Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-2-1

1. behandling 2-1. behandling 2-2. behandling 3. behandling

Mandag den 3. maj

 

Dagsordenens punkt 36.

 

 

Forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt Peter Ostermann, Nikolaj Heinrich og Atassut).

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Kaj Egede, Siumut, formand for Landstingets Fiskeriud­valg:

Landstingets Fiskeriudvalg holdt møde den 29. april og drøftede dagsordenspunkt 36, nemlig "Ændringsforslag til forslag til landstingsforordning om erhvervsstøt­te", som Landstinget henviste til behandling i udval­get.

 

Landstinget besluttede under punktets 1. behandling at bibeholde forordningens ? 34, dog i en ændret form.

 

Siumuts medlemmer i Fiskeriudvalget fremsatte under udvalgets møde følgende ændringsforslag til ? 34:

 

"? 34. Til financiering af fartøjer til fiskeri og

fang­st, hvortil der på intet tidligere tidspunkt er ydet støtte af Erhvervstøtteudvalget, kan der ydes rente- og afdragsfrie lån, såfremt fartøjet er anskaf­fet inden den 1. januar 1993, og ansøgning om lån er indsendt senest den 1. februar 1993.

 

Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan højst udgøre 25 pct. af anskaffelsessummen opgjort efter bestemmelserne i ? 6 stk. 9 tillagt ombygnings- og reparationsudgifter, der er afholdt efter anskaffelsen af fartøjet, og lånet må ikke overstige 50 pct. af bestående pantesikret gæld i fartøjet.

 

Stk. 3. Lån efter stk. 1 nedskrives fuldt ud 10 år efter udbetaling af lånet.

 

Stk. 4. Lån efter stk. 1 skal sikres ved 1. priori­tets panteret i pågældende fartøj.

 

Stk. 5. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte efter stk. 1 skal der udover de i ? 2 nævnte for­hold tages hensyn til følgende:

 

  1) Støtte kan kun ydes, såfremt fartøjet efter en in-­       dividuel teknisk vurdering forventes at have en          restlevetid på mindst 10 år.

 

  2) Der skal lægges afgørende vægt på, at ansøgerne          ved deres hidtidige drift af fartøjet har doku-­          menteret evne til at drive effektiv fiskeri.

 

  3) Støtte kan kun ydes, såfremt der kan opnås økono-­        misk forsvarlig drift med fartøjet, når der tages        hensyn til støtte efter stk. 1 og den financi-­           ering, som er ydet af andre långivere."

 

Samtlige medlemmer i udvalget godkendte forslaget og var enige om at fremsætte ændringsforslaget til for­ordningen til Landstinget.

 

Udvalget var også enige om, at Landstingets Finansud­valg skriftligt meddeles forslagets ordlyd.

 

Landstingets Fiskeriudvalg skal indstille til Landstin­get, at godkende Siumuts ændringsforslag til Land­styrets forslag til forordningen.

 

Hans Iversen, landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Jeg takker for Fiskeriudvalgets betænkning og det frem­satte ændringsforslag til ? 34 i landstingsforordningen om erhvervstøtte.

 

Forslaget kan jeg gå ind for, men det forudsætter, at Landstinget også vil bære et medansvar for at tilveje­bringe bevillinger på TBI-1993, således at ? 34 får et realistisk økonomisk indhold.

 

Med det rejste forbehold vil jeg anbefale Landstinget at stemme for ændringsforslaget under denne anden be­handling Landsstyrets forslag til landstingsforordning om er­hvervsstøtte.

 

Pavia Nielsen, ordfører for Siumut:

Siumut skal fremkomme med følgende bemærkninger til ud­valgets betænkning vedrørende forslag til landstings­for­ordning om erhvervsstøtte:

 

Idet vi henviser til vores bemærkninger under første

behandlingen af forslag til landstingsforordning om er­hvervsstøtte, skal vi give udtryk for vores tilfreds­hed, med at et enstemmigt udvalg har støtte Siumut ændrings­for­slag til forordningens ? 34, idet den fore­slåede ordlyd vil åbne større muligheder for at lette finan­sieringsud­gifterne for fiskefartøjer, i forhold til den oprindeligt foreslåede ordning, som forelagt under første behandlingen af forslaget.

 

Som følge af førnævnte ændring af ordlyden af ? 34, skal vi henstille at Landsstyret og Finansudvalget drager om­sorg for, at de nødvendige merbevillinger tilvejebrin­ges.

 

Med disse bemærkninger vil vi stemme for forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte, således at for­slaget overgår til tredje behandling.

 

Peter Ostermann, Atassut:

Vi skal fra Atassuts side ønske, at man stopper anden behand­lingen af følgende grunde:

 

På dagsorden punkt 36 har vi fra Atassuts side ind­sendt et forslag, således at erhversstøtten kan pla­ceres og at man genoptager betaling af forsikringer, som jeg tidligere har jeg stillet sprøgsmål om.

 

Af udvalgets betænkning kan jeg se, at man ikke har behandlet de to punkter, som jeg kommer med nu.

 

Jeg citerer mødelederens bemærkning:

"Behandlingen blev afsluttet, således at man vil lade sagen gå videre til udvalget med de bemærkninger her i Landstinget."

 

De to førnævnte forslag har ikke været fremlagt til behandling i Fiskeriudvalget, selv om mødelederen ud­trykte ønske om, at det blive medtaget i udvalgsbehand-­

lingen. Derfor foreslår jeg, at anden behandling stop­pes således, at de nævnte forslag kan indgå i udval­gets drøftelser.

 

Atassuts ordfører fremkom med bemærkninger, jeg kun kan give ret i og han citerer den afsluttende bemærk­ning

korrekt, hvorved der blev sagt, at de to frem­lagte for­slag blev vedtaget at skulle behandles i udvalgsarbej­det.

 

Jeg skal derfor foreslå, at man følger Atassuts for­slag, således at de to nævnte forslag kan indgå i Fis­keriud­valgets arbejde, og at de bliver vurderet, hvor­efter anden behandlingen kan fortsætte.

 

Mødeleder:

Vi stopper anden behandlingen af pkt. 36 her, da vi bli­ver nødt til at fortsætte udvalgsbehandlingen, men inden da har landsstyremedlemmet for Fiskeri bedt om ordet.

 

Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Disse forslag har været behandlet i Fiskeriudvalget, men de vil indgå i en anden sammenhæng.

 

Der er an­dre ting i den kommende betænkning fra Fi­skeriudval­get, som også vil indeholde de fremlagte forslag, som har været nævnt her og Atassuts medlem i udvalget har ikke frem­sat forslag om, at det bliver gjort på den måde.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vi må nok hellere vente lidt med vores bemærkninger til betænkningen, fordi Atassut fremkom med det forslag, men landsstyremedlemmet for Fiskeris henvisninger er korrek­te.

 

Atassuts to forslag vil blive behandlet i en anden be­tænkning, der vil fremkomme senere.

 

? 34 der vedrører fartøjet, har ikke nogen tilknytning til landbaserede anlæg, derfor ønsker vi at færdigbe­hand­le forslaget her og nu.

 

Mødeleder:

Jeg har som formand ændret lidt på talerækken.

Atassuts forslag, at man stopper behandlingen, hvor­imod Inuit Ataqatigiit ønsker at behandlingen fortsæt­tes.

 

Landsstyremedlemmet for Fiskeri har jo fremsat en rede­gørelse.

 

Jeg skal undskylde, at tvivlen er opstået ved, at man ikke har medtaget de to forslag klart i betænkningen. Hvis de havde været nævnt i betænkningen vil dette ikke være sket.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Med hensyn til tilskud til landbaserede anlæg i forbin­delse med første behandlingen fremkom landsstyre­medlem­met med besvarelse og ud fra den besvarelse har man fra Landstingets side ønsket ændringsforslag ved­rørende ? 35, hvilket vi har behandlet i udvalget, og et enigt udvalg som også dækker Atassuts medlem er gået ind for betænk­ningens ordlyd og har ikke særkilt i for­bindelse med udvalgsbehandlingen krævet at de to spørgsmål bliver behand­let i udvalget.

