Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 24. april 1996

 

Dagsordenens punkt 16:

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(2. Behandling)

 

Agnethe Davidsen, Siumut, Skatteudvalgets formand:

 

Betænkning fra Skatteudvalget vedrørende forslag til Lands­tingslov om ændring af Lands­tings­lov om indkomstskat, skal jeg hermed forelægge.

 

Skatteudvalget har på sit møde den 17. april 1996 behandlet det af Landsstyret fremlagte for­slag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat.

 

Skatteudvalget skal udtrykke sin tilfredshed med den mellem Landsstyret og den danske re­gering den 17. november 1995 indgåede tillægsaftale til den grønlandske-danske dobbeltbe­skatnings­aftale, og dermed støtter udvalget også de foreslåede ændringer i reglerne omkring begrænset skattepligt således at løn med videre i et vist omfang kan beskattes her i landet, uan­set at modtageren endnu ikke har taget fysisk ophold her, idet udvalget her finder, at kilde­landsprincippet bør have forrang.

 

Skatteudvalget kan ligeledes tilslutte sig de foreslåede ændringer i pensionsbeskatnings­reg­ler­ne. Udvalget finder det vigtigt, at Landsstyret er lydhør over for arbejdsmarkeds­pensionskas­ser­nes ønsker, specielt her i opstartfasen.

 

Udvalget glæder sig over, at det nu er teknisk muligt, at imødekomme kommunernes ønske om, at udskyde datoen for fast­sættelse af skattekommunen, således at der bliver større over­ensstemmelse mellem bopæls- og skattekommune.

 


Det er udvalgets opfattelse, at der skal være lighed for loven, uanset om virksomheden drives personligt eller i selskabsform, hvorfor udvalget kan gå ind for de foreslåede ændringer i sank­tionsbestemmelserne, og finder det helt naturligt, at de fremover også omfatter de offent­lige arbejdsgivere.

 

Da udvalget også støtte de foreslåede ændringer i reglerne for pengeinstitutters opgørelse af den skattepligtige indkomst, er det således et enigt Skatteudvalg, der kan tilslutte sig det af Lands­styret fremlagte forslag om ændring af Landstingslov om indkomstskat i sin helhed.

Til de af Landstingsmedlemmet Anthon Frederiksen under første behandling stillede æn­drings­­forslag skal Skatteudvalget be­mærke, at sonderingen mellem fuld eller be­grænset skat­te­pligt går på, om man har bopæl eller hjemsted her i landet eller kun henter en indkomst her fra landet. Derfor vil det være et brud på den systematik skatteloven bygger på, at gøre per­so­ner, der bor her i landet begrænset skattepligtige, og tillige helt uden virkning, idet den skat en person skal betale af en given indkomst, i princippet er den samme uanset om personen er fuldt eller begrænset skattepligtig.

 

Skatteudvalget har endvidere på sit møde behandlet det af Landsstyremedlemmet for økono­miske anliggender fremsendte notat vedrørende beskatning med videre af aktiver anvendt i næring.

 

Udvalget er enig i notatets konklusion om, at Østre Lands­retsdommen forrykker hele grund­laget for beskatning henholdsvis fradrag for tab ved afståelse af ikke afskrivnings­berettigede aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt.

 

Det er udvalgets opfattelse, at Landsstyret på denne baggrund bør nedsætte en arbejds­gruppe, der skal overveje den skatte­mæssige behandling af fast ejendom, der ikke er afskrivningsbe­rettiget, men alligevel anvendes erhvervsmæssigt, herunder også overveje hvorvidt disse ejen­domme fremover bør tillades afskrevet. Udvalget forventer, at Landsstyret vil fremlægge for­slag herom til efterårssamlingen 1996.

 

Da udvalget imidlertid finder en retsstilling hvor fortjeneste eller tab ved afståelse af al fast ejen­dom, der udlejes, uanset om ejendommmen er beliggende i eller udenfor Grønland, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som uholdbar, skal Skatteudvalget fremsætte et ændringsforslag til det fremlagte lovforslag, således at udtrykket "eller anvendt" i paragraf 24 stykke 1, nr. 2, 2. punktum og i paragraf 25 b, stykke 1 udgår.

 


Ændringsforslaget er vedlagt betænkningen som bilag.

 

Og Skatteudvalgets betænkning har jeg fremført og her er følgende medlemmer: Agnethe Davidsen, Mikael Petersen, Siumut, Knud Sørensen, Siverth K. Heilmann, Atassut og Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit.

