Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 28. april 1998

 

Dagsordenens punkt 9

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift,

1. behandling.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger der fremlægger forslaget.

 

Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til ændring af Landstingslov om havneafgift.

 

I følge den gældende Landstingslov kan skibene frit vælge om de vil have afgiften beregnet efter tonnagen målt i bruttotons eller i bruttoregistertons. Det må formodes, at de fleste skibe benytter bruttoregisterton som parameter i det tonnagen og hermed også afgiften herved bliver lavere.

 

Da en fremtidig benyttelse af bruttotons som parameter som beregning for parameter på havneafgift vil være hensigtsmæssigt ud fra den betragtning ud fra den betragtning af et flertal af skibe fremover må formodes alene at få registreret deres bruttotons, bliver der med dette forslag lagt om til en omlægning af beregningsgrundlaget for havneafgiften.

 Da der imidlertid stadig er skibe der alene har fået målt tonnagen i bruttoregistertons er der i lovforslaget lagt op til, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse i § 3, således at havneafgiften for så vidt angår disse skibe fortsat baserer sig på bruttoregistertons som parameter.

 

Det er det netop nævnte også baggrunden for at bruttoregistertons i § 2 nr. 3 og § 4 ikke foreslås ændret.

 

Efter den gældende landstingslov fastsættes afgiftstilsvaret for skibe som hverken har fået målt tonnagen i bruttotons eller bruttoregistertons skønsmæssigt af Skattedirektoratet jvf. lovens § 6, hvorfor det ikke i nærværende forslag anses for nødvendigt, at ændre denne bestemmelse.

 

Da der er tale om en teknisk ændring af beregningsgrundlaget forventes det årlige afgiftsprovenu ikke ændret på baggrund af de foreslåede regler. Forslaget er i tråd med Landsstyrets målsætning om ikke at øge skatte og afgiftstrykket.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget Ændring af Landstingsforordning om havneafgift til Landstingets behandling og efter behandling i Skatteudvalget overgang til 2. behandling. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Hans Enoksen, Siumut.

 

Fra Siumut støtter vi fuldt ud Landsstyrets forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift. Vi forstår at ændringen er alene af teknisk karakter, men desuagtet skal vi opfordre til, at der gennemføres den nødvendige oplysningsvirksomhed vedrørende ændringen.

 

Med disse bemærkninger skal vi indstille, at ændringsforslaget overgives til 1. behandling i Skatteudvalget forinden 2. behandlingen her i salen. Tak.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.


Tak. Indledningsvis skal vi bemærke, at forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift fremsat støttes fuldt ud fra Atassut. Atassut lægger vægt på, at man til stadighed opnår rationalisering og derfor vil vi gå ind for at den nugældende ordning med to-strengede bestemmelser vedr. bruttotons eller bruttoregistertons bliver tillempet således, at det er bruttotonsregister som skal danne grundlag for beregningen.

 

Og Atassut støtter ligeledes at forslaget ikke indebærer stigning i skatte og afgifter men blot drejer sig om tekniske justeringer.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for at forslaget bliver behandlet i udvalget inden 2. behandlingen. Tak.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit har vi ikke noget i om at det hidtige anvendt beregningsgrundlag bruttoregistertons og bruttotons inden for havneafgifter reduceres til at omfatte et beregningsgrundlag, nemlig at man i fremtiden kun anvender bruttotons i indregningen af havneafgift.

 

Derfor skal vi i tilslutning til forslaget indstille i Inuit Ataqatigiit at lovændringsforslaget overgår til Skatteudvalget inden 2. behandlingen. Tak.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Jeg går på vegne af Akulliit Partiiat fuldt ud ind for forslaget til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgifter som kun er en teknisk ændring, hvorfor det årlige afgiftsprovenu ikke forventes ændret på baggrund af de foreslåede regler.

 

Det er ligeledes baseret på, at jeg ikke er for forøgelse af skatter og afgiftstrykket og må indstille, at forslaget går videre til Skatteudvalget i den foreliggende form inden 2. behandlingen her i salen. Tak.


 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Vi er fra  Kandidatforbundet enige i ændringerne i ændringsforslaget til Landstingslov om havneafgift. Da ændringsforslaget alene er af beregningsteknisk art, og derved som følger ikke vil få ændringer i størrelsen af de årlige havneafgiftsindtægter.

 

Men på længere sigt, eller med tanke på de nærmest kommende år vil vi fra Kandidatforbundet opfordre Landsstyret til og samtidig anmode Finansudvalget om, at vurdere dette, at de arbejde for at de kæmpeskibe fulde af turister som i de senere år er begyndt at komme her til landet kan blive belagt af havneafgift ved anløb af havne her i landet og at kontrol med disse skibe bliver skærpet.

 

Det er nødvendigt, at kunne udvise en form for kontrol og en god styring af disse skibe, såfremt de ikke skal begynde at udvise en alt for ukontrolleret og selvstændig adfærd efter eget forgodtbefindende.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg indstille, at sagen inden 2. behandlingen går til drøftelse i Finansudvalget.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomi og Boliger der kommer med en besvarelse.

 

Først vil jeg sige tak til samtlige ordførere. Det bemærkes, at Landsstyrets forslag støttes fuldt ud, og det er vi meget taknemmelige for.

 

Og til slut skal jeg bemærke, at bl.a. Siumut og Atassut støtter at disse ting bliver vurderet videre i Skatteudvalget og at sagen vender tilbage her til salen.

 

Med disse bemærkninger takker jeg for den positive modtagelse af forslaget. Tak.

 


Mødeleder. Således er behandlingen af punkt 9 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om havneafgift færdig her, og inden 2. behandlingen skal forslaget behandles i Skatteudvalget, hvorefter det bliver 2. behandlet her i Landstingssalen.