Samling

20120913 09:26:43
Dagsordenspunkter og behandlingsdato

§-henvisningerne referer til Landstingets Forretningsorden.  

 

behandlingsform:


Behanlingsdato:

Punktnummer: - Forslagstitel:

Pkt. 1:

 

Beh. 17/9

Beh. 21/9

Mødets åbning.

(Landstingets Aldersformand)

 Pkt. 2:

 

Beh. 21/9

Redegørelse for dagsordenen.

(VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3: 

 

Beh. 23/9

Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2005.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4:

 

Beh. 17/9

Beh. 11/11

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer.

(Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:

 

Beh. 17/9

Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Pkt. 6:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32.

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 1/2004 om at henstille til færøernes landsstyre, grønlands landsstyre og islands regering, at etablere et samarbejdsforum, hvor landene kan udveksle erfaringer m.m. på energiområdet.

(Delegationsformanden)

Pkt. 7:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 2/2004 som henstiller til færøernes landsstyre, grønlands landsstyre og islands regering om at tage initiativer, som har til formål at styrke de vestnordiske landes samarbejde omkring fiskeripolitiske problemstillinger i forhold til den europæiske union.

(Delegationsformanden)

Pkt. 8:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 3/2004 om at der udarbejdes en handlingsplan for at styrke en målrettet forskningsindsats i klimaforandringer med det nordatlantiske område som forskningsfelt.

(Delegationsformanden)

Pkt. 9:

 

Beh. 20/10

Ombudsmandens beretning 2003.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 10: Tom

Pkt. 11:

 

2.beh. 9/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af landskassens regnskab for 2003 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 12:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget pålægger landsstyret at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension med henblik på, at det offentlige fremover udbetaler en ikke differentieret alderspension og førtidspension, således at det ikke længere er afgørende, om en del af alders- og førtidspensionisterne oppebærer en biindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

Pkt. 13:

Trukket

Pkt. 14:

 

 

Valg af nyt Landstyremedlem for fiskeri og fangst

Pkt. 15:

 

Beh. 8/11

§35

Forslag til forespørgselsdebat om at det skal kunne betale sig at have arbejde, uddannelse og kompetencegivende kursus, herunder at sociale ydelser skal udbetales som trangsbestemt hjælp.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 16:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at retten til alders- og førtidspension gøres indkomst-uafhængig.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 17:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at der inden for rigsfællesskabet skabes ensartede vilkår for modtagere af offentlig pension, herunder førtidspension.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 18:

 

2.beh. 5/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at alle der opfylder optjeningsbetingelserne, uanset ægtefælles eller samlevers indtægter, får mulighed for at modtage fuld offentlig pension.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 19:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 20:

Trukket

Pkt. 21:

Trukket

Pkt. 22:

 

1.beh. 22/9

2.beh. FM2005

3.beh. FM2005

§28

Forslag til landstingslov om ændring af  landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 23:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 22/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 24:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 28/10

3.beh. 11/11

§28

Forslag til landstingsfinanslov for 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 25:

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 28/10

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender)

Pkt. 26:

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 10/11

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 27:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

3.beh. 8/11

§28

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 28:

 

1.beh. 23/9

2.beh. 22/10

3.beh. 10/11

§28

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for familie og sundhed)

Pkt. 29:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for familie og sundhed)

Pkt. 30:

 

1. beh. 22/9

2. beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til landstingslov om Landstinget og Landsstyret og om godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 31:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 8/11

3.beh. 10/11

§28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 32:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 33:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingsforordning om post.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 34:

Tom

Pkt. 35:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om det grønlandske erhvervsregister.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 36:

 

1.beh. 28/10

2.beh. 8/11

3.beh. 10/11

§28

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om kni a/s.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsvæsen)

Pkt. 37:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 38:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

3.beh. 10/11

§28

Forslag til landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 39:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 26/10

§28

Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 40: Tom

Pkt. 41:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

3.beh. 8/11

§28

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 42:

 

Beh. 29/9

§34

Redegørelse om strukturudvalgets arbejde.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 43:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 8/11

§32

Beslutningsforslag om grønlands hjemmestyres udtalelse til forslag til kongelig anordning om ikrafttræden for grønland af af dele af lov nr. 1173 af 19. december 2003 om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om måling af skibe.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 44:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 10/11

§32

beslutningsforslag om hjemmestyrets udtalelse om ikraftsættelse i grønland af lov om dansk center for internationale studier og menneskerettigheder.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 45:

 

Beh. 5/10

§34

Nordisk redegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 46:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 8/11

§32

Beslutningsforslag om grønlands hjemmestyres udtalelse til forslag til kongelig anordning om ikrafttræden for grønland af § 1 i lov nr. 1231 af 27. december 2003 om lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 47: Tom
Pkt. 48: Tom
Pkt. 49: Tom
Pkt. 50: Tom

Pkt. 51:

 

Beh. 22/10

§34

Redegørelse om landsstyrets strukturpolitik for fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

Pkt. 52:

 

1.beh. 15/10

2.beh. 8/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at give samtykke til, at nordisk konvention om social sikring tiltrædes.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 53:

 

1.beh. 24/9

2.beh. 14/10

§32

Beslutningsforslag om grønlands hjemmestyres udtalelse til "forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i grønland (foranstaltninger ved overtrædelse af lovgivningen på sundhedsområdet)".

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

Pkt. 54:

 

Beh. 19/10

§34

Trafikpolitisk redegørelse 2004.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 55: Trukket

Pkt. 56:

 

1.beh. 26/10

2.beh. 8/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om grønlands hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for grønland af lov om finansiel virksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 57: Tom
Pkt. 58: Tom

Pkt. 59:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 8/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om grønlands hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 60:

 

Beh. 8/11

§34

Fødevarepolitisk redegørelse 2004.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

Pkt. 61:

 

Beh. FM2005

§35

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt danmark bør ændre lov nr. 222 af 6. juni 1985 om et særligt grønlandsk flag, således at det af § 3, stk. 2 fremgår, at private på land alene må anvende det grønlandske flag.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 62:

 

Beh.: 15/10

§35

Forslag til forespørgselsdebat om grønlandiserings-processen i grønlands hjemmestyre samt alle tilhørende institutioner.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen og Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 63:

 