                

Daniel Skifte, Atassut, Landsstyremedlemmet for Økonomiske anliggender og Boliger:

 

På Landsstyrets vegne skal jeg takke Skatteudvalget for dens grundige gennemgang og be­handling af lovforslaget, som klart kommer frem i udvalgets betænkning. Og udtrykke til­freds­hed med, at det er et enigt Skatteudvalg, der står bag forslaget til Lands­tingsloven om ændring af Landstingslov om indkomstskat.

 

Lands­styret kan tilslutte sig Skatteudvalgets ændringsforslag vedrørende beskatning af fast ejendom, der anvendes erhvervs­mæssigt uden at være afskrivningsberettiget. Ligesom jeg på Landsstyrets vegne er indstillet på at nedsætte en arbejds­gruppe, der skal vurdere problemstil­lingen, således at Lands­styret kan fremlægge et lovforslag på efterårssamlingen 1996.

 

Til det af Landstingsmedlem Anthon Frederiksen under første behandling af lovforslaget stillede forslag om, hvor langt man er kommet med hjemtagningen af tjenestemandspen­sio­ner­ne. Dertil kan jeg oplyse, at Finansministeriet i princippet har opsagt aftalen, og at man for tiden arbejder på en beregningsmodel på fastsættelse af overførselsbeløbet. Såvel Finansmini­steriet som Hjemmestyret forventer, at overførslen kan ske pr. 1. januar 1998. Dette forudsæt­ter dog, at Finansministeriet forinden har tilvejebragt et tilfredstillende pensionsalderre­gister.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille forslaget med de af Skatteudvalget forslåede æn­dring­er, som er indarbejdet i bilaget vedlagt nærværende svarnotat, til overgang til tredje be­hand­ling, til endelige vedtagelse i den nu foreliggende form.

 

Knud Sørensen, Atassut, Mødeleder:

 


Jeg skal minde om, at der skal være afstemning i de 3 punkter, hvorfor jeg skal anmode med­lemmerne om at forblive på deres pladser. Og jeg kan meddele, at Kuupik Kleist er vendt til­bage, og jeg vil byde ham velkommen.

 

Mikael Petersen, Ordfører for Siumut:

 

Til betænkningen afgivet af Skatteudvalget vedrørende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat skal vi fra Siumut knytte følgende be­mærkninger:

På linie med Skatteudvalget støtter vi fra Siumut de foreslåede ændringer i reglerne omkring begrænset skattepligt, således at løn med videre i et vist omfang kan beskattes her i landet, uanset at modtageren endnu ikke har taget fysisk ophold her, idet Siumut på linie med Skatte­udvalget finder, at kildelands­princippet bør have forrang.

 

Idet Siumut ligeledes kan tilslutte sig de foreslåede ændringer i pensionsbeskatnings­reglerne, finder Siumut det meget vigtigt, at Landsstyret er lydhør over for arbejds­markedspensions­kasser­nes ønsker og forslag, specielt her i opstartfasen.

 

Siumut har bemærket sig, at det er Skatteudvalgets opfattelse, at Østre Landsretsdommen for­rykker hele grundlaget for be­skatning henholdvis fradrag for tab ved afståelse af ikke afskriv­ningsberettigede aktiver, der anvendes er­hvervs­mæssigt.

 

Derfor er Siumut enig med Skatteudvalget i, at Landsstyret på denne baggrund bør nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje den skattemæssige behandling af fast ejendom, der ikke er afskrivningsberettiget, men alligevel erhvervsmæssigt, herunder også overveje, hvorvidt disse ejendomme fremover bør tillades afskrevet. Siumut forventer, at Landsstyret vil frem­lægge forslag herom til efterårssamlingen

 

Idet vi fra Siumut iøvrigt kan gå ind for betækningens indhold som helhed, skal vi indstille, at ændringsforslaget herefter overgår til tredje behandling.

 

Siverth K. Heilmann, Ordfører for Atassut:

 

Som ved forslagets første behandling kan Atassut støtte for­slaget, samt Skatteudvalgets ændringsforslag her ved anden behandling.


De tekniske dele af forslaget er Atassut tilfreds med ændrin­gerne i den subjektive skattepligt. Ikke mindst støtter Atassut de nye grønlandske pensionsopsparinger sikres fornuftige skat­teregler.

