Fagområder


Frednings- og Naturforhold:

Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger.

 

Naturfredning:

International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Fredning af områder, arealer, flora mv.

 

Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, så som:

Havpattedyr, Landpattedyr, Fugle og Fisk.

Samlet at sikre vildtforvaltning og ressourceudnyttelse af de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag.

 

Naturbeskyttelse:

Fysisk planlægning.

Erhvervelse til rekreative formål.

Kulturmiljø.

Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet hermed.

Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet.

 

Miljøforhold:

Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet.

Affaldshåndtering, mv.

Kildesortering.

Genbrug.

Affaldsforbrænding i by og bygd.

Dumpe og andet deponi af affald.

Håndtering af særligt miljøfarligt affald.

At sikre energiudnyttelse, forbrug og anden ressourceudnyttelse på en miljøskånsom vis og på et bæredygtigt grundlag.

At sikre beskyttelse af forbrugere mod sundheds- og miljøskadelige produkter.

Genteknologi, herunder genmodificerede fødevarer og enzymer.

 

Efterforskning og udnyttelse af olie og mineralske råstoffer:

Miljøforhold og miljøspørgsmål vedrørende olieefterforskning, olieudvinding samt udnyttelse af mineralske råstoffer i undergrunden og på havbunden.

 

Klimaforhold:

Klimaforhold og samspillet mellem forurening, klima, natur og miljø.

National og international klimaindsats.

CO2 begrænsende tiltag.

 

Grønlands Naturinstitut og Asiaq samt spørgsmål og forhold i det danske Miljø- og Energiministerium, Dansk Polarcenter, Miljøstyrel­sen, og Danmarks Miljøundersøgelser med relation til eller betydning for Grønland bør til enhver tid have udvalgets interesse. Dette gælder tillige forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg, Nuuk Basic med flere.

 

Udvalget finder, at klima, natur- og miljømæssige forhold i de Arktiske egne hører indenfor udvalgets fag- og interesseområder.

 

Udvalget har opmærksomhed mod de mange internationale natur- og miljøaftaler som er gældende for Grønland.

 

Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om natur- og miljømæssige forhold i Nordisk Råd, Arktisk Råd og Vestnordisk Råd og øvrige samarbejdsorganer forpligtende eller med relevans for Grønland.

 

Udvalget skal holde sig orienteret om de internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder.