Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-2-2

1. behandling 2-1. behandling 2-2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 11. maj

Dagsordenens punkt 36.

 

 

Forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt Peter Ostermann, Nikolaj Heinrich og Atassut).

(Genoptagelse af 2. bahandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Kaj Egede, Siumut, formand for Landstingets Fiskeriud­valg:

Under 2. behandlingen af dette punkt har man fremsat første del af betænkningen, derfor vil jeg hermed fremsætte tillægsbetænkningen uden at læse den forrige.

 

På baggrund af ønske fra Landstinget, fortsatte

Fi­skeriudvalget sine møder den 5. maj 1993, hvor ud­valget drøftede Atassuts forslag om, at der i lands­tingsfor­ordningen om erhvervsstøtte tilføjes bestemmel­ser og landbaseret industri, handel og håndværk.

 

I den anledning skal et enigt udvalg indstille følgende til Landstinget:

 

      1)     Udvalget støtter, den af Landsstyret påtænkte konference, om landbaseret erhverv til efteråret, da den vil give et solidt udgangspunkt for ud­arbejdelsen af et forordningsforslag.

              Udvalget indstiller endvidere, at involverede parter tages med på råd ved udarbejdelsen af et forslag. Såfremt man på efterårets konference finder, at der er behov for en særlig forordning om støtte til landbaseret industri, bør der ud­arbejdes en selvstændig forordning.

 

      2)     Udvalget indstiller også, at den gældende lands­tingsforordnings titel ændres til følgende:

              Landstingsforordning om støtte til Fiskeri,

              Fang­st og Landbrug.

 

I dette enige udvalg, som har afgivet en betænkning, der er det Pavia Nielsen, Siumut, Emilie Lennert fra Atassut, Nikolaj Heinrich fra Issittup Partiia, Ole Lynge Inuit Ataqatigiit og undertegnede Kaj Egede fra Siumut, der er medlemmer.

 

Mødeleder:

Landsstyremedlemmet for Handel og Industri vil kommen­tere først. Så regner jeg med, at efter at vi har behandlet 1. delen af betænkningen, så skal vi drøfte ændringen af ? 34. Jeg vil blot henvise til, at man skal sørge for at der er midler, til den i tillægsbe­villings­loven.

 

Ove Rosing Olsen, landsstyremedlem for Sundhed, Miljø, Handel og Industri:

Med hensyn til de to indstillinger og det der blev fremsat omkring fremgangsmåder ved produktionsfor­hand­ling, der skal vi sige, vi i Landsstyret har til hen­sigt, at der afholdes en konference omkring forædling af produkter eller man afholder sådan et samråd her i landet.

 

I den forbindelse skal vi sige, at hvis dags­ordenspunkt 4 bliver godkendt i dag, så regner vi med, at dette kan

 

 

medtages til det. Således at vi kan lave nogle ret­ningslinier til tilskud og udarbejdelse af udbygning, således at vi kan få et grundlag til at udarbejde disse.

 

Derfor mener jeg, at drøftelsen af dette kan man vende tilbage til til efteråret, efter den har været drøftet i konferencen eller samrådet også udfra at man har drøftet de grundlæggende principper.

 

Mødeleder:

Forinden vi går over til partiordførerne, skal vi udtale, at der sker en afstemning, efter partiord­fører­nes indlæg. Derfor er det nødvendigt, at lands­tingsmed­lemmerne er på deres pladser, efter partiord­førernes indlæg. Først Pavia Nielsen, Siumut.

 

Pavia Nielsen, ordfører for Siumut:

Vi har følgende kommentarer til landstingsforordning om erhvervsstøtte.

 

Med henvisning til vore bemærkninger ved indledningen af behandlingen af herværende dagsordenspunkt, støtter Siumut, i lighed med et enigt udvalg, Landsstyrets planer er passende om at afholde en erhvervskonference med henblik på udarbejdelse af forslag til efteråret om en forordning omkring fremtidig tilskudsgivning til etablering af nye landbaserede arbejdspladser.

 

Vi skal derfor indstille, såvidt der er behov for ændringsfor­slag, at ændringsforslag i ordlyden i ? 34 til forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte, som et enigt Fiskeriudvalg har fremsat i sin betænk­ning, overfår til 3. behandling.