Beh. 13/10

§35

forslag til forespørgselsdebat om at etablere en fond med henblik på at styrke det sociale og kulturelle samarbejde med vores stammefrænder i den arktiske region.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 64:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvorledes tager landsstyret højde for fangstdyrenes vandring ved kvotetildeling, og har landsstyret overvejelser om på sigt at lade tildelingen af kvoter blive et kommunalt kompetenceområde?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 65:

 

1.beh. 23/9

2.beh. FM 2005

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at fremsætte lovforslag, som regulerer detailbutikkers åbningstider.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 66:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at kræve fremlæggelse af udskrift fra kriminalregistret i forbindelse med ansættelse af medarbejdere inden for børne- og ungeområdet.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 67:

 

Beh. 23/9

§ 36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om fremmedsprogsundervisning i grønlandsk for grønlændere og deres børn i danmark.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 68:

 

1.beh. 23/9

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, således at sorlaks tipsudvalg alene kan varetage fordelingen af pulje b-midlerne i lighed med den fordeling af pulje a-midlerne, som foretages af grønlands idrætsforbund og team grønland.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 69:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at ændre § 5 i landstinglov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder, således at det tilsikres, at der i servicehusenes bestyrelser er indvalgt mindst to stedlige bygdebestyrelsesmedlemmer.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 70: Trukket

Pkt. 71:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der regulerer forekomsten af p hthalater i grønland.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 72:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: i hvor stort omfang gennemføres uddannelse af hjemmehørende i råstofudvinding i grønland?

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 73:

Trukket

Pkt. 74:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at tilpasse lovgivningen, således at pornografisk materiale ikke må placeres inden for børns synsfelt i det offentlige rum.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 75:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at sætte renoveringen samt udvidelsen af den nu så forfaldne kirke i kangaatsiaq forrest i prioriteringen.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 76:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvordan vil grønlands landsstyre tilsikre, at kangaatsiaq anerkendes som by?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 77:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: påtænker landsstyret at igangsætte konkrete anlæg, tiltag og udviklingsorienterede forsøg i forbindelse med anvendelse af sol- og vindkraft i grønland? dette set i lyset af at fremme udviklingen af en mere selvbærende og selvforsynende grønlandsk økonomi og for at minimere egenforureningen i grønland.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 78:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat på landstingets forårssamling 2005, således at der indføres et fradrag for støttebeløb til frivillige organisationer hjemmehørende i grønland.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 79:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er der planer om at etablere søforbindelse til og fra bygderne i upernavik om sommeren i lighed med andre byer?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 80:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er landsstyret bekendt med, om der er planer om permanent politibemanding/station i kangaatsiaq by?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 81:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

spørgsmål til landsstyret: hvornår vil man arbejde for, at kommunefogedernes lønforhold i grønland ændres, således at de står i forhold til arbejdsindsatsen?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 82:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at man i forbindelse med køb af fartøj skal være i besiddelse af det antal redningsveste, som fartøjet er godkendt til, og at man på jollerne samt fritidsbådene er forpligtet til at bære en redningsvest.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 83:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: vurderer landsstyret, at der er behov for at revidere landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. med henblik på, at det i videst muligt omfang sikres, at grønlandske firmaer og grønlandsk arbejdskraft bliver benyttet i forbindelse med offentlige entrepriser?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 84:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret at gøre for at forbedre de uddannelsessøgendes vilkår, og hvilke tiltag har man foretaget for at rette op på den konkrete situation, der opstod som følge af, at forordning vedrørende uddannelsesstøtte (praktikstøtte) blev ændret pr. 1. januar 2004?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 85:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om problemer med biindtægter, når man modtager offentlig pension.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 86:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke tiltag har landsstyret foranstaltet i forbindelse med flere af vore tidligere pålæg, som landsstyret har udtrykt sig enig i omkring oplysningskampagne i eu-lande og i andre lande omkring levevilkårene blandt de grønlandske fiskere og fangere?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 87:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om praktikpladser.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 88:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad er mulighederne for, at klubledere samt medarbejdere i klubberne kan modtage pension, efter at disse igennem mange år har gjort et stort stykke arbejde for ungdommen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 89:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for en udvidelse af ilulissat lufthavn til 1199 meter, eventuelt sammen med kommunalbestyrelsen i ilulissat samt eventuelle investorer fra udlandet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 90:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke muligheder har landsstyret fundet for rensning af havbunden for mistet fiskegrej, og påtænker man at rense havbunden på hele kysten for mistet fiskegrej f.eks. i forbindelse med krabbefiskeri..

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 91:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: i hvilket omfang giver gældende ret ansatte i private virksomheder adgang til aktindsigt i deres personalesager?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 92:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om fastsættelse af fangstkvoter for 2004/2005 for hvid- og narhvaler.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 93:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: betyder vedtagelsen af dyreværnsloven i december 2003, herunder grønlands/danmarks forpligtelser via iwc samt grønlands medlemskab af nammco, at landsstyret vil begrænse/forbyde riffelfangst af vågehvaler?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 94:

 

1.beh. 13/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indføre et forbud mod salg af lightergas til personer under 18 år.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 95:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indarbejde en anbringelsesgaranti i den grønlandske lovgivning i forbindelse med tvangsfjernelser af børn og unge.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 96: Trukket

Pkt. 97:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om de unges uvidenhed om faren ved misbrug af lightergas, lim m.v.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 98:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret overvejet at tage initiativ til at arbejde for at bevare kendskabet til udarbejdelsen af de grønlandske nationaldragter for mænd og kvinder med henblik på at bevare den kulturelle arv?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 99:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvornår agter landsstyret at lette de økonomiske forhold for ejere af bsu-huse?

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 100: Trukket

Pkt. 101:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at afsætte midler på finansloven til etablering af en minihal i bygden kulusuk?

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 102:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre de nuværende skatteregler på pensionsområdet - indkomstskattelovens § 17 - således at der gives mulighed for at oprette privattegnede pensioner som kapitalpensioner i grønlandske pensionsselskaber og pengeinstitutter fra 1. januar 2005.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 103:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde målrettet for, at sejladssikkerheden i de grønlandske farvande forbedres, således at ulykker til søs forebygges.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 104:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at forbedre barsels- og forældreorloven, så barselsorloven forlænges til minimum 6 måneder og forældreorloven til minimum 3 måneder med virkning fra 1. januar 2006.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 105:

Trukket

Pkt. 106:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om mulighederne for, at kirkerne i hverdagene under tilsyn kan være åbne fra morgen til eftermiddag.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 107:

 

Beh. 22/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad er status for arbejdet i det uvildige ekspertudvalg, som landstyret under em 2003 tilkendegav over for landstinget, at det ville nedsætte i forbindelse med landstingets behandling af punkt nr. 48/90/98, der alle omhandlede en varslet opsigelse af de tidsubegrænsede licenser til rejefiskeri?

