Samling

20120913 09:26:24
Dagsordenspunkter og behandlingsdato 2005

Titler på dagsordenspunkter til EM 2005


   Ajourført: 31/8-2005Punktnummer:


Behanlingsdato:


Resultat:

 

Forslagstitel:

 

Pkt. 1:

Beh. 23/9

Beh. 26/9

mødets åbning.

 

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 2:

Beh. 26/9

Redegørelse for dagsordenen. (VED ÆNDRINGER)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 3:

Beh. 23/9

Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2006.

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 4:


Beh. 23/9

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer.

(Lukket møde)

(Landstingets Formandskab)

Pkt. 5:


Beh. 23/9

Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.

(Landstingets Aldersformand)

Pkt. 6:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 7


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til grønland.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 8

2. beh. 10/11

beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2004 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 9:


2. beh. 15/11

forslag til landstingsbeslutning om grønlands hjemmestyres udtalelse til betænkning om det grønlandske retsvæsen.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsområdet)

Pkt. 10:


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygerområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 11:


2. beh. 4/10

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at den grønlandske selskabsskat, som i en årrække har andraget 37% sænkes til 20%.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 12:


2. beh. 1/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for etablering af en regional lufthavn i qaqortoq.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Pkt. 13:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges, med tanke på mange hjemmehjælpere, som i dag arbejder med ældre, førtidspensionister og handicappede, og med den fremtidige tilgang af sådant personale, at der udarbejdes ordnede uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder, som skal give adgang til erhvervelse af et certifikat som bevis for gennemført uddannelse, samt løse løn- og arbejdsforholdene for de nævnte personaleområder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 14:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret som en del af den igangsatte reform for ændring af den gymnasiale uddannelse pålægges at sikre, at de grønlandsksprogede elever får tilbud om ekstraundervisning i dansk eller gradueret danskundervisning allerede fra skoleåret 2006-07.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 15:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges landsstyret gennem ydelse af tilskud at åbne mulighed for de ansøgere om efterskoleophold, som har fået afslag, således at flere kan opnå godkendelse til et efterskoleophold.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 16:


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at reglerne vedrørende påbud om brug af redningsveste bliver strammet op for alle, der færdes på vandet, og at det påbydes at medbringe flydedragter som sikkerhed ved ulykkestilfælde.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 17:

Udgår

Pkt. 18:


2. beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: som bekendt gør nogen af de ældre godt brug af deres pensionsordning mht. betaling af husleje, idet beløbet trækkes automatisk og denne fremgangsmåde værdsættes af disse. men hvorfor stiger regningen med 7 kr. hos a/s inissiaatileqatigiiffik ini, når denne ordning tages i brug?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 32

 

Formandskabet

Forslag til landstingsbeslutning om at Ungdomsparlamentet afholder årlige samlinger fremover.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 20:


2. beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke initiativer har landsstyret taget med henblik på snarest nøje at tilrettelægge og planlægge oprydningsarbejdet efter amerikanernes miljøforurening på forskellige steder i grønland og hvorledes bliver det sikret, at hjemmehørende virksomheder og arbejdskraft får størst muligt udbytte af oprydningsarbejdet?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 35


Landstinget

Forslag til forespørgselsdebat om hvile tiltag Landsstyret planlægger for at forbedre levevilkår og erhvervsmuligheder for fiskere og fangere.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 22


2. beh. 2/11:

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at igangsætte tiltag for at starte engelskundervisning tidligere i folkeskolen end det et tilfældet i dag.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 23:

1. beh. 18/10

2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem for rejsende unge (ungdomsrabat).

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 24:

1. beh. 18/10


2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at igangsætte arbejdet for at sikre, at pensionsordninger vedrørende ældre, handikappede og førtidspensionister for fremtiden bliver pristalsreguleret.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 25:


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte forslag til em2005 om at ændre landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, § 1, så sukkervarer under nr. 1 - nr. 2 og nr. 4 - nr. 6 i loven får en markant afgiftsforhøjelse.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 26:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret hæver tilskuddet til efterskolerne for årene 2008 og 2009.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 27:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvornår agter landsstyret at gøre det muligt for andelsboligejere at bruge deres indskud til garantistillelse for andre lån eller lignende?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 28:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: landsstyret har lovet landstingsmedlemmerne ved em 2004, at der vil komme en status over undersøgelserne vedr. forslag til barselsorloven. hvad er status og har landsstyret et forslag klar til en ny barselsorlov.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 29:


Beh. 9/11

forespørgselsdebat: at høre danmarks radio på nettet i grønland er en oplevelse, men hvad med at kunne høre grønlandske radioprogrammer i hele verden?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 30:


Beh. 8/11

forespørgselsdebat: hvordan kan vi i grønland, i øget grad blive økonomisk selvbårne? hvilke tiltag skal der til for, at gøre grønland fuldstændigt økonomisk selvbårent?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 31:


1. beh. 18/10


2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge en strategi for, hvorvidt og hvorledes trofæjagt på isbjørne kunne realiseres på en bæredygtig måde og med størst økonomisk indtægt til fangererhvervet/lokalsamfundet til følge.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 32:

2. beh. 7/10

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i grønland.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 33:

2. beh. 14/10

3. beh. 10/11

forslag til landstingslov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 34:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at lave uddannelsesprogram for rent grønlandsksprogede borgere.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 35:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres en basisuddannelse for kunst i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 36:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at der nedsættes et udvalg, der skal fremkomme med forslag om, hvilken grønlandsk litteratur eleverne i den gode skole skal have læst i grønlandskundervisningen, inden de afslutter deres skolegang.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 37:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende efter- og videreuddannelser.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 38:


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere og fangere får mulighed for at modtage takstmæssig hjælp i de perioder, hvor de ikke kan udøve deres erhverv på grund af vejrmæssig ustabilitet.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 39:


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre obligatorisk skolemadsordning i folkeskolen i hele grønland.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 40:


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landet igen inddeles i flere landstingsvalgkredse.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 41:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at stifte en fond med det formål, at fremme de unges udvikling.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 42:


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at lave planer for byggeri af mindre energiforsyningsanlæg baseret på vedvarende energi med det formål at udvikle bygdernes energiforsyning.

(Landstingsmedlem Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 43:


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for en opfølgning af ikke-registrerede unge arbejdsløse samt at sikre en måde, hvorved de kan komme videre.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 44:


Beh. 8/11

forslag til forespørgselsdebat om at begrænse importen og fremme erhvervsudviklingen i grønland ved at arbejde for etablering af en produktionsvirksomhed til fremstilling og mangfoldiggørelse af cd¿er produceret i grønland.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 45:


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for, at der på finansloven øremærkes midler evt. fra efteruddannelsespuljen til at finansiere psykodramauddannelsen.

(Landstingets Kultur & Uddannelsesudvaget: Landstingsmedlemmerne: Doris Jakobsen, Georg Olsen, Ole Thorlaifsen, Ellen Christoffersen, Astrid Fleischer Rex)

Pkt. 46:

1. beh. 30/9

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om landstinget og landsstyret.


(Landsstyreformanden)

Pkt. 47:

1. beh. 27/9

2. beh. 1/11

3. beh. 15/11

forslag til landstingsfinanslov for 2006.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 48:

1. beh. 4/10

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 49:

1. beh. 4/10

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 50:

1. beh. 4/10

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om det centrale register.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 51:

1. beh. 4/10

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til ændring af landstingslov om lotteriafgift.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 52:

1. beh. 4/10

2. beh. 4/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift.


(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 53:

Tom

Pkt. 54:

Tom

Pkt. 55

1. beh. 27/9

2. beh. 3/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af hjemmestyrets havneanlæg.


(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 56:

1. beh. 7/10

2. beh. 2/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om revalidering.

 

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 57:

1. beh. 7/10

2. beh. 2/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i grønland.


(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 58:

1. beh. 7/10

2. beh. 2/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsydelse.


(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 59:

1. beh. 30/9

2. beh. 1/11

3. beh. 14/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i grønland.


(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 60:

1. beh. 30/9

2. beh. 1/11

3. beh. 14/11

forslag til landstingslov om grønlandske genetiske ressourcer til kommerciel og forskningsmæssig anvendelse.


(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 61:

1. beh. 28/9

2. beh. 3/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler.


(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 62:


1. beh. 28/9

2. beh. 9/11

beslutningsforslag om grønland hjemmestyres udtalelse om ikraftsættelse for grønland af anordning om ikraftræden for grønland af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven).

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 63:

1. beh. 28/9

2. beh. 9/11

beslutningsforslag om grønlands hjemmestyres udtalelse om ikraftsættelse for grønland af anordning om ikrafttræden for grønland af lov om aktieselskaber.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 64:

1. beh. 28/9

2. beh. 9/11

beslutningsforslag om grønlands hjemmestyres udtalelse om ikraftsættelse for grønland af anordning om ikrafttræden for grønland af bogføringslov.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarkedsforhold)

Pkt. 65:

1. beh. 30/9

2. beh. 4/11

beslutningsforslag om landstingets udtalelse vedrørende udkast til ny anordning om ikrafttræden for grønland af lov om ophavsret.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 66:


1. beh. 30/9

2. beh. 4/11

forslag til landstingsbeslutning om, at hjemmestyrets tiltræder overenskomst om ændring af konventionen mellem danmark, finland, island, norge og sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres sprog i et andet nordisk land.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 67:

 

1. beh. 27/9

2. beh. 1/11

forslag til landstingsbeslutning om at bevilge 120 mio. kr. til at opføre en landingsbane i paamiut, herunder at yde en tillægsbevilling på 5 mio. kr. af denne projektsum i 2005 på hovedkonto 87.73.24 landingsbane i paamiut.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

Pkt. 68:

Beh. 5/10

nordisk redegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

Pkt. 69:

Tom

Pkt. 70:

1. beh. 28/9

2. beh. 3/11

3. beh. 9/11

forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio og tv-virksomhed.

 

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Pkt. 71:

Tom

Pkt. 72:

Tom

Pkt. 73:

Tom

Pkt. 74:

Tom

Pkt. 75:

Tom

Pkt. 76:

1. beh. 12/10

2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at huslejebetalinger for enlige uddannelsessøgende med børn indrettes efter de huslejebetalinger, der gælder for uddannelsessøgende familier.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 77:

Beh. 9/11

forslag til forespørgselsdebat vedrørende grønlands repræsentation ved fn.

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 78:


1. beh. 5/10

2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at medlemmer af menighedsrepræsentationerne i grønland opnår vederlag som folkevalgte.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 79:


1. beh. 12/10

2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for, at mindst den ene af forældrene eller forsørgerne til handicappede børn og unge får offentlig finansieret mulighed for at passe børnene på fuld tid med løn.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80:


Beh. 19/10

spørgsmål til landstyret: har børn, handicappede og ældre i grønland med henvisning til grundlovens bestemmelser og principper et krav på at blive behandlet på lige fod med tilsvarende grupper i danmark?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 81:


Beh. 19/10

spørgsmål til landstyret: hvad er landsstyrets planer for at bygge en ny kirke i nuussuaq, nuuk, og følger eller deltager landstyret i den komite, der arbejder for at bygge en ny kirke

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 82:


1. beh. 12/10


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret i samarbejde med kommunerne pålægges at gennemføre en oplysningskampagne mod alkohol- og narkotikamisbrug, og at landsstyret afsætter flere midler til misbrugsbekæmpelse end tilfældet er i dag.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 35

Landstinget

Forslag til forespørgselsdebat om den nuværende trafiksituation i Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 84:

 

1. beh. 14/10

2. beh. 10/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af færdselsreglerne, således at brug af sikkerhedssele bliver lovpligtigt i personbiler.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 85:


1. beh. 28/9

2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage et lovgivningsinitiativ, som sikrer lønmodtagerne adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af mindreårigt sygt barn de første tre dage, barnet er sygt samt anden tjenestefrihed ved barns sygdom.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 86:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: mener landsstyret, at loven og bekendtgørelsen om regulering af arbejdskraftstilgang virker efter hensigten, nemlig at sikre den grønlandske arbejdskraft førsteret til arbejde.


(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 87:


1. beh. 7/10


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at gennemføre en informationskampagne om gældende grønlandske erhvervsstøtteordninger og andre for grønland relevante erhvervsstøttemuligheder.


(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 88:

1. beh. 12/10

2. beh. 1/11

3. beh. 14/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

 

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 89:


Beh. 11/10

forespørgselsdebat: vi importerer varer i store mængder, som vi i princippet selv kan producere her i landet. hvordan ser mulighederne ud for importafgifter, således at vore produkter i landet kan beskyttes bedre?

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 90:

1. beh. 7/10

2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at oprette fire regionale vækstcentre.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 91:

1. beh. 27/9

2. beh. 7/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at omrokere 100 mio. kr. til vejprojektet mellem sisimiut og kangerlussuaq.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 92:

1. beh. 12/10

2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 93:

1. beh. 5/10

2. beh. 3/11

3. beh. 14/11

forslag til landstingslov om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.


(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 94:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret om opfølgende tiltag angående professionelle plejefamilier henvisende til landstingsforordning om hjælp til børn og unge §§ 18 og 21?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 95:


1. beh. 18/10

2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre § 20, stk. 3 i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension således, at der bør være samme regler for biindtægter uanset ægteskabelig status.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 96:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: har landsstyret fastsat en dato for temadag vedrørende indhentelse af oplysninger om et evt. psykiatrisk plejehjem.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 97:

1. beh. 27/9

2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at oprette en bygge- og anlægsstyrelse.

(Landstingsmedlem Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 98:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke forbedringer er der behov for inden for folkekirken, herunder: præstegældene, provstierne, hos biskop-embedet samt hos kiiip og de tilhørende administrative enheder?

(Landstingsmedlem Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 99:


Beh. 2/11

spørgsmål til landsstyret: landsstyret bedes oplyse om den agter at sikre mulighed for salg af bøger f.eks. gennem de eksisterende folkebiblioteker eller gennem andre særlige arrangementer?

