Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 17-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 24. april 1996

 

Dagsordenspunkt nr. 17

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

(2. behandling)

Agnethe Davidsen, Formanden for Skatteudvalget

Her er det også formanden for Skatteudvalget Agnethe Davidsen, der skal frem­lægge betænkningen.

 

Agnethe Davidsen, Formanden for Skatteudvalget:

 

Betænkningen fra Skatteudvalget vedrørende forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter. Den skal jeg hermed fremlægge:

 

Skatteudvalget har på sit møde den 17. april 1996 behandlet det af Landsstyret fremsatte for­slag til landstingslov om ændring af lands­tingslov om indførselsafgifter. Et enigt Skatte­udvalg støtter forslaget om afskaffelse af afgiften på grammofonpla­der, kassette­bånd, videobånd og cd'ere, samt videospil og andre færdighedsspil med videre, ligesom udvalget kan tilslutte sig den foreslåede præcisering af reglerne om udenlandske skibes proviantering og om kom­peten­­cen til at meddele tilladelse til afgiftsfri indførsel af vareprøver. Skatteudvalget har note­ret sig, at forslaget blandt andet har baggrund i et ønske fra de erhvervsdrivendes organisa­tio­ner om en mere tidssvarende afgifts­politik på musik- og cd-området.

 

Endvidere har Skatteudvalget konstateret, at med udviklingen af multimedieprodukter, vil det ikke længere være muligt at skelne mellem de medier, der inde­holder arbejdsredskaber, og de medier, der anvendes til under­holdning. Skatteudvalget lægger vægt på, at den information­s­tek­nologiske udvikling bør fremmes, således at medier som for eksempel cd-rom, der inde­hol­der arbejdsredskaber, ikke belægges med afgift.

 


Da der ikke objektivt kan skelnes mellem de ar­bejds­relaterede medier og andre medier, kan Skatteudvalget tillige tilslutte sig at afgiftsophævelsen skal gælde alle andre medier. Endelig lægger Skatteudvalget vægt på, erhvervs­livets konkurrencevilkår vil blive forbedret med den foreslåede afgiftsophævelse, da man herved undgår, at det grønlandske erhvervsliv påføres konkurren­ce fra Danmark som følge af ophævelsen af det danske punktafgifter på tilsvarende pro­dukter. Med hensyn til de af Inuit Ataqatigiit fremsatte bemærkninger under første be­hand­l­ingen skal Skatteudvalget udtale, at Skatteudvalget principielt er enig i, at grønlandske musikprodukter skal have så gode konkurren­cevilkår som muligt. Hvis afgiften ophæves, vil det ikke frem­over være muligt at videreføre den eksisterende afgiftsmæssige forskelsbe­hand­ling til fordel for de grønlandske musikpro­ducenter.

 

Efter Skatteud­valgets opfattelse vil afgiftens ophævelse imidlertidig ikke påvirke de grøn­land­ske musikpro­ducenters økonomiske vilkår væsentligt, idet forbrugere med grønlandsk kulturel baggrund fortsat vil vælge grønlandsk musik i samme omfang som hidtil, selvom prisen ikke falder nær så meget som prisen for uden­landsk musik.

 

Hvorvidt den eksisterende tilskudsordning til de grønlandske musikproducenters betaling af NCB-afgift, skal videreføres ligger udenfor Skatteudvalgets kompe­tence. Da Skatteud­valget ikke kan afvise, at de grønlandske musikpro­ducenters økonomiske vilkår vil blive påvirket såfrem NCB-tilskuddet ophører samtidig med ophævelse af indførselsaf­giften, har Skatteud­valget henstillet til Finansudvalget at overveje en videreførelse af NCB-tilskuddet i de kom­mende år. Et enigt Skatteudvalg kan derfor tilslutte sig den foreslåede af­gifts­ophævelse samt de foreslåede præciseringer.

 

Daniel Skifte, Landstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Da forslaget såvel under første behandlingen som i Skatteudval­gets betænkning her til anden behandlingen har tilslutning fra hele Landstinget, skal jeg på Landsstyrets vegne af hensyn til at fremskynde forslagets ikrafttrædelsestidspunkt anmode For­mands­skabet om dispensation, således at forslaget kan anden og tredje behandles her idag med henblik på endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Afslutningsvis skal jeg oplyse, at jeg har noteret mig, at Skatteudvalget har henstillet til Finansudvalget at overveje en videreførsel af NCB-tilskuddet til de grønlandske pladesel­skaber i de kommende år. Denne henstilling vil jeg medtage i overvejelserne i for­bindelse med Finanslovsforslaget for 1997.