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 108:

 

Beh. 14/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om størrelsen af den indbetalte rejeafgift indtil d.d.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 109:

 

Beh. 13/10

§35

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi gennemfører en alkoholpolitik i grønland, hvor vi drastisk sætter ind over for drikkeri på åben gade og samtidig konsekvent sætter ind over for alkoholmisbrugets negative følger for befolkningen.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen og Astrid Fleischer Rex, demokraterne)

Pkt. 110:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at arbejde for, at de unge tilbydes at udføre arbejde på land og til vands vedr. kontrolopgaver, forskønnelse, renligholdelse, vejarbejde og lignende?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 111:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 med henblik på at forlænge barselsorloven med flere uger, herunder også at udvide kvindens barselsorlov ved fødsel af tvillinger.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 112:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indarbejde en udvidelse af landingsbanerne i ilulissat og nuuk i finansloven 2005.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 113:

 

Beh. 22/10

§35

Forslag til forespørgselsdebat om den fremtidige udvikling i det kystnære fiskeri af hellefisk.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 114:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke overvejelser har landsstyret med hensyn til krav om mindste antal elever til opstart af hold til fritidsundervisning?

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 115:

 

1.beh. 6/10

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af faste priser på salg af frugt og mælkeprodukter i byer og bygder i islægsområder.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 116:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at foranledige reparation af veje i yderdistriktsbyerne.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 117:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om status på etablering af forskellige uddannelser i grønland.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 118:

 

Beh. 9/11

§36 stk. 2

Spørgsmål til landstyret: er der igangsat fremadrettede investeringer og initiativer med henblik på at minimere ventelister på boliger og børnepasningsordninger og på andre områder af infrastrukturel karakter, før afskaffelsen af ensprissystemet uddebatteres og afgøres, således at der er et betryggende modtagerapparat, hvis der skulle komme tilstrømning af større karakter til de større byer?

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 119:

 

1.beh. 6/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og behandling af diabetes i grønland.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, demokraterne)

Pkt. 120:

 

Beh. FM 2005 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 121:

 

Beh. FM 2005

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til grønland.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 122:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov om indkomstskat, således at der fra 1. januar 2005 indføres mulighed for at foretage et skattemæssigt fradrag for egne udgifter afholdt i forbindelse med alkoholafvænning, når man selv finansierer afvænningen.

(Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut)

Pkt. 123:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke muligheder er der her i landet for at hjælpe de børn i folkeskolen, der har vanskeligt ved at læse og stave? vil landstyret arbejde for tiltag på dette område?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 124:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret overvejet specielle tilbud for at forbedre indlæringsmulighederne i folkeskolen for de elever, der evnemæssigt udvikler sig hurtigt?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 125:

 

Beh. 12/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: kan landsstyret oplyse, hvornår man kan udsætte moskusokser til nuussuaq?

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 126:

 

Beh.  FM 2005

§32

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 127:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: er der mulighed for at etablere samarbejde mellem grønlandske institutioner mv. og arktisk station i qeqertarsuaq?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 128:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at gennemføre en evaluering og revision af gældende ferielov, herunder særligt § 4 om beregningsmåden af optjent ferie, således at optjening og afvikling af ferie beregnes i dage, og at alle lønmodtagere tilsikres ret til 25 dages ferie om året.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 129:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at tilrette aftalerne med great greenland og knapk omkring indhandlingen af sælskind?

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 130:

 

1.beh. 22/10

2.beh. 9/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret i medfør af § 14 nr. 4 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri at gøre tidsubegrænsede licenser tidsbegrænsede pr. 1. januar 2010.

(Landstingsmedlem Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 131:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret med henblik på at sikre sig, at arktiske dyr, der bliver opbevaret i forskellige zoologiske haver længere mod syd, har acceptable vilkår at leve under?

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 132:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret at foretage sig med henblik på at sikre, at efterladenskaber som følge af usa¿s tilstedeværelse i grønland bliver ryddet op efter de indgåede aftaler mellem grønland, danmark og usa i igaliku den 6. august 2004?

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 133:

 

Beh. 15/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret vedrørende overførsel af danske pensioner og andre sociale ydelser i forbindelse med flytning til grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 134:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at forhøje indkomstgrænsen for husstandsindkomster med henblik på mulighed for eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld for ejere af bsu-huse og selvopførte huse fra 128.000 kr. til 180.000 kr.?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 135:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at lempe de ældres brugerbetaling i de offentliges ældreinstitutioner.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 136:

 

1.beh. 13/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at give dialysepatienter mulighed for at blive behandlet i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 137:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, således at der tilføjes en ny bestemmelse om forældreforberedelse til børns skolestart.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 138:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret, at der i finanslovsforslaget for 2006 samt i budgetoverslagsårene 2007-2009 afsættes midler til flytning af rensdyr og moskusokser fra overfyldte landområder til andre potentielle landområder.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 139:

 

Beh. 23/9

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: har landsstyret planer om at ændre loven om regulering af arbejdskrafttilgangen i grønland? i bekræftende fald, hvilke ændringsforslag kan landstinget forvente?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 140:

 

Beh. 1/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret for, at hjælp til og beskyttelse af ofre for voldskriminalitet kan blive bedre?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 141:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at reglerne inden for søfartsområdet for de små fartøjer bliver skærpet, således at alle, der køber en mindre båd/jolle, fremover bliver forpligtet til at:

- eje kommunikationsudstyr,

- altid medbringe kommunikationsudstyr under sejlads,

- altid have nødraketter ombord og

- altid have årer ombord.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 142:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 143:

 

Beh. 12/10

§35

Forslag til forespørgselsdebat om et kvalitativt og kvantitativt uddannelsesløft af den grønlandske befolkning.

(Landstingsmedlemmerne: Marie Fleischer og Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 144: Trukket
Pkt. 145: Trukket

Pkt. 146:

 

Beh.  FM 2005

§35

Forslag til forespørgselsdebat vedrørende udvikling af en grønlandsk presseetik og moral.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 147:

 

Beh. 19/10

§35

Forslag til forespørgselsdebat om ændring af valgloven.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 148:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstyret pålægges at etablere en mureruddannelse i narsaq.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 149:

 

1.beh. 19/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at realisere henstillingen på trafikområdet fra 2003 om etablering af et nyt trafikselskab, som finansudvalget kom med i forbindelse med behandlingen af finansloven for 2003.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 150:

 

1.beh. 22/10

2.beh. 9/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov om fangst og jagt og landstingslov om fiskeri, således at fiskerirådet og fangstrådet opløses, og at der indføres en skriftlig høring af organisationerne.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen , Demokraterne)

Pkt. 151:

 

Beh. 20/10

§36 stk. 2

Spørgsmål til landsstyret om samfundets behov for og brug af familiebehandling og alkologer.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 152:

 

1.beh. 28/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om grønlands hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.

(Landsstyreformanden)

Pkt. 153:

 

1.beh. 11/11

2.beh. 11/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at forhandlingerne under 3. behandlingen til finanslov for 2005 skal foregå på baggrund af den af det samlede finansudvalgs tillægsbetænkning, underskrevet den 9. november 2004 af det samlede finansudvalg.

(Atassut, Demokraatit og Kattusseqatigiit)

 

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

Inatsisartut Suleriaasiannut §-imik allannillit innersuunneqarput. 

 

Ímmikkoortup normua:


Suliarinninniffiup ullua:

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 1:

Sul. 17/9

Sul. 21/9

Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 2:

Sul. 21/9

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:

Sul. 23/9

2005-mi Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:

 

Sul. 17/9

Sul. 11/11

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:

 

Sul. 17/9

Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 6:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Suleqatigiiffimmik nukissiuuteqarnermut tunngasuni misilittakkanik il.il. nunat paarlaasseqatigiittarfigisinnaasaannik pilersitsinissamik savalimmiuni naalakkersuisut, kalaallit nunaanni naalakkersuisut islandimilu naalakkersuisut kaammattorneqarnissaannik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 7:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Den europæiske unionimut tunngatillugu aalisarnikkut apeqqutit pillugit nunat avannarliit suleqatigiinnerisa patajaallisaavigineqarnissaanik siunertaqartumik suliniuteqarnissamik savalimmiuni naalakkersuisut, kalaallit nunaanni naalakkersuisut islandimilu naalakkersuisut kaammattorneqarnissaannik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 8:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Atlantikup avannaa ilisimatusarnermi aallaavigalugu silaannaap allanngoriartorneranik ilisimatusarnerup tunaartaqarluartumik patajaallisaavigineqarnissaa siunertaralugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissaq pillugu nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 9:

Sul. 20/10

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2003-mut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 10: Imaqanngilaq

Imm. 11:

 

Aappass. 9/11

§32

2003-mi landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuersissutigineqarnissaat pillugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut  Naalakkersuisoq)

Imm. 12:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalineq pissutigalugu pensionisiallit ilaasa siusinaartumillu pensionisiallit ilaasa saniatigut isertitaqarsinnaanerminni saniatigut isertittagaat apeqqutaatikkunnaarlugit utoqqalineq pissutigalugu pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pisortanit allanngorartinnagit tunniunneqartalernissaat anguniarlugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaata nr. 9-p, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

Imm. 13: Tunuartinneqarpoq
Imm. 14: Imaqanngilaq

Imm. 15:

 

Sul. 8/11

§35

Suliffeqarnerup aammalu ilinniagaqarsimanerup pikkorissarsimanerullu imminut akilersinnaasuusariaqarnerat tassungalu tunngatillugu isumaginninnikkut ikiorsiissutit pisariaqartitsineq tunngavigalugu tunniunneqartarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 16:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalinersiaqarsinnaanerup siusinaartumillu pensionisiaqarsinnaanerup isertitat angissusiinik aallaaveqartinneqarunnaarnissaannik Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 17:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Pisortanit utoqqalinersiutinik, taakkununngalu ilanngullugit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutinik tigusartagallit atugarisaasa naalagaaffeqatigiinnermi assigiissaariffigineqarnissaat pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 18:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Katissimasap inooqatigisalluunniit isertitai apeqqutaatinnagit pisortanit pensioninik pisinnaatitaasut tamarmik tamakkiisumik pisinnaatitaalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 19:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 20: Tunuartinneqarpoq
Imm. 21: Tunuartinneqarpoq

Imm. 22.

 

Siull. 22/9

Aappass. UPA 2005

Pingajuss. UPA 2005

§28

Inatsisartut Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranut inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm. 23:

 

Siull. 29/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 8/11

§28

Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm. 24:

 

Siull. 30/9

Aappass. 28/10

Pingajuss. 11/11

§28

2005-mut inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 25:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 28/10

§28

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersusoq)

Imm. 26:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 10/11

§28

qamutit motoorillit akileraarutaat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersusoq)

Imm. 27:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 8/11

§28

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqusutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 28:

 

Siull. 23/9

Aappass. 22/10

Pingajuss. 10/11

§28

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 29:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 8/11

§28

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 30:

 

Siull.22/9

Aappass. 22/10

§32

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit inatsisartut inatsisissaannut siunnersuusiortussamik suleqatigiissitaliamik pilersitsinissaq aammalu suleqatigiissitaliamut suliassarititat akuerineqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Imm. 31:

 

Siull. 24/9

Aappass. 8/11

Pingajuss. 10/11

§28

Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik inatsisartut peqqussutaannut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 32:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit inatsisartut peqqussutaannut siunnersuut.

(Ilaqutaarinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 33:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

Pingajuss. 8/11

§28

Allakkerineq pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 34: Imaqanngilaq

Imm. 35:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Inuussutissarsiummik ingerlataqartunik nalunaarsiuffik pillugu inatsisartut inatsissaat allanngortinneqarnera pillugu inatsisartut inatsisissaat siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 36:

 

Siull. 28/10

Aappass. 8/11

Pingajuss. 10/11

§28

KNI A/S pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Namminersornermut, Inatsisinik Atortitsinermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Imm. 37:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Inuussutissarsiutit siuarsarnissaat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinnissanut pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 38:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

Pingajuss. 10/11

§28

Radiukkut TV-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 39:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 26/10

§28

Ilinniagaqarnersiutit pillugit inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 40: Imaqanngilaq

Imm. 41:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 8/11

§28

Ilinniagaqarnersianit akiitsut taarsersornissaannut tapiissutit pillugit inatsisartut inatsisaata allannguutissaa pillugu inatsisartut inatsisisaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 42:

 

Sul. 29/9

§34

Aaqqissuussaanermut isumalioqatigiissitat sulinerat pillugu nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 43:

 

Siull. 5/10

Aappass. 8/11

§32

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip, umiarsuarni inuttat pillugit inatsisip, inuit imaanut aqqartartut suliaat aqqartartutullu atortut il. il. pillugit inatsisip inatsisillu allat assigiinngitsut allannguutaannik kiisalu umiarsuarnik uuttortaasarneq pillugu inatsisip atorunnaarsitaanissaanik inatsisip nr. 1173, 19. december 2003-imeersup ilaasa kalaallit nunaanni atortuulersinneqarnissaannik kunngip peqqussutissaatut siunnersuummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 44:

 

Siull. 5/10

Aappass. 10/11

§32

Nunani tamalaani misissuisarnermik inuillu pisinnaatitaaffii pillugit danskit qitiusumik ingerlatsiviata (dansk center for internationale studier og menneskerettigheder) kalaallit nunaannut atortuulersinneqarsinnaanera pillugu namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaateqarnissaanni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 45:

 

Sul. 5/10

§34

Nunat avannarlernut tunngasut pillugit nassuiaat.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 46:

 

Siull. 5/10

Aappass. 8/11

§32

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip aamma umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaannik inatsimmi nr. 1231, december 2003-imeersumi § 1-ip kalaallit nunaanni atortuulersinneqarnissaanik kunngip peqqussutissaatut siunnersuummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 47: Imaqanngilaq
Imm. 48: Imaqanngilaq
Imm. 49: Imaqanngilaq
Imm. 50: Imaqanngilaq

Imm. 51:

 

Sul. 22/10

§34

Aalisarnerup aaqqissuussaaneranik naalakkersuisut politikkiat pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu naalakkersuisoq)

Imm. 52:

 

Siull. 15/10

Aappass. 8/11

§32

Isumaginninnikkut isumannaallisaaneq pillugu nunat avannarliit isumaqatigiissutaata naalakkersuisunit akuersarneqarnissaanik peqqusinissamik inatsisartut aalajangigassaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 53:

 

Siull. 24/9

Aappass. 14/10

§32

"Kalaallit nunaanni peqqinnissamik isumaginnittoqarfik pillugu inatsisip allanngortinneranik inatsimmut siunnersuut (peqqinnissaqarfik pillugu inatsisilianik unioqqutitsinermi pineqaatissiisarnerit)" pillugu namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataannut aalajangiivigisassatut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Imm. 54:

 

Sul. 19/10

§34

Angallanneq pillugu ingerlatsinermik nassuiaat 2004.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 55: Tunuartinneqarpoq

Imm. 56:

 

Siull. 26/10

Aappass. 8/11

§32

Aningaasarsiornermik ingerlatsiviit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 57: Imaqanngilaq
Imm. 58: Imaqanngilaq

Imm. 59:

 

Siull. 7/10

Aappass. 8/11

§32

Aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut aningaasaateqarfik pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiffigiisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 60:

 

Sul. 8/11

§34

Inuussutissat pillugit naalakkersuinikkut nassuiaat 2004.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 61:

 

Sul. UPA 2005

§35

Apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut: ´Kalaallit immikkut erfalasuat pillugu inatsit nr. 222, 6. juni 1985-imeersoq, § 3, imm. 2-mi allassimasoq, danmarkimit imaalillugu allanngortinneqartariaqannginnersoq; inuinnaat nunami kalaallit erfalasuat kisiat atorsinnaavaat.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Isak Davdisen, Siumut)

Imm. 62:

 

Sul. 15/10

§35

Namminersornerullutik oqartussat allaffissuanni suliffiutaannilu allani kalaalinngorsaaneq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Isak Davdisen & Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 63:

 

Sul. 13/10

§35

Naggueqatitta nunarsuup issittortaaniittut ulluinnarni inuuniarnikkut kulturikkullu suleqatiginerulernissaat anguniarlugu aningaasaateqarfimmik pilersitsinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 64:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: sumiiffimmiit sumiiffimmut piniagassat nikerarnerat eqqarsaatigalugu siunissami pisassiisarneq pillugu suliassaqarfiup kommuninut tunniunneqarnissaa naalakkersuisut eqqarsaatersuutigisimanerlugu?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 65:

 

Siull. 23/9

Aappass. UPA 2005

§32

Pisiniarfiit ammasarfiisa malittarisassiuunneqarnissaannik inatsisissamik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Dorsi Jakobsen, Siumut)

Imm. 66:

 

Siull. 12/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatsinni meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisunik atorfinitsitsinermi pineqaatissinneqarsimanermik nalunaarsuutip nuutinneqarneranik takutitsisoqartalernissaata piumasaqaatigineqartalernissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 67:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Danmarkimi kalaallit taakkulu meerartaasa kalaallit oqaasiinik oqaasersianik atuartitsinermut atatillugu atuartinneqartarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 68:

 

Siull. 23/9

Aappass. 10/11

§32

Kalaallit nunaanni timersoqatigiit kattuffiata team grønlandillu namminneerlutik pulje a-mi tapiissutinik agguaasarnerattulli, sorlaap tipsudvalgia nammineerluni pulje b-mi tapiissutinik agguaasinnaalersillugu inatsisartut inatsisaata nr. 13-ip, 11. november 2000-imeersup,tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarnerup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 69:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

§32

Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortanik minnerpaamik marlunnik illut sulliviit siulersuisuini qinigaasoqarsimanissaa qulakkeerniarlugu inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi, 16. november 1984- imeersumi nunaqarfinni illut sulliviit (servicehuse) pillugit inatsimmi § 5-ip allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 70: Tunuartinneqarpoq

Imm. 71:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Kalaallit Nunaanni phthalateqarnera pillugu maleruagassaqalernissaanut naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 72:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni aatsitassarsiornermi nunaqavissunik ilinniartitaaneq qanoq annertutigisumik ingerlanneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 73: Tunuartinneqarpoq

Imm. 74:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Inuit tamarmik ornittagaanni atoqatigiinnermik imalinnik atuagassiat meeqqat takusinnaasaannit ingalatsillugit inissiisarnissamik naalakkersuisut inatsisinik naleqqussaaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Dorsi Jakobsen, Siumut)

