Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 37-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, tirsdag den 29. februar 2000

Punkt 37. Forespørgselsdebat om, at Landstinget i henhold til § 23 i forretningsordenen nedsætter et midlertidigt børneudvalg med indeværende valgperiode som funktionsperiode.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Jeg skal blot præcisere, at vi er to der har fremsat forslaget, og vi blev enig om, at jeg fremlægger.

I henhold til Landstingets forretningsorden § 23, så har vi mulighed for, at nedsætte midlertidige udvalg, og vi foreslår, at der nedsættes et midlertidigt børneudvalg i henhold til denne paragraf i forretningsorden med indeværende valgperiode som funktionsperiode.

Begrundelsen for vores forslag er, at børns vilkår har atter været til debat i Landstinget adskillige gange de sidste år. Disse debatter har understreget nødvendigheden af, at skabe bedre opvækstbetingelser for vores børn og unge - end tilfældet er i dag.

I debatterne har det flere gange været fremhævet, at der er behov for, at koordinere indsatsen på alle områder, der berører liv og opvækst. Love og forordninger bør også afspejle at Landstinget tager børn interesser alvorligt og har viljen til at varetage disse i lovgivningsarbejdet.

Erfaringerne viser, at der på børne- og familieområdet er mange grænseflader mellem en række landsstyreområder, nemlig som eksempel sundheds-, social-, undervisning-, kultur- og boligområderne, som for en periode bør rettes en særlig opmærksomhed omkring dette, for at få en overordnet og sammenhængende børn-, unge- og familiepolitik.

Vi mener at Landstinget har en særlig forpligtigelse til at aktivt at medvirke til udviklingen af en sådan politik, og at sikre, at den afspejles i den lovgivning, som Landstinget vedtager og dette kan ske ved, at der nedsættes et midlertidigt børneudvalg i Landstinget.

Det er vores håb, at Landstinget vil se positivt på vores forespørgsel, og efterfølgende tage initiativ til nedsættelse af et midlertidigt børneudvalg. Tak.

Så er det Landstingsformanden, Ole Lynge med et svarnotat.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Landstingsmedlemmerne Asii Chemnitz Narup og Olga Poulsen har ønsket at Landstinget drøfter nedsættelse af et børneudvalg i henhold til forretningsordenen § 23 om midlertidige udvalg.

Begrundelsen for forslaget er, at der i debatten om bedre opvækstvilkår for børn og unge er behov for at koordinere indsatsen på alle områder og at der er mange grænseflader mellem sundhed, skole, kultur, bolig og de sociale områder, når debatten drejer sig om børne- og familiepolitikken.

Efter forretningsordenen § 23 har Landstinget mulighed for, at nedsætte midlertidige udvalg til behandling af konkrete sager. et midlertidigt udvalg ophører med at bestå, når de eller de sager, der har været henvist til dets behandling er afsluttet.

Landstingets Formandsskab har stor forståelse for budskabet i forespørgslen om, at det er vigtigt, at få fokuseret meget mere på børn og unges vilkår, men Formandsskabet er også af den opfattelse, at nedsættelse af et midlertidigt børneudvalg kunne medfører uklare grænser og overlapning mellem de udvalg, der direkte eller indirekte har børn og unge indenfor deres faglige område.

Formandsskabet skal derfor opfordre disse udvalg til at koordinere deres indsats, således at der kan blive sat yderligere fokus på det meget vigtige arbejde, der består i at forbedre børn og unges vilkår.

Landstingets Formandsskab skal gøre opmærksom på, at Landstinget ved landstingsårets begyndelse nedsætter øvrige stående udvalg, og at Landstingets Formandsskab har anmodet Landstingets Bureau til landstingsåret 2000/2001, at udarbejde et forslag om en ændret udvalgssammensætning i Landstinget med særlig henblik på, at få nedbragt antallet af udvalg.

I dette arbejde vil Landstingets debat om nedsættelse af et midlertidigt børneudvalg selvfølgelig indgå med betydelig vægt, hvis der blandt Landstingets partier bliver udtrykt ønske om en nedsættelse af et udvalg for børn og unge under Landstinget. Hvis et flertal i Landstinget skulle ønske, at få nedsat et midlertidigt børneudvalg - uden at afvente en ændret udvalgssammensætning, så bør man være opmærksom på en nærmere definition af udvalgets kompetence for at undgå uklare grænser og overlapning med andre udvalg, som påpeget i dette svarnotat. Tak

Så er det partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

Første taler er Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumut kan vi fuldt ud tilslutte os Formandsskabets svar om dette forslag, som for det første er i modstrid med Landstingets intentioner om reducering af antallet af udvalg.

For det andet blev etableringen af et Børneråd drøftet ved Landstingets forårssamling i 1999 samt genoptaget ved efterårssamlingen samme år, og et enigt Landsting kunne ikke tilslutte sig dette forslag. Landstinget ønskede, at det igangværende børne- og ungdomsarbejde styrkes gennem de eksisterende fora, og indstillede dette til Landsstyret.

Endvidere ønskede Landstinget, at den bevilling som ellers var tiltænkt Børnerådet, i stedet anvendes til arrangementer i forbindelse med Børneåret.

Landstinget Finansudvalg er på nuværende tidspunkt i gang med en høring hos relevante instanser under Landstinget.

Derfor er vi i Siumut uforstående overfor, at nærværende forslag bliver fremsat og kan ikke støtte forslaget, og i stedet for, skal vi anbefale, at Landsstyret pålægges at være opmærksomme på Socialreformkommissionens anbefalinger om børn og unge og arbejde for realiseringen af disse.

Fra Siumut støtter vi fuldt ud kommunernes initiativer på børne- og ungdomsområdet, og vi mener ikke, at børne- og ungdomsarbejde ikke alene kan udføres gennem nedsættelse af central råd eller udvalg.

Fra Siumut er vi til enhver tid rede til og har vilje til, at være med til forbedring af børn og unges vilkår også i løbet af Børneåret 2000. Derfor er vi rede til, at være med i drøftelsen af stadige forbedringer af børn- og unges vilkår i 2001 og fremover og tage de nødvendige initiativer.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut stemme imod nærværende forslag.

Så er det Jakob Sivertsen, Atassut.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Atassut har følgende bemærkninger til landstingsmedlemmernes Asii Chemnitz Narup og Olga Poulsens forespørgselsdebat om, at Landstinget i henhold til § 23 i forretningsordenen nedsætter et midlertidigt børneudvalg med indeværende valgperiode som funktionsperiode.

Landstinget har tidligere under Kommunalreformen samt under Socialreformen nedsat kommissioner, da samtlige partier, der er repræsenteret i Landstinget har fundet det nødvendigt, at foretage reformer og justeringer af love og forordninger, der gælder indenfor disse områder, og som passer til forholdene i dagens Grønland.

De nævnte kommissioners arbejde, lov- og forordningsændringer, som i de seneste år og til dags dato er ved at blive revideret, især selvfølgelig også med hovedvægt indenfor børne- og ungdomsområdet.

Endvidere skal man også huske på, at der ellers blev foreslået nedsættelse af et Børneråd, men som efter en grundig vurdering blev nedstemt. Baggrunden for nedstemningen, var at de nutidige børne- og ungdomsorganisationer, som Sorleq og andre frivillige organisationer indenfor børne- og ungdomsarbejdet,, at selvom det i realiteten ikke er decideret børne- og ungdomsråd, og hvis positive virksomhed på børn og unge i dag, bliver mere og mere synlig.

Det fremlagte forespørgselsdebatsforslag er ikke en nyhed. For Landstingsmedlem Finn Karlsen Atassut har under efterårssamlingen 1995 foreslået nedsættelse af et udvalg, som skulle foretage en grundig undersøgelse af børn og unges forhold. Dengang tiltrådte Landstingets partier sig forslaget, og forslaget blev sendt videre til grundig vurdering i Socialreformkommissionen.