 

Med disse korte bemærkninger går Atassut ind for at forslaget overgår til tredje be­handling.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Under første behandling af dette forslag sagde vi fra Inuit Ataqatigiit, at vi i princippet kunne gå ind for forslaget da vi ikke kunne finde nogle kritikpunkter overhovedet.

 

Da vi fortsat under denne anden behandling deler denne op­fattelse og ligeledes ej heller i Skat­teudvaglet har kunnet støde på nogle problemer i forslaget, inklusive det af Skat­teudvalg­et stillede ændringsforslag omkring beskatning af fast ejendom, skal jeg udtale at Inuit Ataqa­ti­giit agter at stemme for forslaget. Herover skal vi på linie med hvad Skatteudval­get ind­stiller, ligeledes henstille til, at der med henblik på en behandling under førsteårssamlingen nedsættes en arbejds­gruppe, de nærmere skal vurdere pro­blemstillingen omkring fast ejen­dom.

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Med henvisning til vores bemærkninger ved første behandlingen og efter at have hørt Skatteudvalgets betænkning skal Akulliit Partiiat henstiller at forslaget overgår til tredje behandling i sin foreliggende form.

 

Anthon Frederiksen, Ordfører for Kandidatforbundet:

Det vil være meget nemt og meddele sin tilslutning til for­slaget. Men jeg syntes at jeg skal benytte lejligheden til at påpege de forskellige, jeg syntes der skal påpeges.

 


Jeg kan fra Kandidatforbundet under henvisning til mine bemærkninger under første behand­lingen af Landstingslov om ændring af Landstings­lov om indkomstskat konstatere, at Skatte­udvalget i sin be­tænkning har bemærket med hensyn til mine ændringsforslag, at det vil være et brud på den systematik skatteloven bygger på at gøre herboende personer fuldt eller be­græn­set skattepligtige, Men hvordan skal det så forstås, da det ikke er så forfærdelig mange år siden, at pensionister og førtidspensionister ikke var skattepligtige?

 

Jeg mener, at der ingen virkelig begrundelse er for talen om, at det vil være omgåelse af skat­te­loven at gøre herboende personer skattepligtige, da omtalte lov skal jo godkendes her i land­et, og kan til enhver blive ændret, såfremt forslagene bliver godkendt, for eksempel her, hvor man agter at ændre flere paragraffer.

 

Endvidere har man med hensyn til beskatningen af selskabernes overskud gennem tiderne lavet ændringer i beskatningsformen hvorfor jeg har svært ved at forstå, at handicappede, pensio­ni­ster og førtidspensionister ikke kan opnå skattelettelser, da de omtalte grupper idag må siges at oppebære en ikke over­vældende stor indtægt. Disse grupper behandles jo helt for­skelligt fra kommune til kommune.

 

Man skal heller ikke glemme, at når de omtalte persongrupper skal tilkendes personlige til­læg, lægger man pågældendes hjemkommunes økonomiske situa­tion til grund for tillæggenes størrelse, hvorved de omtalte grupper skaber et unødigt stort administrativt arbejde, når man­ge uundgåelige henvendelser nærmest i form af tiggeri bliver skabt på den måde. Man skal og­så huske på, at der udover pensioner og lignende udbetales mange penge gennem den of­fent­­lige hjælp som tilskud til husleje, el og andre udgifter. Derfor kan pengemid­lerne blive bed­re og ligeligt anvendt over hele landet gennem skattelettelser, såfremt man ikke overhører vanskelighederne og søger at forstå forholdene til bunds og foretager tiltag derefter.

 

Når jeg nu har stillet forslaget sådan som det er fremlagt kan man forvente, at det vil medføre færre udgifter i forbindelse med den offentlige hjælp til følge. Derfor vil jeg igen hen­stille, at mit forslag for alvor inden tredje behandling af forslaget om Lands­tingslov om ændring af Landstingslov om ind­komstskat, dels ved at sammenholde forslaget med de oplys­ninger, der er indhen­tet af Socialreformkommissionen, bliver grundigt drøftet i Skatteudvalget ikke bare ud fra fler­talsprin­cippet, men med henblik på at få rettet op på de ek­sisterende problemer.