 

 

Vi skal fra Siumut, lige­ledes meddele vor støtte til, at nærværende forord­ningsforslag for fremtiden benævnes "Landstingsfor­ordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug".

 

Med disse bemærkninger skal Siumut tilkendegive, at vi stemmer for, at forslag til landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug overgår til 3. behandling og at Siumut stemmer for.

 

Mødeleder:

Nikolaj Heinrich på vegne af Atassut og Issittup Par­tiia.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til bemærkninger ved fortsættelse af 2. behandlingen af forslag til landstingsforordning om erhvervsstøtte skal vi udtale følgende:

 

Med henblik på lettelse af byrderne for fiskerne, er der stillet forslag fra Atassut, Peter Ostermann og Nikolaj Heinrich og fra Atassut og Issittup Partiia kan vi konstatere, at forslagene, der blev henvist til be­handling i Landstingets Fiskeriudvalg, er blevet be­handlet fuldt ud tilfredsstillende efter, hvad vi kan konstatere.

 

Vi ved, at Landsstyret i princippet ikke var enig i forslagene ved deres første forelæggelse, men takket være landstingspartiernes forstående holdning, hvor de støttede forslagene i princippet, blev forslagene styret ind på deres rette vej.

 

Fiskere, der ikke har økonomisk mulighed for at kune betale deres fartøjsforsikringspræmie, bliver nu ikke udelukket helt, men kan nu blive henvist til ESU, såfremt de ikke har andre muligheder.

 

Fiskere, der har erhvervet sig fiskefartøjer ved lån fra pengeinstitutter eller kommunale erhvervsfonds, kan nu søge ESU om at kunne overføre en del af lånet til ESU. Vi håber, at det bliver muligt at få realiseret disse intentioner ved, at også de økonomiske konsekven­ser bliver løst. Når dette mål nås, har man så ved gensidig imødekommenhed kunnet få målet med forslaget omend, man ikke indfrier forslagets intentioner helt.

 

Vi er ligeledes tilfredse med svaret på forslaget om ESU-financiering til landbaserede erhverv, da der deri er nævnt, at Landsstyret til efteråret vil afholde en konference, hvor bl.a. spørgsmålet herom bliver taget op til debat, og der vil det komme til udtryk, hvilke meningsdannelser, der er herom og vi kan kun håbe, at det bliver en fyldestgørende debat om problemet.

 

Med disse bemærkninger skal vi give udtryk for, at vi vil stemme for forslagets overgang til 3. behandling i sin nuværende udformning.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Da 2. behandlingen af dette punkt blev udsat fra det planlagte tidspunkt, havde Inuit Ataqatigiit ingen mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger omkring selve forslaget, derfor er det på sin plads først at komme med bemærkninger vedrørende Fiskeriudvalgets betænkning.

 

Inuit Ataqatigiit har godkendt forordningsforslaget vedrørende erhvervsstøtte ved, at man besluttede sig til, at ? 34 skulle bibeholdes med en ændret udform­ning. I Fiskeriudvalgets stillingtagen ved sin betænk­ning fremgår der flere klare krav, som også vil resul­tere i en smidiggørelse af vurderingen af fartøjernes levetid.

 

Samtidig med udarbejdelsen af dette spørgsmål har man tilpasset de økonomiske konsekvenser i TB I for 1993, som blev behandlet i går, og dette er Inuit Ataqatigiit tilfredse med.

 

I Fiskeriudvalgets tillægsbetænkning nævnes også, at der i forordningen vedrørende erhvervsstøtte bør til­føjes bestemmelser om landbaseret industri, handel og hånd­værk til efteråret, dette finder Inuit Ataqatigiit på sin plads og støtter forslaget.

 

Med disse bemærkninger godkender IA forordningsfor­slaget inclusiv det fremlagte ændringsforslag samt at forslaget i den foreliggende form videresendes til 3. behandling.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Vi skal henvise til vore bemærkninger under 1. del af 2. behandlingen af dette punkt. Vi skal herunder genop­tagelsen blot støtte Fiskeriudvalgets tillægsbe­tænkning til forordningsforslaget og går ind for, at forslaget overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Ove Rosing Olsen, landsstyremedlem for Sundhed, Miljø, Handel og Industri, på vegne af landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Tak. På vegne af landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og på vegne af hele Landsstyret takker jeg for, at forordningen om tilskud og en æn­dring, at der fremkom disse bemærkninger og at der er nogen til­slutninger. Jeg vil blot kommentere dette.