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 101:


Beh. 2/11

spørgsmål til landsstyret: hvilke statistiske oplysninger har landsstyret planer om at der udarbejdes omkring baggrunden for befolkningens lægebesøg?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 102:


Beh. 18/10

forslag til forespørgselsdebat om at der bør formuleres børnepolitiske målsætninger.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 103:


1. beh. 12/10


2. beh. 14/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tilføre nye ressourcer til folkeskolen i form af normering af stillinger, som kan dække de behov, som den sociale del af videreudviklingen af fornyelsen af skolen kræver, således at lærerne bliver bedre rustet til at tage vare på socialt truede børn.

(Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 104:

 

1. beh. 14/10

2. beh. 10/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at få ændret valgbarhedsnævnets sammensætning samt arbejde.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 105:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke planer har landsstyret omkring udbygning af havnene i grønland?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 106:


Beh. 18/10

forslag til forespørgselsdebat om hvad det offentlige kan gøre for at minimere forældrenes omsorgsvigt af deres børn samt om hvad det offentlige kan gøre for at minimere tvangsfjernelser af børn fra forældrene.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 107:

1. beh. 5/10


2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at flere plejefamilier kan blive tilbudt kursusmuligheder samt uddannelsesmuligheder.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 108:


1. beh. 14/10


2. beh. 10/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 109:


1. beh. 5/10

2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 110:


1. beh. 30/9


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 111:


1. beh. 5/10

2. beh. 3/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for etablering af et råd for socialt udsatte i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 112:


1. beh. 28/9

2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver iværksat aktiveringsprogrammer for de arbejdsledige borgere i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 113:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke forbedringer eller konsekvenser vil der være for politiet i grønland i forbindelse med den nye politireform der er i gang med at blive implementeret i danmark?

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Pkt. 114:

1. beh. 04/10

2. beh. 1/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at fremskaffe midler til første etape af opførelsen af en kirke i nuussuaq (nuuk).

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Pkt. 115:


1. beh. 27/9

2. beh. 9/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2006, således at knr¿s udgifter til teknologiskifte bliver optaget på finansloven.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 116:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke initiativer påtænker landsstyret for at afhjælpe dysleksipatienternes problemer?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 117:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvor langt er man fremme med bestræbelserne på at fjerne pornografisk læsestof fra udstilling i børnehøjde på offentlige steder?

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 118:

Beh. 9/11

forslag til forespørgselsdebat om støtte til grønlandske musikeres udvikling.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 119:

Tom

Pkt. 120:


1. beh. 1/10

2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at introducere en advarselsmærkning af voldelige tv-og computerspil, som er uegnede for børn.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 121:


Beh. 2/11

spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret at yde midler til at forbedre vilkårene for tilgang til kost og madlavning i kollegierne for gu-elever og andre uddannelsessøgende, der bor på kollegierne?

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 122:


1. beh. 11/10


2. beh. 2/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for fremskaffelse af økonomiske tilskudsmuligheder til etablering af området ved maniitsoq, apussuit, således at stedet kan udvikles som turistattraktion og ikke mindst om et skisportscenter og endelig til opførelse af offentlig tilgængelige hytter i bunden af apussuit.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

§ 35


Landstinget

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tanker Landsstyret gør sig om hvorledes udviklingen inden for vandkraft i Grønland kan fremskyndes.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 124:


1. beh. 11/10


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at gennemføre en sænkning af skatten for de mennesker, som ved siden af deres faste arbejde ønsker at deltage i erhvervsfremmende initiativer.


(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 125:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvornår agter landsstyret at rette op for forholdene omkring anvendelse af dankort og gøre dem mere tidssvarende for de mennesker, der tanker deres både op undervejs på deres sejlads langs vore kyster?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 126:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret at foretage sig med henblik på at løse spørgsmålet omkring en passende aflønning af kommunefogederne?


(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 127:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: på hvilket stade befinder arbejdet med udstationering af en politibetjent i kangaatsiaq sig, og hvorledes planlægges en permanent ordning?

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 128:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvilke foranstaltninger påtænker landsstyret at iværksætte med henblik på udbedre situationen med hensyn til de manglende muligheder til fremstilling eller repation af redningsudstyr til både i diskobugten?


(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 129:

Beh. 9/11

forslag til forespørgselsdebat om sundhedsvæsenets fremtidige serviceniveau.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 130:


Beh. 2/11

spørgsmål til landsstyret: vil landsstyret foranledige en genvurdering af spørgsmålet om tilladelser til udskænkning af øl og stærke drikke samt overveje en landsdækkende opstramning af kriterierne for tilladelser til etablering af udskænkningssteder?

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 131:


1. beh. 14/10


2. beh. 10/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges af udnytte bestemmelsen i landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger, og udarbejde praksis for omddannelse af andelsboliger til ejerboliger.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Pkt. 132:


1. beh. 30/9


2. beh. 4/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov, som i udgangspunktet giver enhver i grønland med behov herfor ret til undervisning i sprogene grønlandsk, dansk og engelsk, samt i grønlandsk kultur- og samfundsforståelse.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Pkt. 133:

1. beh. 7/10

2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret træffer principbeslutning om omdannelse af nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Pkt. 134:


1. beh. 11/10


2. beh. 11/11

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre § 11, stk. 2, i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler, således at levnedsmidler som udelukkende er mærket på engelsk eller islandsk fremover ligestilles med levnedsmidler hvor mærkning udelukkende er på dansk eller på andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.

(Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Pkt. 135:


Beh. 8/11forslag til forespørgselsdebat om hjemmestyreejede virksomheders fortsatte store konkurrence mod mindre private virksomheder, fortsat skal være lige så stor i de kommende år, ligesom hvor langt man er nået med de store førnævnte virksomheders privatisering, skal jeg hermed fremsætte mit forespørgselsdebat til diskussion.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 136:


Beh. 2/11

spørgsmål til landsstyret: agter landsstyret  at undersøge hvorledes, de herskende vilkår for offentligt ansatte med frirejser og med bolig stillet til rådighed i forbindelse med ansættelse kan revideres, dette med henblik på at nedbringe det offentliges udgifter hertil?

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 137:


Beh. 27/9

forslag til forespørgselsdebat om at grønland skal have et klar finanspolitik.


(Landstingsmedlem Jens Napãtôk´, Siumut)

Pkt. 138:

Tom

Pkt. 139:


Beh. 7/10

forslag til forespørgselsdebat om udvikling i bygderne og yderdistrikterne og fordeling af offentlige midler til egnsudvikling set i lyset af ensprissystemets afskaffelse.


(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 140:


Beh. 18/10

forslag til forespørgselsdebat om udformningen af en børn ¿ og ungepolitik med udgangspunkt i forældres og samfundets ansvar, internationalt anerkendte rettigheder og samarbejdet mellem hjemmet og institutioner.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

§ 35


Landstinget

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke planer Landsstyret har for tilpasning og forbedringer, hvad angår vilkårene for fiskere og jollefiskere i det kystnære fiskeri vedrørende fartøjer, havnefaciliteter samt omkring værftsfaciliteter.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

§ 35


Landstinget

Forslag til forespørgselsdebat om hvilke planer og forberedelser Landsstyret har med hensyn til udvidelse af forberedelseskurserne (Piareersarfiit), samt hvilke tiltag man påtænker med hensyn til at involvere unge, som mangler uddannelses- og arbejdspladser, og endelig i hvilken grad de enkelte kommuner har frihed til at træffe deres egne beslutninger om hvilke kompetencegivende uddannelser, de ønsker at gennemføre.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 143:


Beh. 19/10

spørgsmål til landsstyret: hvad agter landsstyret for at gøre ansøgningsformen til støttetimer for handicappede lettere?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 144:


1. beh. 5/10

2. beh. 5/10

forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne i island, færøerne og grønland til at støtte oprettelsen og finansieringen af vestnordiske forfatterkurser.

(Delegationsformanden)

Pkt. 145:


1. beh. 5/10

2. beh. 5/10

forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i island, færøerne og grønland til at indlede et samarbejde om vestnorden som en region i verden, der går forrest i den globale kamp for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, miljøbeskyttelse og brug af miljørigtige energikilder.

(Delegationsformanden)

Pkt. 146:


1. beh. 5/10


2. beh. 5/10

forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen af hvalbestande i nordatlanten, herunder gennem tællinger at sikre en tilvejebringelse af reelt talmateriale over såvel fredede som kvoterede hvaler i nordatlanten.

(Delegationsformanden)

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

UKA 2005-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat


                                                                                                                                          Suliarineqarfia kingulleq: 31/8-2005Immikkoortup normua:


Suliarineqarnissaata ullua:


Inernera:


 

Siunnersuutip qulequtaa:

 

Imm. 1:


Sul. 23/9


Sul. 26/9

ataatsimiinnerup ammarneqarnera.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 2:


Sul. 26/9

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(ALLANNGUISOQARAANGAT)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 3:


Sul. 23/9

2006-mi Inatsisartut upernaakkut ataatsimiin-nissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 4:


Sul. 23/9

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfin-nullu ilaasortassanik sinniisussanillu qinersineq.

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Imm. 5:


Sul. 23/9

Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.

(Inatsisartut sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq)

Imm. 6:


Aappass. 3/11

efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik naalakkersuisut peqqune-qarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigi-sassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 7


Aappass. 3/11

atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut anga-joqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup kalaallit nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat anguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersar-neqarsiinnaaqqullugit danmarkimi efterskolimiin-nermut tapiissuteqartarneq pillugu namminer-sornerullutik oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsi-sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 8


Aappass. 10/11

2004-mi landskarsip naatsorsuutaasa il.il. akuer-sissutigineqarnissaat pillugit inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakker-suisoq)

Imm. 9:


Aappass. 15/11

kalaallit nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu isumaliutissiissummut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Namminersornermut, Aatsitassanut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm. 10:


Aappass. 2/11

inuit tamat ornittagaanni soorlu café-ni, neri-niartarfinni assigisaannilu immikkut pujortar-tarfeqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqar-nissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 11:


Aappass. 4/10

kalaallit nunaani ingerlatseqatigiiffiit sinneqar-toorutaasa akileraarusersorneqarnerata ukiuni kingullerni arlaqalersuni 37%-imik annertussu-seqartinneqartup 20%-imut appartinneqarnis-saanik naalakkersuisusut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)

Imm. 12:


Aappass. 1/11

nunap immikkoortuanut timmisartunut mittar-fimmik qaqortumi pilersitsinissaq naalakkersu-isunit sulissutigeneqaqqullugu inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Imm. 13:

                                                     


Aappass. 3/11

angerlarsimaffinni ikiortit amerlasuut utoqqarnut, siusinaarlutik suliunnaarnersiutisialinnut innar-luutilinnullu tapersersortinut ullumikkut maanna sulisinneqartunut, siunissamilu taamatut suliffeqa-lertussat eqqarsaatigalugit aaqqissuussamik pik-korissaanikkut ilinniaqqitsitaanikkullu ingerlatsiso-qalernissaanik, pikkorissarsimanerannik ilinniarsi-manerannilu uppernarsaatitalimmik allagartaqa-lertitsisumik takussutissartalimmik. taamalu ani-ngaasarsiaannut atorfeqartitaanerannillu pitsan-ngoriaataasumik kingunilimmik iliuuseqarfigine-qarnissaannik piaartumik angusaqarfiusumik naa-lakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 14:


Aappass. 3/11

ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitaaneq allanngortinniarlugu nutarterinerup maanna ingerlanneqartup ilaatut ilinniartut kalaallisuinnaq oqaasillit qallunaatut immikkut ittumik ilinniartinneqarnissamik imaluunniit piginnaasat naapertorlugit agguataarlugit qallunaatut ilinniartinneqarnissamik ukioq atuarfiusoq 2006-07 aallarnerfigalugu neqeroorfigineqarnissaannik qulakkeerinneqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 15:


Aappass. 3/11

efterskolernissamut amerlanerusut akuerineqar-sinnaaqqullugit efterskolernissamut qinnuteqar-simasunut itigartinneqarsimasunulli tapiissute-qarnermikkut naalakkersuisut periarfissanik ammaassinissamik peqquneqarnissaannik inatsi-sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 16:


Aappass. 2/11

imaatigut angalanermi puttaqutinik atuisus-saatitaanerup kikkunnut tamanut imaatigut anga-lasunut atugasanngortillugu sukateriffigine-qarnissaa, kiisalu attallaanik puttassisinnaasunik aammalu imaatigut angallannermi ajutuulernermi sillimmatitut nassarneqarsinnaasut tunngaviga-lugit inatsisip sukateriffigineqarnissaa piumasara-lugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit inatsi-sartut aalianiiffigisassaatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 17:

Peerpoq

Imm. 18: 

                                                     


Aappass. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: utoqqaat ilaasa ineqarnermut akiliuteqartarnermi utoqqalinersianiit ilanngaatsinni atortarpaat, taamatullu periuseqarneq aamma ilaatigut iluarineqarpoq, kisianni sooq a/s inissiaatileqatigiiffik ini-miit akiligassaq qaammammut 7,- kr-imik immikkoortortaqarfiit ilaanniit taamaalisoqartillugu ilaneqartarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 32


Siulittaasoqarfik

Inuusuttut Inatsisartuisa ukiut tamaasa ukiumut ataasiarlutik ataatsimiittalernissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 20:


Aappass. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: kalaallit nunatsinni amerikamiut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinit pilersaarusiorluakkamik suliarineqarnissaat pillugu naalakkersuisut suliniutinik sunik aallartitsisimappat maanilu sulliviit sulisorisallu saliinermi pissarsisinneqarnissaat annertunerpaamik qanoq qulakkeerneqassava.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 35


Inatsisartut


 

Aalisartut piniartullu inuuniarnikkut inuussutissarsiornikkullu atugaat pitsanngorsaaviginiarlugit iliuutsinik qanoq ittunik Naalakkersuisut pilersaaruteqarnersut pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 22


Aappass. 2/11:

tuluit oqaasiisa meeqqat atuarfianni piaarnerusumik ilinniartitsissutigineqartalernissaat pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 23:


Siull. 18/10


Aappass. 14/11

inuusuttut kikkuungaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaat (ungdoms-rabat) pillugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 24:


Siull. 18/10


Aappass. 14/11

utoqqaat, innarluutillit kiisalu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit tigusartangaasa naliginnaasumik akit qaffakkiartortarnerat malillugu qaffanneqartalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut suliniuteqarnissaamik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 25:

