Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-3.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. maj 1998

 

Dagsordenens punkt 18:

Forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd,

3. behandling.

 

Laanguaq Lynge, Siumut.

 

Tak. Først skal jeg oplyse, at udvalgets formand Finn Karlsen er rejst idag, så jeg skal fremlægge betænkningen på udvalgets vegne.

 

Betænkning afgivet af  Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, vedr. forslag til Landstingslov  om Grønlands Ligestillingsråd, afgivet til 3. behandlingen af forslaget. Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har under behandlingen bestået af følgende.

 

Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har efter Landstingets 2. behandling gennemgået forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd, fredag den 15. maj 1998. Udvalget har behandlet et ændringsforslag stillet af Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet som omhandlet kapitel 3 stk. 3 om ikke kun de 3 partier som har størst repræsentation i landstingets partier udpeger mellem deres medlemmer af Rådet, men at samtlige partier i Landstinget bør repræsenteres.

 


Et enig udvalg skal i forbindelse med Anthon Frederiksens ændringsforslag gøre opmærksom på følgende. Ved sammensætningen af medlemmer til forskellige råd og udvalg er det en kotume, at partierne der har størst repræsentation i Tinget har repræsentanter. På baggrund af dette kan et enigt udvalg ikke gå ind for Anthon Frederiksens forslag.

 

Udvalget har endvidere drøftet forslag fra Siumut, der vedrører lovforslaget kapitel 3 § 3 stk. 2 omkring  sammensætningens af Rådets medlemmer samt politiske partiers repræsentation i rådet som omhandlet stk. 3.

 

Et flertal af medlemmerne i Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg bestående af Atassut og Inuit Ataqatigiit repræsentanter holder fast ved de ændringsforslag som fremgår af et enigt udvalgs underskrevne betænkning afgivet til 2. behandlingen af forslaget.

 

I kapitel 3 stk. 2 nr. 3 indsættes som ny § 3 stk. 2 nr. 3 ............. i kapitel 3 stk. 4 nr. 2 indsættes en ny § 3 stk. 4 nr.2  ................

 

Udvalget har endvidere drøftet Ligestillingsrådets afgivelse af beretning og skal foreslå følgende ændring. I kapitel 2 § 2, stk. 3 indsættes en ny § 2 stk. 3, Ligestillingsrådet afgiver hvert år beretning til Landstinget om det forløbne års arbejde.

 

Med disse bemærkninger og ændringsforslag skal Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg indstille forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd til 3. behandling i sin nu foreliggende form.

 

Et mindretal i Udvalget bestående af Siumuts repræsentanter har følgende mindretaltalsudtalelse: Vedrørende dagsordenens punkt 18 ved  ... Et mindretalsudtalelse fra Siumut vedr. forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd lyder således: Forslag fra Siumut til § 3 stk. 2 til udvalgets sammensætning med forslag om at følgende repræsentanter bliver repræsenteret, KANUKOKA,  ..........., Grønlandsarbejdsgivere og erhvervsvirksomhedersorganisation, kvindeforeningen .................., KNAPK, .........................

 


Repræsentanter udpeget af de 3 partier der har størst repræsentation i Landstinget, samt en af Landsstyret udpeget formand udgør tilsammen en sammensætning på 13 medlemmer, som blev afvist af flertallet i udvalget fastholder vi i Siumut.

 

På baggrund af dette skal vi hermed meddele, at vi har en mindretalsudtalelse herom.

 

Udvalget har følgende medlemmer: Formand Finn Karlsen, fra Siumut Ruth Heilmann og Lannguaq Lynge og fra Atassut Jakob Sivertsen og fra Inuit Ataqatigiit Lars Sørensen, og jeg skal også bemærke, at Finn Karlsen som er formand er fra Atassut.

 

Mikael Petersen, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige arbejder der kommer med et svarnotat.

 

Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg har behandlet forslag til Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd, og er fremkommet med en betænkning til 3. behandlingen, hvor et flertal  i Udvalget bestående af medlemmer fra Atassut og Inuit Ataqatigiit fastholder ændringsforslaget vedr. medlemssammensætningen af ligestillingsrådet, således som det beskrevet i betænkningen fra 2. behandlingen, underskrevet af et enigt udvalg. Et mindretal bestående af Siumuts repræsentanter foreslår en ny medlemssammensætning.

 

På baggrund af, at udvalget ikke har kunne nå til enighed om medlemssammensætningen i Ligestillingsrådet, vil Landsstyret fremsætte et ændringsforslag med følgende medlemssammensætning:

 

Landsstyret udpeget en formand for Ligestillingsrådet.

 

Følgende  organisationer indstiller så vidt muligt en mand og en kvinde:

1. KANUKOKA

2. SIK

3. De grønlandske arbejdsgiverforeninger


4. NAK

5. KNAPK

6. De grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning

7. SORLAK.

 

De 3 største partier indstiller hver især såvidt muligt en mand og en kvinde.

 

Landsstyret udpeger medlemmer til ligestillingsrådet fra organisationerne og partierne efter indstilling.

 

Et flertal i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastholder forslaget om, at Ligestillingsrådet årlige beretning skal afgives til Landstinget i stedet for til Landsstyret.

