Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-2.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 14. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 18

Forslag til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd

(2. behandling)

Finn Karlsen, formand for Socialudvalget, Atassut:

 

Betænkning afgivet af Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg vedrørende forslag til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd afgivet til 2. behandling af forslaget. Landstin­gets social- og arbejdsmarkedsudvalg har under behandlingen bestået af Ruth Heilmann og Laannguaq Lynge fra Siumut og fra Inuit Ataqatigiit Lars Sørensen og fra Atassut Jakob Sivertsen og Finn Karlsen. Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg har efter Landstin­gets 1. behandling gennemgået forslag til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd med bemærkninger.


Et enigt udvalg kan tilslutte sig oprettelsen af et selvstændigt ligestillingsråd. Udvalget har drøftet sammensætningen af rådets medlemmer, og skal fremsætte følgende ændringsforslag. I kapitel 3 stk. 2 nr. 3 indsættes en ny paragraf 3 stk. 2 nr. 3 Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat. I kapitel 3 stk.4 nr. 2 indsættes en ny paragraf 3, stk. 4 nr. 2, der lyder De Grøn­landske Arbejdsgiverforeninger og Tjenestemænds og Overenskomstansattes Centralorganisa­tion i Grønland.

 

Udvalget har endvidere drøftet ligestillingsrådets afgivelse af årsberetningen og skal foreslå følgende ændring. I kapitel 2 § 2 stk. 3 indsættes en ny paragraf 2 stk. 3, der lyder således. Ligestillingsrådet afgiver hvert år beretning til Landstinget om det forløbne års arbejde. Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg ønsker endvidere at knytte nogle bemærkninger til lovforslagets paragraf 11 vedrørende ligestillingsrådets aflæggelse af årsregnskab.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af landskassens regnskaber skal udvalget indstille, at ligestillingsrådets årsregnskab opgøres som en særlig post. Med disse bemærkninger og ændringsforslag skal Landstingets social- og arbejdmarkedsudvalg indstille forslag til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd til 2. behandling i sin nu foreliggende form.

 

Mikael Petersen, Landstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige arbejder, Siumut:

 

Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg har behandlet Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd og er fremkommet med en betænkning, hvor der foreslås ændring af medlems­sammensætningen af ligestillingsrådet. Udvalgets forslag medfører for det første, at SIK får en fast repræsentation i ligestillingsrådet. For det andet medfører forslaget, at de grønlandske arbejdsgiverforeninger i fælleskab deler en plads i hver anden 4 års periode, og at tjeneste­mænds og overenskomstansattes centralorganisation i Grønland i hver anden 4 års periode er repræsenteret i ligestillingsrådet.

 

Landsstyret er af den opfattelse, at de grønlandske arbejdsgiverforeninger på nuværende tidspunkt inkluderer Grønlands Arbejdsgiverforening, Arbejdsiverforeningen for Handel, Service og Transport samt den grønlandske arbejdsgiverforening. Det sidste drejer sig om en nystiftet forening. Landsstyret støtter udvalgets forslag og skal på denne baggrund foreslå, at forslaget til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd går videre til 3. behandling med den ændrede medlemssammensætning.

 


Som konsekvens heraf foreslår Landsstyret endvidere, at paragraf 3 stk. 5 konsekvensrettes således, at der i den første 4 års periode er det de grønlandske kvindeforeningers sammenslut­ning og de grønlandske arbejdsgiverforeninger, som fremsætter indstillinger til pladser i ligestillingsrådet. I forslagets § 3 stk. 3 fremgår det, at de tre partier, som har størst repræsen­tation i landstinget, såvidt det er muligt, indstiller en mand og en kvinde til ligestillingsrådet. Landsstyret ønsker at tilføje følgende præcisering til bemærkningerne vedrørende § 3 stk.3. Såfremt flere partier har de samme antal mandater, er det de tre partier, der har flest stemmer, som skal indstille medlemmer til ligestillingsrådet. Landstingets social- og arbejdsmarkedsud­valg foreslår endvidere i sin betænkning, at ligestillingsrådets årlige beretning skal afgives til Landstinget i stedet for til Landsstyret.

 

Landsstyret skal i den forbindelse foreslå, at § 2stk.3 ændres således, at det fremgår, at ligestillingsrådet hvert år aflægger beretning både til Landsstyret og Landstinget. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at årsberetningen er offentlig tilgængelig, således at borgerne kan følge med i ligestillingsrådets arbejde. Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg ønsker afslutningsvis, at ligestillingsrådets årsregnskab fremgår som en særlig post i landskassens regnskaber. Landsstyret er enig med udvalget i, at det er hensigtsmæssigt, at ligestillingsrådets årsregnskab tydeligt fremgår af landskassens regnskab.