Imm. 75:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Kangaatsiap oqaluffiata maanna aserfallalluinnarsimasup nutarterneqarnissaanik aamma allineqarnissaanik, piaartumillu tulleriaarinerni sallinngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 76:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kangaatsiap illoqarfittut isigineqalersinnissaa naalakkersuisut qanoq qularnaarniarpaat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 77:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatta imminut napatinnerusumik pilersornerusumillu aningaasaqarnikkut ineriartornera siuarsarniarlugu nunatsinnilu mingutsitsinerup annikillisarnissaa eqqarsaatigalugu nunatsinni seqernup anorillu nukiinik atuilersinnaanermut atatillugu nukissiorfinnik, suliniutinik ineriartortitsinissarlu siunertaralugu misileraanernik piviusunik aallartitsinissartik naalakkersuisut eqqarsaatersuutigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 78:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

§32

Nammineq piumassutsimik suliniaqatigiiffinnut nunatsinniittunut aningaasatigut tapersiissutit akileraarutitigut ilanngaatigineqarsinnaanerat atuutilersinniarlugu 2005-imi upernaakkut inatsisartut ataatsimiinneranni akissarsiat akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut siunnersuummik naalakkersuisut saqqummiusseqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 79:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: illoqarfiit allat assigalugit upernaviup nunaqarfiinut nunaqarfiinillu imaatigut attaveqaatinik pilersitsinissamik pilersaaruteqartoqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 80:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kangaatsiap illoqarfiani ataavartumik politeeqalersinnaaneranik politeeqarfeqalersinnaaneranillu pilersaaruteqartoqarnersoq naallakkersuisut ilisimasaqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 81:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunatsinni kommunefogedit aningaasarsiaat qaquguuna sulinermut naleqquttumik aaqqinneqarnissaat sulissutigineqarniartoq?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 82:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Angallammik pisinermut atatillugu angallammut akuersissutigineqartutut amerlassusilinnik puttaqutinik atisartakkanik peqartoqarnissaanik aammalu umiatsiaaqqani angallatinilu sunngiffimmi atorneqartartuni puttaqutinik atisartakkanik atuinissamut pisussaaffeqalernissamik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 83:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: pisortat suliariumannittussarsiuussisarnerannut atatillugu kalaallit suliffeqarfiutaasa, kiisalu kalaallit sulisartut sapinngisamik annertunerpaamik atorneqarsinnaanerat qulakkeerneqaqqullugu suliariumannittussarsiuussisarneq il.il. pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 3, 6. april 1992-meersoq iluarsineqartariaqartutut naalakkersuisut nalilerpaat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 84:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut ilinniartunut atugassarititaasut pitsaanerulersinniarlugit qanoq iliuuseqalersaarpat, ilinniagaqarnersiutinullu (sungiusarluni sulinermi tapiissutit) peqqussutip 1. januar 2004-mi allanngortinneqarnerata aalajangersimasumik kingunerisai aaqqiviginiarlugit sunik suliniuteqartoqarsimava?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 85:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Pisortanit soraarnerussutisiallit saniatiguunik isertitaqartarneranni ajornartorsiutit pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 86:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni aalisartunut piniartunullu atugassarititaasut pillugit EU-mut nunanullu allanut paasititsiniaanissamik siusinnerusukkut arlaleriarluta peqqussutigisarsimasavut naalakkersuisunillu isumaqatigalugit oqaaseqarfigineqartarsimasut naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarsimanersut matumuuna apeqqutigaara.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 87:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Sungiusarluni suliffissat pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 88:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni inuusuttunut klubini pisortat ilaatigut ukiorpassuarni aalajaallutik inuusuttunik sullissilluartut sulisullu soraarnerussutisiassaqartinneqarsinnaanerannut periarfissat qanoq ittuuppat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 89:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Ilulissani kommunalbestyrelsi aningaasaliisinnaasullu nunanit allaneersut ajornanngippat peqatigalugit ilulissat timmisartunut suluusalinnut mittarfiata 1199 meterinngorlugu tallineqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 90:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: aalisarnermi piniutaarsiutit pillugit immap naqqata salinneqarnissaanut naalakkersuisut qanoq ittunik periarfissarsiuussisimappat, assersuutigalugulu saattuarniarnermut atatillugu sineriak tamakkerlugu immap naqqani aalisarnermi piniutaarsiutit qallorneqarnissaat eqqarsaatigineqarpa?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 91:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: namminersortut suliffeqarfiutaanni sulisut namminermut tunngatillugu paasissutissanik paasitinneqarsinnaatitaanerannut inatsisit atuuttut qanoq annertutigisumik periarfissiippat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 92:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Qilalukkanik qaqortanik qernertanillu 2004-2005-imut pisassiissutit aalajangersaavigineqarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 93:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: uumasunik illersuineq pillugu inatsisip december 2003-mi akuersissutigineqarneratigut, tassungalu ilanngullugit kalaallit nunaata danmarkillu iwc-mut pisussaaffiisigut kiisalu kalaallit nunaata nammco-mut ilaasortaaneratigut qoorortuut atorlugit tikaagullinniartarneq naalakkersuisunit killiliiviginiarneqarpa inerteqqutiginiarneqarpaluunniit?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 94:

 

Siull. 13/10

Aappass. 27/10

§32

Inunnut 18-inik ukioqalersimanngitsunut ikittaatit gas-siinik nioqquteqarnerup inerteqqutaalersinneqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 95:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Meeqqanik inuusuttunillu pinngitsaaliissummik arsaarinninnermut atatillugu inissiivissaqarnerup qulakkeerneqarnissaata nunatsinni inatsiseqarnermut ilanngunneqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 96: Tunuartinneqarpoq

Imm. 97:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Ikittaatit gassitaannik, liimminik allanillu atornerluinermi ulorianaatinik inuusuttut ilisimaqaqqalaarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 98:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: angutit arnallu inuiattut atisaasa suliarineqartarnerat pillugu ilisimasat kulturikkullu kingornussatta tammatsaalineqarnissaat naalakkersuisut suliniutiginiarlugu eqqarsaatersuutigisimanerpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 99:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: boligstøtte aqqutigalugu illuutillit aningaasatigut atugarisaannik naalakkersuisut qaqugu oqilisaalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 100:

