Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 5

Hjemmestyrets udtalelse til Forslag til lov om klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

 

Landsstyreformanden forelægger.

 

Justitsministeriet har på Regeringens vegne anmodet om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til Lov om kriminalsager vedr. politipersonale i Grønland.

 

Lovforslaget bygger på en indstilling fra den grønlandske Retvæsenskommission der har foreslået at den nuværende klageordning for politiet i Grønland ændres, således at klagesystemet formaliseres og suppleres med et uafhængigt kontrolorgan i forslaget kaldet ”Politiklagenævnet”. Kommissionen har ønsket at forslaget skal gennemføres ved en særskilt lov som så en formel klageordning kan etableres uden at skulle afvente kommissionens endelige forsalg til revision af den grønlandske Retsplejelov.

 

Om indholdet af lovforslaget skal jeg oplyse, at klageordningen omfatter henholdsvis klager over politiets adfærd i tjenesten og anmeldelser om kriminelle handlinger begået i tjenesten. Uden for forslaget falder behandlingen af sager vedrørende politipersonalets forhold uden for tjenesten og mindre sager.

 

I forslaget er der lagt vægt på at klageordningen skal basere sig på de muligheder der er tilstede i Grønland, samtidig med at den skal tage hensyn til, at de der er involveret i klageordningen skal have kendskab til klageordningerne i Grønland.

 

Politimesteren i Grønland skal derfor lede klagesagerne behandling samtid med at der oprettes et Politiklagenævn der på betrykkelse af offentligheden skal overvåges dennes behandling af klagerne. Politiklagenævnet foreslås sammensat af en advokat som praktisere i Grønland og 2 lægmænd. Medlemmerne udpeges af  Justitsministeren efter indstilling fra Advokatrådet og Landsstyret.

 

Politimesteren skal oplyse klagesagerne og skal træffe afgørelse i disse. Politimesteren skal også have ansvar for at Politiklagenævnet inddrages. Politiklagenævnet kommer til at fungere som de tilsvarende danske Politiklagenævn og skal således løbende have tilsendt sagsakter og vil kunne anmode Politimesteren om at foretage bestemte yderligere undersøgelser eller efterretningsskridt.

 

Endelig vil Politiklagenævnet som en meget vigtigt funktion kunne tilkendegive overfor Politimesteren, hvordan sagen efter nævnets opfattelse bør afgøres. Uoverensstemmelser med Politimesteren f.eks. om dennes afgørelse af en sag kan af nævnet indbringes for Rigsadvokaten.

 

Tilsidst vil jeg om lovforslaget oplyse, at der for at sikre de involveredes parters retstilling også foreslået indført en adgang til at få beskikket en besidder og i øvrigt henvise til det omdelte materiale, hvor indholdet af lovforslaget med bemærkninger er mere udførligt beskrevet.

 

Landsstyret finder, at det er meget vigtigt, at politiet ikke skal undersøge klager over sig selv, sådan som klagesystemet reelt er opbygget idag, og kan tilslutte sig, at der i Grønland etableres det foreslåede klagesystem til behandling af klager over politiet.

 

En sådan klageordning vil udadtil fremstå som i gåseøjne “uafhængigt” og vil derfor til at nyde tillid, såvel hos borgerne som hos politiets personale.

 

Med disse ord tager skal landsstyret derfor indstille til Landstinget, at Landsstyret anbefaler Folketinget at vedtage Lov om klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i den foreliggende form.

 

Og vi går nu videre til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Først er det Laannguaq Lynge, Siumut.

 

Tak. I forbindelse med sit arbejde harm den grønlandske Retsvæsenskommission foreslået en særskilt lov om klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

Man har ønsket etablering af en formel klageordning uden at skulle afvente kommissionens endelig forslag til revision af den grønlandske Retsplejelov.