 

Det blev sagt fra Atassut og Issittup Partiia, at Landsstyret har været i mod i den første forlæggelse. Det er ikke helt korrekt.

 

Under efterårssamlingen besluttede vi alle i Lands­tinget, at der skulle laves en ændring af forordningen.

Derefter har der været, ret hurtigt,?????? efter 1 måned at vi har taget en be­slutning, så har vi nok forstået, at vi har lavet en for stiv ordning. Dermed har vi arbejdet ihærdigt i Lands­styret, at for at smidiggøre dette og vi er glade for, at denne konse­kvens, at fiskefartøjer der er ældre end 15 år, men som stadig kan fungere i mindst 10 år, at også disse får en mulighed for at søge støtte.

 

Med hensyn til oprettelse af landbaseret industri så blev det henvist, at der skal laves en forordning til. Men under Landsstyrets forelæggelse, under afbrydelsen af 2. behandlingen, så sagde vi, om der skal laves en ny forordning eller en tilpasning af forordningen.

 

Jeg mener, at vi til den kommende konference og til det nye udvalg, som også skal deltage og deres henvisninger om, hvordan ordningen vil blive, det skal vi først høre og derefter skal vi tage en beslutning samlet hvordan vores for­ordning bliver.

 

Med disse bemærkninger skal jeg blot henvise til, at forslaget vedtages under 3. behandlingen i sin fore­liggende form.

 

Kaj Egede, Siumut:

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg ikke har samme parti som Hans Pavia Egede.

 

Jeg vil blot takke på vegne af udvalget, at dette dagsordenspunkt med hensyn til at kutterne bliver financieret i banken, den blev slettet, og ...... i salen, så er man tilfreds med den opgave, som man har overgivet til udvalget og at Finansudvalget også har arbejdet for, at der findes midler dertil, det vil vi også takke for.

 

Her er det fiskefartøjer, som i dag jo helt rigtigt har problemer, og nogen af dem har nogen fiskefartøjer, som ellers fisker ordentligt, men på baggrund af prisæn­drin­ger og renteændringer, som har fået problemer.

 

Og med hensyn til nedsættelse af Handels- og In­dustriud­valget, så skal det være deltager til konferen­cen, der skal afholdes i efteråret, der mener jeg, at vi vil tage dette tilbud velkommen fra Landstingets side.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til det midlertidige landsstyremedlem for Fiskeri, Ove Rosing Olsen, vil jeg udtale, at vores bemærkninger om, at Landsstyret ikke var enige i forslagene ved deres forelæggelse, først så har Erhvervsudvalget fremsat forslag om betaling af fartøjsforsikringspræmier, nemlig at man holder op med ESU ønskede pengene og for det andet kan vi se, at behandling af dette, så fore­slog Landsstyret, at ? 34 af vores støtteforordning slettes helt og det er den, som giver mulighed for at dette kan ses.

 

Med hensyn til det tredje, at der gives et forslag fra Atassut, at dette også medtages til land­baserede er­hverv, der blev det besvaret, at det ikke er hen­sigts­mæssigt, fordi der er en anden mulighed dertil, men nu er forslagene kommet ind på rette vej og vi er tilfreds med at de vil blive realiseret nu og derfor er vi tilfreds med, at man har kunnet se sådan en imødekom­menhed, selvom Landsstyret har været imod forslagene under deres første forelæggelse.

 

Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø:

Meget kort skal jeg præcisere, at med hensyn til for­sikringen, at det ikke er blevet ændret siden det først fremkomne forslag. Her blev det kort præciseret, at man skal ansøge, hvis man ikke har tidligere gæld, at man får denne mulighed og denne mulighed bibeholder man. Det er blot en præcisering af, at man ikke har ændret ved disse forhold.

 

Mødeleder:

Således er Fiskeriudvalgets tillægsbetænkning godkendt. De to indstillinger, således at sagen kan gå videre og det skal sådan en ordlyd. Dem der stemmer for, at den går videre til 3. behandling i sin foreliggende form, bedes rejse sig.

 

26.

 

Således overgår den til 3. behandling i sin foreliggen­de form.

 

Punktet sluttet.