Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. maj

Dagsordenens punkt 18.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, formand for Lands­tingets Skatteudvalg:

Vedrørende betænkning fra Skatteudvalget vedrørende forslag til ændring af Landstingslov om ind- og ud­førsel af varer, skal jeg hermed fremlægge.

 

Dette er Skatteudvalget blevet enige om og følgende er medlemmer i Skatteudvalget.

 

Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit

Bendt Frederiksen og

Peter Grønvold Samuelsen fra Siumut,

Lars Chemnitz og

Knud Sørensen fra Atassut og

 

Skatteudvalget har på sit møde den 23. april 1993 behandlet det af Landsstyret fremlagte forslag til ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

 

Et enigt Skatteudvalg finder det positivt med den smidiggørelse af landstingsloven, som forslaget er udtryk for.

 

Skatteudvalget ser det som en interessant mulighed, at der kan etableres engrosvirksomhed i Grønland med erhvervsmæssigt salg af vin og spiritus uden alkoholbe­villing, når bare engrosvirksomheden kun videresælger varer til indehavere af alkoholbevillinger.

 

Skatteud­val­get skal henstille, at der bliver ført effektiv kontrol med indehavere af disse tilladelser, så der ikke overdrages vin og spiritus til personer eller virksom­heder, som ikke har alkoholbevilling.

 

Skatteudvalget ser det ligeledes som en forbedring for erhvervslivet og dermed forhåbentlig også for beskæfti­gelsen, når det nu bliver muligt at fritage råvarer for afgift, hvis de anvendes til erhvervsmæssig fremstil­ling af andre ikke afgiftsbelagte varer. Grønlandsk frem­stillede varer kan herved opnå en bedre konkurren­ceevne i forhold til de importerede varer.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der:

Forslag til ændring af landstingslov om ind- og ud­førsel af varer har jeg følgende kommentarer til.

 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at forslaget såvel under 1. behandlingen som i Skatteudvalgets betænkning her til 2. behandlingen har tilslutning fra alle parti­erne.

 

Jeg er helt enig med Skatteudvalget og udfra ordførerne fra Atassut og Siumut i, at der skal føres en effektiv kontrol med at engrosvirksomheder overholder betingel­serne for at kunne importere vin og spiritus til er­hvervsmæssig videresalg og vil naturligvis sikre, at dette sker.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne, indstille det foreliggende forslag til ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Med henvisning til bemærkninger med under 1. behandling af forslag til ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer samt til betænkning fra Skatteudval­get og da Akulliit Partiiat, betragter en effektiv kontrol med, at engrosvirksomheder overholder betingel­serne som en selvfølge, indstiller Akulliit Partiiat, at ændrings­for­slaget overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Mødeleder:

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, hvorfor vi skal gå til afstemning.

 

De der stemmer for at forslaget går videre til 3. behandling i sin foreliggende form bedes rejse sig,

24.

 

Således er behandlingen af forslag til ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer færdig, og vil så gå videre til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

Vi går over til næste dagsordenspunkt.

 

Punktet sluttet.