 

I Siumut er vi tilfredse med, at man agter at etablere en lovhjemmel, uafhængig kontrolorgan, Politiklagenævn. Vi må sige at der i dag ikke findes lovhjemmel til klager over politiets adfærd i tjenesten og anmeldelser af kriminelle handlinger begået i tjenesten. Det må være ubehageligt for politipersonalet, at skulle foretage undersøgelse af klager over egne kollegaer.

 

Derfor vil etablering af et Politiklagenævn være aflastende for politiets arbejde samtidig med at borgerne kan indgive klager med lovhjemmel.

 

I Siumut mener vi, at der bør foregå oplysningskampagne forud af ikraftsættelse af den særskilte lov. Vi mener, at det er meget vigtigt, at befolkningen fra starten har tillid til een nye klageordning.

 

Med disse korte bemærkninger støtter vi fra Siumut Landsstyrets behandling af, at det danske Folketing vedtager lovforslaget.

 

Peter Ostermann, Atassut.

 

Tak. Det i dagsordenspunktet omhandlet emne har været drøftet i mange år og Atassut er tilfreds med, at regeringen efter oplæg fra Retvæsenskommissionen nu fremkommer med et lovforslag.

 

Formålet med hidtige drøftelser omkring emnet, ligesom det også er Retsvæsenskommissionens hensigt er, at politiet ikke længere skal undersøge klager der er rejst mod dem selv, altså at man skal forlade hidtige praksis, en grundholdning som Atassut fuldt ud støtter.

 

Sammen debat har også været ført i Danmark med det resultat, at politiet ikke længere undersøger sig selv, men at denne opgave er blevet overført til statsadvokaterne altså uden for politiets egne rækker.

Når man gennemgår det fremlagte lovforslag, så bliver man dybt forundret over, at forslaget slet ikke ændrer på nuværende praksis, men blot supplere det med en kontrolorgan som man kalder Politankenævnet.

 

Det fremgår jo klart i forslaget, at det er Politimesteren man skal klage til og det er Politimesteren der behandler og afgøre sagerne, men det er jo det man gør i dag og ellers ønsker at gå væk fra.

 

Der hersker i dag et generelt godt tillidsforhold mellem befolkningen og politiet og man ønsker ikke indført klagesystem uden for politiets egne rækker for at mistænkeliggøre politiet, men fordi det gode tillidsforhold skal fastholdes, og fordi det er forkert, at man selv undersøger klager rejst mod en selv. Og Atassut støtter fuldt ud disse holdninger.

 

Forslaget omhandler politipersonale i Grønland, hvorunder kommunefogeder og reservebetjente hører under. Forslagets § 5 udtrykker klart at udgifter til bisidder godtgøres, idet man henviser til Tjenestemandsloven § 23, men hvad med kommunefogeder og reservebetjente der ikke er tjenestemænd, men er kontrakt ansat.

 

Atassut kan derfor ikke godkende forslaget sådan som det er forelagt, og indstiller at forslaget tilbagesendes til fornyet behandling. Atassut skal endvidere foreslå at muligheden for at placere klagesystemet i Kredsretten bør undersøges. Det kan gøres ved, at man inddeler landet i 3 regioner, hvor man i en Kredsret ansætter en jurist der udover at bistå kredsretterne i regionen i deres daglige arbejde modtager og behandler sager, hvorefter der træffes afgørelse i Kredsretten. Dette skal også gælde behandlingen af kriminalsager.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

M.h.t. det omhandlet forslag der har været behandlet minutiøst af Retsvæsenskommssionen og som nu er blevet indstillet som lovforslag er vigtigt. I Inuit Ataqatigiit er vi tilfredse med, og vil

medgive vores støtte til det.

 

I Inuit Ataqatigiit er vi ikke uvidende om, at der har været klager over politiet i årenes løb, selvom det ikke drejer sig om mange. Men da politiet i øjeblikket selv undersøger og vurdere eventuelle klager, så kan fremgangsmåden ikke være tilfredsstillende for enhver, sikkert også for politiet.

