Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 28. april 1998

 

Dagsordenens punkt 10

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift.

(1. behandling)

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomi og Boliger der fremlægger forslaget.

 

Tak. Landsstyret skal hermed fremlægge forslag til ændring af Landstingslov om stempelafgift.

 

Baggrunden for forslaget er, at Landstingets vedtagelse af Landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvevet som trådte i kraft 1. januar 1997 har nødvendigt gjort en teknisk ændring af stempelloven for at kunne friholde pantebreve m.m. der udstedes til fonden for finansieringsstøtte til etablering af overnatningsfaciliteter til turister, og til udvalget for finansieringsstøtte til iværksættelse indenfor turisterhvervet for stempelpligt i lighed med hvad der allerede gælder for pantebreve der udstedes til Landsstyret eller Erhvervsstøtteudvalget.

 

For ikke at ligge hindringer i vejen for erhvervslivets behov for at kunne fusionere skal Landsstyret samtidig foreslå, at dokumenter der oprettes i anledning af fusion mellem aktie- og anpartsselskaber gøres stempelfri, såfremt Skatterådet har godkendt fusionen som skattefri.

 

Forslaget er et led i Landsstyrets ønske om at lette generationsskifte i erhvervslivet og skal ses som endnu et skridt på denne vej i sammenhæng med andre fremtidige tiltag som Landsstyret arbejder med. I øvrigt skal jeg henvise til det fremlagte forslag og bemærkninger hertil.

 

Som antydet har de foreslåede ændringer ingen indvirkning på Landskassens forventede provenu fra stempelafgiften, ligesom de er administrative neutrale.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til Landstinget Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift til Landstingets behandling og efter behandling i Skatteudvalget overgang til 2. behandling. Tak.


Og vi går nu videre til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Hans Enoksen, Siumut.

 

Idet vi har fuld forståelse for de forskellige begrundelse til Landsstyrets forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift, og i det vi anser det som følge af loven af 1. januar 1997 støtter vi disse fuldt ud fra Siumut.

 

Vi skal henstille, at forslaget behandles i Skatteudvalget før 2. behandlingen. Tak.

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.

 

Tak. Som indledning skal vi fra Atassut give udtryk for, at vi støtte intentionerne om, at lette generationsskiftet i erhvervslivet, og stadig vil være med til at initiativerne skal munde ud i, at en hurtig udvikling fremmest mest muligt.

 

Atassut støtter de liberale erhverv, og kan ikke være tilbageholdende m.h.t. initiativer af den art.

 

På den baggrund samt på baggrund af bedre fusionsmuligheder for erhvervslivet og m.h.t. aktie- og anpartsselskabers muligheder for fusionering som ikke får konsekvenser for Landskassen og hvorfor Atassut støtter forslaget fuldt ud, og vi går ind for, at man tager stilling til spørgsmålet i Skatteudvalget inden sagen går til 2. behandling her i salen.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.

 

I Inuit Ataqatigiit betragter vi lovændringsforslaget som tilpasning til andre love og finder det kun naturligt. Derfor tilslutter vi os i Inuit Ataqatigiit, at man ophæver stempelafgiften for iværksættere indenfor turismeerhvervet og i forbindelse med etableringen af overnatningsmuligheder for turisterne.

 


I Inuit Ataqatigiit håber vi på m.h.t. det 3. forslag, at det vil have en gavnlig effekt på styrkelsen af erhvervet, d.v.s. når stempelafgiften bortfalder ved fusioner mellem erhvervsdrivende, hvorfor vi tilslutter os forslaget.

 

Med disse bemærkninger henstiller vi i Inuit Ataqatigiit, at de foreslåede ændringer overgår til behandling i Skatteudvalget inden 2. behandlingen. Tak.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Jeg går fuldt ud ind for forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift, da det jo bare er en justering af den lov vi i Landstinget har vedtaget pr. 1. januar 1997 og som gerne skulle give lettelse for turisterhvervet.

 

Herefter vil som bekendt dokumenter som oprettes i anledning af fusion mellem aktie- eller anpartsselskaber gøres stempelfri. Forslaget må ses som værende et tiltag for at lette vilkårene for erhvervslivet og må anbefales til drøftelse i Skatteudvalget inden 2. behandlingen her i Tinget. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Det af Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger forelagte forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov vedr. stempelafgift vil vi fra Kandidatforbundet komme med følgende bemærkninger til.

 

Vi er enige i, at Landstingslov om stempelafgift bliver ændret, da vi finder det vigtigt at erhvervene her i landet stadig fremmes, ligesom vi også støtte alle initiativer til en formindskning af arbejdsløsheden.

 

Ikke mindst bør man fremme initiativer til erhvervsstøtte og til fremme for turismen, selvfølgelig uden at glemme de områder man skal være varsomme med samt sikkerhedsspørgsmål.


Derfor støtter vi fra Kandidatforbundet ændringsforslaget, da forslaget samtidig indebærer en bedre mulighed for den yngre generation efterhånden kan overtage arbejdspladser.

 

Med disse bemærkninger vil vi henstille, at sagen inden 2. behandlingen overgår til drøftelse i Skatteudvalget. Tak.

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger der kommer med en besvarelse.

 

Jeg siger tak til Siumuts fulde støtte og det samme gælder Atassut, ligesom Inuit Ataqatigiit også fuldt ud støtter forslaget og det samme gælder for Akulliit Partiiat og Kandidatforbundet.  Tak for den meget klare støtte til forslaget, hvorfor jeg på vegne af Landsstyret er glad for den støtte forslaget har fået.

 

Og til slut skal jeg blot nævne, at når man stiller sådan et forslag så hilser Landstinget det formål fuldt ud nemlig støtte til turismeerhvervet, idet man er villig til stadighed at støtte erhvervet.

 

Og således er det blot en tilpasning af den gældende lovgivning og det må jo siges at være et udtryk for en tilsvarende støtte gennem ESU, således at man giver den nyere generation på en bedre måde, således at man på en bedre måde sikre et generationsskifte, det er ligesom man tager hul på noget man skal have gjort rede for.

 

Og endnu engang skal jeg sige tak for den fulde støtte som alle har givet. Tak.

 

Mødeleder.

 

Og dermed er dagsordenspunkt 10 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om stempelafgift færdigbehandlet ved 1. behandling og forinden den går til 2. behandlingen bliver den behandlet i Skatteudvalget, hvorefter der så vil ske en 2. behandling.