Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 11-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 11. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 11

Forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner.

 

Anders Andreassen, Landstingsformand, der forelægger forslaget.

 

Hermed forelægger Formandsskabet forslag til landstingslov om ansatte ved Landstingets institutioner.

 

Landstingets har allerede under efterårssamlingen 1996, 1. behandlet forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Dette forslag kommer til 2. behandlingen og ventelig også 3. behandling under denne forårssamling, samtidig med at dette forslag behandles.

 

Formandsskabets forslag til Landstingslov har været til høring hos Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger som ikke havde nævneværdige bemærkninger samt hos NAK, som ikke havde bemærkninger til forslaget.

 

Forslaget fremsættes for at skabe lovmæssig overensstemmelse mellem bestemmelsen i forretningsordenen for Grønlands Landsting § 45 særlig stk. 1. som kræver, at tjenestemænd og øvrige ansatte i Landstingets administration ansættes og afskediges af Landstingets Formand eller den formanden bemyndiger hertil.

 


Forslaget tilsiger derudover, at tjenestemændenes rettigheder og pligter efter gældende lov opretholdes uændret.

 

Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland ændres samtidigt. Forslag herom 2. behandles under denne samlings punkt 40 den 18. maj 1998, hvorefter dette forslag fra Formandsskabet 2. behandles.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundet s ordførere.

 

Kristine Raahauge, Siumut.

 

Forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner fremsat af Formandsskabet har Siumut følgende bemærkninger:

 

Landsstyremedlem Jonathan Motzfeldt fremlagde et forslag om dette område, hvor Siumut under denne debat bemærkede at det er på tide, at man tager tjenestemandsansættelsen til vurdering. I denne vurdering har man hørt samtlige relevante i høringen omkring fordele og ulemper ved tjenestemandsansættelsen.

 

Landsstyrets redegørelse omkring status omkring dette arbejde, der havde man fra Siumut klart meldt, at man anser at afskaffelsen af tjenestemandsansættelsen fremover er på sin plads, hvorefter overenskomstansættelse og overmålsansættelse kan erstatte tjenestemandsansættelsen og at man ikke kan komme uden om dette.

 

Og ved vurderingen af denne ansættelse havde man ?. Siumut går ind for det forelagte forslag i det forslaget bygger på det i Landstingets forretningsordenens foreskrevne regler. Herefter er det Landstingsformanden der har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd og andre ansatte i henhold til lovgivningen. Således at man sammenholder det med den gældende lov.

 

Peter Ostermann, Atassut.


Tak. Det fremlagte lovforslag er en vigtig del af selvstændiggørelsen af Landstinget. Ved lovforslaget vedtagelse er der blevet taget et vigtigt skridt til lovgivernes totale adskillelse fra den udøvende. Med dette lovforslag understreges det endnu engang, at den lovgivende skal og er total adskilt fra de udøvende.

 

Med disse korte bemærkninger tilslutter Atassut sig forslaget og går ind for at lovforslaget går til 2. behandling, samt at forslaget forinden sendes til 2. behandling i Lovudvalget.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

For ganske kort siden besluttede vi igennem en ændring af  Landstingets arbejdsform, at vi ligeledes skulle overgå til en decideret parlamentarisk styreform, hvilket konkret betød en adskillelse af den lovgivende og udøvende myndighed i det daglige politiske arbejde.

 

Herværende lovforslag er en udmøntning heraf og vedrører således Landstingets mulighed for selvstændigt at udøve sin ansættelseskompetence.

 

Da forslaget efter Inuit Ataqatigiits bestemte opfattelse er på sin plads, skal vi ikke komme med en længere redegørelse herfor, men blot meddele at forslaget har vores velsignelse samt at vi tilslutter os, at denne overgår til 2. behandlingen i sin foreliggende form.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat mener, at lovforslaget er en justering, og at der ingen grund er til at trække debatten i langdrag ved at inddrage irrelevante spørgsmål, hvorfor eg anbefaler at lovforslaget overgår til 2. behandlingen i den foreliggende form.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 


Forslag til Landstingslov om  tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner fremsat af Formandsskabet har jeg studeret med interesse og har følgende bemærkninger.

