Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, tirsdag den 25. september 2000

 

 

Punkt 17.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland vedrørende normeringer af stillinger,.

(1. behandling)

 

Anthon Frederiksen, næstformand for Landstinget.

Landsstyret har også her meddelt, at de ikke vil forelægge forslaget mundtligt, hvorfor vi straks kan gå videre til partiernes ordførere.

 

Først er det Per Berthelsen, Siumut.

 

Per Berthelsen, ordfører, Siumut.

Som en konsekvens af vedtagelsen af Budgetloven så er det blevet nødvendigt at ændre § 2 i landstingslov nr. 5 af 4. maj 1990, således at normeringen af tjenestemænd ikke længere skal fremgå af Finanslovens bilag 3.

 

Da forslaget ingen økonomiske konsekvenser får, hvor man har sikret sig, at forslaget er sendt til høring hos til alle relevante parter, skal vi fra Siumut indstille, at Landsstyrets anmodning om godkendelse af ændring af landstingsloven støttes til at træde i kraft den 1. januar år 2001.

 

Så er det Anders Nilsson, Atassut.

 

Anders Nilsson, ordfører, Atassut.

Da også dette lovforslag er logisk og nødvendigt følge af Budgetloven, så har vi heller ingen kommentarer til forslaget, og henstiller, at det overgår direkte til 2. behandlingen.


Tak. Så er det Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit.

 

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstinget vedtog oktober 1999 lov om Hjemmestyret budget. En følge heraf blev, at normeringen af tjenestemandsstillinger ikke længere skulle medtaget som et bilag til Finansloven.

 

Men for at sikre en anden måde at offentliggøre normeringen af tjenestemandsstillinger på stiller Landsstyrets forslag om en ændring af § 2 i tjenestemandsloven, således at tjenestemandsstillinger under Hjemmestyret med virkning fra 1. januar 2001 optages på et normativ.

 

Som allerede nævnt er nødvendigheden af denne lovændring affødt af Budgetloven, som trådte delvis i kraft den 1. januar i år, og som træder i kraft fuldt ud den 1. januar næste år. Og der er således tale om en tilpasning af en enkel bestemmelse i tjenestemandsloven til Budgetloven, som vi allerede har vedtaget.

 

Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at Hjemmestyret får mulighed for, at på en anden måde, at offentliggøre normeringerne af tjenestemandsstillinger og støtter derfor Landsstyrets forslag.

 

Med disse få ord så går vi ind for, at ændringsforslaget inden 2. behandlingen, at den ikke sendes til udvalgsbehandling, og at den straks går over til 2. behandling.

 

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.


Som følge af godkendelse af Budgetloven, så er det blevet nødvendigt, at man ændrer ordlyden i kapital 2 af lov nr. 8 af 29. oktober 1999, og vi kan fra Kandidatforbundet uden yderligere bemærkninger gå ind for ændringen af ordlyden, og stemmer for forslaget, idet vi forstår, hvilke konsekvenser det får.

 

Og med disse bemærkninger skal vi henstille, at lovforslaget inden 2. behandlingen går til drøftelse i et relevant udvalg.

 

Tak. Så er det Otto Steenholdt.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Til det fremlagte vil jeg blot give udtryk for min støtte dertil. Jeg er glad for forslaget, og vil benytte anledningen til også at ønske Landsstyreformanden tillykke med hans fødselsdag i dag.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt med bemærkninger til partiernes indlæg.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Tak for den støtte der har været, og m.h.t. vores bemærkninger under punkt 16, som er en følge, så siger jeg tak til den støtte der har været til vores ændringsforslag.

 

Anthon Frederiksen, næstformand i Formandsskabet.

Jeg siger tak til Josef Motzfeldt. Der er ikke flere der har bedt om ordet, men jeg har bemærket, at alle partiordførerne er enige i nærværende ændringsforslag, hvorfor jeg skal spørge om man kan gå ind for, at den kan gå videre til 2. og 3. behandlingen, sådan som den er uden at blive behandlet i udvalget. Tak. Vedtaget.

 

Således er vi færdige med vores dagsorden for i dag.