 

Hvis Landstinget ønsker at udvalget fremkommer med be­tænkning også over for de to spørgsmål  vil udval­get opfylde dette ønske.

 

Hans Pavia Egede, Akulliit Partiiat:

Under første behandling af forordningsforslaget gjorde vi det klart, at det har været en mærkesag for Akulliit Partiiat at søge vilkårene for fiskeriet lempet. Endvi­dere nævnte vi også, at fiskeriet har et hovedproblem, nemlig problemet omkring forrentningen af inve­sterin­gerne der bliver større og større.

 

Deri tænkte vi selvfølgelig på det faldende ressourser og det alt for lave fiskepriser der gør, at de enorme rentebyrder bliver tungere og tungere til at forrente investeringerne, især for de bankfinansierede fiskefar­tøjer.

 

Derfor er det nødvendigt, at de bankfinansierede  fiskefartøjer må have mulighed for at konvertere ban­klå­nene om til ESU-lån, sådan som Landstinget beslutte­de under efterårssamlingen.

 

Det er derfor glædeligt, at Landstingets fiskeriudvalg har støttet dette ønske ved at fremsætte et forslag gen­nem en betænkning.

 

Akulliit Partiiat vil støtte det af Siumuts medlemmer i Fiskeriudvalget fremsatte ændringsforslag til forord­ningens ? 34.

 

Selvom de foreslåede låneprocenter vil lempe finan­sieringsomkostningerne, kan det stadig være en tung byrde at afvikle restgælden. Derfor er det vores ønske, at der banes vej for en rentetilskudsord­ning for de bankfinancierede fartøjer, ligesom ord­ningen om­kring de ESU-financierede fartøjer.

 

Vi skal ikke forskelsbehandle folk, sådan som et af partierne udstrykte det i forbindelse med første be­hand­lingen.

 

Vi vil henstille, at forslagets tekst til ? 34 stk. 4 udøves fleksibelt, således dette ikke bliver til en hin­dring, fordi de foreslåede procentsatser omkring lånene jo ikke er forhøjede og nemt kan give problemer i for­bindelse med financieringskildens afgivelse af panteret­ten.

 

Under første behandling af dette dagsordenspunkt den 26. april 1993 blev det forslået, at der etableres et bredt samråd omkring Finansudvalget med henblik på, at finde de nød­vendige midler til gennemførelse af refi­nanci­erin­gen, i det omfang der er oprindeligt var tænkt på.

 

I forbin­delse med det, kan jeg til mine landstings­kol­leger oplyse, at jeg den 27. april har modtaget et brev fra Finansudvalgets formand, et særde­les mærkværdigt brev, beklager jeg at skulle udtale.

 

Jeg håber at vores lille blå bog forretningsordenen for Grønlands Landsting stadigvæk er gældende.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for ændringsforslaget til landstingsforordning om erhvervsstøtte og anbefaler forslagets overgang til tredje behandling sammen med Fiskeriudvalgets betænkning.

 

Mødeleder:

Hans Pavia Egede nævnte korrekt, at hvilket som helst medlem kan ønske, at man stopper behandlingen af en sag ud fra forretningsordenen og derfor vil jeg gentage, da Fi­skeriudvalgets formand har godkendt, at man stopper an­den behandlingen heraf, vil man vende tilbage til sagen i udvalget og til næste betænkning for Fiskeriud­valget, så kan vi tage beslutning, om den skal gå videre til tredje behandling i sin foreliggende form og til den tid vil jeg ønske, at Attassuts to nævnte forslag bliver behandlet.

 

Punktet sluttet.