 


Til slut vil jeg med hensyn til mit spørgsmål under sagens første behandling om overflytning af tjenestemændenes og andre pensionsberettigede personers pensionsop­sparing fra Danmark til Grønland, uanset jeg har god forståelse for Landsstyremed­lemmets svar mener jeg dog, at tidspunktet den 1. januar 1998 for overflytningens påbegyndelse ligge for langt ud i frem­tid­en. Debatten om dette spørgsmål er jo ikke ny af dato, og det drejer sig jo også om mange penge, der vil kunne arbejde her i landet. Derfor vil jeg kræve at man arbejder for at få gen­nemført at overflytningen kommer til at ske på et tidligere tidspunkt.

 

Bortset fra det, jeg har anført foran, er jeg enig i de andre punkter i forslag om Lands­tingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat.

 

Med disse bemærkninger vil jeg kræve, at de problemstillinger, som jeg har anført som for­hold, der bør rettes op på, bliver grundigt og tilfredsstillende drøftet i Skatteudvalget.

 

Daniel Skifte, Atassut, Landsstyremedlemmet for Økonomiske anliggender og Boliger:

Først skal jeg takke partiordførernes indlæg, fordi de generelt går ind for forslaget. Og derfor med hensyn til de enkelte spørgsmål da vil jeg blot lige kommentere dem kort. For ek­sempel, det som Siumuts ordfører ønsker, at fast ejendom og om dette kan afskrives, det får man un­der­søgt, og Lands­styret vil fremlægge forslag herom til efterårssamlingen. Det samme sag­de Inuit Ataqatigiit, vi skal give tilsagn om at vi skal nok gøre det. Og dermed vil I kunne se, hvor­dan jeres ønsker bliver effektueret. Jeg har ikke nogen yderligere bemærkninger til Atas­sut partiets bemærkninger og Inuit Ataqa­tigiits bemærkninger. Men Kandidatforbundets spørgs­mål og bemærkninger, da vil jeg lige kommentere. Det er oplagt, at det er forskelligt spørgsmål der blev ...  kan opfordres til at, skal til ud­valget, selvfølgeligt skal behandle dem og fremlagde dem endnu engang. Og mellem behandlingen er Skatte­direktoratet og mit Lands­­styredirektorat åben til undersøgel­ser. Og jeg mener at sådan møde, da vil jeg udtale at vi ikke bliver brugt godt nok med hensyn til indhentning af nødvendige oplysninger.

 

Et af de første jeg nævnte i min besvarelse det er, at det der bliver stillet spørgsmål om, at den først til 1. januar 1998 vil kunne træde i kraft, det er fordi Finansministeriet, der skal behandle sag­en. Fra Grønlands Hjemmestyre, der skal være dialog omkring den nævnte spørgsmål og kort sagt så kan vi ikke fremrykke ikrafts­ættelsestidspunktet og også fordi det er Landstinget og Folketinget der er blandet ind i sagen og dermed skal man bruge den nødvendige tid der skal bruges.

 


Og jeg håber dermed at Anthon Frederiksen vil have forståelse for dette. Selvfølgelig har vi selv ønsket at dette kan fremrykkes, men man skal jo gå ud fra, at det vej man skal bruge og det er det, der har mundet ud i, at man bliver nødt til at overholde den nævnte tidsfrist. Med hensyn til de andre spørgsmål, de vil nok blive behandlet i Skatteudvalget og vil måske even­tuelt blive be­svaret her. Men jeg vil gerne sige tak for, at I generelt støtter forslaget.

 

Agnethe Davidsen, Formanden for Skatteudvalget:

 

Jeg skal på vegne af Skatteudvalget takke for, at et absolut flertal her støtter betænk­ningen fuldt ud, og jeg skal også takke Landsstyremedlemmet for, at han går ind for Skatteudvalgets forslag om ned­sæt­telse af en arbejdsgruppe. Med hensyn til Anthon Frederiksens udtalel­se, der skal jeg udover Landsstyremedlemmets be­svarelse blot udtale, at her til anden be­hand­lingen af lovforslaget og de bemærk­ninger, der faldt fra Anthon Frederiksen, der vil Skatteud­valget jo afholde et møde lige straks efter behandlingen her i salen. Og disse skal blive med­taget i vurderingerne.

 

Knud Sørensen, Atassut, Mødeleder:

 

Og således er dagsordens punkt 16: Forslag til Landstingslov om ændring af Landstings­lov om indkomstskat, parat til at overgå til tredje behandling i sin foreliggende form til anden be­handling, og dem der går ind for den, bedes rejse sig. 31: det er samtlige tilstedeværende.