 

Knud Sørensen, Atassut, Mødeleder

 

Og jeg skal nævne, at Landstinget under dets møde i går har tilsluttet sig, at punkt 17 anden og tredje behandles her i dag, og så går vi straks videre med partiordførerne og Mikael Peter­sen, Siumut.

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut

 

Fra Siumut støtter vi fuldt ud Skatteudvalgets betænkning. Vi har ligeledes i Siumut med glæde lagt mærke til, at et enigt Skatteudvalg støtter forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter. Derfor vil vi uden yderligere be­mærkninger med henvis­ning til vores kommentarer under første behandlingen henstille, at forslaget bliver sat til tredje behandling.

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut

 

Som nævnt i forbindelse med første behandlingen støtter Atassut helhjertet. Undskyld, jeg skal lige have hentet det rigtige papir. Undskyld jeg var gået igang med punkt 16.

 

Som nævnt i forbindelse med første behandlingen, så slutter Atassut helhjertet op om ophævelsen af indførselsafgifterne på cd´ere m.m.

 

Lettelsen af omkostningerne for erhvervslivet og befolkningen er i overensstemmelse med Atassut´s politik. Samtidig glæder det Atassut at, det er et enigt Skatteudvalg, der støtter forslaget. Atassut vil således stemme for forslaget, både ved anden og tredje behandlingen.

 

Mødeleder: Det er tilgivet.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit:

 


Og jeg kan se, at det er punkt 17. Da vi i det foreliggende forslag til ændring af lands­tings­loven om indførselsafgifter kan konstatere at, vores fremførte spørgsmål omkring de grøn­land­ske musikproducenters betaling af NCB-afgiften ligeledes finder støtte hos Skatteud­valget, skal vi fra Inuit Ataqatigiit udtale, at vi er tilfredse dermed, eftersom dette foreslåede skridt vil blive til gavn for musikproducenterne her til lands, som tæller flere i dag end tid­ligere.

 

Vi må jo erkende, at vi heller ikke kan afvise, at de grønlandske musikproducenters økono­miske vilkår vil kunne blive påvirket, såfremt også NCB-tilskuddet ophører samtidig med ophævelsen af indførselsafgiften, og at dette vil virke konkurrenceforvridende. Da vi ligeledes kan konstatere, at Landsstyret i dette spørgsmål ikke stiller sig afvisende, skal jeg blot fra Inuit Ataqatigiit udtrykke vor tak herfor.

 

Og med disse korte bemærkninger skal jeg her meddele, at vi agter at stemme for forslaget både ved anden og tredje behandlingen, og jeg skal også tilføje, at jeg er så glad i dag over, at der er chokolade ved mit bord.

 

Mødeleder: Jeg skal blot tilføje at mødesalen ikke er en spisestue.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

 

Vi tager det sidste til efterretning.

 

Efter at have hørt udvalgets betænkning indstiller Akulliit Partiiat og med henvisning til bemærkningerne ved første behandlingen, at forslaget går til tredje behandling i sin forelig­gende form.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Fra Kandidatforbundet henviser jeg til mine bemærkninger under første behandlingen, idet jeg har anmodet Landsstyret om at forinden anden og tredje behandlingen, har jeg intet imod, at forslaget går videre i sin foreliggende form.

 

Agnethe Davidsen, Siumut, Formand for Skatteudvalget:

 


Jeg har bemærket mig at nærværende lovforslag har fået tilslutning fra samtlige tilstede­værende, og det vil jeg gerne takke jer for. Og forinden tredje behandlingen, kan jeg fra udvalget meddele, at vi ikke har yderligere tilføjelser til forslaget.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender:

 

Jeg skal også på vegne af Landsstyret takke for, at samtlige partier og dermed også Kandidat­forbundet for første gang er helt enige i et forslag, og skal til sidst blot takke for det gode ar­bejde Skatteudvalget har ydet. Tak.

 

Mødeleder:

Dermed er punkt 17, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførsels­afgifter færdigbehandlet under anden behandlingen. Dem, der går ind for, at forslaget går videre til tredje behandling, bedes rejse sig. 31.