 

Landsstyret vil derfor i forbindelse med 3. behandlingen af tillægsbevillingslov 1 foreslå, at det via den tekniske status får kontonummeret med ligestillingsrådets bevilling sikres, at ligestillingsrådets årsregnskab i henhold til Hjemmestyrets regnskabsinstruks opgøres som en selvstændig post i landskassens regnskaber. Landsstyret foreslår, at forslag til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd går videre til 3. behandling med disse fremsatte ændringer.

 

Kristine Raahauge, ordfører Siumut:

 

Ved førstebehandlingen af forslaget om Grønlands ligestillingsråd udtalte vi følgende fra Siumut, at vi skal være med til arbejdets videreførelse med udgangspunkt i de årlige beretnin­ger til Landsstyret og de deri anførte planer rådets videre arbejde.

 

Vi håber inderligt, at offentliggørelse af beretningerne fra rådet vil medføre, at borgerne kan følge med i rådets arbejde, og at man derigennem opnår en positiv medleven og medvirken fra alle sider i samfundet. Fra Siumut har vi et klart ønske om, at rådets medlemmer er personer, der dækker et bredt udsnit af befolkningen.

 

Fordi vi lægger megen vægt på, at rådet koncentrerer sig mere om medvirken til samfundsde­batten, om ligestilling mellem mænd og kvinder. Ved denne anden behandling kan vi fra Siumut ikke gå ind for Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger i sin betænkning, idet disse ikke retter op de problemer, som vi har været inde på de ovennævnte forhold.

 


Derfor skal vi fra Siumut fremkomme med følgende ændringsforslag. Til kapitel 2 om ligestillingsrådets opgaver. Til § 2 stk. 3. Ligestillingsrådet afgiver hvert år årsberetning til Landsstyret og beretningen foreligges efterfølgende Landstinget. Til kapitel 3 om ligestillings­rådets struktur og til § 3 skal der være følgende ordlyd. Ligestillingsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Landsstyret udpeger formanden og resterende 8 medlemmer, som sidder i 4 år fra og med rådets nedsættelse. De 8 medlemmer udpeges efter indstilling fra de organisatio­ner, som er nævnt i stk. 2. Og stk. 2 skal være sålydende.

 

Følgende organisationer skal indstille medlemmer om muligt mand og kvinde: KANUKOKA, kvindecentrene, Grønlandske arbejdsgiveres og erhvervsvirksomheders organisationer, Kvindeforeningen, Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat SIK, NAK og Sorlak og KNAPK. Til § 4 foreslås der følgende.

 

Organisationer nævnt i § 3 stk. 2 kan så vidt muligt indstille en mand eller en kvinde, såfremt deres medlem i ligestillingsrådet ikke længere kan varetage sit hverv pga. udmeldelse af organisationen eller ude af stand til at foretage sig sit erhverv. Stk. 3 som handler om medlemskab af de 3 største partier repræsenteret i Landstinget fjernes. Det drejer sig jo om et selvstændigt ligestillingsråd med eget selvstændigt sekretariat.

 

Alle partier samt Kandidatforbundet skal have mulighed for at udtale sig om arbejdet med udgangspunkt i årsberetningerne. Stk. 4 og 5 som omhandler skiftevis medlemskab fra de nævnte organisationer med 4 års perioder ad gangen fjernes, fordi sådan en organisering kan svække et stabilt arbejde. Med disse bemærkninger indstiller vi, at lovforslaget genbehandles i Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg forinden 3. behandlingen her i salen.

 

Jakob Sivertsen, Atassut:

 

Lovforslaget blev efter 1. behandling sendt til social- og arbejdsmarkedsudvalget til gennem­gang bl.a. på baggrund af nogle partiers bemærkninger om medlemssammensætningen i de kommende år bl.a. fra IA. Vi er i Atassut enige i de under kapitel 3 stk. 2 foreslåede medlem­skifte, nemlig at Grønlands Arbejdsgiverforening erstattes af SIK, idet SIK har stort medlems­skare i Grønland.

 

De andre ændringsforslag fra Landstingets social- og arbejdsmarkedsudvalg skal vi ikke kommentere, da disse har mere teknisk karakter men går ind for disse ændringer. Med henvisning til vore bemærkninger og med disse korte bemærkninger stemmer Atassut for at forslaget går til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Lars Sørensen, IA:


Inuit Ataqatigiit er glade for, at Landstingets socialudvalg under 1. behandlingen af forslag til Landstingslov samlet gik ind for vore ændringsforslag især med hensyn til sammensætninger­ne i ligestillingsrådet, og vort forslag om at rådet afgiver en rapport til Landsstyret og Landstinget. IA støtter tillige Landsstyrets ændringsforslag. Med disse korte bemærkninger vil IA varmt stemme for ved 3. behandlingen af forslaget til Landstingslov om Grønlands ligestillingsråd med tilhørende ændringer.