Tunuartinneqarpoq

Imm. 101:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: nunaqarfimmi kulusummi timersortarfeeqqamik pilersitsinissamut naalakkersuisut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsilersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 102:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

§32

Soraarnerussutisiaqarnermi akileraartarnikkut maleruagassani maannakkut atuuttuni, akissarsiat akileraaruserneqartarnerannut inatsisip § 17-anik, 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nunatsinni soraarnerussutisiaqarfinni aningaaserivinnilu soraarnerussutisiassanik inuttut nammineerluni pilersitanik, taamatullu soraarnerussutisiatut pisassanik pilersitsisinnaaneq ajornarunnaarsillugu naalakkersuisut allanngortitseqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 103:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatta imartaani imaatigut angallannerup isumannaatsuunerata pitsaanerulersinneqarnissaa, taamaalillunilu imaani ajunaartarnerit pinaveersimatinneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut siunnerfilimmik suliniaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 104:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq minnerpaamik qaammatinik arfinilinnik, angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat minnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqalersillugit 1. januar 2006 atuutilersumik sivitsorlugit, erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerit angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat pillugu inatsimmik pitsanngorsaaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 105: Tunuartinneqarpoq

Imm. 106:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Oqaluffiit ulluinnarni ullaakkumiit ualeq ilanngullugu nakkutigineqartumik ammatinneqartalersinnaanissaat periarfissaqarnersoq pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 107:

 

Sul. 22/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: raajarniartarnermi piffissamik killiligaanngitsumik akuersissutinik atorunnaarsitsiniarnermik ilimasaarinermi ajornartorsiutaasinnaasut pillugit inatsisartut immikkoortunik nr. 48-imik, 90-mik 98-imillu suliaqarnerannut atatillugu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalerlugu uka 2003-mi naalakkersuisut ataatsimiititaliorniarlutik inatsisartunut neriorsuutigisaasa sulinera sumut killippa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 108:

 

Sul. 14/10

§36 imm. 2

Raajanut akitsuummut akiliutigineqartut ulloq manna tikillugu annertussusaat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 109:

 

Sul. 13/10

§35

Aqqusinerni erngunneq imigassamillu atornerluinerup innuttanut pitsaanngitsumik kingunerisartagai sakkortuumik aalajangersimasumillu iliuuseqarfigisinnaajumallugit kalaallit nunaanni imigassaq pillugu politikkimik qanoq ingerlataqarsinnaanerput pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuserisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Palle Christiansen & Astrid Fleischer Rex, Demokraatit) 

Imm. 110:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: inuusuttut nunamik imaanillu nakkutilliinikkut suliassanik, kusassaanernik, saliinernik, aammalu aqqusinniornernik assigisaannilluunniit ingerlatsisarnissamik neqeroorfigineqarnissaannik naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 111:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 11. november 2000-imeersup, sulinngiffeqartarnerup sapaatit akunnerinik arlalinnik sivitsuiffigineqarnissaa, tassungalu ilanngullugu arnat marlulisut sivitsuiffigineqarnissaat anguniarlugu allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 112:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Nuummi aammalu ilulissani mittarfiit tallineqarnissaasa 2005-imut aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaat pillugu nalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Dorph, Siumut)

Imm. 113:

 

Sul. 22/10

§35

Nunatsinni sinerissap qanittuani siunissami qaleralinniarnermi ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 114:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: sunngiffimmi atuartitsinermi atuaqatigiinnik aallartitsinissamut atuartut ikinnerpaaffeqarnissaannut piumasaqaammut tunngatillugu naalakkersuisut qanoq isumaliutersuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 115:

 

Siull. 6/10

Aappass. 22/10

§32

Illoqarfinni nunaqarfinnilu sikusartuniittuni naatitanik nioqqutissanillu immunnik akulinnik nioqquteqartarnermi akit aalajangersimasut atuutilersinneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut .

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 116:

 

Siull. 12/10

Aappass. 10/11

§32

Illoqarfinni isorliunerusuni aqqusernit iluarsaanneqarnissaasa isumagineqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 117:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Kalaallit Nunaani ilinniarfinnik assigiinngitsunik pilersitsiniarnerit killiffiat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 118:

 

Sul. 9/11

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: illoqarfinnut anginernut annertunerusumik nussulernissaq pissagaluarpat assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnissaata oqallisigineqareernissaa aalajangiivigineqarnissaalu sioqqullugit inissianut meeqqanillu paaqqinninnermik aaqqissuussinernut utaqqisutut allatsissimasut ikilisinneqarnissaat taamatullu attaveqaqatigiinnermut tunngatillugu allatigut aningaasaliinernik suliniutinillu siumut isigisunik aallartitsisoqarsimava?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 119:

 

Siull. 6/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatsinni sukkornermik nappaateqarnerup pinaveersaartinneqarnissaanut katsorsarneqartarnissaanullu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 120:

 

Sul. UPA 2005

§32

Efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 121:

 

Siull. UPA 2005

Aappass. UPA 2005

§32

Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut angajoqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup kalaallit nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat anguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersarneqarsiinnaaqqullugit danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 122:

 

Siull. 5/10

Aappass. 10/11

§32

Ulloq 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nammineq akiliuteqarlutik imigassanik ajornartorsiortutut katsorsartittut katsorsartinnerminnut atatillugu nammineerlutik aningaasartuutaat akileraarutaasussanit ilanngaatigineqarsinnaalersillugit periarfissamik pilersitsisoqarnissaa pillugu akissarsiat akileraaruserneqartarat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Kalistat Lund, Siumut)

Imm. 123:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat atuarfianni meeqqat atuartut atuarsinnaanermikkut allassinnaanermikkullu ajornartorsiutillit ikiorneqarsinnaanerannut periarfissat suuppat? pineqartumi naalakkersuisut sunik suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 124:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: meeqqat atuarfianni meeqqat piginnaasamikkut sukkasuumik siuariartortut ilikkagaqarnerulernissaat siunertaralugu immikkut neqeroorfigineqarsinnaanerat naalakkersuisunit eqqarsaatersuutigineqarsimava?