 

Derfor er det på sin plads, at der eksisterer en uafhængig instans der holder øje med politiets virke, at man nedsætter et Politiklagenævn. Det er en sikring af borgernes retssikkerhed, en ordning der sikrer at ikke alle og enhver bliver uretmæssigt behandlet af politiet.

 

Selvom ordningen svage side er, at eventuelle klagesager også dagligt behandles af  Politimesteren er det klart at Retsvæsenskommissionen ikke har kunne indstille en anden ordning da vi i Grønland ikke har en Statsadvokat.

 

Da det grønlandske politi har en særskilt struktur i forhold til det danske politi og da Politimesterembedet i forvejen har selvstændigt placering i forhold til de enkelte politidistrikter, og har ligeledes en frihed kan vi i Inuit Ataqatigiit godkende den kommende ordning.

 

Med disse bemærkninger og da vi kan være enige med de andre bestemmelser i forslaget håber vi at man herefter vil arbejde intensivt for en borgeroplysning vedr. nedsættelse af en klageinstans som borgerne kan klage til.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Efter gennemgangen af Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om klager og kriminalsager vedr. politipersonale i Grønland og hvordan et klagesystem skal fungere vedrørende politiets adfærd i tjenesten og anmeldelser om kriminelle handlinger begået af i tjenesten finder Akulliit Partiiat det overordentligt fornuftigt, at politiet ikke skal undersøge klager over sig selv, sådan som klagesystemet er opbygget idag.

 

Ikke fordi jeg finder at det nuværende er kritisabelt eller har mistanke om misbrug af systemet, men fordi jeg finder, at en modernisering af systemet vil skabe tryghed blandt såvel borgerne som politipersonalet.

 

Derfor vil jeg kun anbefale Landstinget, at indstille overfor Folketinget om vedtagelse af forslaget i sin foreliggende form.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

I Kandidatforbundet finder vi det meget vigtigt, at hvert enkelt borger her i landet bliver serviceret på den bedste og den bedst tilfredsstillende måde. Derfor støtter jeg tilfulde at forslaget bliver vedtaget i Folketinget og har følgende bemærkninger til forslaget.

 

Den grønlandske Retsvæsenskommission har foreslået at klageordningen for politiet her i landet ændres, således at ordningen gennem lovgivningen suppleres med et uafhængigt kontrolorgan kaldet Politiklagenævnet.

 

Jeg finder fra Kandidatforbundet at forslag til lov om klager og kriminalsager vedrørende politipersonalet her i landet er rimelig, da dette tiltag efterhånden i flere år har været flere gange været drøftet i det grønlandske politiforbund. Endvidere støtter politiforbundet i fuldt omfang støttede forslaget om klageinstansens personsammensætning.

 

Jeg er enig i personsammensætningsforslaget i lovforslagets § 25 for derved vil man kunne undgå enhver eventuelt personlig tilknytning til de forskellige sager, og derved tydeliggøre en uafhængig og dermed uvildig behandling og gennemførelse af de forskellige sager.

 

Jeg finder fra Kandidatforbundet det for borgerne vigtigt, at politiet selv ikke længere selv skal behandle klagesagerne over politipersonalet, for derved vil man i borgerserviceringen have gennemført en tilfredsstillende og retfærdigt behandling af sager fremsat af borgerne.

 

En sådan fremtid arbejdsmåde og den tilsigtede sammensætning af nævnet med lige mange kvinder og mænd som medlemmer vil ikke bare styrke en retfærdig servicering af borgerne her i landet, men endvidere kan man heraf se, at ligestillingsbestræbelserne her i landet mellem kvinder og mænd ikke søges realiseret verbalt alene, men at man også gennem lovgivningen tilstræber dette opnået.

 

Med disse korte bemærkninger har jeg fra Kandidatforbundet afgivet min tilslutning til Lov om klager og kriminalsager vedr. politipersonale i Grønland.