I stedet for at nedsætte et egentlig arbejdsudvalg besluttede man ellers dengang at lave er særskilt afdelingen under Direktoratet for Sociale Anliggender, der havde til opgave, at beskæftige sig med sager, der udelukkende omhandler børn og unges forhold. en sådan afdeling er dog til dags dato endnu ikke blevet oprettet.

Selvom Atassut i princippet forstår det fremlagte forslag om nedsættelse af et midlertidigt udvalg vedrørende børn, kan Atassut ikke tiltræde forslaget på følgende baggrund:

Det er yderst vigtigt, at Socialreformkommissionens arbejde med at ændre de nutidige forhold for børn, unge, ældre, førtidspensionister, handicappede, arbejdsmarked m.m. ikke bliver overlappet af andre tiltag, som har samme formål.

Derudover er vi beviste om, at man ikke kan løse alle problemer bare ved at nedsætte et midlertidigt udvalg.

beslutningen om, at år 2000 skal være Børneår betragter Atassut som noget særligt, og vi er meget forventningsfulde til de allerede mange tiltag, der er rundt omkring på mange forskellige lokaliteter i den anledning. Vi håber, at vores børn og unge vil drage godt nytte af dette.

Atassut vil gerne understrege, at partiet har fremlagt forslag til løsning af børn og unges problemer under landstingssamlingerne 1995 og 1998. Først med ovennævnte forslag fra tidligere omtalte forslag fra Finn Karlsen, og sidst med forslag fra Peter Ostermann. Disse tiltag har aldrig desværre resulteret i noget konkret, som Atassut ellers har ønsket.

Atassut er klar over, at der er store problemer for børn og unge, at børn og unge har store problemer i Grønland, men vi skal alligevel ikke glemme, at der også er mange børn og unge, som har forældre, der opdrager og passer dem godt. Disse forældre skal roses, og ikke kun tænke negativt om dem, men også omtale de meget konkrete resultater de har opnået.

Atassut skal til sidst benytte denne lejlighed til, at gøre opmærksom på, at Atassut her til Landstingets efterårssamling år 2000 ønsker at fremsætte et forslag om oprettelse af en afdeling under Grønlands Hjemmestyre, der udelukkende beskæftiger sig med børn og unges vilkår. Vi føler, at der er et behov for, at der i takt med vores børneår, at der bliver oprettet et permanent forum for børn og unge.

Og dette var således vores bemærkninger til nærværende forespørgselsdebat.

Næste taler er Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Landstingsmedlemmerne Olga Poulsen og Asii Narup, Inuit Ataqatigiit har i samarbejde med hinanden stillet et forslag om, at man nedsætter et foreløbig børneudvalg. I deres forslag medtager de, at det foreløbige udvalg kun skal gælde for indeværende valgperiode.

Forslagsstillerne mener, at igennem nedsættelse af et børneudvalg kan koordinere arbejdet for børn og unge i landstingsarbejdet.

Vi er enige med forslagsstillerne, idet de siger, at når man snakker om børn og unge og familier, så er det vigtigt, at man koordinere dem, også i vores arbejde i Landstinget.

Vi har arbejdet ihærdigt, d.v.s. samtlige partier og Kandidatforbundet har arbejdet ihærdigt, for at opnå de bedste arbejdsbetingelser i Landstinget, og det har vi kunne samarbejde om med et godt resultat, f.eks. ved udarbejdelsen af den nye forretningsorden for Grønlands Landsting.

Når vi nu prøver på at opnå de bedste resultater for Landstinget arbejde, så er det en af de ting, som vi har peget på, at vi har den bedste arbejdsmåde, således at vi også kan træffe beslutningerne ud fra de faktiske oplysninger vi får.

Vi mener i Inuit Ataqatigiit, at forslaget stemmer overens med vores forretningsorden for Grønlands Landsting, Vi er jo blevet enige om, at vi tilstadighed skal gøre vores forretningsorden endnu bedre fremover. Men på den anden side er vi også enige med Formandsskabet i, at man klart afgrænser ressortområderne, for det foreløbige udvalg.