 

Landsstyret fastslår, at § 2 stk. 3 ændres således, at det fremgår at Ligestillingsrådet hvert år aflægger en beretning til både Landsstyret og Landsting. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at Landsstyret som er ansvarlig for nedsættelsen af Ligestillingsrådet, er orienteret om dets arbejde, samt at årsberetningen via fremlæggelsen for Landstinget er offentlig tilgængelig, så borgerne kan følge med i Ligestillingsrådets arbejde.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har sluttelig behandlet Kandidatforbundets ændringsforslag og et enigt udvalg går ikke ind for Kandidatforbundets ændringsforslag. Landsstyret tilslutter sig Udvalgets udtalelse.

 

Landsstyret fremlægger på denne baggrund et ændringsforslag til forslag om landstingslov om grønlands Ligestillingsråd, der indeholder følgende ændringer:

 

1.           En ændring i § 2 stk. 3, således at Ligestillingsrådets årsberetning aflægges til både Landsstyret og Landsting.

 


2.           En ændring i § 3 stk. 1, således at Ligestillingsrådet kommer til at bestå at en formand og 10 medlemmer. Landsstyret udpeger en formand for Ligestillingsrådet. Landsstyret udpeger endvidere de ti medlemmer efter indstilling fra organisationerne og partierne. Da antallet af medlemmer er steget fra ni til elleve i forhold til tidligere forslag, skal der nu være en repræsentation af hvert køn på minimum fire medlemmer.

 

3.           En ændring i § 3 stk. 2, således at medlemssammensætningen i Ligestillingsrådet ændres, og alle repræsenterede organisationer får faste pladser. Dette betyder samtidigt, at § 3 stk. 4 og 5 i det tidligere ændringsforslag bortfalder.

 

Der er tillige foretaget konsekvensrettelser i bemærkningerne til ændringsforslaget.

 

Med disse bemærkninger indstiller Landsstyret, at det fremlagte ændringsforslag til forslag til Landstinglov om Grønlands Ligestillingsråd vedtages i sin foreliggende form. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Kristine Raahauge, Siumut.

 

M.h.t. Siumuts bemærkninger i forbindelse med 1. og 2. behandlingen af dette forslag støtter Siumut kompromisforslaget fuldt ud, og vil stemme for det.

 

Siumut ligger vægt på, at Ligestillingsrådet repræsenteres bredt af samfundet.

 

Jakob Sivertsen, Atassut.

 

M.h.t. vores bemærkninger i forbindelse med 1. behandlingen så har vi Landsstyrets ændringsforslag, så små at man ikke behøver at knytte nærmere bemærkninger, hvorfor vi vil stemme for forslaget. Tak.

 

Og jeg skal minde om, at vi snart går til afstemning.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Sammensætningen af ligestillingsrådet har Inuit Ataqatigiit lagt væk på, at man medtager   ......... og .......... Så vi skal bemærke, at et flertal af Inuit Ataqatigiits  og Atassuts medlemsindstilling som vi skal fastholde i vores afstemning, og vi håber at Atassut viser fasthed og fastholder sin tidligere holdning til forslaget. Tak.


Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Tak. M.h.t. min bemærkninger til tidligere behandling skal jeg meddele, at .......... d.v.s. krisecentre, jeg ligger vægt på, at de bliver medtaget og m.h.t. det der vedrører partier, at de partier der ligger under for de 3 største partier bliver medtaget, at jeg støtter det. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

M.h.t. mine bemærkninger i forbindelse med 1. og 2. behandlingen af forslaget der skal jeg bemærke at mit ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen, at man i ligestillingens navn, at det ikke kun er de 3 største partier der skal have repræsentation i Rådet, men at samtlige partier og Kandidatforbundet får mulighed for at udpege et medlem i Rådet, og det vil jeg fastholde. Tak.

 

Mikael Petersen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Offentlige Arbejder, der kommer med yderligere besvarelse.

 

Først er jeg glad for, at Landstingets flertal støtter vores kompromisforslag, således, at det kommende Ligestillingsråd og etableringen og altså lovgrundlaget for etableringen et egentlig Ligestillingsråd bliver etableret.

 

I den forbindelse skal jeg understrege, at enhver organisation og samfundet, både kvinder og mænd og børn er inddraget i dette arbejde, så man kan ikke komme uden om, at Ligestillingsrådet i sit arbejde også arbejde med høring ude i samfundet.

 

M.h.t. Krisecentre og .........., dem har man også i erindring, selvom de ikke får en fast repræsentation i Rådet, men fra mit Landsstyreområde og fra Landsstyret har man i tæt samarbejde med disse, d.v.s. at man har en tæt kontakt med dem under deres arbejde, og det tætte samarbejde bliver ikke ændret og det er intentionen fra vores Landsstyreområde, at man intensivere samarbejdet med disse organer, og de egentlige organisationer får fast repræsentation i Rådet er tilfredsstillende.

 


Og jeg vil til slut rette en tak til det nuværende Ligestillingsudvalgsmedlemmer, der har arbejdet, og har udvist stor  vilje til at arbejde i dette udvalg, og Landsstyret vil sørge for at behandlingen af det arbejde der pågår frem til 1. juli til loven træder i kraft. Tak.

 

Mødeleder.

 

Som det fremgår af debatten her, så er der et mindretal i Udvalget, d.v.s. Siumut, så har landsstyret fremsat et ændringsforslag, og det er ændringsforslag 1, 2, og 3 vi skal stemme om.

 

Jeg skal anmode de tilstedeværende Landstingsmedlemmer om at rejse sig. 22. de der stemmer imod ændringsforslaget bedes rejse sig. 7. De der undlader at stemme bedes rejse sig. Således er punkt 18, 3. behandlingen færdig.