                            


Aappass. 11/11

nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit inatsisartut nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1 allanngortinneqassasoq, taamaalilluni sukkunik nioqqutissat suulluunniit nr. 1-p, nr. 2-p aamma nr. 4-p - nr. 6-p ataani inatsimmiittut malunnaateqarluartumik akitsuutaasa qaffaavigineqarnissaat pillugu naalakkersuisut upa 2005-imi siunnersuummik saqqumiussinissamik peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 26:


Aappass. 3/11

efterskolenut ukiuni 2008 aamma 2009-mi tapiissutinik naalakkersuisut qaffaanissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 27:


Sul. 19/10

naalakkersuisunut apeqquteqaat: piginneqatigiilluni inissianik piginnittut siumut akiliutaat allanik taarsigassarsinernut assigisaannullu qularnaveeqqutitut atorsinnaalernissaannik naalakkersuisut qaqugu periarfissiiniarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 28:


Sul. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut inatsisartunut ilaasortat uka 2004-mi neriorsorpaat erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermut siunnersuut pillugu misissuinerit sumut killissimanersut nalunaaruteqassallutik. sumut killittoqarpa aammalu erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermut naalakkersuisut siunnersuummik nutaamik piareersimasuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 29:


Sul. 9/11

oqallisissiaq: kalaallit nunaanni internetikkut danmarks radio tusarnaarlugu nuanneqaaq, qanorli radiokkut aallakaatitassiat kalaalisoortut nunarsuaq tamaat tusarnaartillugu?


(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 30:


Sul. 8/11

apeqquteqaat: qanoq ilisukkut kalaallit nunaanni aningaasaqarnikkut imminut napatinnerulersinnaavugut? suliniutit suut aqqutigalugit kalaallit nunaata tamakkiisumik aningaasaqarnikkut imminut napatilersinnaava?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 31:


Siull. 18/10


Aappass. 14/11

tammajuitsussatut nannunniartarnerup nungusaataanngitsumik piniarnermillu inuussutissarsiuteqartunut/najugaqarfinnut sapinngisamik annertunerpaamik isertitsissutaasumik qanoq pivisunngortinneqarsinnaanera pillugu periusissamik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuutigaara.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 32:


aappass. 7/10


Pingajuss. 9/11

sulisartunik kalaallit nunaannut tikisitsisarnerup aqunneqarnissaa pillugu inatsisartut inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 33:


Aappass. 14/10


Pingajuss. 10/11

inuinnaat partiinut tapiisarnerat politikkikkullu partiit naatsorsuutinik tamanut saqqummiussisarnerat pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 34:


Aappass. 3/11

innuttaasut kalaallisuinnaq oqaasillit ilinniartitaanissamut periarfissaannik aaqqissuussinissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 35:


Aappass. 3/11

eqqumiitsuliornermut tunngaviusumik nunatsinni ilinniarfiliortoqarnissaa pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 36:


Aappass. 3/11

atuarfitsialammi atuartut atuarnerminnik naammassinnitsigatik kalaallit atuakkiortut atuakkiaat sorliit atuarsimasariaqarneraat pillugu siunnersuusiortussanik ataatsimiititalioqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen)

Imm. 37:


Aappass. 3/11

inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuuteqarpunga, naalakkersuisut peqquneqassasut perorsaasut isumaginninnikkullu siunnersortit, periarfissinneqassasut atorfimminni qaffassinnaanissaq siunertaralugu ilinniaqqissinnaasarnissaminnut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 38:


Aappass. 11/11

silap allanngorarneranik pissuteqartumik umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu inuussutissarsiutiminnik ingerlatsisinnaanngiffimminni annertussusileriikkamik ikiorsiissutinik pissarsisarnissamut periarfissinneqarnissaat pillugu siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 39:


Aappass. 11/11

kalaallit nunaanni meeqqat atuarfinni tamani pinngitsoorani atuartut nerisinneqartarnissaat anguniarlugu suliniuteqaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 40:


Aappass. 2/11

inatsisartunut qinersisoqartarnerani qinersiviit amerlanerulersinneqaqqinnissaannik aalajangernissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 41:


Aappass. 3/11

inuusuttut ineriartornerannik siuarsaanissaq siunertaralugu aningaasaateqarfimmik pilersitseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 42:


Aappass. 11/11

nunaqarfinni nukissiuuteqarnerup ineriartortinneqarnissaa siunertaralugu nukissiorfeeqqanik nukinnik ataavartunik ingerlatilinnik sanaartornissamut pilersaarusioqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 43:


Aappass. 2/11

inuusuttuaqqat inuusuttullu pisortatigoortumik nalunaarsorneqaratik suliffeqanngitsut nakkutigineqalernissaat aammalu inuttut ingerlariaqqinnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 44:


Sul. 8/11

avataanit eqqussuinerup killilerneqarnissaa kalaallillu nunaanni inuussutissarsiutitigut ineriartorneq siuarsarumallugu nuuteeqqanik saqqummersitsinermi naqititerisarfimmik pilersitsisoqarsinnaanersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 45:


Aappass. 3/11

aningaasanut inatsimmit aningaasanik aalajangersimasunik aningaasaliissutinik soorlu ilinniartitaaqqinnermut aningaasaliissutininngaanniit psykodramamik ilinniartitaanerup aningaasaliiffigineqarnissaa sulissutugeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Ataatsimiititaliaat: Inatsisartunut ilaasortat Doris Jakobsen, Georg Olsen, Ole Thorlaifsen, Ellen Christoffersen, Astrid Fleischer Rex)

Imm. 46:

Siull. 30/9

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

inatsisartut naalakkersuisullu pillugit inatsisartut allannguutissaanut inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

Imm. 47:

Siull. 27/9

Aappass. 1/11

Pingajuss 15/11

2006-imut inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunngasunut Naalakkersuisoq)

Imm. 48:

                            

Siull. 4/10

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunnga-sunut Naalakkersuisoq)

Imm. 49:


Siull. 4/10

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

umiarsualivinnut umiarsuillu takornariaatit akiliuteqartarneq pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunnga-sunut Naalakkersuisoq)

Imm. 50:

Siull. 4/10

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

qitiusumik nalunaarsuiffik pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunnga-sunut Naalakkersuisoq)

Imm. 51:

 

Siull. 4/10

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

eqquiniaasitsinermi akitsuutit pillugit inatsisartut inatsisaata allannguutissatut inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunnga-sunut Naalakkersuisoq)

Imm. 52:

Siull. 4/10

Aappass. 4/11

Pingajuss. 9/11

suliffissaqartitsinermut tapiissutit pillugit inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunnga-sunut Naalakkersuisoq)

Imm. 53:

Imaqanngilaq 

Imm. 54:

Imaqanngilaq

Imm. 55

 

Siull. 27/9

Aappass. 3/11

Pingajuss. 9/11

namminersornerullutik oqartutssat umiarsuliveqarfiutaannik sanaartorneq, aserfallatsaaliuineq, ingerlatsineq il.il. pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 56:


Siull. 7/10

Aappass. 2/11

Pingajuss. 9/11

piginnaanngorsaaqqinnissamut ikiorsiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allan-nguuteqartinneqarnissaanik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 57:


