forslag til lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre. Lovforslaget fremlægges hermed for Landstinget med henblik på at afgive en udtalelse til regeringen.

 

Udtalelsen vil herefter følgende tilgå Folketinget. Landsstyret kan oplyse, at regeringen agter at fremsætte lovforslaget for Folketinget snarest muligt. Men på grund af det sene tidspunkt må det forventes, at en vedtagelse af bloktilskudsloven først kan ske til efteråret.

 

Forhandlingerne om en ny bloktilskudslov blev offentliggjort i september sidste år og som nævnt afsluttet tirsdag afsluttet tirsdag den 12. maj. Det har været en langvarig proces, og der såvel fra Finansministeriets embedsmandsside samt fra Hjemmestyrets embedsmandsside har været udført en grundigt arbejde. Forhandlingerne med regeringen har været ført i en atmosfære i gensidig forståelse og under hensyn til den økonomiske situation både i Danmark og Grønland.

 

Hovedindholdet i aftalen er, at bloktilskuddet i årene 1999-2001 fastsættes til  2.653,5 mio.kr. årligt i 1999-pris- og lønniveau. Dette indebærer, at bloktilskuddet er uændret i forhold til 1998, bortset fra at der er tillagt 9,2 mio.kr. årligt som følge af råstofforvaltningens overførsel til Hjemmestyret fra 1. juli 1998. Herudover er der på sædvanligvis overtaget pris- og lønregulering af bloktilskuddet. Fra 1998 til 1999 er det fremskrevet med 2,7%. Herudover kan Landsstyret oplyse, at der er aftalt med regeringen, og som det også fremgår af lovforslagets § 1, stk. 2 at der i den kommende blotilskudsperiode vil kunne træffes aftale mellem parterne om overførsel af arbejdsskadeforsikringsområdet.

 


Når forberedelserne hertil er tilendebragt vil Landsstyret tage det nødvendige intiativer og det vil med regeringen blive aftalt, hvor stort bloktilskuddets kompensation der vil blive tale om i forbindelse med overtagelse af området. I forbindelse med forhandlingerne om bloktilskuddet skal jeg på Landsstyrets vegne oplyse, at også andre væsentlige emner blev drøftet, og at der i disse tilfælde også blev indgået aftaler mellem regeringen, finansminister Mogens Lykketoft og Landsstyret. Det fremgår af aftalen, at den 12. maj 1998 som........... lovforslaget......nærmere er aftalt. Parterne er under forudsætning af vedtagelse af regeringens lovforslag om tips og lotto enige om, at der til Grønlands Hjemmestyre løbende overføres et beløb svarende til Grønlands andel af overskuddet af den samlede tips- og lottoomsætning. 

 

Det anslås, at der i denne forbindelse årligt vil overført omkring 12 mio.kr. Aftalen gælder fra juli i år.

 

Som kompensation for den i Danmark indførte særafgift overføres der årligt 2,8 mio.kr. til Grønlands Hjemmestyre fra 1998. Landsstyret vil senere vende tilbage til spørgsmålet om den nærmere fordeling og anvendelse af disse beløb, som fremover vil blive overført til Hjemmestyret.

 

Et yderligere emne i aftalen er at parterne konstaterer, at der er igangsat et udredningsarbejde om betaling for Grønlands Tjenestemandspensionsudgifter. Dette arbejde forventes færdiggjort inden september 1998.

 

Det skal endelig oplyses, at parterne er enige om at overveje statens engagement i Nuna Oil A/S i lyset af den nye undergrundsaftale med hensyn til ejerskab og virksomhedsområde.

Herudover skal det oplyses, at der i den fælles pressemeddelelse, som Finansministeriet og Landsstyret udsendte den 12. maj er anført: ”Hjemmestyret rejste spørgsmålet om det ekstraordinære renoveringsbehov i den offentlige bygningsmasse i Grønland.

 

Staten vil efter anmodning fra Hjemmestyret yde teknisk faglig rådgivning på området, og parterne er enige om at fortsætte drøftelserne om spørgsmålet.” Landsstyret skal her til slut anbefale, at Landstinget udtaler sin tilfredshed med det opnåede forhandlingsresultat, som i den givne situation må anses for at være det bedst opnåelige. Det skal fremhæves at denne 3-årige aftale om bloktilskud giver Grønland en høj grad af sikkerhed i den økonomiske politik i de kommende 3 år.