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 125:

 

Sul. 12/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Umimmannik qaqugu nuussuarmut nuussisoqarsinnaanersoq Naalakkersuisut ilisimatitsissutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Dorph, Siumut)

Imm. 126:

 

Sul. FM 2005

§32

Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 127:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: qeqertarsuarni artisk stationip nunatsinnilu sulliviit assigisaasalu akornanni suleqatigiittoqarnissaa pilersissallugu periarfissaqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 128:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Sulisartut tamarmik ukiumut ulluni 25-ni sulinngiffeqartalernissaat qulakkeerneqaqqullugu, tassungalu ilanngullugu § 4 immikkut pillugu sulinngiffeqarnissamut katersat sulinngiffeqarnerillu ullunut naatsorsorneqartalersillugit feriarneq pillugu inatsimmik atuuttumik nalilersuinissamik iluarsiinissamillu ingerlatseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 129:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: puisit amiinik tunisisarnermut atatillugu Kalaallit Nunaata ammerivianut KNAPK-mullu isumaqatigiissutit naalakkersuisut iluarsiivigissamaarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 130:

 

Siull. 22/10

Aappass. 9/11

§32

Aalisarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 14 nr. 4 naapertorlugu pisarineqarsinnaasut qummut killilernagit piffissamut killeqanngitsumut akuersissutit ulloq 1. januar 2010-mit piffissamut killilerlugit atuutilersitsinissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 131:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: issittup uumasuisa kujasinnerusumi uumasuusivissuarni assigiinngitsuniittut atugarisaasa akuersaarnarnerusunngortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 132:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta, Danmarkip USA-llu akornanni igalikumi 6. august 2004 isumaqatigiissuteqartoqarnerata kingorna nunatsinni avatangiisit USA-p sakkutooqarfeqarsimanerata kinguneranik mingutsinneqarsimasut salinneqarnissaat qulakkeerumallugu naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq, Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 133:

 

Sul. 15/10

§36 imm. 2

Kalaallit Nunaannut nuunnermi danskit soraarnerussutisiaasa isumaginninnikkullu allatigut pisartakkat nuunneqartarnerat pillugu naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 134:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: BSU aqqutigalugu illuutillit nammineerlunilu illuliani akilersuutaasut aammalu akiitsorineqartut isumakkeerivigineqarsinnaaneri periarfissinniarlugit inoqutigiinnut isertitatigut killigititaq naalakkersuisut 128.000 kr.-imit 180.000 kr.-imut qaffalersaarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 135:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Utoqqaat utoqqaat illuini najugaqarnerminnut akiliutigisartagaannik oqilisaavigineqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 136:

 

Siull. 13/10

Aappass. 27/10

§32

Tartuluttut nunatsinni katsorsarneqarsinnaanissaat siunertaralugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 137:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Angajoqqaat qitornaminnik atualersoortussat piareersarneqartarnissaannik aalajangersagaqalersinnaaqqullugu meeqqat atuarfiat pillugu inatsisartut peqqussutaata nr. 8, 21. maj 2002-meersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 138:

 

Siull. 12/10

Aappass. 27/10

§32

Tuttut umimmaallu nunaminertanit amerlavallaarfigisaannit nunaminertanut allanut nuunneqarsinnaanerat siunertaralugu 2006-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi ukiunilu missingersuusiorfiusuni 2007-imiit 2009-mut aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 139:

 

Sul. 23/9

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: kalaallit nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu inatsisartut inatsisaat allanngortissallugu naalakkersuisut pilersaaruteqarpat? taamaassimassappat allannguutissatut siunnersuutit suut inatsisartut naatsorsuutigisinnaavaat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 140:

 

Sul. 1/10

§36 imm. 2

Naalakkersuisunut apeqqut: angutaasernikkut pinerluffigitissimasut ikiorserneqarnissaasa illersorneqarnissaasalu periarfissarissaarnerulernissaa naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 141:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Mikinerusunik umiatsiaatillit aquuteralalertakkanillu umiatsiaaraatillit pisaarniartullu siunissami

  • attaveqarnissamut atortorissaarutinik peqartussanngorlugit,
  • angalanermi attaveqarnissamut atortorissaarutinik nassataqartuaannartussanngorlugit,
  • ajutuulernermi kalerrisaarutinik qummoroortartunik peqartussanngorlugit nassartu-aannartussanngorlugillu, aammalu
  • umiatsiami iputeqartuaannartuaannartussanngorlugit

pisussaaffeqalersinneqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 142:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§35

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 143:

 

Sul. 12/10

§35

Kalaallit inuiaqatigiit ilinniartitaanerisa pitsaassutsikkut amerlassutsikkullu pitsanngortinneqarnissaanik apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Astrid Fleischer Rex & Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 144:

Tunuartinneqarpoq

Imm. 145: Tunuartinneqarpoq

Imm. 146:

 

Sul. UPA 2005

§35

Nunatsinni tusagassiornikkut pissuserinnissamik ileqqorinnissamillu ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 147:

 

Sul. 19/10

§35

Qinersisarnermut inatsisip allanngortinneqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 148:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Narsami qarmaasunut ilinniarnermik pilersitsiniaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 149:

 

Siull. 20/10

Aappass. 10/11

§32

Angallannikkut ingerlatseqatigiiffimmik nutaamik pilersitsinissamik 2003-mi kaammattuummik, 2003-mut aningaasanut inatsimmik suliaqarnermut atatillugu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit saqqummiussap piviusunngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 150:

 

Siull. 22/10

Aappass. 9/11

§32

Aalisarnermut siunnersuisoqatigiit aamma piniarnermut siunnersuisoqatigiit atorunnaarsillugit kattuffiit allakkatigut tusarniaavigineqartalernissaat eqqunneqarsinnaaqqullugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit inatsisartut inatsisaata aamma aalisarneq pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 151:

 

Sul. 20/10

§36 imm. 2

Ilaqutariinnik katsorsaanissamik alkologinillu inuiaqatigiit atorfissaqartitaat pisariaqartitaallu pillugit naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 152:

 

Siull. 28/10

Aappass. 10/11

§32

Kalaallit Naalakkersuisuisa naalagaaffiit akornanni inatsisitigut pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu pillugit isumaqatigiissuteqartarnissaat pillugu inatsissatut siunnersuummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaannut inatsisartunut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 153:

 

Siull. 11/11

Aappass. 11/11

§32

2005-imi inatsisartut aningaasanut inatsisissaata pingajussaaneerlugu suliarineqarnerani inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaata ataatsimoortup isumaqatigiilluni ilassutitut isumaliutissiissutaa ulloq 9. november 2004 atsiorneqarsimasoq tunngavigalugu isumaqatigiinniarnerit ingerlanneqassasut pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut, Demokraatit aamma Kattusseqatigiit)