I Inuit Ataqatigiit mener vi, at de opgaver det foreløbige udvalg skal arbejde ud fra, der skal man tage udgangspunkt i de områder, som de stående udvalg skal arbejde med. For det første, så skal man holde øje med Landsstyrets arbejde og på den anden side, så skal man også følge med i udvalgenes arbejde.

Og efter at have snakket om forslagsstillernes arbejde, så skal vi stille forslag fra Inuit Ataqatigiits side om, at det er følgende punkter, som udvalget skal arbejde med, nemlig at;

- for det første, at man følger nøje godt med de forhold som børn og unge har, f.eks. forskellige talmateriale vedrørende børn og unge, og holder øje med forskningsresultater m.m.

- for det andet, skal det foreløbige udvalg også have til ansvar for, at man på en tilfredsstillende måde holder øje med, at man overholder børn og unges rettigheder ved en given ny lovgivning. Og i den forbindelse, så skal man tage udgangspunkt i børn og unges rettigheder, som er gjort gældende, som er ratificeret af FN.

Og det foreløbig udvalg skal forelægge sine resultater til de stående udvalg.

Og på den måde, så kan man finde ud af, at arbejde ud fra det retsgrundlag, som vi har i Landstinget, og det gælder ås indenfor det sociale område, sundhed, kultur, uddannelse, bolig m.m.

Det foreløbige udvalg for børn og unge, der skal de arbejde for, at de skal støtte de stående udvalg, vedrørende de ting, som vedrører arbejdet med børn og unge. Og sammensætningen af udvalget, skal være som sammensætningen af de andre udvalg, og de skal så også holde møde 6-7 gange om året, ligesom der også skal stilles en sekretær til rådighed, og de udvalget skal betjene er lovgiverne, men også det administrative personale, dem der arbejder med børn, forældre og selvfølgelig også børn og unge.

Med disse bemærkninger giver vi udtryk for vores støttet til forslaget.

Og den næste der får ordet er Loritha Henriksen, Kandidatforbundet,

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi skal fra Kandidatforbundet knytte følgende kommentarer til oplægget fra landstingsmedlemmerne Asii Chemnitz Narup og Olga Poulsen.

Vi skal klart udtale, at vi stiller os tilfredse med de initiativer og målsætninger, der er igangsat med udgangspunkt i børns vilkår i anledningen af Børneåret. Derfor mener vi, at igangværende initiativer og initiativer under opstart bør fastholdes. Når der igangsættes forskellige aktiviteter med samme udgangspunkt medfører det blot forhaling af de igangværende tiltag.

Denne udtalelse skal ikke opfattes på den måde, at vi ikke ønsker at med virke til, at finde løsninger for at finde løsninger til at forbedre børns vilkår - tværtimod finder vi det enormt vigtigt, at børnene tilbyde de bedst mulige vilkår i vore dage, idet vi altid fremkommer med ytringer om, at børnene er vores fremtid.

Derfor hilser vi med tilfredshed, at børnene selv er begyndt, at deltage i dette arbejde, idet de opnår de bedste løsninger igennem deres aktive deltagelse i arbejdet.

Vi ved. at der i juni måned i dette år bliver afholdt børnekonference i Sisimiut, en konference som tager udgangspunkt i børnenes vilkår i vore dage.

Det er Kandidatforbundets ønske, at de midler der allerede er afsat for det kommende år, bliver anvendt til at forbedre børnenes vilkår, blandt andet igennem intensive oplysningskampagner indenfor det forebyggende arbejde i Paarisas regi, ligeledes har nogle kommuner allerede igangsat rådgivning for børn på eget initiativ, og disse konsulenter udfører et tilfredsstillende arbejde i dag. Vi er vidende om, at også disse udfører deres opgaver ud fra de faktiske forhold.

Vi ved, at børn ønsker at gøre tingene omhyggeligt uden at begå fejl, når de deltager aktivt i arbejdet. Derfor ønsker vi, at afvente konsekvenserne af disse forskellige initiativer, hvorefter vi selvfølgelig regner med at tage forholdene op til overvejelse bagefter. Selvfølgelig ud fra de faktiske forhold. Vi regner absolut med, at få lejlighed til at vurdere, hvilke fremtidige initiativer, der vil blive nødvendige.