 

Ruth Heilmann, Siumut

 


Landsstyret har indgået en 3-årig aftale om bloktilskuddet den 12. maj 1998 og har anmodet om os om at tage stilling til forskellige lovforslag i henhold dette. Først skal vi fra Siumut sige, at vi på et tidligere tidspunkt er fremkommet med forslag. Vi er meget glade for, at Landsstyret og den danske regering har i forståelse er nået til en aftale.

 

Det er meget vigtigt for Rigsfællesskabet og specielt for et Hjemmestyreområde, at man i forståelse har ville yde 2.653 mio.kr. det er vi meget tilfredse med i Siumut, for tanken om, at nedtrappe bloktilskuddet tidligere er man gået helt bort fra. Det er et flot resultat, og vi må rose den danske regering, at de stadig viser, at de støtter og forstår vores  hjemmestyreordning.

 

Vi går ind for de tillæg, der er til aftalen, dvs flytning af råstofområdet medfører 2,9 mio.kr., 2,7% fremskrivning og at der pr. 1. juli overføres 12 mio.kr. fra tipsmidlerne. Som kompensation for Danmarks indførsel af passagerafgift får vi 2,8 mio.kr., og parterne er enige om, at arbejdsskadeområdet vil blive søgt overført på et senere tidspunkt.

 

De igangsatte forberedelser vedrørende overtagelsen, der vil man så indgå en aftale om de afledte udgifter. Derfor støtter vi disse ting fra Siumuts side, og da vedtagelse vil ske i forbindelse med efteråret, så lægger vi vægt på, at man fastholder disse. Vi er glade for, at forhandlingerne er lykkedes, og vi er vidende om, at vores folketingsmedlemmer har været med i dette arbejde og vi takker dem for, at de vil støtte os ved at stemme for lovforslaget til efterårssamlingen.

 

Til sidst vil vi sige tillykke til vort land og Landsstyret, at de ved et fornuftigt forhandling har opnået et resultat, der vil gavne det grønlandske samfund, og at de ved at være ærlige over for staten har fået en forståelse for, at man vil støtte renoveringen af den meget slette bygningsmasse. Vi er meget glade for fra Siumut at Landsstyret har arbejdet så ihærdigt og grundigt og vil rette en tak dem og vil anmode den ærede landstingsformand om at  videreføre vor tak til den danske regering.

 

Otto Steenholdt, Atassut

 

Hvis jeg vil forkorte mine bemærkninger vil det være nok, men for ikke at glemme en meget stor taknemmelighed vil Atassut som indledning sige Landsstyret tak og ønske dem tillykke med det gode resultat, som de har opnået. Ingen skal være i tvivl om Atassuts udtalelse, som til efteråret bliver til genstand for behandling til Folketinget vil indeholde tilfredshed og taknemmelighed.

 

Det er glædeligt, at koalitionspartnerne i enighed har ført forhandlingerne.


Det vigtigste indhold i aftalen er, at man har sikret samme beløb for de næste 3 år som ydermere har været beregnet med baggrund i 1999-lønniveau. Vi har naturligvis kalkuleret med penge til Råstofområdet, som vi har arbejdet hårdt for at hjemtage, og disse midler beløber sig til 9,2 mio.kr. Det er også glædeligt at lovforslagets § 1, stk. 2 indeholder overdragelse af arbejdsskadeforsikringsområdet, og vi vil vente med spænding på, hvor mange penge dette vil medføre, når forberedelserne som i er i gang, er færdiggjort.

 

For mig personligt er det også glædeligt, at man har sikret sig midler fra tips- og lotto, som er fastsat svarende til omsætningen i Grønland. Det siger jeg, fordi jeg i mange år ved hjælp af landsstyremedlemmet for Kultur., Uddannelse og Kirke havde rejst spørgsmålet i Folketinget med til tider ikke blide argumenter.

 

Disse 12 mio.kr. om året er midler, som sportsudøverne i Grønland har hårdt brug for, og oven i det hele har man aftalt, at man pr. 1. juli allerede vil overføre 6 mio.kr. til samme formål, hvorefter den danske regering vil finde disse midler uden at afvente lovens ikrafttræden.

 

Vi vil fra Atassut sige tillykke til Landsstyremedlemmet for Kultur-, Uddannelse og Kirke for opnåelse for dette flotte resultat, som er meget vigtig for ungdommen og børnene i Grønland, og som har kørt i lang tid med brug af mange kræfter. Der er en ting mere i aftalen, som er opnået, nemlig at arbejdet med at organisere udbetalingen af tjenestemandspensioner er igangsat med en forventet færdigbehandling til efteråret.

 

Vi er glade for, at man har påpeget statens medejerskab af Nuna Oil A/S, det er jo indlysende, at ejerskab forpligter. En ting, som vi har afventet med spænding er nævnt, er de offentlige bygninger, som er meget forfaldne, der var overtaget fra Danmark, som man har behandlet. Når sagen har været rejst, så har der været nogle røster, som siger, at man får i tiggergang.

 

Det mener vi ikke i Atassut. Under den økonomiske debat i går kom vi ind på køb af Grønlandsbankens hus, som har vist sig at være meget renoveringskrævende. Der påpegede vi i Atassut, at en sælger og køber skal opføre sig i gensidig respekt. Landsstyreformandens intentioner om at rejse en debat herom er ukritisabel. Vi mener i Atassut, at man efter Hjemmestyrets anmodning i denne ressortområde skal de danske teknikere sørge for rådgivning og det er et godt resultat, der er opnået her, og vi håber at samarbejde vil udvikle sig positivt.

 

 


Til sidst vil vi endnu engang lykønske Landsstyret for det gode resultater, de har opnået som sikrer Grønland økonomisk for de 3 næste år. Udtalelsen til lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre tager vi i Atassut med glæde til efterretning.

 

Josef  Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit

 

IA tiltræder Landsstyrets 3-årige aftale med den danske regering. Det drejer sig om bloktilskud, og i det store hele bliver ændret, når det sker overførsel af ansvarsområdet til Grønland.

 

Et par spørgsmål, som vi gerne vil have Landsstyrets svar på er, med hensyn til Statens medejerskab i Nuna Oil A/S, hvad er det danskerne har problemer med i den sammenhæng?

 

Og for det 2. det renoveringsbehov der er i forskellige områder i bygningsmasser og forskellige ting og der har vi drøftet det i over et år, så den danske regering lovet, at de ville kunne yde teknisk og faglig rådgivning, hvordan skal det forstås, det vil vi gerne have, at Landsstyret kommer med en nærmere redegørelse for.

 

Omkring lottoindtægter og passagerafgift, som den danske regering, synes vi er på sin plads, og afslutningsvis skal vi spørge, selvom det ikke hører herindunder, med hensyn til isrekonogseringen fra Narsarsuaq, som den meteorologiske institution i Danmark driver, vi har hørt, at man agter at afvikle dette, om det er rigtigt, og at overvågningen vil blive gennemført ved satelitovervågning.. Vi vil gerne høre, om det er rigtigt.

 

Det vi må overveje, er om der er muligheder for at man overførte dette område til Grønland. Navigatørerne i Royal Greenland er hjemmehørende, og Grønlandsfly ejes også af Grønland, og vi ved ikke rigtig hvilken indflydelse den meteorologiske institution i Danmark har på dette område.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiaat

 

Jeg konstaterer, at bloktilskud for 1999-2001 fastsættes til 2,653 mio.kr. beregnet i 1999-pris- og lønniveau. Når det nu ikke kan fås større, det er heldigvis samme niveau i forhold til det forrige, må jeg takke vore forhandlere for et godt arbejde.

 

Jeg vil også takke for, at drøftelserne om ekstraordinære behov i den offentlige bygningsmasse i Grønland genoptages, og ønsker derfor forhandlingerne god vind.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 


Henvisende til Hjemmestyrets aftale med den danske  regering dels med grundlag i den danske stats forpligtelser overfor Grønland efter grundloven om bloktilskud i årene 1999-2001 fra den danske stat til Grønlands Hjemmestyre af 12. maj 1998 støtter jeg fra Kandidatforbundet i princippet lovforslaget om dette tilskud.

 

I Kandidatforbundet er vi tilfredse med, at bloktilskuddet til vort land er blevet højere end hidtil vedrørende disse år, og også under hensyn til at Landstinget under vintersamlingen 1998 allerede har tiltrådt tilskuddet på godt 9.mio.kr. i forbindelse med Råstofforvaltningens overflytning her til landet. Det er rimeligt, at man nu vil ajourføre og afslutte allerede igangværende sager, som f.eks om tips og lottomidlerne og vi vil håbe, at aftalen med den danske fiansminister vil blive godkendt af det danske Folketing.

 

Endelig vil jeg udtrykke min glæde over, at de grønlandske tjenestemænds pensionsfond som ud fra min forespørgsel ved landstingsmøde i 1996, hvis midler blev oplyst at andrage 50-70 mio.kr. nu er sikret overflytning her til landet inden september måned 1998.