 

Bjarne Kreutzmann. Akulliit Partiiat:

 

Med henvisning til mine bemærkninger ved 1. behandlingen indstiller jeg, at lovforslaget går videre til 3. behandling i den foreliggende form. Sådan lyder mine bemærkninger, som er omdelt. Men med hensyn til Siumuts ændringsforslag, der er det fristende at kommentere disse, men det vil jeg undlade alligevel, da det alligevel vil blive behandlet i udvalget inden 3. behandlingen.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Selvom det på sin vis er tvivlsomt, om en ligestilling mellem kvinder og mænd nogensinde helt kan opnås, så vil jeg dog henvisende til mine bemærkninger under Landstingslovforslaget 1.behandling i fuld forståelse give min støtte til de i betænkningen fra Landstingets social-og arbejdsmarkedsudvalg stillede ændringsforslag til lovforslaget.

 

Endvidere skal jeg fra Kandidatforbundet understrege, at vi under nærværende debat drøfter temaet ligestilling. Og da derfor ikke kan være tale om ligestilling, når repræsentanterne i rådet alene er i stand til at komme fra tingets største partier. Såfremt der skal være ligestilling på alle områder bør alle partier og Kandidatforbundet være repræsenteret i rådet med et medlem hver.

 

Såfremt ligestillingen skal udmøntes også i tinget, skal vi derfor fra Kandidatforbundet herved stille forslaget om, at lovforslagets §3 stk. 3 bliver ændret. § 3 stk. 3 kommer efter forslaget herefter til at blive. Partier og Kandidatforbundet repræsenteret i Landstinget indstiller hver 1 person som deres medlem i rådet. Ændringsforslaget er allerede uddelt til alle tingets medlemmer.

 


Jeg vil derfor, idet jeg påregner, at alle ændringsforslag under nærværende 2. behandling bliver vedtaget, være med til at gå ind for, at lovforslaget går videre til 3. behandling i sin foreliggende form. Ud fra den ændring der er sket fra ændringen i Landstingets forretningsor­den, det henholder jeg mig til og dermed også kommer med dette ændringsforslag. Og det vil så ikke være et spørgsmål om hvorvidt, det bliver en kvinde eller en mand, der er repræsentant i rådet, idet man så allerede har hensyn til det. Og jeg indstiller, at forslaget går videre til 3. behandling i sin foreliggende for med de ændringsforslag, man nu er kommet med.

 

Mikael Petersen, Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender, Siumut:

 

Først er jeg glad for, at partierne og Kandidatforbundet har givet støtte til forslaget. Med hensyn til de ændringsforslag der er fremsat i udvalgets betænkning bliver støttet. Men jeg har bemærket, at der fra Siumut og Kandidatforbundet foreslås omkring § 3 stk. 2 omkring sammensætningen af rådet. I Siumuts ændringsforslag fremgår det klart, at de tre største partier, at samtlige organisationer får mulighed for at blive repræsenteret i rådet.

 

Med hensyn til det skal jeg fra Landsstyret henstille, at udvalget behandler forslaget endnu en gang før den bliver 3. behandlet, hvor jeg fra Landsstyrets side skal anmode om klar stillingta­gen, om vi skal gøre at de 3 største partier ikke længere bliver repræsenteret. I forslaget sigter man på, at rådet skal arbejde ud fra en bred repræsentation fra hele samfundet og skal være rådgivende organ for både Landsstyret og Landstinget.

 

Såfremt den optimale rådgivning skal opnås, så skal medlemsammenslutningen også være indrettet derefter. Fra Landsstyret og fra mit Landsstyreområde har vi ikke sat spørgsmålstegn ved, hvor mange medlemmer der skal være. Men vi har lagt vægt på, at der dannes et råd, der har en effekt, så derfor må det endnu en gang vurderes, om de forslag der kommer fra Siumut og Kandidatforbundet kan indarbejdes, og med disse bemærkninger takker jeg for støtten i 2. behandlingen og indstiller, at den bliver gjort til genstand til behandling i udvalget før 3. behandlingen.

 

Anders Andreassen, Landstingsformand, Siumut;

 

Jeg skal bemærke, at vi ikke går afstemning. Der er fremsat 2 ændringsforslag, og de er omdelt her i salen, således stopper man behandlingen af denne sag, så at forslaget kan gå videre til udvalgsbehandling før en 3. behandling.