Med disse bemærkninger ønsker Kandidatforbundet, at afvente udviklingen, forinden stillingtagen til nærværende forespørgselsdebat om nedsættelse af et midlertidigt børneudvalg i indeværende valgperiode, som funktionsperiode.

Vi ønsker først, at se resultaterne af initiativerne. Derfor har vi fuld forståelse fra svaret fra Formandsskabet, og tilsiger vores støtte hertil. Tak.

Og så er det forslagsstilleren Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

Asii Chemnitz Narup, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Vi plejer jo allesammen, at være spændte når vi stiller et forslag, og så plejer vi så at forestille os, hvem der er for og hvem der er imod.

Vi har diskuteret det meget nøje, og siden Olga Poulsen og undertegnet blev medlemmer, så har I også være i gang med at forny jeres forretningsorden, og derfor har det også været spændende, hvordan man yderligere kan smidiggøre arbejdet i Landstinget.

Forslaget om et midlertidigt udvalg, det vedrører os i vores arbejde i Landstinget, det var ellers det ønske, at man foreløbig nedsætter et udvalg under Landstingets regi, fordi vi allerede har bevist, at når vi snakker om børn og unges forhold og familiers, så er det de sociale forhold, de økonomiske forhold, sundhedsforhold, kultur- og uddannelsesforhold m.m.

Og de forskellige ting bliver så fordelt til de forskellige udvalg, selvfølgelig alt efter udvalgene regi, således at vi i Landstinget ikke kommer med en samlet behandling af de mange forskellige forhold, hvorfor vi ellers har stillet det forslag, at man danne et udvalg, hvor alle de mange forskellige ting kunne samles.

Vi havde selvfølgelig ikke regnet med at tage arbejdet fra de stående udvalg, fordi de har nogle meget klare opgaver, som de skal løse.

Og vi mener heller ikke, idet man siger i svaret fra Formandsskabets side, at vi skal minere antallet af udvalg, jo vi er enig med Formandsskabet i, at man skal gøre antallet af de stående udvalg mindre, men vores forslag er ikke i strid med de mål - vores forslag. Og fra Formandsskabet blev vi også opfordret til at man i de forskellige udvalg, som vi er medlemmer i, at koordinere de opgaver vi har, det har vi allerede erfaring med.

Da vi snakkede sidste år om forslaget vedrørende et Børneråd, så havde vi også taget det i Kultur- og Uddannelsesudvalget, og i Sundhedsudvalget, og disse forskellige udvalg, havde så også koordineret deres arbejde, det er en god måde, at arbejde på. Men vi har ment, at man yderligere kunne smidiggøre vores arbejde i Landstinget, således at vi på den måde kan have nogle bedre ståsteder, at arbejde videre ud fra.

Men vi har hørt jeres tilkendegivelser, men der er nogle ting, som jeg gerne vil kommentere, nogle af ordførerne.

Fra Siumut blev det nævnt, at de ikke vil gå ind for vores forslag, men det står frit for os som landstingsmedlemmer at stille de forslag som vi ønsker at stille, hvorefter vi sender dem til Formandsskabet, som så foretager den endelige vurdering, og vi ligger vægt på denne frihed vi har, og vi mener heller ikke, at andre landstingsmedlemmers stillingtagen om det kan accepteres eller ikke - om det skal være det, der skal være det udslagsgivende.

Vi havde ellers forestilles os da vi læste Formandsskabets besvarelse, også fordi vi skulle begrænse det foreløbige udvalgs arbejde, således at de andre medlemmer i Tinget, også kunne give os nogle ideer om, hvilke opgaver dette foreløbig udvalg skulle have. Men det har ikke været tilfældet.

Men Atassut sammenligner det med, at vi nedstemte forslaget om etablering af et Børneråd, men det er noget helt andet, som vi skal snakke om, det vi snakker om, at det er et landstingsudvalg og ikke et udvalg, der skal arbejde under Landsstyrets regi, hvorfor det ikke kan sammenlignes.

