Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 8. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 18.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anlig­gender:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne­afgift.

 

Som det er Landstinget bekendt, var det et væsentligt led i beslutningen om oprettelse af et nyt rederisel­skab, at der skulle etableres en ny fragtbesejlings­struktur, så­le­des at omkostninger til fragtsystemet kunne reduce­res, og fragtraterne kunne falde.

 

Landsstyret foreslår, at havneafgiftslovens satser for gods­­­føren­de skibe nedsættes fra 1. januar 1994 som en del af forudsætningen for at ud­gif­terne til befragtning af gods også i 1994 kan redu­ce­res med ialt 55 mio. kr. svarende til en fragtratere­duk­tion på 10 %.

 

Efter en nedsættelse skønnes provenuet fra havneaf­giften at blive på ca. 20 mio. kr. i 1994.

 

De mistede indtægter til Landskassen, som andrager ca. 20 mio. kr., udlignes via en tilsvarende nedsættelse af til­skuddet til KNI Service A/S.

 

Dette hænger sammen med, at KNI Service A/S reducerer om­kost­nin­gerne til den interne infrastruktur.

 

Faldet i provenuet fra havneafgiften får således ikke kon­sek­venser for balancen på Finansloven for 1994.

 

Herudover skal Landsstyret foreslå, at kun skibe som ejes eller chartres af Grønlands Hjemmestyrets for­valtningsor­ganger fritages for havneafgift og ikke som nu, hvor også skibe ejet eller chartret af f.eks. de nettostyrede og der­­med forretningsmæssigt drevne virk­somheder er fritaget for afgiften.

 

Vi mener ikke, at det er hensigtmæssigt, at vi stiller Hjem­mes­tyrets virksomheder afgiftsmæssigt anderledes end an­dre virksom­heder.

 

Som det sidste foreslås skibe, som anløber en havn for at ta­ge en lods om bord, at disse fritages for havneaf­gift.

 

Dette forslag skal ses på baggrund af, at vi i forvejen har fritaget skibe, som ilandsætter lodse for havneaf­gift.

 

Der er ingen grund til at behandle de 2 situationer for­skelligt, især når vi tænker på vores interesse i en så stor sikkerhed som muligt til søs.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne over­­lade forslaget til ændring af landstingslov om hav­neafgift til Landstingets behandling, og efter behand­ling i Skatteudvalget, overgang til 2. behandlin­gen.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift har 3 forskellige indhold:

 

- nedsættelse af provenuet fra havneafgiften.

 

- forslag om kun skibe, som ejes eller chartres af         Hjemmestyret fritages for havneafgift.

 

- forslag om, at skibe, som anløber en havn for at tage    en lods om bord, fritages for havneafgift.

 

Forslaget om nedsættelse af provenuet fra havneafgiften med ialt 20 mio. kr. støttes af Siumut, idet der hermed gi­ves grundlag for, at udgifterne til befragt­ning af gods over atlanten også i 1994 kan reduceres med 10 %.

 

Generelt må vi fra Siumut bemærke, at nedsættelsen af pro­­venuet fra havneafgiften på den ene side og fragt­ned­sættelsen på den anden side, harmonerer med de inten­ti­o­ner, der stod bag ved Landstingets beslutning om omdan­nel­se af KNI, og dette gælder også for de årlige reduk­ti­oner af Landskassens tilskud til KNI Service A/S frem til og med 1995.

 

Fragtratenedsættelsen med 10 % den 1.1.1993 og igen med 10 % pr. 1.1.1994 vil selvsagt medføre positive følger i forhold til forbrugerne i Grønland og ikke mindst for byg­­gebranchen.

 

I forbindelse med 1. behandlingen af finanslovforslaget for 1994 har vi fra Siumut sagt, at reduktionen af Lands­kassens tilskud til KNI Service A/S ikke må med­føre ser­vi­ceforringelser af forsyningen af bygder og yder­distrik­ter.

 

Den udtalelse holder vi fast ved, og vi vil vende tilbage til dette spørgsmål under KNI-redegørelsen her i Tinget.

 

Forslaget om, at kun skibe, som ejes eller chartres af Hjem­mes­tyret, fritages for havneafgift, støtter Siumut.

 

Vedrørende forslaget om, at skibe som anløber en havn for at tage en lods ombord, fritages for havneafgift, støttes li­geledes af Siumut.