 

Landstinget har i forbindelse med efterårssamlingen 1996, 1. behandlet tjenestemandsansættelse i Grønland og med henvisning til mine bemærkninger støtter jeg i princippet forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner. Ved et sådan forslag indgår som en vigtig del, at man såvidt muligt ikke ændre tjenestemændsrettigheder og forpligtigelser, og at de gøres i overensstemmelse med øvrig lovgivning.

 

Jeg synes derfor at det er på sin plads, at der skabes lovhjemmel for tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, også for at sikre, at de forbliver på deres arbejde og udøver deres tjeneste under denne institution.

 

Selvom man ligger vægt på, at man ikke ændre tjenestemandsrettigheder og forpligtigelser, så er der i det fremlagte forslag kapitel 5 aflønning omkring midlertidig ved § 23 stk. 2 er det et spørgsmål om kriminallovens § 9 og 10 ikke bør medtages i denne paragraf. Endvidere vil jeg sætte spørgsmål ved, hvorvidt det er nødvendigt, at fastsætte Formandsskabets bestemmelsesret i henhold til § stk. 1, da retten i forvejen har bestemmelsesret i henhold til Retsplejeloven § 7, stk 2 og § 13 stk 2.

 

Da boligsituationen i disse år er så omfattende her i landet, må man kraftigt sætte spørgsmålstegn ved, at visse tjenestemænd i forbindelse med ansættelse har ret til og krav på en bolig. Vi der har været tjenestemænd i over 25 år ved at en del af tjenestemændene bliver hæmmet af en sådan bestemmelse i at have kunne anskaffe sig egen bolig eller hus.

 

Derfor vil jeg på Kandidatforbundets vegne opfordre til, at denne utilsvarende bestemmelse bliver fjernet. Vi ved ligeledes i Kandidatforbundet, at man mangler en styring for at begrænse de store administrative udgifter her i landet, især inden for Hjemmestyrets administration, når man tænker på den store udskiftning blandt personalet. Derfor bør det anbefales, at man i større grad søger at bruge åremålsansættelse i Landstingets sekretariat.


Fra Kandidatforbundet kan vi aldrig tiltræde at bestemmelsen af pensionsstørrelsen for folk der har været tjenestemænd i mange år fastsættes under hensyn til ægtefællens indkomst, og derfor foreslår jeg som ændringsforslag, at § 41 stk 4 bliver fjernet.

 

Fra Kandidatforbundet mener jeg, at § 52 er en unødvendig bestemmelse, da alle tjenestemænd i forvejen er forudlønnet, og bestemmelsen bør vurderes som overflødig.

 

Muligheden i kapitel 14 for orlov med løn i efteruddannelsesøjemed støtter jeg fuldt ud fra Kandidatforbundet. Muligheden er et godt skrift mod, at man efterhånden kan begrænse udefratilkaldt personale.

 

Det kan være tillokkende af ansættelse af personlig kontrakt, men Formandsskabet har ved sit lovforslag vist, at man ikke uden videre kan komme uden om det lovbundne tjenestemandssystem.

 

Tilslut vil jeg opfordre til, at alle Landsstyreområder samlet søger at gennemføre en lovgivning, lig nærværende for derved kan opnås en bedre og billig styring af personalepolitikken.

 

Med disse bemærkninger vil jeg indstille, at sagen inde 2. behandlingen går til drøftelse i Lovudvalget.

 

Andres Andreassen, Landstingsformand kommer med en besvarelse.

 

Tak. Et absolut flertal har støttet det fremsatte lovforslag, hvorfor jeg ikke skal kommentere det nærmere, og jeg mener, at det der blev forelagt har sit udgangspunkt 1, at man også tilnærmer vores forretningsorden, hvorfor et absolut flertal er enig i det forelagte.

 


De forskellige spørgsmål fra Kandidatforbundet med henvisning til de forskellige paragraffer synes jeg må tages med i forbindelse med behandlingen af forslaget i Lovudvalget, hvorefter vi i forbindelse med 2. behandlingen kan komme nærmere ind på disse spørgsmål.

 

Med disse korte bemærkninger takker jeg for den klare støtte forslaget har fået.

 

Mødeleder.

 

Således er behandlingen af forslag til landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, 1. behandlingen færdig.