Afslutningsvis er jeg tilfreds med, at staten vil yde teknisk- og faglig bistand i forbindelse med renovering af den offentlige bygningsmasse. Med disse bemærkninger går jeg ind for Hjemmestyrets udtalelse.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger

 

Inden jeg kommenterer de enkelte partier vil jeg understrege, at forhandlingerne har pågået gennem lang tid, og at landsstyreformand Jonathan Motzfeldt og undertegnede som landsstyremedlem for økonomi har arbejdet tæt sammen om disse forhandlinger.

 

Jeg mener, at det skal understreges, at Jonathan Motzfeldts deltagelse har givetvis været med til det positive resultat. Vi har arbejdet meget tæt sammen, og resultaterne har vist dette arbejde helt klart.

 

Jeg skal kort kommentere partiernes bemærkninger Siumut, Atassut, IA og Kandidatforbundet støtter fuldt ud, og vi siger tak for den ros, som de kommer med. Der er et par spørgsmål, som kommer fra IA, det vil landsstyreformanden komme med en besvarelse om. Tak.

 

Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand

 


Jeg vil også gerne takke for den positive modtagelse af vores resultater ved forhandlingerne. Når man har fulgt med i disse forhandlinger gennem 19 år, så er det mærkbart, at den danske regering har medansvar i vores hjemmestyreordning og vil gøre deres til, at det bliver ved, og derfor har vi af og til mindet om forhandlingsresultaterne og påpeget forskellige løsningsmuligheder i forbindelse med forhandlingerne.

 

Inuit Ataqatigiit spurgte om Nuna Oil A/S, der kan jeg oplyse, at den danske stat på et tidligere tidspunkt har åbnet muligheden for, at den danske stats aktier kan købes eller overdrages på en eller anden måde, og man har i forbindelse med forhandlingerne, der har vi ikke kunnet gennemføre det, så undersøger man det nøjere, og vi har hidtil understreget fra vor side, at Nuna Oils organisation at ejerskabet er 50-50 Hjemmestyret/den danske stat, og det er vigtigt at forstå, at vi har en fast fordelingsnøgle her, og at vi lægger vægt på, at der ikke skal skævheder, derfor vil man komme tilbage til dette spørgsmål, der kommer fra IA på et senere tidspunkt.

 

Med hensyn til teknisk og faglig rådgivningsforpligtelse fra Statens side vedrørende renovering af den offentlige bygningsmasse, det har den danske regering helst mødt positivt, fordi den danske regering selv har forpligtet sig under Schlüter-regeringen den 6. februar 1989 ved cirkulære og pålægger sig selv forpligtelse, således at de henvendelser, der kommer fra Grønlands Hjemmestyre behandlet i de forskellige ministerier og således vil vi drøfte de forskellige løsningsmuligheder her. Det skal ikke være sådan, at vi skal føre forhandlingerne gennem flere år. Vi har lagt vægt at man frem til 1999, at disse ca. 4,9 mia.kr. bør være afklaret inden udgangen af 1999. Der er også en forståelse herfor.

 

Med hensyn til isrekognogseringen fra Narsarsuaq har den ikke været forelagt for Landsstyret med en eventuel afskaffelse eller en anden mulig ændring. Men det er et vigtigt område for Grønland især inden for trafikken, så vil vi have mulighed for at få det undersøgt nærmere, og med disse bemærkninger vil jeg endnu engang sige tak til den positive modtagelse fra samtlige landstingsmedlemmer både fra partierne Kandidatforbundet.

 

Konrad Steenholdt, landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke

 


Jeg vil også sige tillykke til dem, der har ført forhandlingerne, så der har for ikke at skabe en alt for stor optimisme, der vil jeg lige præcisere, at vi her i salen har diskuteret tips- og lottomidlerne at vi bruger størstedelen af dem til sportsudøvelser, om hvordan de skal kunne fordeles har vi ikke modtaget forslag endnu, men ved vores undersøgelser så har vi forstået, at alle disse 12. mio.kr. de skal ikke  bruges til sportsaktiviteter alene, men skal fordeles til kulturelle tiltag og andre forebyggende indsatser, som f.eks bekæmpelse af sygdommen kræft og til forskellige børne- og ungeorganisationer og derudover til fritidsforanstaltninger, at man skal huske på disse, Vi skal heller ikke glemme børnene, fordi at der ikke skal ske misforståelser, de omkring 4 mio.kr. som vi hidtil har fået, de har tilflydt idrætten alene, men i og med at det er blevet forhøjet, så er der andre der vil få gavn af disse midler.