Og fra Atassuts side, så siger man også, at der ikke er noget nyt i vores forslag. Nyheden i sig selv, jeg ved ikke hvor stor vægt man skal ligge vægt på det, man kan også nogle gange mærke, at en gammel nyhed, der bliver taget op igen kan resulterer i gode resultater, så uanset om der ikke er nogen nyhed i det, så har vi ønsket at tage det op.

Selvfølgelig kan man ikke løse alting gennem nedsættelse af et udvalg, men det er et ønske fra vores side, for at kunne træffe nogle bedre beslutninger, at vi så har stillet dette forslag.

Og uden at trætte med mange ord, så skal jeg lige blot understrege, at i henhold til vores forretningsorden § 35, så kan vi ikke træffe en beslutning om denne sag, men jeg kan mærke, at et absolut flertal ikke ønsker, at imødekomme dette ønske, men alligevel ikke lukker helt af for det.

Og den næste der har ønsket at få ordet er den anden forslagsstiller, Olga Poulsen.

Olga Poulsen, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Først så vil jeg gerne sige hjertelig tak til min medforslagsstiller Asii Chemnitz Narup, fordi det forslag er kommet af hjertet, og det er beklageligt, at man ikke godkender forslaget, fordi som partiernes ordførere også var inde på det, de siger allesammen, at de mange opgaver der vedrører børn og unge, dem er der igangsat mange af, her i løbet af årene. nogle opgaver er allerede fra 1995.

Siden vi blev medlemmer af Landstinget her sidste år, så har vi lagt vægt på, at man arbejder for børn og unge, fordi vi har savnet konkrete opgaver for børn og unges problemer. Vi møder selvfølgelig nogle, men det sker alt for sjældent, og det er netop for, at gøre mere for børn og unge, at vi så har ville stille dette forslag om det foreløbige udvalg, således at man også løbende kan følge med i, hvor langt man er nået med initiativerne for børn og unge.

Men Siumuts melding om, at vi skal til at gøre antallet af de stående udvalg mindre, det vil jeg gerne gå imod. selvfølgelig er det man har sat sig for, at gøre antallet af udvalg mindre, der kan vi ikke acceptere, at i vores bestræbelser på, for at gøre noget mere for børn og unge, der skal vores initiativer stoppes, bare fordi man gerne vil gøre antallet af udvalg mindre. Det har Asii Chemnitz allerede været inde på. Tak.

Og jeg skal lige kort understrege, at vi ikke skal træffe nogle beslutning her, og uanset hvor mange ord vi siger her, så kan det ikke afstedkomme en beslutning, hvorfor jeg gerne vil anmode de næste om at gøre det kort, fordi dagsordenspunktet her drejer sig om en nedsættelse af et foreløbig udvalg, og jeg vil gerne anmode de næste ordførere, om at gøre det kort.

Og den næste der får ordet er Landstingsformand, Ole Lynge.

Ole Lynge, Landstingsformand.

For såvidt angår bemærkninger til Landstingets Formandsskabs svarnotat, så skal jeg anmode om, at man bemærke, for det første at vi ikke har sagt noget direkte om, at man ikke skal g ind for forslaget.

Vi har i henhold til forretningsordenen mulighed for, at nedsætte midlertidige udvalg til enhver tid.

I forbindelse med starten af det nye landstingsår, så er der mulighed for, at nedsætte stående udvalg. Jeg ved ikke om vi har udtrykt det klart nok i vores svarnotat. Der vil til enhver tid være mulighed for, at nedsætte et sådant udvalg.

Som vi allerede har sagt, så har Formandsskabet ønsket, at man udnyttede de muligheder der er, for at gøre opmærksom på de muligheder der er , for at nedsætte et sådant udvalg som ønsket. Og har villet vide hvad der blev sagt fra Formandsskabet side, der skal selvfølgelig ikke tages beslutning herom, men udtalelserne her vil utvivlsomt indgå i det videre arbejde, omkring Landstingets udvalgs struktur.