 

Landsstyreformanden kommer med en besvarelse til partiordførerne.

 

Jeg skal lige understrege, at den danske ordning m.h.t. klagerne den blev realiseret ved en lov der blev vedtaget 1.1.96. En af de forskellige der er ved det jeg har fremlagt er, at ved undersøgelsen af  loven her, så kan man ikke ligesom i Danmark gøre brug af statsadvokaten, idet der ikke er statsadvokat i Grønland. Og man kan heller ikke sammenligne Rigsadvokaten med en statsadvokat, hvorfor Politimesteren i Grønland er blevet sat ind i opgaven i stedet for disse to i Danmark siddende advokater og dermed bliver den afgørende ved en eventuel klagesag.

 

Statsadvokaten og Rigsadvokaten kendskab til Grønland er ikke fuldt ud dækkende, hvorfor man har valgt Politimesteren. Man tænker ikke på administrationspersonalet hos politiet, men man tænker kun på politiet som sådan.

 

Men det man kan få il opgave, som det primære, det kan f.eks. eventuelt ved en anholdelse m.m., og kriminel adfærd i tjenesten m.m., og andre klager, hvor man mener, at man har fået en forkert behandling og en hårdhændet behandling af politibetjente m.m.

 

Men jeg siger tak til den støtte forslaget har fået her i salen, og det skal så overfor regeringen meddele at man tiltræder forslaget herfra.

 

Peter Ostermann, Atassut har bedt om at få ordet endnu engang.

 

Tak. Først skal lige oplyse, at vores bemærkninger er helt anderledes. Vi kan ikke gå ind for forslaget i den foreliggende form. Vi tror på, at man allerede tidligere siger, at de der klager over selv undersøger de ting der klages over dem selv.

 

Ikke fordi vi  mistænker dem for at misbruge denne ordning, men denne fremgangsmåde er ikke på sin plads. Derfor har vi i indledningen sagt at vi er meget tilfredse med, at man er igang med at foretage nogle initiativer.

 

Der sker ingen ændringer i gældende tilstande. Politiet undersøger de klager der vedrører politiet, men den eneste ændring er, at det er den instans den såkaldte Politiklagenævn der fungerer som en kontrolinstans, det er ikke den skal undersøge sagerne, den følger bare med om, at sagerne bliver behandlet på korrekt vis. først når den er uenig i afgørelserne, kan den vende tilbage til sagen.

 

Forholdene i dag vil blot fortsætte som det er. Vi mener at det bør ændres. Vi understreger at Politiklagenævnet er ikke en undersøgende instans, men blot en instans der følger med i behandlingen af sagerne.

 

Vi mener også at kommunefogederne og reservebetjentene, at man m.h.t. kommunefogederne og reservebetjente bør der være mere klare regler, hvorfor har man i det forelagte ikke tænkt på kommunefogeder og reservebetjente der arbejder som politimyndighed i det daglige.

 

Vi skal indstille til Landsstyret at forslaget bliver nøje vurderet i Rets- og Sikkerhedsudvalget, og at man i forbindelse med Forårssamlingen genfremsætter dette, således at disse ting vi har nævnt her indgår i det videre arbejde.

 

Landsstyreformanden.

 

Jeg regner med, at man her ved debatten så vil referatet her blive behandlet når Folketingets Grønlands Udvalg skal behandle sagen. Men jeg henviser til de ting man kan klage over, det er dem jeg lige har læst op, og den placering som Politimesteren får, istedet for Statsadvokaten eller Rigsadvokaten og jeg mener at ændringen her også indeholder noget om rigtigt adfærd og etik, således at de muligheder bliver gjort klarer i forhold til før.

 

Mødeleder. Og da der ikke er flere der har bedt om at få ordet, så er skal jeg meddele, at et flertal af partierne og Kandidatforbundet har godkendt forslaget, hvorfor behandlingen af dagsordenspunktet er færdigt.