Siull. 7/10

Aappass. 2/11

Pingajuss. 9/11

kalaallit nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 58:

Siull. 7/10

Aappass. 2/11

Pingajuss. 9/11

sulisitsisut akileeqataassuteqartarnissaannut inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 59:

                            

Siull. 30/9

Aappass. 1/11

Pingajuss 14/11

kalaallit nunaanni inuussutissarsiummik ingerlataqarneq pillugu inatsisartut inatsisaata allannguuteqartinneqarnissaanik inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 60:


Siull. 30/9

Aappass. 1/11

Pingajuss 14/11

kalaallit nunaanni uumassusillit niuerutigineqarsinnaanerannik ilisimatusarnermullu atorneqarsinnaanerannik inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 61:


Siull. 28/9

Aappass. 3/11

Pingajuss. 9/11

tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaasisarneq pillugu inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatu-sarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 62:


Siull. 28/9


Aappass. 9/11

suliffeqarfiit inuussutissarsiutinik ingerlataqartut ukiumoortumik naatsorsuutinik il.il. saqqummiuss isarnissaat pillugu inatsisip kalaallit nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussutip atortuulersinneqarnissaanut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaattut aalajangiiffigisassattut siunnersuut. (ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit inatsit)

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 63:


Siull. 28/9


Aappass. 9/11

aktiaatileqatigiiffiit pillugit inatsisip kalaallit nunaannut atuutsinneqalernissaa pillugu peqqussutip atortuulersinneqarnissaanut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaattut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 64:


Siull. 28/9


Aappass. 9/11

naatsorsuuserinermut inatsisip kalaallit nunaannut atuutilersinneqarneranik peqqussutip atortuulersinneqarnissaanut namminersornerullutik oqartussat oqaaseqaatissaattut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 65:


Siull. 30/9


Aappass. 4/11

piginneqqaartussaatitaanermut inatsisip kalaallit nunaannut atuutilersinneqarnissaanut peqqussutissamut nutaamut missingersuummut inatsisartut oqaaseqaatissaannut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatu-sarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 66:

                            


Siull. 30/9


Aappass. 4/11

nunani avannarlerni naalagaaffini innuttaasut nunami avannarlermi allamiitillutik nammineq oqaatsiminnik atuisinnaatitaanerat pillugu danmarkip, finlandip, islandip, norgep aamma sverigeep akornanni isumaqatigiissutip allanngortinneqarnera pillugu isumaqatigiissummut namminersornerullutik oqartussat akuersinissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatu-sarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 67:


Siull. 27/9


Aappass. 1/11

paamiuni mittarfiliornissamut 120 mio. kr.-inik aningaasaliisoqarnissaa, ilanngullugulu taassuma 2005-imi pilersaarusiornissaanut konto pingaarneq 87.73.24 paamiuni mittarfimmi 5 mio. kr.-inik ilassutitut aningaasaliisoqarnissaa pillugu inatsisartut aalajangiinissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

Imm. 68:


Sul. 5/10

nunat avannarlernut tunngasut pillugit nassuiaat.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu allanut tunngasunut Naalakkersuisoq)

Imm. 69:

Imaqanngilaq 

Imm. 70:


Siull. 28/9

Aappass. 3/11

Pingajuss. 9/11

radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaanut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatu-sarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 71:

Imaqanngilaq

Imm. 72:

Imaqanngilaq

Imm. 73:

Imaqanngilaq

Imm. 74:

Imaqanngilaq

Imm. 75:

Imaqanngilaq

Imm. 76:


Siull. 12/10


Aappass. 14/11

ilinniartunut ilaqutariinnut inissiat akiisa, ilinniartunut kisimiittunut meeralinnut nalimmassarneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 77:


Sul. 9/11

kalaallit nunaata fn-imi aallartitaqarnera pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 78:


Siull. 5/10


Aappass. 2/11

nunatsinni ilagiit sinniisaasa qinikkatut aningaasarsiqalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut inatsisartunit peqquneqarnissaat tunngavigalugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 79:

                            


Siull. 12/10


Aappass. 2/11

meeqqanut inuusuttuaqqanullu innarluutilinnut angajoqqat pilersuisulluunniit minnerpaamik arlaata pisortanit aningaasaliiffigineqartumik meeqqaminik tamakkiisumik akissarsiaqarluni piffissaq tamaat paarsinissamut periarfissinneqarnissaanik sulissutiginneqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 80:


Sul. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: inatsisini tunngaviusuni aalajangersakkat periuserineqartullu innersuussutigalugit nunatsinni meeqqat, innarluutillit utoqqaallu danmarkimi taamaaqatimik pineqarnerattulli pineqartussaatitaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 81:


Sul. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: nuummi nuussuarmi oqaluffiliornissamik naalakkersuisut pilersaaruteqarpat nutaamillu oqaluffiliornissamut komitiimi sulinermut naalakkersuisut malinnaallutillu peqataappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 82:


Siull. 12/10


Aappass. 2/11

imigassamik ikiaroornartumillu atornerluineq akiorniarlugu kommunit suleqatigalugit paasitsiniaanissamik kiisalu atornerluinerup akiorniarneqarneranut ullumikkornit amerlanerusunik aningaasaliissuteqarnissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

§ 35


Inatsisartut


 

Kalaallit Nunaanni angallannikkut pissutsit atuuttut pillugit apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 84:


Siull. 14/10


Aappass. 10/11

inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, naalakkersuisut peqquneqassasut aqqusinerni angallannermi malittarisassanik allanngortitseqqullugit, biilini inunnik angallassissutini qiterutit isumannaallisaatit atorneqartarnissaat inatsisitigut atuutileqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 85:


1. beh. 28/9


2. beh. 2/11

meeqqap ukiukitsup ulluni pingasuni siullerni napparsimanerani paarsinermi akissarsianik annaasaqaataanngitsumik tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit sulinermik inuussutissarsiutillit sulinngiffeqarsinnaatitaanissaannik kiisalu meeqqap napparsimanerani allatut sulinngiffeqarsinnaatitaanissamik qulakkeerinnittumik inatsisiliortoqarnissaanik sulissuteqaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm./Pkt. 86:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: naalakkersuisut isumaqarpat sulinik avataanit tikisitsisarnerup killilersorneqarnissaa pillugu nalunaarut siunertamisut atuunnersoq, tassalu sulisartut kalaallit suliffeqarnissaannik salliutinneqarnissaat.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 87:


1. beh. 7/10


2. beh. 11/11

kalaallit nunaanni inuussutissarsiornikkut tapiissutitigut aaqqiissutit atuuttut kiisalu inuussutissarsiornermi kalaallit nunaannut attuumassuteqartunut tapiissutigineqarsinnaasut atuuttut pillugit paasisitsiniaanermik ingerlatsinissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 88:


1. beh. 12/10


2. beh. 1/11


3. beh. 14/11

tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm./Pkt. 89:


Beh. 11/10

apeqquteqaat aallavigalugu oqallinneq: nioqqutissarpassuit nunatsinni tunngaviusumik nammineq tunisassiarisinnaagaluakkagut eqqussuuttarpagut. nunatsinni tunisassiavut illersorneruniarlugit eqqussuinermi akitsuusersuisinnaanermut periarfissaqarpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm./Pkt. 90:


1. beh. 7/10


2. beh. 11/11

nunap immikkoortuini qitiusumik ineriartortitsivinnik sisamanik pilersitseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm./Pkt. 91:


1. beh. 27/9


2. beh. 7/11

sisimiut kangerlussuullu akornanni aqquserniornissamut 100 mio. kr.-it nuunneqarlutik atorneqarnissaat pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm./Pkt. 92:


1. beh. 12/10


2. beh. 14/11

meeqqanut ombudsmandimik pilersitsinissaq pillugu naalakkersuisut suliniuteqarnissamik peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 93:


1. beh. 5/10


2. beh. 3/11


3. beh. 14/11

meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 94:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni §§ 18 aamma 21 innersuussutigalugu inuussutissarsiutigalugu angajoqqaarsianngorniarluni suliniutinik kinguneqartitsinissaq pillugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 95:


1. beh. 18/10


2. beh. 14/11

aappariinnermi qanoq inissisimaneq apeqqutaatinnagu saniatigut isertitat pillugit assigiimmik malittarisassaqaleqqullugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaanni nr. 9, 15. april 2003-meersumi § 20, imm. 3-p allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 96:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: tarnimikkut ajuutillit angerlarsimaffiat pillugu paasissutissanik pissarsiornissamut ulloq immikkut sammisaqarfissaq pillugu naalakkersuisut ullormik aalajangiussisimappat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./Pkt. 97:


1. beh. 27/9


2. beh. 2/11

sanaartornermi qitiusumik nakkutilliisoqarfeqalernissaa sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 98:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: ilageeqarnerup iluani, tassunga ilanngullugit palaseqarfinni, provteqarfinni, biskobeqarfinni kiisalu kiiip-p iluani taassumalu allaffissornikkut aqutsivigisaani pitsanngorsaanissamut qanoq pisariaqartitsisoqarpa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 99:


Beh. 2/11

naalakkersuisunut apeqqqut: atuakkanik atorniartarfiit pioreersut immikkulluunniit aaqqissuussinerit atorlugit atuakkanik tuniniaasinnaaneq naalakkersuisut periarfississamaarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm./Pkt. 101:


Beh. 2/11

naalakkersuisunut apeqqut: nakorsiarnermi nalunaarsuisarsinnaaneq pillugu naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 102:


Beh. 18/10

meeqqanik politikkeqarnikkut anguniagaqarnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 103:


1. beh. 12/10


2. beh. 14/11

meeqqat atuarfiata nutarterlugu ineriartorteqqinneqarnerani piumasaqaataasutut meeqqat ajornartorsiutillit ilinniartitsisunit nukissaqarnerusunit isumagineqarsinnaaqqullugit meeqqat atuarfiata atorfinnik inuttaligassanik pilersitsivigineqarnissaanik naalakkersuisut sulissuteqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 104:


1. beh. 14/10


2. beh. 10/11

qinigaasinnaanermut ataatsimiititaliap suleriaasiata inuttalersorneqarneratalu allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 105:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni umiarsualiviit sanaartorfigineqarnissaat pillugit naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 106:


Beh. 18/10

angajoqqaat qitornaminnik sumiginnaasartut aammalu arsaagaasartut ikilisarneqarnissaat siunertaralugu pisortat iliuuserisinnaasaat pillugit apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 107:


1. beh. 5/10


2. beh. 3/11

akissarsiutigalugu angajoqqaarsiassatut sulisut aammalu sulerusuttut amerlanerusut pikkorissarneqarneqartarnissaannut imaluunniit ilinniartinneqartarnissaannut pilersaarummik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 108:


1. beh. 14/10


2. beh. 10/11

nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat aningaasalersueqataaffigisaasa inernerinik tamanut saqqummiussisoqartalernissaanik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 109:


1. beh. 5/10


2. beh. 3/11

nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 110:


1. beh. 30/9


2. beh. 2/11

ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup annertusarneqarnissaanik danskit naalakkersuisuinut isumaqatigiissuteqarniarnissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 111:


1. beh. 5/10


2. beh. 3/11

nunatsinni isumaginninnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 112:


1. beh. 28/9


2. beh. 2/11

nunatsinni innuttaasut suliffissaaleqisut unittuunnginnissaat siunertaralugu suliffissaaleqinerup nalaani sulileqqissinnaanngorsaaniutinik pisussaaffilersorneqalernissaannik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 113:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: danmarkimi politiit suleriaasiat pillugu nutarterineq ingerlanneqartoq nunatsinni politiinut sutigut iluaqutaassava imaluunniit ajoqutaassava?


(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen aamma Godmand Rasmussen, Atassut)

Imm./Pkt. 114:


1. beh. 04/10


2. beh. 1/11

nuummi nuussuarmi oqaluffissamik sanaartornissap immikkoortuanut siullermut ani-ngaasanik pissarsiornissamut naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Imm./Pkt. 115:


1. beh. 27/9


2. beh. 9/11

2006-imi aningaasanut inatsisissami kalaallit nunaata radio-ata teknikikkut atortorissaarutinik nutaalianik atugaqalernissaa siunnertaralugu aningaasartuuteqarnissaa najoqqutaralugu allannguummik siunnersuutigineqarnissaq pillugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./Pkt. 116:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: dysleksi-rtunut ikiorsiinissamut naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./Pkt. 117:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: inuit tamat ornittagaanni atoqatigiinnermik imalinnik atuagassiat meeqqat takusinnaasaannit ingalatsillugit inissiisarnissaq pillugu suliniut sumut killippa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./Pkt. 118:


Beh. 9/11

kalaallit nipilersortartut siuarsaaviginissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./Pkt. 119:

Tom

Imm./Pkt. 120:


1. beh. 1/10


2. beh. 11/11

tv-spillet computerspillellu sakkortuut meeqqanut naleqqutinngitsut immikkut mianersoqqussummik nalunaaqutserneqartalernissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./Pkt. 121:


Beh. 2/11

naalakkersuisunut apeqqut: gu-mi allatigullu ilinniartut kollegiani najugaqartut nerisaqartitaanermikkut nerisassiornissamillu tungaatigut pitsaanerusumik atugassaqartitaanissaannut naalakkersuisut aningaasaliissuteqassamaarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 122:


1. beh. 11/10


2. beh. 2/11

maniitsup eqqaani apussuit takornariarfittut, minnerunngitsumillu sisoraaserluni takornariarfittut, kiisalu aasaanerani apussuit ataanni kikkunnilluunniit orninneqarsinnaasunik illuaqqanik sanaartornissamut tapiiffigineqarnissaannut naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

§ 35


Inatsisartut


Landstinget

Nunatsinni erngup nukinganik nukissiorfinnik sanaartornissaq siunissami pilertornerusumik ingerlanneqarsinnaaqqullugu Naalakkersuisut qanoq takorluugaqarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Imm./Pkt. 124:


1. beh. 11/10


2. beh. 11/11

suliffeqareersunut saniatigut nioqqutissiornermi suleqataarusuttunut annikinnerusumik akileraartitsisalernissamik naalakkersuisut ingerlatseqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm./Pkt. 125:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: angalasut dankortit atorlugit orsersortarnerat naalakkersuisut qaqugumita naleqqussarlugulu inerisaaviginiarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm./Pkt. 126:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: kommunefoget aningaasarsiaat sulinermut naleqquttumik aaqqinniarlugit naalakkersuisut qanoq suliniuteqalersaarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm./Pkt. 127:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: kangaatsiami politiqalernissamut suliaq sumut maanna killippa, qanorlu aaqqiiniartoqalersaapa?