Jeg er også glad for, som også blev nævnt fra Inuit Ataqatigiits ordførers side, at der blev uddybet, hvad der er baggrunden for ønsket om nedsættelsen Disse holdninger vil selvfølgelig indgå i Formandsskabets fortsatte arbejde.

Det er det samme, for såvidt angår Atassuts ordførers udtalelser omkring Socialreformkommissionens anbefalinger vedrørende børn- og ungdomsområdet og efterlysning af status på disse områder, og deres henvisning til deres tidligere forslag, som man har været velvilligt stemt overfor, men som man ikke har gjort noget videre med.

Og jeg har også forståelse for, at Siumut i deres ordførerindlæg nævnte, at man undrer sig over forslaget i den foreliggende form. Siumut har undret sig over, hvorfor der stilles et sådant spørgsmål. Jeg finder det også på sin plads, at hvis der stilles spørgsmålstegn ved baggrunden for forslaget.

Men alle partier har jo ret til at sige hvad de vil her fra denne talerstol, uanset også om de sidder i koalition, men der er en ting, som jeg bemærker i partiernes ordførers og Kandidatforbundets indlæg, så henstiller de, at der til efterårssamlingen og i løbet af det kommende landstingsår, at man har vilje til at arbejde videre med udvalgsstrukturen, det er vi glade for fra Formandsskabets side, som vi har sagt, så vil de afgivne bemærkninger og indstillinger om mulighederne for oprettelse af midlertidige udvalg, så er jeg ikke i tvivl om, at det vil vi komme tilbage til i det videre arbejde.

Jeg synes derudover, at man må passe på, at der bliver nævnt mange forskellige ting, herunder ungdomsorganisationer, Børneråd m.m. Socialreformkommissionens arbejde har berørt og berører samfundet ret meget bredt, og ikke kun børn og unge, men også ældre og almindelige mennesker.

Og vi skal selvfølgelig undgå at sammenblande forskellige kommissioner og råd m.m. Vi skal gerne tage udgangspunkt i dagsordenspunktet, hvor forslaget er nedsættelse af et midlertidigt børneudvalg, om vi skal følge det eller ej, eller komme med det som vi har sagt, at vi skal tage det med i de videre drøftelser til efterårssamlingen vedrørende Landstingets udvalgsstruktur. Tak.

Til partiernes ordførere, så skal vi lige vende tilbage til dem. Først har Jakob Sivertsen bedt om ordet, dernæst er det Ruth Heilmann, Siumut.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Tak. Vi forstår forslaget udmærket, og vi har også fra Atassut vurderet de enkelte forslag enkelt vis, selvfølgelig er det vores pligt at vurdere dem, og jeg vil gerne præcisere, at man kun laver midlertidige udvalg, når der er faste punkter, som skal drøftes, når der kommer et punkt som man henviser til et særligt udvalg.

For såvidt angår børne- og ungdomsområdet, så er det et meget bredt område, så kan man ikke på baggrund af det nedsætte et midlertidigt udvalg, det vil være meget svært. Men vi er interesseret i forslaget, det er derfor vi i vores ordførerindlæg sagde, at vi vil fremsætte et forslag om oprettelse af en afdeling i Hjemmestyret, der skal beskæftige sig med børn- og ungdomsforhold.

Vi har ikke været tilfredse med det, der hidtil er opnået, men som sagt vil vi til efterårssamlingen foreslås, at der under Socialdirektoratet oprettes en selvstændig afdeling, for børn og unge. Jeg synes også, at dette er i harmoni med forslaget om oprettelse af et børne- og ungeudvalg. Vi siger ikke nej bare fordi forslaget kommer fra IA. Vi vurderer de enkelte forslag enkeltvis, vi skal tjene hele landet, her fra denne talerstol, og vi siger ikke noget, bare for at være imod andre partier.

Så skal jeg gøre opmærksom på, at det er en forespørgselsdebat og man skal gerne i disse debatter opfange de politiske signaler, der bliver sendt, men som sagt, så er der ikke tilslutning til forslaget her og nu.