 

Med disse bemærkninger ønsker Siumut, at nærværende for­slag behandles af Skatteudvalget inden 2. behand­lingen her i Tinget.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Vi har under forårssamlingen drøftet et lignende for­slag, som et godt og positivt initiativ med henblik på fragtra­te­reduktioner.

 

Med samme begrundelser støtter vi nærværende forslag uden yderligere bemærkninger, ligesom vi også går ind for de ting, der er blevet nævnt.

 

Da jeg selv også er medlem af Skatteudvalget går jeg selv­­følgelig ind for, at forslaget behandles i Skat­te­ud­valget inden 2. behandlingen.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Indledningsvis skal vi fra Inuit Ataqatigiit meddele, at vi i for­bindelse med omstruktureringen af fragten,

 

er gå­et ind for besparelser indenfor fragtrater, og vi er gla­de for, at Royal Arctic Line har kunnet leve op til det­te.

 

Ved nærværende forslag om ændring af havneafgift vil Landstinget miste 20 mio. kr. i indtægter, og det er net­op dette beløb, som vi i forbindelse med beslut­ningen om omdannelsen af KNI, som skulle bruges til servi­cering af bygder og yderdistrikter.

 

Derfor nedsættes tilskuddet til KNI-Service med 20 mio. kr., dette betyder at man på­lægger KNI Service at finde be­sparelser på 20 mio. kr.

 

Hvordan disse indfluerer på serviceniveautet, kan vi ikke sige noget om, hvorfor vi fra Inuit Ataqatigits side an­mo­der om at disse spørgs­mål nøje vurderes i Skatteud­val­get, jeg skal foreslå at Skatteudvalget holder samråd med lands­styremedlemmet for Økonomi og med landsstyremed­lem­met for Handel omkring disse

spør­gs­mål.

 

Omdannelsen af KNI har det primære formål at det ge­ne­relle serviceniveau ikke bliver forringet, jeg har over­hovedet ikke noget imod at befolkningens købekraft sti­ger, men vi vil ikke her ofre befolkningen i bygder og yder­distrikter.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

I forbindelse med udarbejdelsen af finanslov for 1993 og jeg citerer: "Havneafgiften og ensfragttillægget er af­gifter, der via KNIs omstrukturering og beløbet op 120 mio. kr. dette er tal fra finansloven 1993".

 

Vi talte om 120 mio kr. sidste år og her er beløbet på 20 mio. kr., men fra vor side, vil vi ønske, at man har ned­sat de 120 mio kr. til 20 mio kr. til nøjere præci­sering for hvorfor det er sket.

 

Det vil nok være en god idé, hvis vi venter med spørgs­målet til rede­gørelsen vedrørende omdannelsen af KNI, hvor­­­for vi vil vende tilbage til disse spørgsmål i selve re­degørelse omkring omdan­nelsen.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender:

Til det fremlagte har jeg forstået, at alle går ind for forslaget til Akulliit Partiiats spørgsmål, så holder jeg også med i at vi kan vende tilbage til spørgsmålet i for­bindelse med redegørelsen om KNIs omdannelse.

 

For det vi drøfter her, er en del af den samlede plan ved­­rørende fragtpriserne i Grønland, det hænger nøje sam­men med fragtrate­nedsættelser.

 

Når vi snakker om nedsæt­telser af havneafgiften er der ik­ke noget odiøst i, at vi også tager spørgsmålet op om­kring rede­gørelsen om KNIs omdannelse og det har jeg selv­følgelig heller ikke noget imod, og jeg skal dertil blot udtale at dette forslag er en forlængelse af vor ved­­tagelse af omdannelsen af KNI.

 

Hvor det først var planlagt at der skulle ske en frag­t­ra­tereduk­tion først på 10 % og med de samme 10 % pr. 1. ja­nu­ar 1994 og pr. 1. januar 1995 har været samme mål med he­le KNI-omdannelsen, såle­des at omstruk­ture­ringen kan væ­re færdig inden slut­ningen af 1995.

 

Det kan vi selvfølgelig vende tilbage til i forbindel­se med selve redegørelsen om KNI-om­dannelsen. Men jeg har for­­stået det på den måde, at der ikke er nogen der er i­mod de nu fremlagte forslag.

 

Punktet sluttet.