(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm./Pkt. 128:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: angallatinut annanniusiornissamut annanniutinilluunniit iluarsaassinissamut qeqertarsuup tunuani periarfissaqannginnera iluarsiniarlugu naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen, Siumut)

Imm./Pkt. 129:


Beh. 9/11

peqqinnissaqarfiup siunissami sullissinissaata naliliiffigineqarnissaa pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm./Pkt. 130:


Beh. 2/11

naalakkersuisunut apeqqut: nunatsinni immiaaqqanik imigassanillu kimittuunik sassaalliisarnermut akuersissuteqartarneq kiisalu imerniartarfinnik pilersitsiniarnermut piumasaqaatit nunatsinni tamarmi sukateriffigineqarnissaat pillugit naalakkersuisut nalileeqqinniarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm./Pkt. 131:


1. beh. 14/10


2. beh. 10/11

piginneqatigiilluni inissiat pillugit inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi, 31. oktober 1991-imeersumi aalajangersagaq atorlugu piginneqatigiilluni inissiat nammineq inissiatut allanngortinneqarnissaannut periusissanik suliaqaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Imm./Pkt. 132:


1. beh. 30/9


2. beh. 4/11

kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqaatsinik kiisalu nunatsinni kulturimik inuiaqatigiinnillu paasinnittaatsimik ilinniartinneqarnissamik nunatsinni kinaluunniit pisariaqartitsisoq taamatut ilinniartinneqarnissamik aallaavittut isigalugu piginnaatitaaffeqaleqqullugu oqaatsitigut akuulersitsinissaq pillugu inatsisissatut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Imm./Pkt. 133:


1. beh. 7/10


2. beh. 11/11

nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu naalakkersuisut tunngaviusumik aalajangeqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Imm./Pkt. 134:


1. beh. 11/10


2. beh. 11/11

inuussutissat tuluttuinnaq islandimiusuinnarluunniit allagartalersorneqarsimasut inuussutissanut qallunaatuinnaq allamiulluunniit oqaasii, allanneqarnermikkut qallunaat oqaasiinit annikitsuinnarmik allaanerusut atorlugit allagartalersugaasunut naligiissinneqarsinnaaqqullugit inuussutissanik allagartalersuisarneq pillugu namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaanni nr. 1, 2. februar 1994-imeersumi § 11, imm. 2-p allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

Imm./Pkt. 135:


Beh. 8/11namminersornerullutik oqartussat (pisortat) sullifeqarfissut pigisaasa suliffeqarfinnik namminersortunik pigineqartunik unammillernerat annertoqisoq ukiuni ornitatsinni suli taama annertutigiuaannassanersoq, kiisalu suliffeqarfissuit qulaani taasama namminersortunngorsarneqarnissaat ullumikkut sumut killinnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)

Imm./Pkt. 136:


Beh. 2/11

naalakkersuisunut apeqqut: pisortat aningaasartuutaasa appartinneqarnissaat siunertaralugu pisortat suliffeqarfiini atorfeqartut sulinngiffimminni akiliunneqarlutik angalasartut atorfeqartinneqarnermullu atatillugu ineqartinneqartartut atugarisaasa atorfinitsitsinermut atatillugu qanoq iluarsiivigineqarsinnaanerat naalakkersuisut misissorniarpaat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Dorph, Siumut)

Imm./Pkt. 137:


Beh. 27/9

kalaallit nunatsinni aningaasarsiornermut ersarissumik politikkeqarnissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Napãtôk´, Siumut)

Imm./Pkt. 138:

Tom

Imm./Pkt. 139:


Beh. 7/10

assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata kingorna nunaqarfiit isorliunerusullu ineriartornissaat eqqarsaatigalugu pisortat tamanna siunertaralugu aningaasaliissutigisartagaasa agguaanneqartarnerat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 140:


Beh. 18/10

angajoqqaat inuiaqatigiillu akisussaanerat, nunani tamalaani piginnaatitaaffiit akuerisaasut aammalu angerlarsimaffiup paaqqinnittarfiillu suleqatigiinneri aallaavigalugit meeqqanut inuusuttuaqqanullu naalakkersuinikkut anguniakkamik ilusiliinissaq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

§ 35


Inatsisartut


Landstinget

Nunatta sineriaani sinerissami qanittumi aalisartunut umiatsiaararsortunullu aalisariuteqarnikkut, umiatsialiveqarnikkut aammalu amutsiveqarnikkut atugassarititaasut qanoq naleqqussaavigalugillu pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

§ 35


Inatsisartut


Landstinget

Nunatsinni inuutissarsiutinut ilinniartitaanikkut inuusuttortatsinnut Piareersarfiit annertusillugit qanoq ittumik Naalakkersuisut piareersaateqarfigalugillu iliuuseqarfigineraat, aammalu inuusuttut ilinniarfissaaleqisut suliffissaaleqisullu amerlanerusut peqataasinnaanngortillugit suliniutaasut pillugit, kiisalu fagit ingerlanneqartut pingaartinneqartut suuneri, naggataatigullu soraarummeerfiusussatut ingerlanniakkat allat kommunit aalajangersaaffigissallugit qanoq kiffaanngissuseqarfigitigineraat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./Pkt. 143:


Beh. 19/10

naalakkersuisunut apeqqut: kommunit innarluutilinnut tapersersortinut qinnuteqartarnerat pisariillisinniarlugu naalakkersuisut qanoq iliuuseqassamaarpat?


(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./Pkt. 144:


1. beh. 5/10


2. beh. 5/10

nunani avannarlerni killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu islandimi, savalimmiuni kalaallillu nunaanni naalakkersuisut nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalaja-ngersagaata 1/2005-ip inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Aallartitat siulittaasuat/Delegationsformanden)

Imm./Pkt. 145:


1. beh. 5/10


2. beh. 5/10

nunarsuup immikkoortortaatut nunani avannarlerni killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik, avatangiisit sernissorneqarneranni nukissiuutillu avatangiisinik innarliisuunngitsut atorneqarnissaannik islandip, savalimmiut kalaallillu nunaata naalakkersuisuisa sallersaallutik sorsuutiginninnissaaannik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 2/2005-ip inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Aallartitat siulittaasuat/Delegationsformanden)

Imm./Pkt. 146:


1. beh. 5/10


2. beh. 5/10

atlantikup avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut atlantikup avannaani arferit eqqissisimatitat arferillu pisassiissutigineqartartut pissusiviusut aallaavigalugit peqassutsimik kisitsitsinit atortussanik pissarsivigineqarnissaasa qulakkeerneqarnissaanik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2005-ip inatsisartunit taperneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


(Aallartitat siulittaasuat/Delegationsformanden)