Så er det Ruth Heilmann, Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumut vil jeg blot præcisere vedrørende forslaget, hvorfor vi ikke støtter det, og i er enig i Formandsskabets svarnotatet, her i den konkrete sag, så har vi selvfølgelig alle partier og Kandidatforbundet samme lyst til at arbejde for vores børn og unge, jeg tror ikke, at vi er uenige om det.

Vi har i vores ordførerindlæg ønsket, at de eksisterende børne- og ungdomsorganisationer og andre der beskæftiger sig med børn og unge, at disses støttes og at dette arbejde koordineres bedre end hidtil og det er det vi atter engang har opfordret til, og det var bare en præcisering.

Og her for såvidt angår formandens bemærkninger, om at man ikke skal blande Socialreformkommissionens arbejde ind i det her, så mener jeg, at i forbindelse med forbedring af børn og unges vilkår, og den debat der er her og nu, og de anbefalinger, der fremgår i Socialreformkommissionen, så er det selvfølgelig dem, vi skal have for øje, i det videre arbejde, og børn og unge er også en del af dette.

Jeg tro på, at vi alle vil arbejde for de unges vilkår, blandt andet på baggrund af Socialreformmissionens anbefaling på børne- og ungeområdet. F.eks. Sundhedsdirektoratet i samarbejde med Paarisa ud fra nogle klare målsætninger på børne- og ungeområdet.

Kommunerne har også igangsat større initiativer på området og vi har ikke ønsket, at der blev oprettet et særligt udvalg på området, da initiativerne allerede var igangsat, vi skal ikke spænde ben for hinanden, det er det eneste resultat, for vi skal vente på, hvad det enkelte udvalg vil komme frem til, vi skal ikke spænde ben for hinanden.

Loritha Henriksen har bedt om ordet igen.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Jeg vil også præcisere, at vi også ligger afgørende vægt på børn og unge, og man skal ikke få det til at se ud som om, at vi ikke på nogen måde vil støtte forslaget, som om vi ikke vil hjælpe børn og unge. Det er på ingen måde tilfældet.

Indenfor det sociale område og sundhedsområdet mener jeg selv, at vi har drøftet børn og unges vilkår meget indgående og har arbejdet for at deres vilkår forbedres. Vi er bekendte med at der også indenfor Atuarfitsialak også skal en debat i gang om børn og unge ud fra dagens.., vi skal ikke have, at det hel går ovenpå hinanden, vi skal ikke have en hel masse udvalg, der beskæftiger sig med børn og unge.

Vores holdning er ikke fordi vi er imod IA's forslag.

Der er nogle klare holdninger, men jeg skal atter engang gøre opmærksom på, at vi ikke kan tage beslutning.

Den sidste der har bedt om ordet er Godmand Rasmussen, Atassut uden for partiordføren.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Med en meget meget kort bemærkning.

Jeg har stor forståelse for baggrunden for forslaget, men der er en hel del initiativer indenfor børn- og ungeområdet.

Jeg er meget enig med forslagsstilleren i, at vi skal arbejde for, og udvikle og forbedre børn og unges vilkår. Jeg mener selv, at så er der et stort arbejde i gang allerede, hvem er det vi skal arbejde videre med ?

Selv uanset, at hvis de forældre, der elsker deres børn, der er en hel masse omsorgssvigtede børn. Hvor er problemet så ? Det er fordi, vi forældre ikke viser kærlighed nok overfor vores børn.

Jeg tror derfor og synes, at det er bedst, at vi satser på vores indsats overfor forældrene. Et barm der bliver givet kærlighed vokser også op som sådan.

Anders Andreassen, 4. næstformand i Landstinget, Siumut.

Jeg skal atter engang gøre opmærksom på, at man under en forespørgselsdebat ikke kan tage beslutning.

Og jeg vil derfor bede dem, som har fremsat forslag om en forespørgselsdebat om at til efterårssamlingen, at der er mulighed for til efterårssamlingen og næste samling, at foreslå, at der bliver nedsat et sådan udvalg

Således er behandlingen af punktet tilendebragt.